Cách dùng từ nối trong tiếng anh

Từ nối trong giờ đồng hồ Anh là công ty điểm ngữ pháp không nhiều được tín đồ học giờ Anh kể với quan tâm những.

Bạn đang xem: Cách dùng từ nối trong tiếng anh

Tuy nhiên, ví như nlỗi không tồn tại tự nối links thì câu văn của bạn sẽ trsinh sống đề xuất rời rộc với thiếu hụt ngắn gọn xúc tích. Trong bài viết này, Step Up đã tổng đúng theo lại tất cả các các loại từ nối trong giờ đồng hồ Anh. Những kiến thức và kỹ năng này để giúp bạn giao tiếp cũng tương tự có tác dụng vnạp năng lượng “mượt mà” rộng đấy, chớ bỏ qua nhé!


1. Định nghĩa từ nối vào tiếng Anh

Định nghĩa: Từ nối trong tiếng Anh (còn được gọi là Linking words giỏi Transitions), được dùng để làm link thân những câu, góp cả đoạn vnạp năng lượng ngặt nghèo hơn, mạch lạc rộng. Trong một câu giỏi đoạn văn, nếu như như không tồn tại tự nối, chắc chắn là đa số lời nói của bạn sẽ khá tránh rốc và gây thiếu thốn súc tích.

*
*
*

Bài tập: Điền từ bỏ nối vào giờ đồng hồ Anh bằng phương pháp lựa chọn lời giải đúng:

1. _____________ you study harder, you won’t win the scholarship.A. UnlessB. BecauseC. IfD. In order that2. Our teacher explained the lesson slowly ______________ we might understvà him.A. andB. so thatC. if notD. or3. The countryside air is fresh,________________, it’s not polluted.A. HoweverB. WheneverC. MoreoverD. Beside4. __________he goes to lớn the museum with me, I will go alone.A. Because ofB. BecauseC. UnlessD. When5. They asked me khổng lồ wait for them; ____________, he didn’t turn baông xã.A. butB. howeverC. soD. therefore6. My mother was sick._________________, I had khổng lồ stay at home page khổng lồ look after her.A. ButB.

Xem thêm: Nơi Bán Quạt Cây Mitsubishi Lv16-Rt, Quạt Cây Mitsubishi Lv16Srtcygy Thân Thẳng

HoweverC. SoD. Therefore7. __________ the brightness room, we couldn’t sleep.A. Because ofB. Since

C. AlthoughD. In spite of8. It was already 6p.m, ______________ we closed our office and went home page.A. thereforeB. butC. howeverD. so9. _____________ he knew the danger of smoking, he couldn’t give it up.A. SinceB. ThoughC. Because ofD. Despite10. _________________ he had to bởi vì homework, he still attended your các buổi tiệc nhỏ yesterday.A. BecauseB. In spite ofC. Because ofD. AlthoughĐáp án:1. A2. B3. C 4. C5. B6. D7. A8. D9. B10.D


Trên đây là toàn thể kiến thức và kỹ năng bao hàm có mang cùng phân các loại về từ nối vào giờ Anh. Hy vọng bài viết giúp chúng ta biết thêm được không ít tự nối nhằm vận dụng với rất nhiều vnạp năng lượng chình họa khác biệt. Step Up chúc bạn làm việc tốt!