Bài tập trắc nghiệm tiếng anh 12 có đáp án

... D đôi mươi C 21 B 22 A 30 A 31.A 32 B 33 C 39 C 40 A 41 C 42 A C A 9.B 10 A 11 A 12 19 C 20 B 21 A 22 C 30 B 31.C 32 B 33 B 39 D 40 A 41 D 42 A B C 9.A 10 A 11 C 19 A đôi mươi A 21.D 22 B 30 B 31.A 32 D 33 ... 47 D 48 B 49 C 50 A Test 12 I-1.D 2.C 3.B 4.B 5.D 6.D 7.A 8.C 9.D 10.B 11.A 12.

Bạn đang xem: Bài tập trắc nghiệm tiếng anh 12 có đáp án

C 13.C 14.C 15.B 16.A 17.A 18.D 19.C đôi mươi.A 21.A 22.C 23.B 24.B 25.C 26.B 27.A 28.A 29.C 30. A 31.C 32.A 33.D 34.D ... was C had D have sầu 30 Your friover speaks English very well, doesn’t he ? Yes, she …………English since she was a little girl A has been speaking B spoken C used to lớn speak D has to speak 12 If you are...
*

... is closest in meaning to lớn _ A dear B friendly C helpful D kind Exercise 6: Hãy chọn từ bỏ gồm phần gạch men bao gồm phương pháp phát âm khác với tự lại: A proofs B books C points D days A helps B laughs C cooks ... books D pens 40 A houses B faces C hates D places http://kinhhoa.violet.vn Exercise 1: Hãy lựa chọn đáp án (A, B, C D) mang lại câu sau: He has lived here since he here A came B has came C comes D come ... C Modern D Monitor C st& still D stop by C You’re welcome! D Never mind! IV Hãy chọn tự gồm phần gạch men giải pháp vạc âm khác với tự lại: 10 11 A failed B reached A invited A removed A looked A...
*

... a 163 What color is _ hair ? It’s blaông xã A your B you C me D I 164 We go to the movies Sunday evening A to B at C on D in 165 It"s very in the winter A cold B hot C cool D warm 166 ... D three 265 My school is not big It’s A big B small C not small D new 266 How many floors _ it have? A does B is C D are 267 What _ you every morning? A are B C is D does 268 class ... a 163 What color is _ hair ? It’s blaông chồng A your B you C me D I 164 We go to lớn the movies Sunday evening A lớn B at C on D in 165 It"s very in the winter A cold B hot C cool D warm 166 ...
*

... (information) 46 I think this article is .informative sầu you should have a look in it (information) 47 This area has lots of big mountains This is to say this area is .mountainous .(mountain) 48 The arrival ... that I"m going khổng lồ have sầu interesting activities  khổng lồ tell 28 Is there something interesting at school this month?  anything 17 29 30 18 Viet"s brother is very well at repairing household appliances ... are only a <16> few things that I don"t know about Vinh An One thing is that we don"t have <17> many things khổng lồ in the evening We don"t have any cinemas or theaters The< 18> only thing is that people...
*

... 20 c Exercise 1b 2a 11c 12a 3b 13a 4a 14d 5d 15c 6a 16d 7b 17a 8d 18c 9a 19a 10a 20 d Exercise 1a 2b 11a 12b 3c 13d 4a 14b 5b 15b 6d 16c 7c 17d 8b 18c 9d 19b 10a 20 c BÀI TẬPhường TRẮC NGHIỆM TIẾNG ANH ... 10a 20 a Exercise 1c 2d 11b 12a 3b 13a 4a 14c 5b 15c 6c 16a 7a 17b 8b 18d 9a 19d 10b 20 b Exercise 1d 2c 11a 12b 3b 13a 4a 14d 5b 15a 6c 16c 7a 17b 8b 18c 9a 19a 10b 20 c Exercise 1c 2a 11b 12a 3d ... c along d on 20 "When did you get married?" " _1983" a On b In c At d To 1b 2c 3d 4a 5d 6b 7c 8c 9c 10d 11c 12c 13b 14a 15d 16a 17b 18a 19d 20 b BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TIẾNG ANH LỚP. 11 Exercise 1...

