Bài tập tiếng anh lớp 7

Lớp 1-2-3

Lớp 1

Lớp 2

Vở bài bác tập

Lớp 3

Vở bài xích tập

Đề kiểm tra

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vsinh hoạt bài xích tập

Đề kiểm tra

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề kiểm tra

Lớp 6

Sách giáo khoa

Sách/Vsinh hoạt bài tập

Đề kiểm tra

Chuyên ổn đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vlàm việc bài xích tập

Đề kiểm tra

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vngơi nghỉ bài xích tập

Đề kiểm tra

Chulặng đề và Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vnghỉ ngơi bài tập

Đề kiểm tra

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vnghỉ ngơi bài xích tập

Đề kiểm tra

Chuim đề và Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vsinh sống bài tập

Đề kiểm tra

Chuyên ổn đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vnghỉ ngơi bài bác tập

Đề kiểm tra

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp Tiếng Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Loạt bài bác tổng phù hợp Từ vựng không thiếu thốn, Ngữ pháp cụ thể, dễ hiểu và Những bài tập Tiếng Anh lớp 7 theo từng Unit góp học viên học giỏi môn Tiếng Anh lớp 7 rộng. Để download tư liệu bài bác tập Tiếng Anh lớp 7 về, chúng ta vào từng Unit tương ứng.

Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh lớp 7

Mục lục Bài tập Tiếng Anh 7

Từ vựng, Ngữ pháp, Những bài tập Tiếng Anh lớp 7 Học kì 1 bao gồm đáp án

Unit 1: My hobbies

Unit 2: Health

Đề chất vấn 15 phút ít Tiếng Anh 7 học kì 1 gồm câu trả lời (Bài số 1)

Unit 3: Community service

Đề khám nghiệm 1 huyết Tiếng Anh 7 học kì 1 bao gồm đáp án

Unit 4: Music và arts

Đề khám nghiệm 15 phút Tiếng Anh 7 học kì 1 có đáp án (Bài số 2)

Unit 5: Vietnamese food and drink

Unit 6: The first university in Viet Nam

Đề thi Tiếng Anh lớp 7 Học kì 1 gồm đáp án

Từ vựng, Ngữ pháp, các bài luyện tập Tiếng Anh lớp 7 Học kì 2 gồm đáp án

Unit 7: Traffic

Unit 8: Films

Đề chất vấn 15 phút ít Tiếng Anh 7 học tập kì 2 bao gồm câu trả lời (Bài số 1)

Unit 9: Festivals around the world

Đề bình chọn 1 ngày tiết Tiếng Anh 7 học kì 2 tất cả đáp án

Unit 10: Sources of energy

Đề đánh giá 15 phút ít Tiếng Anh 7 học tập kì 2 tất cả lời giải (Bài số 2)

Unit 11: Travelling in the future

Unit 12: An overcrowded world

Đề thi Tiếng Anh lớp 7 Học kì 2 bao gồm đáp án

Những bài tập Tiếng Anh lớp 7 Unit 1

A. Phonetics và Speaking

Chọn tự bao gồm phần gạch chân được vạc âm khác.

