Đề Thi Đại Học Môn Hóa 2017

Dap an va loi giai de thi thu trung học phổ thông QG 2019 mon hoa hoc THPT chuyen DHKHTN TP Hà Nội lan 1 tệp tin word co ma tran loi giai chi tiet www hoctai vn

Bạn đang xem: Đề thi đại học môn hóa 2017

Dap an va loi giai de thi thu THPT QG 2019 tháng hoa hoc THPT chuyen DHKHTN HN lan 1 file word co ma tran loi giai chi tiet www hoctai vn 4 63 0
Dap an va loi giai de thi thu THPT QG 2019 tháng hoa hoc THPT chuyen tran phu nhị phong lan 1 file word teo ma tran loi giai bỏ ra tiet www hoctai vn
Dap an va loi giai de thi thu THPT QG 2019 mon hoa hoc THPT chuyen tran phu nhì phong lan 1 tệp tin word teo ma tran loi giai đưa ra tiet www hoctai vn 4 48 0
De thi thu THPT QG 2019 tháng hoa hoc THPT chuyen DHKHTN Thành Phố Hà Nội lan 1 file word co ma tran loi giai chi tiet www hoctai vn
De thi thu trung học phổ thông QG 2019 mon hoa hoc THPT chuyen DHKHTN Thành Phố Hà Nội lan 1 tệp tin word co ma tran loi giai đưa ra tiet www hoctai vn 4 65 0

