Bảng cân đối kế toán tiếng anh

Tài khoản kế toán doanh nghiệp theo TT 200 Hệ thống thông tin tài khoản kế toán theo TT 133Tài khoản kế toán thù công ty lớn theo QĐ 15Tài khoản kế toán thù công ty theo QĐ 48Tài khoản kế toán ngân hàngTài khoản kế tân oán hành chính vì sự nghiệpHỏi Đáp Nghiệp Vụ Kế Tân oán


Bạn đang xem: Bảng cân đối kế toán tiếng anh

*

Từ vựng giờ anh siêng ngành kế tân oán , những chúng ta cũng có thể sở hữu File về nghỉ ngơi cuối bài bác nhé1. Accounting entry: ---- cây bút toán2. Accrued expenses ---- Chi tiêu cần trả3. Accumulated: ---- lũy kế4. Advanced payments khổng lồ suppliers ---- Trả trước người bán5. Advances to employees ---- Tạm ứng6. Assets ---- Tài sản7. Balance sheet ---- Bảng bằng vận kế toán8. Bookkeeper: ---- bạn lập báo cáo9. Capital construction: ---- gây ra cơ bản10. Cash ---- Tiền mặt11. Cash at ngân hàng ---- Tiền gửi ngân hàng12. Cash in h& ---- Tiền khía cạnh trên quỹ13. Cash in transit ---- Tiền vẫn chuyển14. Chechồng và take over: ---- nghiệm thu15. Construction in progress ---- túi tiền chế tạo cơ bản dsinh sống dang16. Cost of goods sold ---- Giá vốn buôn bán hàng17. Current assets ---- Tài sản lưu giữ đụng cùng đầu tư chi tiêu ngắn thêm hạn18. Current portion of long-term liabilities ---- Nợ lâu dài cho hạn trả19. Deferred expenses ---- Chi tiêu chờ kết chuyểnđôi mươi. Deferred revenue ---- Người cài trả chi phí trước21. Depreciation of fixed assets ---- Hao mòn luỹ kế gia tài thắt chặt và cố định hữu hình22. Depreciation of intangible fixed assets ---- Hoa mòn luỹ kế gia sản cố định vô hình23. Depreciation of leased fixed assets ---- Hao mòn luỹ kế tài sản cố định thuê tài chính24. Equity và funds ---- Vốn và quỹ25. Exchange rate differences ---- Chênh lệch tỷ giá26. Expense mandate: ---- ủy nhiệm chi27. Expenses for financial activities ---- Ngân sách hoạt động tài chính28. Extraordinary expenses ---- Ngân sách bất thường29. Extraordinary income ---- Thu nhập bất thường30. Extraordinary profit ---- Lợi nhuận bất thường31. Figures in: millions VND ---- Đơn vị tính: triệu đồng32. Financial ratquả táo ---- Chỉ số tài chính33. Financials ---- Tài chính34. Finished goods ---- Thành phđộ ẩm tồn kho35. Fixed asmix costs ---- Nguyên giá chỉ gia sản thắt chặt và cố định hữu hình36. Fixed assets ---- Tài sản thế định37. General & administrative expenses ---- Chi phí làm chủ doanh nghiệp38. Goods in transit for sale ---- Hàng gửi đi bán39. Gross profit ---- Lợi nhuận tổng40. Gross revenue ---- Doanh thu tổng41. Income from financial activities ---- Thu nhập chuyển động tài chính42. Instruments and tools ---- Công thay, lao lý vào kho43. Intangible fixed asmix costs ---- Nguyên giá gia tài cố định vô hình44. Intangible fixed assets ---- Tài sản thắt chặt và cố định vô hình45. Intra-company payables ---- Phải trả những đơn vị chức năng nội bộ46. Inventory ---- Hàng tồn kho47. Investment and development fund ---- Quỹ đầu tư chi tiêu phạt triển48. Itemize: ---- mnghỉ ngơi đái khoản49. Leased fixed asmix costs ---- Nguyên giá chỉ gia sản cố định mướn tài chính50. Leased fixed assets ---- Tài sản cố định mướn tài chính51.

