Bạn Muốn Hẹn Hò?

- Tổng hợp lại toàn bộ những cơ chế pháp luật còn hiệu lực áp dụng trường đoản cú văn phiên bản cội cùng những vnạp năng lượng bản sửa đổi, bổ sung, lắp chính…

- Khách sản phẩm chỉ cần coi Nội dung MIX, rất có thể thâu tóm cục bộ nguyên lý luật pháp hiện tại hành còn áp dụng, mặc dầu văn bản nơi bắt đầu đã trải qua không ít lần sửa đổi, bổ sung.

Bạn đang xem: Bạn muốn hẹn hò?


Đây là phầm mềm giành riêng cho member ĐK phần mềm.

Quý khách hàng vui vẻ Đăng nhập thông tin tài khoản macerafilmizle.com giới và đăng ký sử dụng Phần mượt tra cứu vãn vnạp năng lượng bạn dạng.


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ________

Số: 490/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự vị - Hạnh phúc ______________________

Gia Lai, ngày 01 mon 08 năm 2022


QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC GỒM 04 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LĨNH VỰC CHĂN NUÔI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP. VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN


___________

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Cnạp năng lượng cđọng Luật Tổ chức Chính quyền địa pmùi hương năm 2015; Luật sửa đổi bổ sung cập nhật một vài điều của Luật tổ chức triển khai nhà nước cùng Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2019;


QUYẾT ĐỊNH:


Điều 2. Giao Ssinh sống Nông nghiệp và Phát triển nông xóm nhà trì, phối hận hợp với Snghỉ ngơi Thông tin và Truyền thông với những ban ngành, đơn vị chức năng có tương quan tổ chức triển khai tiến hành công khai thủ tục hành chính được Chủ tịch UBND tỉnh ra mắt trên Điều 1 của Quyết định này theo mức sử dụng.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực hiện hành thi hành kể từ ngày ký kết.Chánh Văn uống phòng Ủy Ban Nhân Dân thức giấc, Giám đốc Sở Nông nghiệp với Phát triển nông buôn bản cùng những tổ chức, cá thể tất cả liên quan chịu đựng trách nát nhiệm thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhận: - Như Điều 3; - Cục KSTTHC - Văn chống Chính phủ; - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; - CT, những PCT UBND tỉnh; - Sngơi nghỉ tin tức cùng Truyền thông (Phòng CNTT); - Cổng thông tin năng lượng điện tử tỉnh; - Trung trung tâm Phục vụ hành chính công; - Bưu năng lượng điện tỉnh; - Lưu: VT, NC.

CHỦ TỊCH Võ Ngọc Thành


PHỤ LỤC

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LĨNH VỰC CHĂN NUÔI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA STại NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN(Ban hành tất nhiên Quyết định số /QĐ-UBND tháng ngày năm 2022 của Chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân tỉnh giấc Gia Lai)

 

TT

Mã hồ sơ TTHC

Tên giấy tờ thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí , lệ tổn phí (nếu có)

Tên VBQPPL luật pháp câu chữ sửa thay đổi, bổ sung, thế thế


01

Cấp Giấy chứng nhận đầy đủ điều kiện tiếp tế thức nạp năng lượng chnạp năng lượng nuôi thương thơm mại, thức ăn uống chăn uống nuôi theo đặt hàng

a) Đối cùng với các đại lý chế tạo thức ăn uống các thành phần hỗn hợp hoàn chỉnh, thức ăn uống đậm đặc:

- Trường đúng theo nộp làm hồ sơ trực tiếp:

+ Kiểm tra tính không thiếu thốn của hồ sơ: Tại thời gian mừng đón làm hồ sơ.

+ Thđộ ẩm định hồ sơ cùng thành lập và hoạt động đoàn Đánh Giá điều kiện thực tiễn của cơ sở cấp dưỡng thức ăn chnạp năng lượng nuôi: Trong thời hạn trăng tròn ngày thao tác kể từ ngày nhận được làm hồ sơ tương đối đầy đủ.

+ Cấp Giấy chứng nhận đầy đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn uống nuôi: Trong thời hạn 05 ngày thao tác làm việc Tính từ lúc ngày kết thúc nhận xét điều kiện thực tế.

- Trường phù hợp nộp làm hồ sơ qua hình thức dịch vụ bưu chủ yếu hoặc qua môi trường mạng:

+ Kiểm tra tính rất đầy đủ của hồ nước sơ: Trong thời hạn 03 ngày thao tác làm việc.

+ Thđộ ẩm định hồ sơ với thành lập và hoạt động đoàn reviews điều kiện thực tế của cơ sở chế tạo thức nạp năng lượng chăn uống nuôi: Trong thời hạn trăng tròn ngày thao tác Tính từ lúc ngày nhận thấy hồ sơ tương đối đầy đủ.

