Học tiếng anh chuyên ngành y khoa

Tiếng Anh hiện tại đang trnghỉ ngơi thành công xuất sắc thay hữu ích mang lại số đông ngành nghề, giúp người đi làm update kiến thức chuyên môn tiên tiến nhất với từ nâng cao, cải tiến và phát triển tài năng công việc và nghề nghiệp của phiên bản thân. Với những người luôn luôn yêu cầu trau xanh dồi và giao lưu và học hỏi kỹ năng và kiến thức từng giờ, từng ngày nhỏng ngành Y dược thì việc học tập giờ Anh lại càng trnghỉ ngơi cần quan trọng rộng lúc nào hết.

Nếu giờ Anh vững vàng, đặc biệt là mảng từ vựng giờ Anh chuyên ngành Y khoa, các y BS hoàn toàn có thể phát âm thông thạo các tài liệu nước ngoài, từ bỏ kia tìm hiểu hồ hết kỹ năng tiên tiến nhất về Y tế. Để khiến cho bạn dễ dãi hơn trên hành trình dài tích trữ từ bỏ vựng chăm ngành này, TOPICA Native sầu xin mang đến chúng ta cỗ cđộ ẩm nang từ vựng tiếng Anh siêng ngành Y dược mới nhất.

Download Now: Bộ từ vựng 24 chuyên ngành
Bạn đang xem: Học tiếng anh chuyên ngành y khoa

Mục Lục


1. Từ vựng y dược chỉ các loại dịch viện

Hospital /ˈhɒspɪtl/Bệnh viện
Mental /ˈmentl// psychiatric hospital /ˌsaɪkiˈætrɪk ˈhɒspɪtl/Bệnh viện tâm thần
General hospital /ˈdʒenrəl ˈhɒspɪtl/Bệnh viện đa khoa
Field hospital /fiːld ˈhɒspɪtl /Bệnh viện dã chiến
Nursing home page /ˈnɜːsɪŋ/Nhà dưỡng lão
Cottage hospital /ˈkɒtɪdʒ ˈhɒspɪtl/Bệnh viện tuyến bên dưới, Bệnh viện huyện
Orthopedic hospital /ˌɔːθəˈpiːdɪk ˈhɒspɪtl/Bệnh viện chỉnh hình

*

2. Từ vựng chỉ những chăm khoa

An(a)esthesiologist /ˌænəsˌθiːziˈɒlədʒɪst/Bác sĩ tạo mê
Cardiologist /ˌkɑːdiˈɒlədʒɪst/Bác sĩ tim mạch
Dermatologist /ˌdɜːməˈtɒlədʒɪst/Bác sĩ da liễu
Endocrinologist /ˌendəʊkrɪˈnɒlədʒɪst/Bác sĩ nội tiết
Gyn(a)ecologist /ˌɡaɪnəˈkɒlədʒɪst/ Bác sĩ prúc khoa
H(a)ematologist /ˌhiːməˈtɒlədʒɪst/ Bác sĩ tiết học
Hematologist /ˌhiːməˈtɒlədʒɪst/ Bác sĩ chăm khoa gan
Neurologist /njʊəˈrɒlədʒɪst/ Bác sĩ chuyên khoa thần kinh
Oncologist /ɒŋˈkɒlədʒɪst/ Bác sĩ chăm khoa ung thư
Ophthalmologist /ˌɒfθælˈmɒlədʒɪst/ Bác sĩ mắt
Otorhinolaryngologist/otolaryngologist Bác sĩ tai mũi họng
Pathologist /pəˈθɒlədʒɪst/ Bác sĩ bệnh lý học
Psychiatrist /saɪˈkaɪətrɪst/ Bác sĩ chăm khoa tâm thần
Radiologist /ˌreɪdiˈɒlədʒɪst/ Bác sĩ X-quang
Obstetrician /ˌɒbstəˈtrɪʃn/ Bác sĩ sản khoa
Paeditrician /ˌpiːdiəˈtrɪʃn/ Bác sĩ nhi khoa