Question 1. A. birthdayB. earlyC. learnD. heart


Quảng cáo
*

Question 1: Đáp án D

Giải thích: Đáp án A, B, C phạt âm là /ɜː/. Đáp án D phân phát âm là /ɑː/

Question 2: Đáp án C

Giải thích: Đáp án A, B, D phát âm là /ɜː/. Đáp án C vạc âm là /ə/

Question 3: Đáp án A

Giải thích: Đáp án A vạc âm là /ɔː/. Đáp án B, C, D phân phát âm là /ɜː/

Question 4: Đáp án A

Giải thích: Đáp án A phạt âm là /ə/. Đáp án B, C, D phát âm là /ɔ/

Question 5: Đáp án B

Giải thích: Đáp án A, C, D vạc âm là /ɜː/. Đáp án B phân phát âm là /ə/

Question 6: Đáp án A

Giải thích: Đáp án A phạt âm là /ɜː/. Đáp án B, C, D phát âm là /ɔ/

Question 7: Đáp án C

Giải thích: Đáp án A, B, D phát âm là /ɜː/. Đáp án C vạc âm là /ɪə/

Question 8: Đáp án C

Giải thích: Đáp án A, B, D phạt âm là /ɜː/. Đáp án C phát âm là /ʌ/

Question 9: Đáp án B

Giải thích: Đáp án A, C, D phạt âm là /ɜː/. Đáp án B phạt âm là /ɔ/

Question 10: Đáp án C

Giải thích: Đáp án A, B, D vạc âm là /e/. Đáp án C phân phát âm là /ɜː/

Question 11: Đáp án D

Giải thích: Đáp án A, B, C phát âm là /ɜː/. Đáp án D vạc âm là /ʌ/

Question 12: Đáp án B

Giải thích: Đáp án A, C, D phân phát âm là /i/. Đáp án B vạc âm là /aɪ/

Question 13: Đáp án A

Giải thích: Đáp án B, C, D phân phát âm là /e/. Đáp án A phân phát âm là /ɜː/

Question 14: Đáp án A

Giải thích: Đáp án B, C, D vạc âm là /ɜː/. Đáp án A phạt âm là /i/

Question 15: Đáp án D

Giải thích: Đáp án A, B, C phát âm là /ɜː/. Đáp án D vạc âm là /ə/


B. Vocabulary & Grammar

Question 1. I usually ______ lớn school by bus.

A. goB. goes

C. going D. gone

Question 2. Tom always _____ breakfast before going lớn work.

A. haveB. had

C. hasD. is having

Question 3. My English teacher _____ Mr Tuan Anh.

A. areB. were

C. have sầu beenD. is

Question 4. Our lesson _____ at 7.30 a.m every morning.

A. beginsB. beginning

C. beganD. begin

Question 5. I think Mary ____ a job.

A. haveB. will has

C. will haveD. had

Question 6. I feel tired. Therefore, I ______ khổng lồ school.

A. will goB. won’t go

C. goesD. go

Question 7. Chelsea _____ next Sunday.

A. will winB. wins

C. will wonD. won

Question 8. I am very fond of _______.

A. cookingB. cook

C. cooksD. to lớn cook

Question 9. Do you like ________? – No, I don’t.

A. go camping

B. to go camping

C. go to camping

D. going camping

Question 10. My sister’s hobby is ________ outdoor activities.

A. doB. does

C. doingD. done

Question 11. When I have sầu free time, I usually ______.A. listen to lớn music

B. listening music

C. listen music

D. listening khổng lồ music

Question 12. My dad likes _______ his bike khổng lồ work.A. ridingB. ride

C. ridesD. ridees

Question 13. They hate ______ noodles. They prefer rice.

A. eatB. to eat

C. eatingD. eats

Question 14. After breakfast, I and my friover ____ to the park every Sunday.

A. goB. goes

C. wentD. is going

Question 15. I hope everything _____ fine.

A. willB. won’t

C. will beD. won’t are

Hiển thị đáp án

Question 1. Đáp án A

Giải thích: Thì ngày nay solo (vệt hiệu: usually), chủ ngữ (I) là ngôi I.

Dịch: Tôi thường xuyên đi học bằng xe pháo buýt.

Question 2. Đáp án C

Giải thích: Thì bây giờ đơn (vết hiệu: always), chủ ngữ (Tom) là ngôi III số ít yêu cầu bắt buộc chia thành “has”.

Dịch: Tom luôn luôn luôn bữa sớm trước khi đi làm.

Question 3. Đáp án D

Giải thích: Thì hiện tại solo diễn tả thực sự hiển nhiên, nhà ngữ là ngôi III số không nhiều đề xuất tobe là “is”.

Dịch: Giáo viên giờ Anh của tớ là thầy Tuấn Anh.

Question 4. Đáp án A

Giải thích: Thì bây giờ 1-1 (vệt hiệu: every morning), chủ ngữ là ngôi III số ít bắt buộc nên tạo thành “begins”

Dịch: Tiết học của Shop chúng tôi bắt đầu thời gian 7h30 mỗi sáng.

Question 5. Đáp án C

Giải thích: think + thì tương lai đơn (nghĩ về điều gì vẫn xảy ra trong tương lai)

Dịch: Tôi nghĩ về Mảy đang tìm kiếm được một công việc.

Question 6. Đáp án B

Giải thích: Thì sau này đơn

Dịch: Tôi Cảm Xúc căng thẳng. Vì vậy, tôi sẽ không còn đi học.

Question 7. Đáp án A

Giải thích: thì tương lai solo (vệt hiệu: next Sunday)

Dịch: Chelsea sẽ chiến hạ vào công ty nhật tới.

Question 8. Đáp án A

Giải thích: fond of + N/Ving (say mê gì/ ham mê làm gì)

Dịch: Tôi khôn xiết ưng ý nấu ăn nướng.

Question 9. Đáp án D

Giải thích: like + Ving/N (say mê làm cho gì/ thích hợp gì); cụm từ bỏ “go camping: cắn trại”

Dịch: Quý khách hàng có mê thích cắm trại không? – Tôi ko đam mê.