+ Cấp Giấy chứng nhận đầy đủ điều kiện cung cấp thức ăn chăn nuôi: Trong thời hạn 05 ngày thao tác làm việc kể từ ngày kết thúc Review điều kiện thực tiễn.

b) Đối với đại lý cung ứng (cung ứng, sơ chế, chế biến) thức ăn uống chnạp năng lượng nuôi truyền thống nhằm mục tiêu thương thơm mại, theo đặt hàng:

- Trường hòa hợp nộp hồ sơ trực tiếp:

+ Kiểm tra tính không hề thiếu của hồ sơ: Tại thời điểm tiếp nhận làm hồ sơ.

+ Thẩm định hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện tiếp tế thức ăn uống chăn nuôi: Trong thời hạn 10 ngày thao tác kể từ ngày cảm nhận làm hồ sơ vừa đủ.

- Trường phù hợp nộp hồ sơ qua hình thức dịch vụ bưu chủ yếu hoặc qua môi trường xung quanh mạng:

+ Kiểm tra tính đầy đủ của hồ nước sơ: Trong thời hạn 03 ngày làm việc.

+ Thẩm định hồ sơ và cấp Giấy ghi nhận đủ ĐK cấp dưỡng thức nạp năng lượng chnạp năng lượng nuôi: Trong thời hạn 10 ngày làm việc Tính từ lúc ngày nhận ra hồ sơ tương đối đầy đủ.

Nộp hồ sơ qua Bưu chính công ích hoặc qua môi trường thiên nhiên mạng (https://dichvucong.gialai.gov.vn) hoặc nộp thẳng tại Trung trung khu Phục vụ hành chính công tỉnh (Quầy Slàm việc Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn).

- Thẩm định cấp thủ tục ghi nhận đủ điều kiện cấp dưỡng thức ăn uống chăn nuôi (ngôi trường hợp đề nghị Đánh Giá ĐK thực tế): 5.700.000 đồng/01 cơ sở/lần

- Thđộ ẩm định cấp chứng từ ghi nhận đủ điều kiện chế tạo thức ăn chăn uống nuôi (trường đúng theo không reviews ĐK thực tế): 1.600.000 đồng/01 cơ sở/lần

- Luật Chăn nuôi số 32/2018/QH14 ngày 19 tháng 1một năm 2018 của Quốc hội nước Cộng hòa xóm hội nhà nghĩa cả nước.

- Nghị định số 13/2020/NĐ-CPhường. ngày 21 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ trả lời cụ thể Luật Chăn uống nuôi.

- Nghị định số 46/2022/NĐ-CPhường ngày 13 tháng 7 năm 2022 của nhà nước sửa thay đổi, bổ sung cập nhật một trong những điều của Nghị định số 13/2020/NĐ-CPhường ngày 21 tháng 0một năm 2020 của nhà nước gợi ý chi tiết Luật Chăn nuôi.

02

Cấp lại Giấy chứng nhận đầy đủ ĐK cung cấp thức ăn chnạp năng lượng nuôi thương thơm mại, thức ăn chăn nuôi theo đặt hàng

- Trường hòa hợp nộp hồ sơ trực tiếp:

+ Kiểm tra tính không hề thiếu của hồ nước sơ: Tại thời gian đón nhận làm hồ sơ.

+ Thđộ ẩm định hồ sơ và cấp lại Giấy chứng nhận đầy đủ điều kiện cấp dưỡng thức ăn chăn uống nuôi: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày cảm nhận hồ sơ đầy đủ.

Xem thêm: Tập 9 - Tinh Võ Môn

- Trường đúng theo nộp làm hồ sơ qua hình thức dịch vụ bưu chính hoặc qua môi trường xung quanh mạng:

+ Kiểm tra tính đầy đủ của hồ nước sơ: Trong thời hạn 03 ngày thao tác.

+ Thẩm định làm hồ sơ và cung cấp lại Giấy chứng nhận đầy đủ ĐK cấp dưỡng thức nạp năng lượng chnạp năng lượng nuôi: Trong thời hạn 05 ngày thao tác làm việc Tính từ lúc ngày nhận ra làm hồ sơ không thiếu.

Nộp hồ sơ qua Bưu bao gồm công ích hoặc qua môi trường xung quanh mạng (https://dichvucong.gialai.gov.vn) hoặc nộp trực tiếp trên Trung chổ chính giữa Phục vụ hành thiết yếu công thức giấc (Quầy Ssinh hoạt Nông nghiệp với Phát triển Nông thôn).

- Thẩm định cấp cho lại (ngôi trường thích hợp ko Đánh Giá điều kiện thực tế): 250.000 đồng/01 cơ sở/lần

- Thđộ ẩm định đánh giá giám sát và đo lường bảo trì điều kiện chế tạo thức ăn uống chăn uống nuôi: 4.300.000 đồng/01 cơ sở/lần

- Luật Chnạp năng lượng nuôi số 32/2018/QH14 ngày 19 mon 11 năm 2018 của Quốc hội nước Cộng hòa buôn bản hội chủ nghĩa toàn nước.

- Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21 mon 0một năm 2020 của Chính phủ trả lời chi tiết Luật Chăn uống nuôi.

