Đề kiểm tra tiếng anh lớp 8 học kì 2 có đáp án

Cập nhật chấp thuận Đề thi Tiếng Anh lớp 8 học tập kì 2 năm 2021 - Đề số 3 tự khối hệ thống đề thi, đề chất vấn của trường trên toàn nước. Hỗ trợ những em lớp 8 ôn luyện giải đề tác dụng. Có file cài đặt về PDF miễn chi phí.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra tiếng anh lớp 8 học kì 2 có đáp án


Chuẩn bị đến kì thi học tập kì 2 tiếp đây, Shop chúng tôi xin ra mắt cho những em bộ đề thi học tập kì 2 lớp 8 môn Tiếng Anh năm 2021 - Đề số 3 tất cả lời giải cụ thể. Nội dung bgiết hại theo công tác học tập vào công ty trường. Giúp chúng ta học sinh ôn tập và rèn luyện làm quen với nhiều dạng đề, đồng thời cũng chuẩn bị xuất sắc mang lại kì thi tới đây của mình. Mời chúng ta xem thêm bài viết sau đây.

Đề thi Tiếng Anh học tập kì 2 lớp 8 năm 2021 - Đề số 3

A. Phonetics

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from others.

1. A. slope B. bother

C. volcano D. pottery

2. A. separate B. shelter

C. rescue D. require

Choose the word which has the MAIN STRESS different from others.

3. A. bulletin B. computer

C. requirement D. departure

4. A. install B. message

C. fiber D. sample

B. Vocabulary & Grammar 

Choose the best answer A, B, C, or D khổng lồ complete the following sentences.

1. The weather .................. nice yesterday.

A. is B. was

C. will be D. has been

2. It's difficult ................ your direction.

A. to lớn follow B. following

C. to following D. followed

3. Would you mind .............. in the front of the Taxi, Mark?

A. sit B. khổng lồ sit

C. sitting D. siting

4. The boy ................. over there is my brother.

A. st& B. stood

C. standing D. being stood

5. I was cooking for dinner ...........................................

A. Then the phone rang B. then the phone was ringing

C. When the phone rang D. when the phone was ringing.

6. The leader said that ................... khổng lồ award the prize to lớn you.

A. He is pleasing B. he was pleasing

C. he is pleased D. he was pleased

7. At Christmas, people often ...................... their house.

A. are decorated B. were decorated

C. decorating D. decorate

8. He asked me ..................................

A. Where I lượt thích coffee or not B. Whether I liked coffee

C. What I liked coffee D. Which I liked coffee

9. What's was wrong with your printer?

A. It didn't work B. It doesn't work.

C. It hasn't work D. It won't work.

10. The Statue of Liberty was ................. to the USA by the French.

A. constructed B. designed

C. completed D. presented

11.

Xem thêm: Chia Sẽ Cách Khôi Phục Hồi Ắc Quy Khô Kín Khí, Phục Hồi Ắc Quy Ô Tô

He had his father..................... his bicycle yesterday.

A. fixed B. fixing

C. khổng lồ fix D. fix

12. She asked me ............... a driving license

A. if I have sầu B. whether I have

C. if I had D. whether I have sầu had

C. Reading 

Complete the passage with the suitable words in the box


Christmas is the biggest ................(1) of the year in the most of Britain. Celebrations start on 24 December, Christmas eve sầu, ................(2) there have been several weeks of ..................(3) beforeh&. The Christmas trees, presents, food, drinks and decorations have sầu been ...............(4). Christmas cards have already been sent lớn friends và................(5). About a week before Christmas, people usually.............(6) up their decorations và an angel on the .................(7) of the Christmas tree. Family presents .............(8) usually put under the tree.

Your answer:


Read the following passage và answer the questions

Viet is a student & he lives in a bed-sit in a suburb of Hanoi. It’s a part of an old house. He has one room and a kitchen & share a bathroom with three other people. In his room, there is a bed on the left-hvà side. There is an armchair beside the bed. The desk is opposite the bed & there is a clomix on the right side of the room. Above sầu the desk, there is a bookshelf and above the bed, there is a clochồng. He has a TV and a hi-fi, too. In the kitchen, there is a cooker on the right-hand side. The sink is near the cooker. There’s a small table và two chairs in the center. The kitchen is small, but it’s ok. Viet like his room very much.

1. Where does Viet live?

....................................................................................................

2. How many people nói qua the bathroom with Viet?

....................................................................................................

3. What is there on the right side of the room?

....................................................................................................

4. Where is the cooker?

....................................................................................................

D. Writing

Complete the second sentence so that it has the same meaning khổng lồ the first

1. To go swimming is interesting

It's ..............................................................................................................

2. I kicked the ball into the goal yesterday.

The ball ......................................................................................................

Đề thi Anh lớp 8 học kì hai năm 2021 - Đề số 3

Đáp án đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 8 - Đề số 3

A. Phonetics 

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from others.

1. A 2. D 3. A 4. A

B. Vocabulary và Grammar 

1. B 2. A 3. C 4. C 5. C

6. D 7. D 8. A 9. A 10. D

C. Reading 

Complete the passage with the suitable words in the box

1. holiday 2. although 3. preparations 4. bought

5. relatives 6. put 7. top 8. are

Read the following passage và answer the questions.

1. He lives in a bed-sit in a suburb of Hanoi,

2. Three other people.

3. There is a closet on the right side of the room.

4. It’s near the sink.

D. Writing 

Complete the second sentence so that it has the same meaning to the first

1. It’s interesting lớn go swimming.

2. The ball was kicked inkhổng lồ the goal yesterday.

File download miễn phí đề Tiếng Anh lớp 8 học tập kì 2 - Đề số 3

CLICK NGAY vào băng thông dưới đây để tải đề thi học kì 2 giờ anh lớp 8 (Đề số 3) năm 2021 file word, pdf hoàn toàn miễn phí.

Tmê man khảo đề thi học tập kì 2 lớp 8 khác:

Ngoài văn bản bên trên, những em coi và bài viết liên quan các môn học tập khác: Toán, Anh, Hóa, Lí, Sinch, Sử, Địa, GDCD,... được update thường xuyên tiên tiến nhất tại chuyên trang của công ty chúng tôi.