Xem thêm: Những Bức Tranh Thêu Chữ Thập 3D Phong Cảnh Chính Hãng, Giá RẻXem thêm: "Xe Dream" Giá Phụ Tùng Xe Super Dream Mới Và Cũ, Phụ Tùng Honda Dream Thái

Liabilities ---- Nợ buộc phải trả52. Long-term borrowings ---- Vay nhiều năm hạn53. Long-term financial assets ---- Các khoản chi tiêu tài thiết yếu dài hạn54. Long-term liabilities ---- Nợ lâu năm hạn55. Long-term mortgages, collateral, deposits---- Các khoản thế chấp ngân hàng, ký kết cược, ký kết quỹ lâu năm hạn56. Long-term security investments ---- Đầu bốn chứng khoán thù lâu năm hạn57. Merchandise inventory ---- Hàng hoá tồn kho58. Net profit ---- Lợi nhuận thuần59. Net revenue ---- Doanh thu thuần60. Non-business expenditure source ---- Nguồn ngân sách đầu tư sự nghiệp61. Non-business expenditures ---- Chi sự nghiệp62. Non-current assets ---- Tài sản thắt chặt và cố định và chi tiêu dài hạn63. Operating profit ---- Lợi nhuận trường đoản cú vận động SXKD64. Other current assets ---- Tài sản giữ đụng khác65. Other funds ---- Nguồn ngân sách đầu tư, quỹ khác66. Other long-term liabilities ---- Nợ lâu dài khác67. Other payables ---- Nợ khác68. Other receivables ---- Các khoản nên thu khác69. Other short-term investments ---- Đầu tứ thời gian ngắn khác70. Owners" equity ---- Nguồn vốn công ty ssinh hoạt hữu71. Payables to employees ---- Phải trả người công nhân viên72. Prepaid expenses ---- túi tiền trả trước73. Profit before taxes ---- Lợi nhuận trước thuế74. Profit from financial activities ---- Lợi nhuận trường đoản cú hoạt động tài chính75. Provision for devaluation of stocks ---- Dự chống Giảm ngay sản phẩm tồn kho76. Purchased goods in transit ---- Hàng thiết lập sẽ đi trên đường77. Raw materials ---- Nguyên vật liệu, vật tư tồn kho78. Receivables ---- Các khoản cần thuquý khách đã coi bài xích viết: " Từ vựng tiếng anh chuyên ngành kế toán "79. Receivables from customers ---- Phải thu của khách hàng hàng80. Reconciliation: ---- đối chiếu81. Reserve sầu fund ---- Quỹ dự trữ82. Retained earnings ---- Lợi nhuận chưa phân phối83. Revenue deductions ---- Các khoản giảm trừ84. Sales expenses ---- Chi tiêu buôn bán hàng85. Sales rebates ---- Giảm giá cả hàng86. Sales returns ---- Hàng chào bán bị trả lại87. Short-term borrowings ---- Vay ngắn thêm hạn88. Short-term investments ---- Các khoản đầu tư tài thiết yếu nthêm hạn89. Short-term liabilities ---- Nợ nthêm hạn90. Short-term mortgages, collateral, deposits---- Các khoản thế chấp, ký kết cược, cam kết quỹ nđính thêm hạn91. Short-term security investments ---- Đầu tứ bệnh khoán nđính hạn92. Stockholders" equity ---- Nguồn vốn ghê doanh93. Surplus of assets awaiting resolution ---- Tài sản vượt ngóng xử lý94. Tangible fixed assets ---- Tài sản thắt chặt và cố định hữu hình95. Taxes và other payables lớn the State budget---- Thuế cùng các khoản phải nộp đơn vị nước96. Total assets ---- Tổng cộng tài sản97. Total liabilities and owners" equity ---- Tổng cộng mối cung cấp vốn98. Trade creditors ---- Phải trả cho những người bán99. Treasury stochồng ---- Cổ phiếu quỹ100. Welfare và reward fund ---- Quỹ khen thưởng trọn và phúc lợi101. Credit Account: Tài khoản ghi Nợ102. Debit Account: Tài khoản ghi CóCác bạn có thể cài tại phía trên :

Chuyên mục: Tổng Hợp