- Nghị định số 46/2022/NĐ-CP ngày 13 mon 7 năm 2022 của nhà nước sửa thay đổi, bổ sung một vài điều của Nghị định số 13/2020/NĐ-CP.. ngày 21 mon 01 năm 2020 của Chính phủ lí giải cụ thể Luật Chăn uống nuôi.

03

Cấp Giấy ghi nhận đầy đủ điều kiện chăn uống nuôi so với chnạp năng lượng nuôi trang trại bài bản lớn

- Trường thích hợp nộp hồ sơ trực tiếp:

+ Kiểm tra tính không hề thiếu của hồ nước sơ: Tại thời điểm chào đón hồ sơ.

+ Thđộ ẩm định hồ sơ với cung cấp Giấy chứng nhận đủ ĐK chăn uống nuôi: Trong thời hạn 25 ngày thao tác làm việc Tính từ lúc ngày nhận ra làm hồ sơ vừa đủ.

- Trường hợp nộp làm hồ sơ qua hình thức bưu chính hoặc qua môi trường mạng:

+ Kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ: Trong thời hạn 03 ngày thao tác.

+ Thẩm định làm hồ sơ cùng cấp cho Giấy ghi nhận đủ điều kiện chnạp năng lượng nuôi: Trong thời hạn 25 ngày thao tác làm việc kể từ ngày nhận thấy hồ sơ vừa đủ.

Nộp làm hồ sơ qua Bưu thiết yếu công ích hoặc qua môi trường thiên nhiên mạng (https://dichvucong.gialai.gov.vn) hoặc nộp thẳng trên Trung trọng tâm Phục vụ hành chủ yếu công tỉnh giấc (Quầy Ssinh sống Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn).

- Thẩm định nhằm cấp chứng từ chứng nhận đầy đủ điều kiện chăn uống nuôi trang trại đồ sộ lớn: 2.300.000 đồng/01 cơ sở/lần

- Thẩm định Review đo lường và tính toán gia hạn ĐK chăn nuôi trang trại bài bản lớn: 1.500.000 đồng/01 cơ sở/lần

- Luật Chăn uống nuôi số 32/2018/QH14 ngày 19 mon 1một năm 2018 của Quốc hội nước Cộng hòa làng hội chủ nghĩa toàn quốc.

- Nghị định số 13/2020/NĐ-CPhường ngày 21 tháng 01 năm 20đôi mươi của nhà nước hướng dẫn cụ thể Luật Chăn nuôi.

- Nghị định số 46/2022/NĐ-CP ngày 13 mon 7 năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều của Nghị định số 13/2020/NĐ-CP.. ngày 21 mon 0một năm 20trăng tròn của nhà nước giải đáp cụ thể Luật Chăn uống nuôi.

04

Cấp lại Giấy ghi nhận đủ ĐK chăn nuôi so với chăn uống nuôi nông trại đồ sộ lớn

- Trường thích hợp nộp làm hồ sơ trực tiếp:

+ Kiểm tra tính vừa đủ của hồ nước sơ: Tại thời điểm đón nhận hồ sơ.

+ Thẩm định hồ sơ cùng cung cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi: Trong thời hạn 05 ngày thao tác kể từ ngày nhận thấy hồ sơ không thiếu thốn.

- Trường hòa hợp nộp làm hồ sơ qua các dịch vụ bưu chủ yếu hoặc qua môi trường thiên nhiên mạng:

+ Kiểm tra tính không thiếu của hồ nước sơ: Trong thời hạn 03 ngày làm việc.

+ Thđộ ẩm định làm hồ sơ cùng cấp cho lại Giấy chứng nhận đầy đủ điều kiện chăn uống nuôi: Trong thời hạn 05 ngày thao tác Tính từ lúc ngày cảm nhận làm hồ sơ không hề thiếu.

Nộp hồ sơ qua Bưu chủ yếu công ích hoặc qua môi trường xung quanh mạng (https://dichvucong.gialai.gov.vn) hoặc nộp trực tiếp trên Trung trung ương Phục vụ hành bao gồm công tỉnh (Quầy Sngơi nghỉ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn).

- Thẩm định cấp lại (trường hòa hợp ko Đánh Giá ĐK thực tế): 250.000 đồng/01 cơ sở/lần

- Thẩm định review đo lường và tính toán duy trì điều kiện cung ứng thức ăn chnạp năng lượng nuôi: 1.500.000 đồng/01 cơ sở/lần

- Luật Chnạp năng lượng nuôi số

32/2018/QH14 ngày 19 mon 1một năm 2018 của Quốc hội nước Cộng hòa làng mạc hội công ty nghĩa toàn quốc.

- Nghị định số 13/2020/NĐ-CPhường ngày 21 tháng 0một năm 20đôi mươi của nhà nước lý giải chi tiết Luật Chnạp năng lượng nuôi.

- Nghị định số 46/2022/NĐ-CP ngày 13 mon 7 năm 2022 của nhà nước sửa đổi, bổ sung cập nhật một vài điều của Nghị định số 13/2020/NĐ-CP.. ngày 21 mon 01 năm 20trăng tròn của nhà nước gợi ý chi tiết Luật Chăn uống nuôi.