Question 10. Đáp án C

Giải thích: vị trí này cần áp dụng danh từ bỏ hoặc Ving.

Dịch: Snghỉ ngơi mê thích của chị tôi là ttê mê gia những vận động ngoài trời.

Question 11. Đáp án A

Giải thích: thì ngày nay 1-1 (vệt hiệu: usually)

Dịch: lúc tôi có thời gian rảnh, tôi thường xuyên nghe nhạc.

Question 12. Đáp án A

Giải thích: lượt thích + Ving/N (đam mê làm cho gì/ say mê gì)

Dịch: Bố tôi say mê giẫm xe pháo đi làm việc.

Question 13. Đáp án C

Giải thích: hate + Ving (ghét làm gì)

Dịch: Họ ghét ăn mì. Họ say mê cơm trắng rộng.

Question 14. Đáp án A

Giải thích: thì bây giờ đơn (vệt hiệu: every Sunday); nhà ngữ (I và my friend) số nhiều đề nghị rượu cồn trường đoản cú thiết yếu không bắt buộc chia.

Dịch: Sau bữa sớm, tôi và các bạn tôi thường mang lại khu vui chơi công viên mỗi Chủ nhật.

Question 15. Đáp án C

Giải thích: hope + khổng lồ V hoặc hope + mệnh đề (sau này đơn). Đằng sau là tính từ fine bắt buộc ta nên “will be”

Dịch: Tôi hi vọng đều lắp thêm vẫn tốt rất đẹp.


C. Reading

Exercise 1.

Every weekover is important lớn the Garcia family. During the week they don’t have very much time together, but they spover a lot of time together on the weekend.

Mr. Garcia works at the post office during the week, but he doesn’t work there on the weekover. Mrs. Garcia works at the ngân hàng during the week, but she doesn’t work there on the weekover. Jennifer and Jonathan Garcia go khổng lồ school during the week, but they don’t go lớn school on the weekend. And the Garcias’ dog, Max, stays trang chính alone during the week, but he doesn’t stay trang chủ alone on the weekover.

On Saturday & Sunday the Garcias spover time together. On Saturday morning they clean house together. On Saturday afternoon they work in the garden together. And on Saturday evening they watch videos together. On Sunday morning they go lớn church together. On Sunday afternoon they have a big dinner together. And on Sunday evening they play their musical instruments together.

As you can see, every weekend is special to the Garcia. It’s their only time together as a family.

Question 1. Mr. Garcia works at the _______.

A. post officeB. bank

C. factoryD. book store

Question 2. Mr. and Mrs. Garcia don’t work on _________.

A. SaturdayB. Sunday

C. FridayD. the weekend

Question 3. During the week Jennifer _________.

A. goes to school.

B. plays card.

C. goes to the library

D. plays the piano.

Question 4. On Saturday morning they ________ together.

A. play footballB. go out

C. clean houseD. go shopping

Question 5. Who stays trang chính alone during the week?

A. JenniferB. Garcia

C. MaxD. All of them

Question 6. When vì chưng the Garcias work in the garden?

A. Saturday afternoon

B. Sunday morning

C. Saturday morning

D. Sunday afternoon

Question 7. On Sunday evening they play ________ together.

A. card

B. tennis

C. musical instruments

D. piano

Hiển thị đáp án

Question 1. Đáp án A

tin tức sinh sống câu đầu tiên đoạn 2: Mr. Garcia works at the post office during the week.

Question 2. Đáp án D

Thông tin nằm ở cả hai câu đầu của đoạn 2: Mr. Garcia works at the post office during the week, but he doesn’t work there on the weekkết thúc. Mrs. Garcia works at the bank during the week, but she doesn’t work there on the weekkết thúc.

Question 3. Đáp án A

Thông tin nằm tại mẫu 3 đoạn 2: Jennifer & Jonathan Garcia go khổng lồ school during the week.

Question 4. Đáp án C

tin tức nằm ở câu 2 đoạn 3: On Saturday morning they clean house together.

Question 5. Đáp án C

Thông tin nằm ở câu cuối đoạn 2: And the Garcias’ dog, Max, stays trang chính alone during the week.

Question 6. Đáp án A

tin tức nằm ở phần cuối: On Saturday afternoon they work in the garden together.

Question 7. Đáp án C

tin tức nằm tại câu cuối đoạn 3: And on Sunday evening they play their musical instruments together.


Exercise 2.

Two students were asked about their hobbies và here is what they said.

