BÀI TẬP NHẬN BIẾT TỪ LOẠI TIẾNG ANH CÓ ĐÁP ÁN

Quý khách hàng đã coi bản rút gọn của tư liệu. Xem với thiết lập ngay lập tức bạn dạng rất đầy đủ của tài liệu trên phía trên (91.57 KB, 14 trang )


ÔN TẬP.. NGỮ PHÁPhường TIẾNG ANH CƠ BẢN

BÀI TẬPhường. TỪ LOẠI TIẾNG ANH CÓ ĐÁPhường ÁN

A. Chức năng của từ bỏ Ioại

I. Danh tự (nouns): danh thường xuyên được đặt tại đa số địa điểm sau

1. Chủ ngữ của câu (thường xuyên đi đầu câu,sau trạng ngữ chỉ thời gian)Ex: Maths is the subject I like best.

Bạn đang xem: Bài tập nhận biết từ loại tiếng anh có đáp án

N

Yesterday Lan went home page at midnight. N

2. Sau tính từ: my, your, our, their, his, her, its, good, beautiful....Ex: She is a good teacher.

Adj N

His father works in hospital. Adj N

3. Làm tân ngữ, sau động từEx: I like English.

We are students.4. Sau “enough”

Ex: He didn’t have sầu enough money khổng lồ buy that oto.

5. Sau những mạo từ a, an, the hoặc các tự this, that, these, those, each, every, both, no,
some, any, few, a few, little, a little,...

(Lưu ý cấu trúc a/an/the + adj + noun)Ex: This book is an interesting book.

6. Sau giới từ: in, on, of, with, under, about, at...Ex: Thanh is good at literature.


(2)

1. Trước danh từ: Adj + NEx: My Tam is a famous singer.

2. Sau cồn từ liên kết: tobe/seem/appear/feel/taste/look/keep/get + adjEx: She is beautiful

Tom seems tired now.

Chụ ý: kết cấu keep/make + O + adjEx: He makes me happy

O adj

3. Sau “ too”: S + tobe/seem/look....+ too +adj...Ex: He is too short to lớn play basketball.

4. Trước “enough”: S + tobe + adj + enough...Ex: She is tall enough khổng lồ play volleyball.

5. Trong kết cấu so...that: tobe/seem/look/feel...+ so + adj + thatEx: The weather was so bad that we decided to stay at home


6. Tính từ bỏ cịn được sử dụng bên dưới các dạng so sánh( lưu ý tính từ bỏ lâu năm xuất xắc lép vế more,the most, less, as....as)

Ex: Meat is more expensive than fish.

Huyen is the most intelligent student in my class.7. Tính trường đoản cú trong câu cảm thán: How +adj + S + VWhat + (a/an) + adj + N

III. Trạng từ (adverbs): Trạng tự hay đứng sống những địa điểm sau

1. Trước động trường đoản cú thường(duy nhất là những trạng tự chỉ tàn suất: often, always, usually,seldom....)

Ex: They often get up at 6am.


(3)

3. Sau đông từ bỏ tobe/seem/look...với trdự trù từ: tobe/feel/look... + adv + adjEx: She is very nice.

Adv adj

4. Sau “too”: V(thường) + too + advEx: The teacher speaks too quickly.

Xem thêm: Thuốc Kích Thich Rễ Cây - Thuốc Kích Thích Ra Rễ N3M

5. Trước “enough” : V(thường) + adv + enough

Ex: The teacher speaks slowly enough for us to lớn underst&.6. Trong cấu tạo so....that: V(thường) + so + adv + thatEx: Jaông chồng drove sầu so fast that he caused an accident.


7. Đứng cuối câu

Ex: The doctor told me to lớn breathe in slowly.

8. Trạng tự cũng thường đứng 1 mình sinh hoạt đầu câu,hoặc giữa câu với giải pháp các thànhphần khác của câu bằng vết phẩy(,)

Ex: - Last summer I came back my home country- My parents had gone lớn bed when I got trang chính.- It’s raining hard. Tom, however, goes khổng lồ school.

IV. Động từ bỏ (verbs): Vị trí của hễ tự trong câu rất dễ dàng nhận ra do nó hay đứng

sau nhà ngữ (Nhớ cẩn thận với câu có không ít mệnh đề).Ex: My family has five people.