*

3. Từ vựng y dược chỉ những loại bệnh

1. Abdominal pain /æbˈdɒmɪnl peɪn/: Đau bụng

2. Abscess /ˈæbses/: Nổi nhọt nhọt

3. Acariasis: Bệnh ghẻ

4. Acne /ˈækni/: Mụn trứng cá

5. Axinh tươi appendicitis /əˈkjuːt əˌpendəˈsaɪtɪs/: Viêm ruột thừa cấp

6. Acute bronchiolitis /əˈkjuːt/: Viêm đái phế truất quản lí cấp

7. Backache /ˈbækeɪk/: Đau lưng

8. Bacterial enteritis /bækˈtɪəriəl ˌentəˈraɪtɪs/: Vi trùng ruột

9. Bacterial pneumonia /bækˈtɪəriəl njuːˈməʊniə/: Vi trùng phổi

10. Bilharzia /bɪlˈhɑːtsiə/: Bệnh giun chỉ

11. Blaông xã eye /blæk aɪ/: Thâm mắt

12. Bleeding /ˈbliːdɪŋ/: Chảy máu

13. Blindness /ˈblaɪndnəs/: Mù

14. Blister /ˈblɪstə(r)/: Phồng rộp

15. Bradycardia: Nhịp tlặng chậm

16. Breast nodule /brest ˈnɒdjuːl/: Hạch vú

17. Broken bone /ˈbrəʊkən bəʊn/: Gãy xương

18. Burn /bɜːn/: Bị bỏng

19. Cancer /ˈkænsə(r)/: Bệnh ung thư

20. Candidiasis: Bệnh nấm candida

21. Carcinomatosis: Ung thỏng biểu bì

22. Cardiac arrest /ˈkɑːdɪæk əˈrɛst/: Ngừng tim

23. Cardiac arrhythmia /ˈkɑːdɪæk əˈrɪðmɪə: ɑ/ : Rối loàn nhịp tim

24. Cardiomyopathy: Bệnh cơ tim

25. Cataract /ˈkætərækt/: Đục chất liệu thủy tinh thể

26. Cerebral infarction /ˈsɛrɪbrəl ɪnˈfɑːkʃən/: Chảy huyết não

27. Cerebral palsy /ˈsɛrɪbrəl ˈpɔːlzi/: Bệnh liệt não

28. Cerebro-vascular accident (cva): Tai thay đổi huyết mạch não

29. Cervical polyp /sə(ː)ˈvaɪkəl ˈpɒlɪp/: Polyp cổ tử cung

30. Cervicitis: Viêm cổ tử cung

31. Chest pain /ʧɛst peɪn/: Đau ngực

32. Chicken pox /ˈʧɪkɪn pɒks/: Bệnh thủy đậu

33. Chill /ʧɪl/: Cảm lạnh

34. Deaf /dɛf/: Điếc

35. Dengue fever /ˈdɛŋgi ˈfiːvə/: Sốt xuất huyết

36. Dental caries /ˈdɛntl ˈkeəriːz/: Sâu răng

37. Depression /dɪˈprɛʃən/: Trầm cảm

38. Dermatitis /ˌdɜːməˈtaɪtɪs/: Viêm da

39. Dermatomycosis: Bệnh nnóng da

40. Diabetes /ˌdaɪəˈbiːtiːz/: Bệnh đái đường

41. Diaphragmatic hernia /ˌdaɪəfrægˈmætɪk ˈhɜːniə/: Thoát vị cơ hoành

42. Diarrhoea /ˌdaɪəˈrɪə/: Bệnh tiêu chảy

43. Diphtheria /dɪfˈθɪərɪə/: Bệnh bạch hầu

