BÀI TẬP VỀ THIS THAT THESE THOSE

Đại tự chỉ định trong Tiếng Anh là phần lớn từ dùng để làm chỉ về bạn hoặc thứ cụ thể được nhắc tới trong câu. Các đại tự hướng dẫn và chỉ định được sử dụng thịnh hành nhất là This That These Those. Tuy nhiên nhiều người vẫn lầm lẫn bí quyết dùng của bọn chúng khi thực hành những dạng bài tập. Vì vậy, vào nội dung bài viết này công ty chúng tôi đã điểm sang 1 vài ba lý thuyết cơ bản và bài tập This That These Those. Cùng quan sát và theo dõi tức thì nội dung bài viết tiếp sau đây nhé!


*

Một số bài bác tập This That These Those

Lý tngày tiết về This That These Those

Vị trí

Loại

GầnXa
Số ítThis (đây)

Ex: This is my best frikết thúc.

Bạn đang xem: Bài tập về this that these those

(Đây là bạn thân của tôi)

That (đó, kia)

Ex: That is his fan.

(Kia là dòng quạt của anh ấy)

Số nhiềuThese (trên đây,này)

Ex: These are Jan’s clothes.

(Đây là những chiếc áo của Jan)


Those (đó, kia)

Ex: Those are his cookers.

(Đó là những chiếc nồi cơm trắng của anh ý ấy)

Bài tập This That These Those

Những bài tập 1: Điền This/These vào địa điểm trống yêu thích hợp

1._________ is her teddy.

2._________ are fingers.

3. _________ are his pens with notebooks.

4._________ is a window.

5. _________ is a đô thị.

6. _________ are my chairs.


7. _________ are apple pies.

8. _________ is a maple trees.

9._________ are my sisters.

10.________ bag belong khổng lồ her.

bài tập 2: Chia cồn từ bỏ thích hợp vào chỗ trống

1.Those woman ___________ (tobe) are professors.

2. ________ (tobe) that your sister over there?

3. Those cherries ________ (tobe) very delicious.

4. That book _________ (not/tobe) very interesting.

5. ________ (tobe) these what you mean?

6. ________ this ________ (belong) lớn the Shawn?

7. Those _________ (tobe) my favourite foods.

8. That _______ (tobe) very cheap clothe.

9. Who _______ (live) in this house with you?

10. Those ________ (tobe) my best friends Lin and Frank.

bài tập 3: Sắp xếp thành những câu hoàn chỉnh

1.What/this/is?

2. Is/teacher/that/her?

3. Salim/song/this/likes.

4. Now/about/that/of/him/new/girlfriend/me/tell.

5. If/we/on/hard/to/football/goes/raining/’ll/it/that/play.

6. This/ball/his/that/is/ball/over/is/in/over/hand/and/there/his.

7. These/Jack’s/those/friends/there/and/are/my/over/are/over.

8. That/door/asked/she/windows/knocked/new/guy/the/and/want/on/if.

9. is/good/her/idea/this/a/essay/for.

10. Sam/bananas/enjoys/with/chocolates/really/these.

Bài tập 4: Tìm và sửa lỗi không nên (nếu có)

1.This are my best frikết thúc Sunny playing tennis in the garden.

2. Is those her notebooks over there on the table?

3. Who was these men you talked khổng lồ last night?

4. Do you think that seventeen grammar questions are very easy or difficult?

5. This bananas are yellow, but those bananas over here are green.

6. Take one of that books from this pile.

7. Everyone does it this days.

8. She is leaving those Monday.

9. Waiter, I think these wine is off.

10.Is those restaurant delicious?

11.Aren’t this your frikết thúc Nicky?

12.Gray is right, those is the best thing lớn vị when he has a decision to lớn make.

13. Jin is so realistic. These is why she love his drawing.

Xem thêm: Ớ Ớ 1,000,000Đ Mua Mâm Cặp 3 Chấu Mini, Ớ Ớ 1,000,000Đ Mua Mâm Cặp 3 Chấu Tự Định Tâm K11


Đáp án chi tiết

Những bài tập 1:

1.____This_____ is her teddy.