S V

I believe sầu her because she always tells the truth.S V S V

Crúc ý: lúc cần sử dụng cồn từ lưu giữ xem xét thì của nó để chia mang lại đúng.B. Cách nhận thấy tự một số loại vào giờ đồng hồ Anh

I. Danh tự (nouns): danh trường đoản cú thường xuyên kết thúc bằng: -tion/-ation, -ment, -er, -or, -ant,


(4)

Ex: distribution, information, development, teacher, actor, accountant, teaching,studying, teenage, friendship, relationship, shoolarship, socialism, ability, sadness,happiness...


II. Tính từ (adjective): Tính tự thường xuyên chấm dứt bằng: -ful, -less, -ly, -al, -ble, -ive,

-ous, -ish, -y, -like, -ic, -ed, -ing

Ex: helful, beautiful, useful, homeless, childless, friendly, yearly, daily, national,international, acceptable, impossible, active sầu, passive sầu, attractive sầu, famous, serious,dangerous, childish, selfish, foolish, rainy, cloudy, snowy, sandy, foggy, healthy,sympathy, childlike, specific, scientific, interested, bored, tired, interesting, boring

III. Trạng tự (adverbs): Trạng từ bỏ thường được ra đời bằng phương pháp thêm đi “ly”

vào tính từ

Ex: beautifully, usefully, carefully, strongly, badly

Lưu ý: Một số trạng trường đoản cú đặc biệt quan trọng đề nghị ghi nhớ

Adj Adv good well late late/lately ill ill

fast fast

C. các bài luyện tập về từ nhiều loại trong tiếng Anh

1. John cannot make a _______ khổng lồ get married khổng lồ Mary or stay single until he canafford a house and a car.

a. decide
b. decision c. decisive d. Decisively

2. She often drives very ________ so she rarely causes accident . a. carefully


(5)

c. caring d. Careless

3. All Sue’s friends và __________ came lớn her các buổi party .a. relations

b. Relatives c. relationship d. Related

4. My father studies about life và structure of plants & animals. He is a ……….a. biology

b. biologist c. biological d. biologically

5. She takes the …….. for running the household.a. responsibility

b. responsible c. responsibly d. responsiveness.

6. We are a very close-nit family & very ….. of one another.a. supporting

b. supportive sầu c. tư vấn d. supporter

7. You are old enough lớn take _______ for what you have done.a. responsible


(6)

c. responsibly d. irresponsible

8. He has been very interested in doing research on _______ since he was at highschool.

a. biology b. biological c. biologist d. biologically

9. Although they are twins, they have almost the same appearance but they are seldomin __.

a. agree b. agreeable c. agreement d. Agreeably


10. The more _______ and positive sầu you look, the better you will feel.a. confide

b. confident c. confidently d. Confidence

11. My parents will have celebrated 30 years of _______ by next week.a. marry

b. married c. marriageable d. marriage


(7)

b. diversity c. diversify d. diversification

13. Some people are concerned with physical ______ when choosing a wife orhusbvà.

a. attractive b. attraction c.attractiveness d.attractively

14. Mrs. Pike was so angry that she made a _______ gesture at the driver.a. rude

b. rudeness
c. rudely d. rudest

15. She sent me a _______ letter thanking me for my invitation.a. polite

b. politely c. politeness d. impoliteness

16. He is unhappy because of his ---.a. deaf

b. deafen c. deafness d. Deafened


(8)

b. continental c. continence d. Continentally

18. She has a --- for pink.a. prefer

b. preferential c. preferentially d. Preference

19. Computers are --- used in schools & universities.a. widely

b. wide c. widen d. Width

20. I sometimes bởi vì not feel --- when I am at a các buổi tiệc nhỏ.a. comfort

b. comfortable c. comforted d. Comfortably

21. English is the language of ---.a. communicative

b. communication c. communicate d. communicatively


(9)

b. choicec. choosingd. Chosen

23. English is used by pilots to ask for landing --- in Cairo.a. instruct

b. instructorsc. instructionsd. Instructive


24. He did some odd jobs at home ---.a. disappointment

b. disappointc. disappointedd. Disappointedly

25. Don’t be afraid. This snake is ---.a. harm

b. harmfulc. harmlessd. Unharmed

26. During his ---, his family lived in the United State.a. child

b. childhoodc. childishd. Childlike


(10)

b. interestedlyc. interestingd. interested

28. He failed the final exam because he didn’t make any --- for it.a. prepare

b. preparationc. preparing
d. Prepared

29. The custom was said khổng lồ be a matter of ---.a. convenient

b. conveniencec. convenientlyd. Convene

30. She is --- in her book.a. absorbed

b. absorbentc. absorptived. Absorb

31. As she is so --- with her present job, she has decided lớn leave sầu.a. satisfy

b. satisfiedc. satisfyingd. unsatisfied

Đáp án:


(11)

6 - b; 7 - b; 8 - a; 9 - c; 10 - b;11 - d; 12 - c; 13 - b; 14 - a; 15 - a;16 - c; 17 - b; 18 - d; 19 - a; đôi mươi - b;21 - b; 22 - b; 23 - c; 24 - d; 25 - c


26 - b; 27 - c; 28 - b; 29 - b; 30 - a; 31 - d

II. Chọn câu trả lời đúng nhằm điền vào nơi trống tiếp sau đây.

Câu 1: We like their ……A. friends

B. friendlyC. friendlinessD. a&c

Câu 2: The …. between Vietphái mạnh và China is good.A. friends

B. friendlyC. friendlinessD. friendship

Câu 3: They seem khổng lồ be ….. We dislượt thích them.A. friends

B. friendlyC. friendlinessD. friendship

Câu 4: There will be a …. in this street.A. meet


(12)

D. a&c


Câu 5: We saw …. girls there.A. beauty

B. beautifulC. beautifullyD. beautify

Câu 6: The garden is … with trees and flowers.A. beauty

B. beautifulC. beautifullyD. beautify

Câu 7: They enjoy the …. atmosphere here.A. peaceably

B. peaceC. peacefulD. A và C

Câu 8: The …. unit of currency is the Ringgit.A. Malaysia

B. MalaysianC. Malay

D. no answer is correct

Câu 9: In ….., there are other religions.
A. addition


(13)

D. addiction

Câu 10: The _________ of old buildings should be taken inlớn consideration.A. preserve

B. preservationC. preservativeD. preserves

Câu 11: You have to lớn be aware of the damage humans are doing lớn quicken the _______ of wildlife.

A. extinctB. extinctiveC. extinctionsD. extinction

Câu 12: The language of …… is Bahasa Malaysia.A. instruction

B. instructC. instructiveD. instructing

Câu 13: The problem of ________ aước ao young people is hard lớn solve sầu.A. employment

B. employers
C. employeesD. unemployment

Câu 14: The ________ will judge you on your chất lượng và performance.A. examining


(14)

D. examination

Câu 15: A (An) _________ corporation is a company that operates in more than one country.

A. nationalB. internationalC. multinationalD. nationwide

Đáp án

1 - D; 2 - D; 3 - D; 4 - B; 5 - B; 6 - B; 7 - C; 8 - B; 9 - A; 10 - B; 11 - D; 12 - A; 13 - D; 14 - C; 15 - C;

Mời các bạn đoc bài viết liên quan các tài liệu Tiếng Anh không giống trên đây:Luyện 4 năng lực Tiếng Anh:

Ngữ pháp Tiếng Anh cơ bản:


Tài liệu liên quan


*
các bài luyện tập tu dưỡng HS giỏi HÓA 9 tất cả câu trả lời 6 1 4
*
các bài luyện tập về phản bội ứng oxi hóa - khử (tất cả đáp án)) 4 29 1,454
*
Tài liệu 260 bài xích tập trắc nghiệm phần điện xoay chiều (Có đáp án) pdf 30 4 74
*
Bài tập về từ các loại chăm đề TOEIC gồm câu trả lời 11 15 973
*
Bai tap on thi chuyen vat li 9(teo dap an) - Phan dien hoc 8 1 9
*
185 bài bác tập đồ gia dụng lý ôn thi đại học gồm câu trả lời 22 784 1
*
các bài tập luyện về câu chủ động thụ động bao gồm lời giải 12 14 27
*
Tuyển tập bộ đề, bài xích tập khảo sát học sinh giỏi lớp 5 môn Toán và Tiếng Việt (có đáp án) 30 847 3
*
Bai tap hinch giai tich trong mat phang (bao gồm dap an) 8 508 2
*
triết lý với bài tập về làm phản ứng lão hóa khử- tất cả câu trả lời 57 911 2
*


Tài liệu chúng ta tìm tìm đã sẵn sàng chuẩn bị mua về


(14.56 KB - 14 trang) - Tải bài tập phân biệt từ các loại Tiếng Anh - các bài luyện tập về tự một số loại vào giờ đồng hồ Anh gồm đáp an
Tải bản khá đầy đủ ngay lập tức
×