44. Diseases of tongue  /dɪˈziːzɪz ɒv tʌŋ/: Các bệnh tình của lưỡi

45. Dizziness /ˈdɪzɪnɪs/: Cchờ mặt

46. Dumb /dʌm/: Câm

47. Duodenal ulcer /ˌdju(ː)əʊˈdiːnl ˈʌlsə/: Loét tá tràng

48. Duodenitis /ˌdju(ː)əʊdiːˈnaɪtɪs/: Viêm tá tràng

49. Dysentery /ˈdɪsntri/: Bệnh kiết lị

50. Dyspepsia /dɪsˈpɛpsɪə/: Rối loàn tiêu hoá

51. Earabịt /ˈɪəreɪk/: Đau tai

52. Endometriosis: Bệnh lạc nội mạc tử cung

53. Epididymitis: Viêm mồng tinch hoàn

54. Erythema /ˌɛrɪˈθiːmə/: Ban đỏ

55. Eye dryness /aɪ ˈdraɪnəs/: Mắt bị khô

56. Eye itching /aɪ ˈɪʧɪŋ/: Ngứa mắt

57. Female infertility /ˈfiːmeɪl ˌɪnfɜːˈtɪlɪti/: Vô sinc nữ

58. Fever /ˈfiːvə/: Sốt

59. Food allergy /fuːd ˈæləʤi/: Dị ứng thực phẩm

60. Food poisoning /fuːd ˈpɔɪznɪŋ/: Ngộ độc thực phẩm

61. Fracture /ˈfrækʧə/: Gãy xương

62. Fungus /ˈfʌŋgəs/: Nấm

63. Ganglion cyst /ˈgæŋglɪən sɪst/: U hạch

64. Gastric ulcer /ˈgæstrɪk ˈʌlsə/: Loét dạ dày

65. Gastroenteritis /ˈgæstrəʊˌɛntəˈraɪtɪs/: Viêm dạ dày

66. Gastrointestinal hemorrhage /ˌgæstrəʊɪnˈtɛstɪn(ə)l ˈhɛmərɪʤ/: Xuất huyết dạ dày

67. Gingivitis /ˌʤɪnʤɪˈvaɪtɪs/: Viêm nướu

68. Glaucoma /glɔːˈkəʊmə/: Bệnh tăng nhãn áp

69. Headađậy /ˈhɛdeɪk/: Nhức đầu

70. Hearing loss /ˈhɪərɪŋ lɒs: Nghe kém

71. Heart attaông xã /hɑːt əˈtæk/: Đau tim

72. Heart disease /hɑːt dɪˈziːz/: Bệnh tim

73. Heart failure /hɑːt ˈfeɪljə/: Suy tim

74. Hemorrhoids /ˈhɛmərɔɪdz/: Bệnh trĩ

75. Hepatic failure /hɪˈpætɪk ˈfeɪljə/: Suy gan

76. Hepatitis /ˌhɛpəˈtaɪtɪs/: Viêm gan

77.

Xem thêm: Cách Bảo Quản Hạt Sen Tươi Lâu, Để Cả Năm Vẫn Ngon Như Mới Mua


Xem thêm: Dây An Toàn Toàn Thân 2 Móc, Dây An Toàn Toàn Thân Proshield Taiwan 2 Móc Lớn


Impetigo /ˌɪmpɪˈtaɪgəʊ/: Bệnh lnghỉ ngơi da

78. Infection /ɪnˈfɛkʃən/: Nhiễm trùng

79. Inflammation /ˌɪnfləˈmeɪʃən/: Viêm

80. Influenza /ˌɪnflʊˈɛnzə/: Cúm

81. Insomnia /ɪnˈsɒmnɪə/: Mất ngủ

Xem cụ thể về ngôn từ cùng bí quyết vận dụng từng website tại: Tổng thích hợp 5 trang web giờ Anh chuyên ngành Y khoa