➔ Vì ‘teddy’ là danh trường đoản cú số ít.

2.____These_____ are fingers.

➔ Vì ‘fingers’ là danh trường đoản cú số nhiều.

3. ___These____ are his pens with notebooks.

➔ Vì ‘pens’ cùng ‘notebooks’ là danh từ bỏ số nhiều.

4. ____This_____ is a window.

➔ Vì ‘window’ là danh từ bỏ số không nhiều.

5. ____This_____ is a city.

➔ Vì ‘city’ là dnah từ số không nhiều.

6. _____These____ are my chairs.

➔ Vì ‘chairs’ là danh từ số các.

7. ____ These _____ are hãng apple pies.

➔ Vì ‘pies’ là danh từ bỏ số nhiều.

8. ____ These _____ is a maple trees.

➔ Vì ‘trees’ là danh từ bỏ số nhiều.

9. ____These_____ are my sisters.

➔ Vì ‘sisters’ là danh từ số các.

10. ____This____ bag belong lớn her.

➔ Vì ‘bag’ là danh từ bỏ số ít.

những bài tập 2:

1.are (do danh trường đoản cú số nhiều)

2. is (do danh từ số ít)

3. are (vì danh từ bỏ số nhiều)

4. isn’t (vày danh từ số ít)

5. are (bởi vì danh trường đoản cú số nhiều)

6. Does…belong (vì danh từ số ít)

7. are (bởi danh tự số nhiều)

8. is (vì chưng danh từ bỏ số ít)

9. lives (vì chưng danh tự số ít)

10. are (vị danh trường đoản cú số nhiều)

Bìa tập 3:

1.What is this?

2.Is that her teacher?

3.Salyên likes this song.

4.Now tell me that new girlfriend of hlặng.

5.If it goes on raining that hard, we’ll have sầu lớn play football.

6.This is his ball in his hvà & that is my ball over there.

7.These are Jack’s friends và those are my friends over there.

8.That guy knocked on the door and asked if she want new windows.

9.This is a good idea for her essay.

10Sam really enjoys those chocolates with bananas.

Những bài tập 4:

1.are ➔ is (vày best frikết thúc là dnah tự số ít)

Correct: This is my best friend Sunny playing tennis in the garden.

2. Is ➔ Are (vì notebooks là danh trường đoản cú số nhiều)

Correct: Are those her notebooks over there on the table?

3. these ➔ this (vì men là dnah tự số ít)

Correct: Who was this men you talked to lớn last night?

4. that ➔ those (vì chưng questions là danh từ số nhiều)

Correct: Do you think those seventeen grammar questions are very easy or difficult?

5. This ➔ These (vị bananas là danh tự số nhiều)

Correct: These bananas are yellow, but those bananas over here are green.

6. that ➔ those (do books là danh từ bỏ số nhiều)

Correct: Take one of those books from this pile.

7. this ➔ these (vị days là danh từ số nhiều)

Correct: Everyone does it these days.

8. those ➔ that (bởi vì Monday là danh từ bỏ số ít)

Correct: She is leaving that Monday.

9. these ➔ this (do wine là danh từ số ít)

Correct: Waiter, I think this wine is off.

10. those ➔ that (vày restaurant là danh trường đoản cú số ít)

Correct: Is that restaurant delicious?

11. Aren’t ➔ isn’t (vì chưng frikết thúc là danh từ số ít)

Correct: Isn’t this your friend Nicky?

12. those ➔ that (vị thing là danh tự số ít)

Correct: Gray is right, that is the best thing lớn vày when he has a decision lớn make.

13. These ➔ this (vì chưng điều được kể tới là số ít)

Correct: Jin is so realistic. This is why she love sầu his drawing.

✅ Thực hành: bài tập về Although In spite of Despite

Quý Khách vừa coi một vài bài tập This That These Those bao gồm lời giải cơ mà Shop chúng tôi vẫn tổng phù hợp. Ghi nhớ phần kỹ năng và kiến thức với giải các bài tập trên chắc chắn là trình độ chuyên môn của bạn sẽ cải thiện nhanh lẹ. Chúc bàn sinh hoạt thật xuất sắc cùng bao gồm kết quả cao!