Lien: Cooking is my favorite hobby. My grandmother taught me how lớn cook my first dish when I was 8. My family enjoyed it so much so that is when I started this hobby. Some people say cooking is a waste of time but I find this hobby very interesting & meaningful. I really love trying new food và cooking for my family. The feeling of making my family happy with my food is amazing. I often collect recipes from my mother & my grandmother. Sometimes I also get recipes from the mạng internet. Then I write them in a notebook. I hope I will become a good chef và have sầu my own cookery book in the future.

Cuong: I have an unusual hobby: carving eggshells. I started this hobby four years ago after getting a carved egg from my dad when he came baông xã from nhật bản. It"s amazing that something as fragile as an empty eggshell can be made inlớn such a beautiful piece of art. I was so amazed that I learned how khổng lồ carve sầu them myself from the internet. I find carving eggshells a little difficult but so interesting & useful. The feeling of accomplishment when I finish a piece is absolutely awesome. This hobby also helps me be more patient và careful.

Question 1. When did Lien start her hobby?

A. 8 years ago

B. at the age of 8

C. in grade 8

D. one year ago

Question 2. What does Lien think about cooking?

A. She thinks it"s a waste of time.

B. She finds it interesting.

C. She finds it meaningful.

D. Both B và C are correct.

Question 3. What does the word "them" in paragraph 1 refer to?

A. Lien

B. Lien"s mother và grandmother

C. recipes

D. Lien"s dishes

Question 4. Where does Lien get recipes from?

A. from her mother

B. from her grandmother

C. from the internet

D. All are correct.

Question 5. What does Lien vày with the recipes she collected?

A. She keeps them in a notebook.

B. She shares them with her mother and grandmother.

C. She posts them on the mạng internet.

D. All are correct.

Question 6. What is True about Cuong?

A. He started carving eggshells when he was 4.

B. His dad went khổng lồ nhật bản 4 years ago.

C. He got a carved egg from his friover in nhật bản.

D. None are correct.

Xem thêm: Top 10 Mẫu Quần Áo Đồng Phục Học Sinh Việt Nam Cap 2 Giá Rẻ, Chất Lượng

Question 7. Where does Cuong learn to lớn carve sầu from?

A. from his father

B. from the internet

C. from a Japanes

D. None are correct.

Question 8. What does Cuong think about his hobby?

A. He finds it interesting.

B. He thinks it"s difficult.

C. He finds it useful.

D. All are correct.

Hiển thị đáp án

Question 1. Đáp án B

tin tức nằm tại vị trí đầu: My grandmother taught me how to lớn cook my first dish when I was 8. My family enjoyed it so much so that is when I started this hobby.

Dịch: Bà tôi vẫn dạy tôi biện pháp đun nấu nướng Lúc tôi lên tám tuổi. Gia đình tôi khôn xiết say mê điều này cùng kia là lúc tôi bắt đầu sở trường của chính mình.

Question 2. Đáp án D

Thông tin ở ở trong phần 1: Some people say cooking is a waste of time but I find this hobby very interesting và meaningful.

Dịch: đa phần bạn nói việc thổi nấu nướng là tốn thời hạn cơ mà tôi thấy sở thích này hết sức độc đáo cùng ý nghĩa.

Question 3. Đáp án C

tin tức tại phần 1: Sometimes I also get recipes from the mạng internet. Then I write them in a notebook.

Dịch: Thỉnh phảng phất tôi cũng tra cứu các công thức trên internet. Sau kia tôi viết chúng nó vào vnghỉ ngơi.

Question 4. Đáp án D

Thông tin ở đoạn 1: I often collect recipes from my mother và my grandmother. Sometimes I also get recipes from the mạng internet.

Dịch: Tôi thường xuyên lấy công thức từ bỏ mẹ tôi với tự bà tôi. Thỉnh thoảng tôi cũng tìm những cách làm bên trên mạng internet.

Question 5. Đáp án A

Thông tin ở cuối đoạn 1: Then I write them in a notebook.

Dịch: Sau đó tôi viết nó vào vsinh hoạt.

Question 6. Đáp án D

Thông tin nằm ở đầu đoạn 2: I started this hobby four years ago after getting a carved egg from my dad when he came back from nhật bản.

Dịch: Tôi ban đầu sở trường này 4 thời gian trước, sau khi nhận ra một quả trứng tự khắc từ bỏ ba về tối Khi ông ấy về từ bỏ Nhật Bản.

Question 7. Đáp án B

tin tức làm việc loại 4 đoạn 2: I learned how to carve them myself from the internet.