82. Intertrigo: Chốc mép

83. Intestinal malabsorption: Ruột kém hấp thu

84. Jaundice /ˈʤɔːndɪs/: Bệnh kim cương da

85. Joint pain /ʤɔɪnt peɪn/: Đau khớp

86. Keratitis: Viêm giác mạc

87. Kwashiorkor: Suy bổ dưỡng thể phù

88. Laryngopathy: Bệnh tkhô giòn quản

89. Leukoplakia: Bạch sản

90. Lipoma: U mỡ

91. Liver cirrhosis /ˈlɪvə sɪˈrəʊsɪs/: Gan xơ gan

92. Lues /ˈljuːiːz/: Bệnh giang mai

93. Lump /lʌmp/: Bướu

94. Lung cancer / lʌŋ ˈkænsə/: Ung tlỗi phổi

95. Malaria /məˈleərɪə/: Bệnh sốt rét

96. Male infertility / ˈmælɪ ˌɪnfɜːˈtɪlɪti/: Vô sinc nam

97. Malnutrition /ˌmælnju(ː)ˈtrɪʃən/: Suy dinh dưỡng

98. Mastitis /mæsˈtaɪtɪs/: Viêm vú

99. Measles /ˈmiːzlz/: Bệnh sởi

100. Meningitis /ˌmɛnɪnˈʤaɪtɪs/: Viêm màng não

101. Menopause symptoms / ˈmɛnəʊpɔːz ˈsɪmptəmz/: Các triệu bệnh mãn kinh

102. Miscarriage /mɪsˈkærɪʤ/: Sẩy thai

103. Obesity: Bệnh mập phì

104. Oesophagitis /əʊˈbiːsɪti/: Viêm thực quản

105. Orchitis: Viêm tinh hoàn

106. Osteoporosis /ˌɒstɪəʊpɔːˈrəʊsɪs/: Loãng xương

107. Otitis media: Viêm tai giữa

108. Paralytic ileus /ˌpærəˈlɪtɪk ˈɪlɪəs/: Tắt ruột liệt

109. Pelvic pain /ˈpɛlvɪk peɪn/: Đau vùng chậu

110. Peritonitis /ˌpɛrɪtəʊˈnaɪtɪs/: Viêm màng bụng

111. Phlebitis /flɪˈbaɪtɪs/: Viêm tĩnh mạch

112. Phthisis /ˈθaɪsɪs/: Bệnh lao phổi

113. Pleural effusion /ˈplʊərəl ɪˈfjuːʒən/: Tràn dịch màng phổi

114. Pleural mouse /ˈplʊərəl maʊs/: Dị đồ vật màng phổi

115. Pleurisy /ˈplʊərɪsi/: Viêm màng phổi

116. Pneumonia /njuːˈməʊniə/: Viêm phổi

117. Pneumothorax: Tràn khí màng phổi

118. Pox /pɒks/: Bệnh giang mai

119. Premenstrual syndrome: Hội chứng tiền kinh nguyệt

1trăng tròn. Prostatitis: Viêm con đường tiền liệt

121. Pseudoleukemia: Bệnh bạch huyết cầu giả

122. Scabies /ˈskeɪbɪiːz/: Bệnh ghẻ

123. Skin-disease /skɪn–dɪˈziːz/: Bệnh ngoại trừ da

124. Smallpox /ˈsmɔːlpɒks/: Bệnh đậu mùa

125. Sneeze /sniːz/: Hắt hơi

126. Sniffles: Sổ mũi

127. Sore eyes /sɔːr aɪz/: Đau mắt

128. Sore throat /sɔː θrəʊt/: Viêm họng

129. Sprains /spreɪnz/: Bong gân

130. Stomachabít /ˈstʌməkeɪk/: Đau dạ dày

131. Stroke /strəʊk/: Đột quỵ

132. Swelling /ˈswɛlɪŋ/: Sưng tấy

133. Syncope /ˈsɪŋkəpi/: Ngất

134. Tachycardia /ˌtækɪˈkɑːdɪə/: Nhịp tlặng nhanh

135. Tendonitis: Viêm gân

136. Tetanus /ˈtɛtənəs/: Bệnh uốn nắn ván

137. Thymopathy: Bệnh tuyến ức

138. Toothabít /ˈtuːθeɪk/: Đau răng

139. Trachoma /trəˈkəʊmə/: Bệnh đau mắt hột

140. Travel sick /ˈtrævl sɪk/: Say xe, trúng gió

141. Trichomycosis: Bệnh nấm tóc

142. Tuberculosis /tju(ː)ˌbɜːkjʊˈləʊsɪs/: Bệnh lao

143. Typhoid /ˈtaɪfɔɪd/: Bệnh thương hàn

144. Ulcerative colitis /Ulcerative kɒˈlaɪtɪs/: Viêm loét đại tràng

145. Vaginitis: Viêm âm đạo

146. Variola /vəˈraɪələ/: Bệnh đậu mùa

4. Từ vựng y dược về những luật Y tế

1. first aid kit /fɜːst eɪd kɪt/: túi sơ cứu vãn thương

2. sticking plaster /ˈstɪkɪŋ ˈplɑːstə/: băng cá nhân

3. bandage /ˈbændɪʤ/: vải vóc băng vệt thương

4. cốt tông wool /ˈkɒtn wʊl/: bông gòn

5. surgical mask /ˈsɜːʤɪkəl mɑːsk/: khẩu trang y tế

6. stethoscope /ˈstɛθəskəʊp/: ống nghe (nhằm xét nghiệm bệnh)

7. oxygene mask /ˈɒksɪʤən mɑːsk/: phương diện nạ oxy

8. eye chart /aɪ ʧɑːt/: bảng gồm những kí tự hoặc chữ cái cùng với những kích thước khổng lồ nhỏ dại không giống nhau nhằm mục tiêu kiểm soát mắt

9. scales /skeɪlz/: mẫu cân

10. blood pressure monitor /blʌd ˈprɛʃə ˈmɒnɪtə/: lắp thêm đi tiết áp

11. pregnancy testing kit /ˈprɛgnənsi ˈtɛstɪŋ kɪt/: chính sách test thai

12. thermometer /θəˈmɒmɪtə/: nhiệt độ kế

Hy vọng cùng với nhắc nhở list những tự vựng bên trên trên đây, bạn đã sở hữu thể tiếp thu cho bạn các từ vựng chuyên ngành Y khoa căn bạn dạng. TOPICA Native sẽ thuộc chúng ta đọc thêm các kiến thức và kỹ năng độc đáo về giờ Anh nói thông thường, tương tự như giờ đồng hồ Anh chuyên ngành Y khoa nói riêng.

Khám phá ngay lập tức cách thức học Tiếng Anh tiếp xúc hiệu quả được tin sử dụng vày 80000+ fan bên trên trăng tròn quốc gia ngay lập tức tại đây!


Chuyên mục: Tổng Hợp