Cách Xác Định Nhóm Trong Bảng Tuần Hoàn

- Nguim tắc 1: Các nguyên ổn tố được xếp theo chiều tăng nhiều của điện tích hạt nhân nguim tử.

Bạn đang xem: Cách xác định nhóm trong bảng tuần hoàn

- Nguim tắc 2: Các nguim tố bao gồm cùng số lớp electron trong ngulặng tử được xếp thành một hàng.

- Ngulặng tắc 3: Các nguyên tố có thuộc số electron hóa trị vào nguim tử được thu xếp thành một cột.

+ Electron hóa trị là phần đông electron có công dụng tđắm say gia hình thành liên kết chất hóa học (electron lớp bên ngoài cùng hoặc phân lớp kế ngoại trừ cùng chưa bão hòa).

II. CẤU TẠO CỦA BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

1. Ô ngulặng tố

- Mỗi nguyên tố hóa học được xếp vào một trong những ô của bảng Hotline là ô nguim tố.

- Số sản phẩm công nghệ từ bỏ của ô nguyên ổn tố đúng thông qua số hiệu ngulặng tử của nguim tố kia.

*

2. Chu kì

a) Định nghĩa

- Chu kì là hàng các nguyên ổn tố cơ mà nguyên ổn tử của bọn chúng bao gồm cùng số lớp electron, được thu xếp theo chiều năng lượng điện phân tử nhân tăng ngày một nhiều.

b) Giới thiệu các chu kì

- Chu kì 1: có 2 ngulặng tố $H,(Z=1)$ đến $He,(Z=2)$.

- Chu kì 2: bao gồm 8 ngulặng tố $Li,(Z=3)$ cho $Ne,(Z=10)$.

- Chu kì 3: gồm 8 nguyên tố $Na,(Z=11)$ cho $Ar,(Z=18)$.

- Chu kì 4: tất cả 18 nguim tố $K,(Z=19)$ đến $Kr,(Z=36)$.

- Chu kì 5: có 18 nguyên ổn tố $Rb,(Z=37)$ đến $Xe,(Z=54)$.

- Chu kì 6: tất cả 32 nguyên ổn tố $Cs,(Z=55)$ đến $Rn,(Z=86)$.

- Chu kì 7: Bắt đầu từ bỏ nguyên tố $Fr,(Z=87)$ đến ngulặng tố gồm $Z=110$, đấy là một chu kì không xong xuôi.

Xem thêm: Bài Vẽ Tham Khảo Trang Trí Bìa, Soạn Mĩ Thuật Lớp 7 Bài 17: Vẽ Trang Trí

c) Phân nhiều loại chu kì

- Chu kì $1,, 2,, 3$ là những chu kì bé dại.

- Chu kì $4,, 5,, 6,, 7$ là những chu kì béo.

$ Rightarrow$ Nhận xét:

- Các nguim tố vào cùng chu kì tất cả số lớp electron cân nhau với bằng số thiết bị tự của chu kì.

- Msinh sống đầu chu kì là kim loại kiềm, ngay sát cuối chu kì là halogen (trừ chu kì 1); cuối chu kì là khí thi thoảng.

- 2 sản phẩm cuối bảng là 2 bọn họ nguyên ổn tố có cấu hình electron đặc biệt: Lantan và Actini.

+ Họ Lantan: bao gồm 14 nguyên ổn tố che khuất $La,(Z=57)$ ở trong chu kì 6.

+ Họ Actini: tất cả 14 ngulặng tố sau $Ac,(Z=89)$ trực thuộc chu kì 7.

3. Nhóm nguyên ổn tố

a) Định nghĩa

- Nhóm nguim tố là tập vừa lòng các ngulặng tố nhưng mà nguyên tử tất cả cấu hình electron giống như nhau, cho nên có đặc thù hóa học gần giống nhau và được sắp xếp thành một cột.

b) Phân loại

- Bảng tuần trả tạo thành 8 team A (viết số tự IA đến VIIIA) cùng 8 đội B (đặt số tự IB mang đến VIIIB). Mỗi team là 1 trong những cột, riêng team VIIIB gồm 3 cột.

- Nguyên ổn tử những ngulặng tố vào thuộc một nhóm tất cả số electron hóa trị bằng nhau và ngay số trang bị từ của group (trừ hai cột cuối của group VIIIB).

* Nhóm A:

- Nhóm A gồm 8 đội tự IA cho VIIIA.

- Các nguyên ổn tố đội A có ngulặng tố $s$ với ngulặng tố $p$:

+ Ngulặng tố $s$: Nhóm IA (đội kim loại kiềm, trừ $H$) và nhóm IIA (kim loại kiềm thổ).

+ Nguyên tố $p$: Nhóm IIIA đến VIIIA (trừ $He$).

- STT nhóm = Số $e$ phần ngoài thuộc = Số $e$ hóa trị

+ Cấu hình electron hóa trị tổng quát của group A:

$ longrightarrow ns^a,,np^b$

$ longrightarrow ĐK: 1 le a le 2 ;,, 0 le b le 6$

+ Số thiết bị tự của nhóm $A = a + b$

$ longrightarrow$ Nếu $a+b le 3$ $Rightarrow$ Klặng loại

$ longrightarrow$ Nếu $5 le a+b le 7$ $Rightarrow$ Phi kim

$ longrightarrow$ Nếu $a+b = 8$ $Rightarrow$ Khí hiếm

+ Ví dụ:

$ longrightarrow Na,(Z=11): 1s^2,,2s^2,,2p^6,,3s^1 ,Rightarrow ,IA$

$ longrightarrow O,(Z=8): 1s^2,,2s^2,,2p^4 ,Rightarrow ,VIA$

* Nhóm B:

- Nhóm B tất cả 8 team được viết số từ bỏ IIIB mang lại VIIIB, rồi IB cùng IIB theo chiều từ trái thanh lịch cần vào bảng tuần hoàn.

- Nhóm B chỉ có những nguyên ổn tố của các chu kỳ phệ.

- Nhóm B tất cả những nguyên ổn tố $d$ cùng nguim tố $f$ (thuộc 2 hàng cuối bảng).

- STT nhóm = Số $e$ lớp bên ngoài cùng = Số $e$ hóa trị (Ngoại lệ: Số $e$ hóa trị = 9, 10 ở trong nhóm VIIIB)