Dịch: Tôi sẽ tự học giải pháp xung khắc chúng trường đoản cú mạng internet.

Question 8. Đáp án D

Thông tin nằm ở giữa đoạn 2: I find carving eggshells a little difficult but so interesting & useful.

Dịch: Tôi thấy câu hỏi khắc trứng thì khá nặng nề dẫu vậy nó khôn cùng thú vui cùng hữu dụng.


D. Writing

Dùng tự lưu ý nhằm viết thành câu hoàn hảo. Chọn giải đáp đúng mực nhất.

Question 1. Nga/ my/ younger sister.

A. Nga is my younger sister.

B. Nga are my younger sister.

C. Nga my younger sister.

D. Nga am my younger sister.

Question 2. She/ enjoy/ read/ books.

A. She enjoys khổng lồ read books.

B. She enjoy reading books.

C. She enjoys reading books.

D. She enjoy khổng lồ read books.

Question 3. She/ start/ the hobby/ when/ she/ 6.

A. She started the hobby when she was 6.

B. She starts the hobby when she will be 6.

C. She started the hobby when she was 6.

D. She starts the hobby when she 6.

Question 4. Our brother/ share/ the hobby/ her.

A. Our brother cốt truyện the hobby to her.

B. Our brother shares the hobby to her.

C. Our brother nói qua the hobby with her.

D. Our brother shares the hobby with her.

Question 5. Both/ them/ spend/ all/ pocket money/ buy/ books.

A. Both of them spends all pocket money khổng lồ buy books.

B. Both of them spends all pocket money buying books.

C. Both of them spover all pocket money lớn buy books.

D. Both of them spover all pocket money buying books.

Question 6. Nga/ often/ read/ book/ before/ bed.

A. Nga often reads a book before going to lớn bed.

B. Nga often read a book before going to bed.

C. Nga reads a often book before going to bed.

D. Nga often read book before going lớn bed.

Question 7. She/ sometimes/ library/ borrow/ books.

A. She sometimes go khổng lồ library to borrrow books.

B. She sometimes goes khổng lồ library to borrow books.

C. She is sometimes go khổng lồ library to borrow books.

D. She goes lớn sometimes library lớn borrow books.

Question 8. She/ think/ read books/ interesting/ useful.

A. She think reading books is interesting và useful.

B. She think read books is interesting & useful.

C. She thinks reading books is interesting & useful.

D. She think reads books is interesting và useful.

Question 9. It/ develop/ her imagination/ widen/ her knowledge.

A. It develops her imagination và widen her knowledge.

B. It develop her imagination và widen her knowledge.

C. It develops her imagination và widens her knowledge.

D. It develop her imagination & widens her knowledge.

Question 10. She/ hope/ have/ her/ own/ book/ future.

A. She hopes she will has her own book in the future.

B. She hopes she will have sầu her own book in the future.

C. She hope she will have sầu her own book in the future.

D. She hopes she will has her own book in a future.

Question 11. They/ often/ go/ park.

A. They often go lớn park.

B. They often goes to park.

C. They are often go lớn park.

D. They go to lớn park oftenly.

Question 12. How/ your father go/ work?

A. How vày your father go khổng lồ work?

B. How does your father goes khổng lồ work?

C. How vị your father goes to work?

D. How does your father go to work?

Question 13. My parents usually watch TV in the evening.

A. My parents never watch TV.

B. In the evening, my dad and my mom usually watch TV.

C. In the evening, my mom & my dad clean our house.

D. My parents always watch TV in the evening.

Question 14. I enjoy going camping with my family.

A. I don’t lượt thích going camping with my family.

B. I usually go camping with my friends.

C. I am fond of going camping with my family.

D. I don’t want khổng lồ go camping.

Question 15. I hope I will live abroad in the future.

A. I wish I would live abroad in the future.

B. I don’t want to lớn live abroad in the future.

C. I want living abroad in the future.

D. I lived abroad when I was small.

Hiển thị đáp án

Question 1. Đáp án A

Câu thể hiện sự thật minh bạch. Đáp án B, C, D không nên ngữ pháp (không nên tobe).

Dịch: Nga là em gái của tôi.

Question 2.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Làm Kẹo Bông Đường, Hướng Dẫn Cách Làm Kẹo Bông Gòn Đơn Giản Tại Nhà

Đáp án C

Cấu trúc: enjoy + Ving/N ( yêu thích làm gì/ phù hợp gì). Câu này cần sử dụng ngày nay đối chọi do biểu đạt sự thật.


Chuyên mục: Tổng Hợp