BÀI TẬP TỪ LOẠI TIẾNG ANH 9

*

các bài luyện tập kết cấu từ, từ nhiều loại tiếng Anh (Có đáp án), Bài tập cấu tạo tự, từ bỏ loại tiếng Anh bao gồm đáp án gồm nhiều câu hỏi trắc nghiệm khác nhau giúp cho bạn hiểu củng thay kiến


Tài Liệu Học Thi xin giới thiệu cho chúng ta “các bài luyện tập cấu trúc từ bỏ, trường đoản cú loại tiếng Anh” nhằm các bạn tìm hiểu thêm. Đây là tài liệu có lợi giúp các bạn ôn tập sẵn sàng đến kỳ thi THPT giang sơn sắp tới đây.

Bạn đang xem: Bài tập từ loại tiếng anh 9

Đồng thời, tư liệu này còn làm tín đồ học tập tập luyện lỹ năng làm cho bài cùng tích trữ vốn trường đoản cú vựng có lợi cho các kỳ thi cùng bình chọn. Mời các bạn cùng cài đặt về giúp xem vừa đủ tư liệu với đáp án cụ thể.

Bạn Đang Xem: bài tập kết cấu trường đoản cú, trường đoản cú các loại giờ đồng hồ Anh (Có đáp án)

những bài tập kết cấu từ bỏ, từ bỏ nhiều loại giờ Anh

Luyện tập – Cấu tạo từ bỏ với tự các loại.

Câu 1: We like their ……

A. friends

B. friendly

C. friendliness

D. a&c

Câu 2: The …. between Vietnam giới & Đài Loan Trung Quốc is good.

A. friends

B. friendly

C. friendliness

D. friendship

Câu 3: They seem khổng lồ be ….. We dislike them.

A. friends

B. friendly

C. friendliness

D. friendship

Câu 4: There will be a …. in this street.

A. meet

B. meeting

C. met

D. a&c

Câu 5: We saw …. girls there.

A. beauty

B. beautiful

C. beautifully

D. beautify

Câu 6: The garden is … with trees & flowers.

A. beauty

B. beautiful

C. beautifully

D. beautify

Câu 7: They enjoy the …. atmosphere here.

A. peaceably

B. peace

C. peaceful

D. A & C

Câu 8: The …. unit of currency is the Ringgit.

A. Malaysia

B. Malaysian

C. Malay

D. no answer is correct

Câu 9: In ….., there are other religions.

A. addition

B. additionally

C. add

D. addiction

Câu 10: The _________ of old buildings should be taken into lớn consideration.

A. preserve

B. preservation

C. preservative

D. preserves

Câu 11: You have to lớn be aware of the damage humans are doing lớn quicken the _______ of wildlife.

A. extinct

B. extinctive

C. extinctions

D. extinction

Câu 12: The language of …… is Bahasa Malaysia.

A. instruction

B. instruct

C. instructive

D. instructing

Câu 13: The problem of ________ aao ước young people is hard khổng lồ solve sầu.

A. employment

B. employers

C. employees

D. unemployment

Câu 14: The ________ will judge you on your unique & performance.

A. examining

B. examinees

C. examiners

D. examination

Câu 15: A (An) _________ corporation is a company that operates in more than one country.

Xem thêm: 9 Cách Để Quản Lý Nhân Viên Hiệu Quả N Lý Nhân Viên Hiệu Quả

A. national

B. international

C. multinational

D. nationwide

Câu 16: Excessive sầu ___________ khổng lồ direct sunlight should of course be avoided.

A. disposition

B. disposal

C. exposition

D. exposure

Câu 17: There was quite a _________ crowd at the match.

A. respective

B. respectable

C. respecting

D. respected

Câu 18: He was finally _________ in his final attempt.

A. successful

B. successive

C. unsuccessful

D. success

Câu 19: Our education will help with the _________ of knowledge for the young.

A. enrichment

B. rich

C. riches

D. richness

Câu 20: There is an …. match between Vietnam giới & Lebanon on VTV3.

A. national

B. international

C. multinational

D. nationwide

Câu 21: We’re worried about the ….. here.

A. pollute

B. polluted

C. pollution

D. polluting

Câu 22: This river is extremely …..

A. pollute

B. polluted

C. pollution

D. polluting

Câu 23: Her appearance is …. today.

A. needful

B. need

C. necessary

D. A&C

Câu 24: Artists must be ………, otherwise they just repeat what they see or hear.

A. create

B. created

C. creating

D. creative

Câu 25: Farm …. are always exported.

A. production

B. productivity

C. products

D. produce

Câu 26: This plant’s …. is high, so it attracts a lot of investment.

A. production

B. productivity

C. products

D. produce

Câu 27: The ……. of this machine requires the lachạy thử techniques.

A. production

B. productivity

C. products

D. produce

Câu 28: This energy – …. bulb is not cheap.

A. save

B. saved

C. saving

D. savoury

Câu 29: The …. are requiring us to lớn repair the machines.

A. consume

B. consumer

C. consumption

D. consumers

Câu 30: Watching Korean films on TV is a time – …. activity.

A. consume

B. consumer

C. consumption

D. consumers

Tài liệu còn nữa, mời các bạn thiết lập về giúp thấy cụ thể nhé!

LỜI GIẢI CHI TIẾT

Câu 1: Đáp án D

Danh tự lép vế tính tự ngã nghĩa mang lại nó, tính tự slàm việc hữu

Friover (countable N) các bạn bè

Friendly (adj) thân thiện

Friendliness (n) sự thân thiện

Dịch nghĩa:Chúng tôi ưa thích những người bạn của họ/ :Chúng tôi thích sự thân thiện từ bỏ họ

Câu 2: Đáp án D

Danh từ đứng Sau các mạo từ a, an, the hoặc những từ bỏ this, that, these, those, each, every, both, no, some, any, few, a few, little, a little,…..

Friover (countable N) chúng ta bè

Friendly (adj) thân thiện

Friendliness (n) sự thân thiện

Friendship (n) tình bạn,tình hữu nghị

Dịch nghĩa:Tình anh em giữa toàn nước cùng Trung quốc tốt nhất có thể đẹp

Câu 3: Đáp án D

Tính trường đoản cú đứng Sau các động từ: to be,seem, look, appear, feel, taste, smell ,keep, get, become, stay, remain…Friover (countable N) bạn bè

Friendly (adj) thân thiện

Friendliness (n) sự thân thiện

Unfriendly (adj) không thân thiện

Dịch nghĩa: Họ có vẻ không thân mật và gần gũi. Chúng tôi ko yêu thích họ

Câu 4: Đáp án B

Danh từ đứng Sau những mạo trường đoản cú a, an, the hoặc các từ this, that, these, those, each, every, both, no, some, any, few, a few, little, a little,…..