Bài tập nguyên lý kế toán chương 3

*

Yêu cầu 2:Shop chúng tôi ROSE, đơn vị tính: 1.000đ(a)Nợ TK Hàng hóa: 900.000Có TK Phải trả fan bán: 900.000(b)Nợ TK Phải trả bạn bán: 90.000Có TK Hàng hóa: 90.000(c)Nợ TK Phải trả fan bán: 810.000Có TK Hàng hóa: 14.727Có TK Thuế GTGT được khấu trừ: 1.473Có TK Tiền mặt:793.800bài tập 3.31- Sai, do Doanh thu - Giá vốn = LNG2- Đúng vì Tmùi hương mại chủ yếu là chuyển động buôn bán hàng3- Đúng vày ngân sách chuyển động bao gồm chi phí để bán hàng hóa4- Đúng, Số mặt hàng tồn kho thực tiễn chỉ xác định được Lúc kiểm kê5- Sai, do rất có thể xác định tại thời khắc thời điểm cuối kỳ.6- Sai, vày cạnh tranh xác minh không đúng sót Khi áp dụng KKĐKnhững bài tập 3.4cửa hàng Family(1a)Nợ TK Giá vốn mặt hàng bán: 144.500Có TK Hàng hóa: 144.500(1b)Nợ TK Phải thu khách hàng hàng: Tổng 1bCó TK Doanh thu BH: 188.000Có TK Thuế GTGT phải nộp: 18.800(1c)Nợ TK Chiết khấu chào bán hàng: 188.000x2%Nợ TK Thuế GTGT đề xuất nộp: 18.800x2%Có TK Phải thu khách hàng hàng: Tổng 1c(1d)Nợ TK TGNH: Tổng 1b - Tổng 1cCó TK Phải thu khách hàng:Tổng 1b - Tổng 1c(2)Nợ TK Hàng gửi bán: 56.500Có TK Hàng hóa: 56.500(3a)Nợ TK Giá vốn mặt hàng bán: 153.200Có TK Hàng gửi bán: 153.200(3b)Nợ TK Phải thu khách hàng: 216.700Có TK Doanh thu bán hàng: 197.000Có TK Thuế GTGT yêu cầu nộp: 19.700(4a)Nợ TK Hàng hóa: 9.800Có TK Giá vốn HB: 9.800(4b)Nợ TK Hàng phân phối bị trả lại: 14.000Nợ TK Thuế GTGT phải nộp: 1.400Có TK TGNH: 15.400(5)Nợ TK Ngân sách buôn bán hàng: 18.000Nợ TK giá thành QLDN: 25.300Có TK TM: 43.300Yêu cầu 2:Báo cáo tác dụng tởm doanhTháng 9/20X4Đơn vị: 1.000đ
STTChỉ tiêuThành tiền
1Doanh thu phân phối hàng385.000
2Giảm trừ DT(14.000)
3Doanh thu thuần <3> = <1>-<2>371.000
4Giá vốn hàng bán(287.900)
5Lợi nhuận gộp <5> = <3>-<4>83.100
6Doanh thu tài chính-
7túi tiền tài chính(4.136)
8Ngân sách chi tiêu cung cấp hàng(18.000)
9túi tiền làm chủ doanh nghiệp(25.300)
10Lợi nhuận tự HĐ KD<10> = 5 + 6 - 7 - 8 - 935.664
11Thu nhập khác-
12túi tiền khác-
13Lợi nhuận không giống <13> = <11> - <12>-
14Lợi nhuận kế tân oán trước thuế<14> = <10> + <13>35.664

*
Tài liệu HL - Nguyên ổn lý kế toán thù theo chương trình huấn luyện và giảng dạy mới nhất của Viện Kế tân oán Kiểm toán thù ĐH Kinh tế Quốc dân