Xem thêm: Các Kiểu Váy Voan Đẹp - Đầm Voan Giá Tốt Tháng 4, 2021 Đầm


*

... camping this weekkết thúc A We will probably go camping this weekover B We will not go camping this weekkết thúc C We may not go camping this weekover D We must not go camping this weekkết thúc 88 I think it’s ... 150 Whose oto is this? A Whom does this car belong ? B Who belongs to this oto ? C Who does this car belong to? D Whose does this oto belong to? 151 I would like you lớn help me this English exercise ... Adam get Gavin’s haircut D Adam suggested that Gavin should have his haircut BÀI TẬP.. TRẮC NGHIỆM TIẾNG ANH LỚP.. 11 Exercise 1 I enjoy _ alone a be b being c to be d to lớn have sầu been Would you lượt thích...
... invention expert (n): chuyên gia 27 When was Alexander G Bell born? a In 184 7 b In 187 0 c.In 187 0s d.no information 28 He went khổng lồ live _ a in Scotlvà b in America c in Boston d b & c are ... Bell was born in 184 7 in Edinburgh, Scotlvà His father was an expert in phonetics, the study of the sounds of languages As a boy, Bell became interested in sounds and speech In 187 0 the Bells decided ... because he doesn’t have sầu an umbrella A B C D 17 Tom said you could reach hyên ổn in 645 082 after dinner A B C D 18 Why are you going to spkết thúc two weeks in New York last month? A B C D 19 She took...
... 36- C 42-A 37-B 38-C 39-D 40-C 41-B Page 32 DIRECTIONS 43-C 49-D 44-D 45-A 46- D 47-A 48-A 50-D 56- D 51-A 52-B 53-D 54-B 55-A 68 -B 69 -C 57-B 58-D 59-C 60 -B 61 -A 62 -C 63 -C 64 -B 70-B 65 -A 66 -C 67 -A ... outside the ovals Đáp án tập trắc nghiệm Tiếng anh 1-A 7-A 2-B 3-A 4-C 5-D 6- B 8-D 14-A 9-A 10-A 11-C 12-C 13-B 15-D 21-B 16- C 17-A 18-B 19-B 20-C 22-A 28-B 23-B 24-B 25-B 26- B 27-B 29-B 35-A ... leaving 66 -My grandfather………many years ago A-had died B-has died C-died D-was dying 67 -I………… my son the money for that last week A-gave sầu Page 19 B-given C-have given D-was given DIRECTIONS 68 -Yesterday...
... tiết gồm địa chỉ (A, B, C D) ứng cùng với từ bao gồm trọng âm nhấn vào âm tiết địa chỉ (A, B, C D) ứng với tự trọng âm nhấp vào âm huyết bao gồm địa điểm (A, B, C D) ứng cùng với trường đoản cú bao gồm trọng âm bấm vào âm máu tất cả ... trường đoản cú gồm trọng âm nhấp vào âm tiết tất cả địa điểm (A, B, C D) ứng cùng với từ trọng âm bấm vào âm huyết tất cả địa điểm (A, B, C D) ứng với từ trọng âm nhấp vào âm tiết tất cả địa chỉ (A, B, C D) ứng cùng với từ bao gồm ... writing Đáp án: C 39 Choose the best answer: Unit 9: - Mức … Hung …… for the bus at present? A Does / wait B Did / wait C Is / waiting D Was / waiting Đáp án: C 40 Choose the best answer: Unit 9: -...
... 38 C 39 D 40 D 41 C 42 C 43 C 44 A 45 C 46 B 47 D 48 B 49 C 50 A Test 12 I-1.D 2.C 3.B 4.B 5.D 6.D 7.A 8.C 9.D 10.B 11.A 12. C 13.C 14.C 15.B 16.A 17.A 18.D 19.C đôi mươi.A 21.A 22.C 23.B 24.B 25.C ... A C B D B C 9.A 10 A 11 C 12 D 18 A 19 A đôi mươi A 29 B 40 B 30 B 41 A 31.A 42 D 32 D 33 A 43 B 44 B A 13 B 49.D 17 B D 16.B B 17 C Test 27 B 18 D B 19 B B 9.B 10 C 11 C 12 D đôi mươi B 21.B 22 A 28 A 39 ... leaving C left D to leave 11 People in New Zeal& speak _ A French B Spanish C Englvà D English 12 He is trying khổng lồ give sầu up _ A smoking B smoke C smokes D smoked 13 We are tired of _ for the...

Xem thêm: Sơ Lược Về Công Thức Tính Nhanh Vật Lý 11 Hk 1, Tóm Tắt Toàn Bộ Công Thức


... Tài liệu ôn tập Anh văn 12 – Học kì I DƯƠNG TRUNG TÍN – SÓC TRĂNG 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 A destruction A national ... C sympathetic D sympathetically Tài liệu ôn tập Anh vnạp năng lượng 12 – Học kì I DƯƠNG TRUNG TÍN – SÓC TRĂNG Tài liệu học hỏi Giao hàng dạy học tập (Nguồn GV -Lý Tài) 12 In Vietphái mạnh, two, three or even four generations ... which B your B but B bringing B whom C yours C nor C feeding C who 12 D yourself D either D growth D whose Tài liệu ôn tập Anh văn uống 12 – Học kì I DƯƠNG TRUNG TÍN – SÓC TRĂNG 10 A expenditure A prepare...
Tai lieu Mục lục Bài viết Tìm tìm bắt đầu Luận Vnạp năng lượng Tài liệu mới Chủ vấn đề liệu new đăng sinh sản cv xin bài toán cunghocvui tra cứu tìm giao thương đơn vị đất Giỏi tin học Documento lớn Dokument cầm tắt vnạp năng lượng bản trong tâm mẹ chiến đấu với cối xay gió ngữ văn uống 8 đã từng em cùng cha mẹ đi thăm chiêu mộ người thân trong gia đình vào Dịp lễ tết điểm sáng thông thường và sứ mệnh của ngành ruột vùng ttiết minc về bé trâu lập dàn ý bài xích vnạp năng lượng từ sự lớp 10 giải bài tập vật dụng lý 8 chuyện cũ trong phủ chúa trịnh giải bài bác tập đồ vật lý 9 biên soạn văn tế nghĩa sĩ buộc phải giuộc soạn bài bác cô nhỏ xíu buôn bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve nhỏ trau

Chuyên mục: Tổng Hợp