Xem thêm: Hạt Đậu Tằm Mua Ở Đâu - Hạt Đậu Tằm Nguyên Vỏ 500Gr

Đáp án cùng giải thuật đề thi thử trung học phổ thông QG 2019 môn chất hóa học THPT chuyên lê hồng phong phái nam định lần 1 file word bao gồm ma trận giải mã chi tiết www hoctai vn
Đáp án cùng giải thuật đề thi thử trung học phổ thông QG 2019 môn hóa học THPT chăm lê hồng phong nam định lần 1 file word gồm ma trận giải thuật chi tiết www hoctai vn 4 128 1
ĐỀ đ á 4 5 2016 moontv20167 lựa chọn một số bài tập giỏi và khó trong mùa thi test THPT QG năm 2016 môn hóa học buổi 01
ĐỀ đ á 4 5 2016 moontv20167 chọn một số bài bác tập xuất xắc và nặng nề trong dịp thi test trung học phổ thông QG 2016 môn chất hóa học buổi 01 550 2
Giải chi tiết đề thi tốt nghiệp trung học thêm tổ quốc năm 2017, bộ đề thi Khoa học thoải mái và tự nhiên môn thi Hóa học tập mã đề 203. Lời giải chi tiết, rõ ràng, phù hợp với đại phần lớn trình độ của học sinh lớp 12. 41 A 2Al + 2NaOH + 2H2O  2NaAlO2 + 3H2 42 B Tính khử giảm dần: K > Mg > Al > Fe 43 C 44 A Ca(HCO3)2  CaCO3 + CO2 + H2O 45 D Ba(HCO3)2 + NaOH  BaCO3 + Na2CO3 + H2O Ba(HCO3)2 + HCl  BaCl2 + CO2 + H2O Ba(HCO3)2 + Ca(OH)2  CaCO3 + BaCO3 + H2O Ba(HCO3)2 + H2SO4  BaSO4 + CO2 + H2O 46 C NH2 – CH2 – CO – NH – CH(CH3) – COOH 47 B NH2 –CH2 – COOH + NaOH  NH2 – CH2 – COONa + H2O (C17H35COO)3C3H5 + 3NaOH  3C17H35COONa + C3H5(OH)3 C6H12O6 + NaOH  không làm phản ứng 48 A CrO3 : oxit axit FeO, Fe2O3, Cr2O3: oxit bazo 49 D Poli (vinyl clorua)  CH2=CH(Cl) Poliacrilonitrin (polivyl clorua)  CH2=CH-CN Poli(vinyl axetat)  CH3COOCH=CH2 Polietilen  CH2=CH2 50 A (C6H10O5)n  nC6H12O6 51 C Al  H2 2,  0,1  0,15 27 (V  3,36) 52 C FeCl3 + NaOH  Fe(OH)3 + NaCl 53 C Cr (OH )3  NaOH  NaCrO2  H 2O Cr (OH )3  HCl  CrCl3  H 2O Al (OH )3  NaOH  NaAlO2  H 2O Al (OH )3  HCl  AlCl3  H 2O Al2O3  NaOH  H 2O  NaAlO2 Al2O3  HCl  AlCl3  H 2O 54 C C6H5NH2 E bao gồm dạng RCOOC6H4-R’ => CTCT tất cả X: HCOO-C6H4-CH3 (3 đp), CH3COO-C6H5 (1 đp) 77 A CH 3COOC6 H (a ) C H COOCH (b)    NaOH (0,4) 36,9 g X  HCOOCH 2C6 H (c)    COOC H  (d )  COOC6 H Ta có: CH 3OH (a )   Na 10,9 g Y C6 H 5CH 2OH (c)   H (0,1) C H OH (d )  h M " (m gam) bcd  0,1 (1) mY  32b  108c  46d  10,9 (2)   a  0, 05  b  0,1   c  0, 05 nNaOH  2a  b  c  3d  0, (3)  d  0, 05 mX  136(a  b  c)  194d  36,9 (4)   nH  Do đó:  m  mCH3COONa  mC6 H5COONa  m(COONa )2  mC6 H 5COONa  mHCOONa  82a  144b  68c  134d  116(a  d)  40,      mx  mNaOH  m  mY  mH 2O  m  36,9  40.0,  10,9  18.0,1  40, g  (nH 2O  a  d  0,1) 78 A  K  (0,1)    Na (0, 2)    Mg    H (a)  NO  (0,3)  Cl  (a )   NO  d Y H  13    Y  Z  nY  0, 28   K  (0,1)    Na (0, 2)  X  NH 4 ( x)  2  Mg ( y ) Cl  (a )  Vì Mg dư  H+ không còn  M Z  26 M Y  26    Z : H  NO3 không còn  Z : ko mau nNO 26       nNO  0, 24 Ta có: nH 30  26     nH  0, 04 nY  nNO  nH  0, 28  Các trình thảo luận e: Mg  Mg 2  2e y y 2y H   NO3  3e  NO  H 2O 0,96 0, 72  0, 24  10 H  NO  8e  NH 4  3H 2O 10 x 8x x H   2e  H 0, 08 0, 08 0, 04 Ta có:  ĐLBT e  : y  0, 72  x  0, 08  0,  x nH   0,96  10 x  0, 08  a  a  1, 04  10a  ĐLBT  y  0, 64 NT N  nNO  nNO  nNH   0, 24  x  0,3  x  0, 06   a  1, 64 Do đó: m  mK  mNa  mNH  mCl  39.0,1  23.0,  18 x  35,5a  83,16     79 A   peptit X (Cx H y Oz N3 ) tpht 0, 07mol Gly  A.A khiến cho X, Y bao gồm Ala, Gly (0, 05mol ) E    0,12 mol Ala peptit Y ( C H O N )   n m t  Vì 1 NH X  X : Tripeptit  X : Glya  Alab ( x1 mol ) 2 lk peptit (a  b  3)(1) 1COOH Y  Y : Pentapeptit  Y : Gly p  Alaq ( x2 mol ) 4 lk peptit ( p  q  5)(2) Ta có: nE  x1  x2  0, 05 (3) nGly  ax1  px2  0, 07 (4)  (4)  (5) (1),(2)  3x1  x2  0,19  (a  b) x1  ( p  q) x2  0,19  (5) nAla  bx1  qx2  0,12  (1) a   b  (3)  x1  0, 03 (4)  3a  p      (2) (6)  x2  0, 02  p   q  Mặt khác: Y + 4H2O + 5HCl  5Muối Do đó, theo ĐLBTKL, ta có: m  mY  mH 2O  mHCl  0,1.(2.75  3.89  18.4)  18.4.0,1  35,5.5.0,1  59,9 g  nH 2O  4nY     nHCl  5nY  (6) 80 D 1,568   nY   0, 07  CO   22, h2  Y    H   d Y  10   H2  F1  HCl   sắt 2 (a1 mol )  h A  Fe3 (a2 mol )   Cl (2a1  3a2 )  Fe ( x1 )   Fe     sắt O    Qd O ( x2 )  X      sắt ( OH ) OH ( x ) 3      FeCO3  CO2  CO h  Z   nZ  0, 09   NO F2  HNO3 (0,57 mol )   sắt 2 (t1 mol )  41, g h T  Fe3 (t2 mol )    NO3 (2t1  3t2 ) (Với x1, x2, x3 số mol sắt, O, OH phần) · Ở phần nY  nH  nCO2  0, 07 nH  0, 04  nCO2 trăng tròn      M Y  20  n  44  đôi mươi  nCO2  0, 03 H2  *BTNT H : x3  nHCl  2nH  2nH 2O    nCl   nHCl  0, 08  x2  x3 O : x2  x3  nH 2O  sắt : x1  a1  a2 · Ở phần 2: Các trình trao đổi e: sắt  Fe 2  2e sắt  sắt 3  3e O  2e  O 2 H   NO3  3e  NO  H 2O (*)  H   O  H 2O    H  OH  H 2O Ta có: nZ  nCO2  nNO  nNO  0, 06 nHNO3  nNO  nNO  nNO   2t1  3t2  0,51  t1  0, 03  mT  56.(t1  t2 )  62.0,51  41,  x1  t1  t2  0,18  t2  0,15 ( BTe) : 2t1  3t2  x2  3nNO  x2  0,165 (T ) (T ) nH   x2  x3  4nNO  0,57  x3  (*)  nHCl  nCl   0, 41  mA  56.( a1  a2 )  35,5nCl   56.0,18  35,5.0, 41  25, 045 g ...  Mg ( y ) Cl  (a )  Vì Mg dư  H+ không còn  M Z  26 M Y  26    Z : H  NO3 hết  Z : ko mau nNO 26       nNO  0, 24 Ta có: nH 30  26     nH  0, 04 nY  nNO  nH  0, 28...  3nNO  x2  0,165 (T ) (T ) nH   x2  x3  4nNO  0,57  x3  (*)  nHCl  nCl   0, 41  mA  56.( a1  a2 )  35,5nCl   56.0,18  35,5.0, 41  25, 045 g