KIỂM TRA TIẾNG ANH LỚP 8

Đề thi tiếng Anh lớp 8 học kì một năm 2021 - 2022 là tư liệu cực kì hữu ích mà macerafilmizle.com mong mỏi giới thiệu mang lại quý thầy cô cùng các bạn lớp 8 tham khảo.

Bạn đang xem: Kiểm tra tiếng anh lớp 8

Đề thi học kì 1 lớp 8 môn tiếng Anh gồm 5 đề chất vấn cuối kì 1, được biên soạn bgiết hại công tác học theo hưởng thụ của Sở GD&ĐT nguyên lý tại Công văn uống 5512/BGDĐT-GDTrH. Mỗi đề thi kì 1 tiếng Anh 8 đều phải có bảng ma trận kèm theo hướng dẫn giải cụ thể giúp chúng ta thuận tiện hơn trong vấn đề ôn tập cũng tương tự rèn luyện năng lực giải đề. Trong khi các bạn bài viết liên quan một số trong những đề thi như: đề thi học tập kì 1 Tân oán 8, đề thi học kì 1 của môn Hóa học, Ngữ văn, Lịch sử, GDCD, đề thi học kì 1 môn Địa lý 8. Vậy sau đấy là ngôn từ cụ thể, mời các bạn cùng quan sát và theo dõi với macerafilmizle.com tại phía trên.


Bộ đề thi học kì 1 môn giờ đồng hồ Anh lớp 8 năm 2021

Đề thi học tập kì 1 lớp 8 môn giờ Anh - Đề 1Đề thi học tập kì 1 lớp 8 môn tiếng Anh - Đề 2

Đề thi học kì 1 lớp 8 môn giờ Anh - Đề 1

Ma trận đề thi học tập kì 1 giờ Anh 8

TRƯỜNG THCS…….

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2021-2022

Môn: Tiếng Anh Lớp 8 cung cấp THCS

Ngày kiểm tra: …/12/2021

Thời gian: ,… phút ít (ko kể thời gian phát đề)

Cấp độ

Chủ đề

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

1. Kiến thức ngôn ngữ

-Giới từ

-Used to+V

-Verb forms

-Câu tường thuật

-Đại từ bội phản thân

-Adj + enough + to –V

-So sánh

Từ hỏi

Số câu: 12

Số điểm: 3

Tỉ lệ: 30%

- Thì vượt khứ đọng đơn

-thì hiện tại trả thành

-Thì hiện thời đơn

Số câu:4

Số điểm: 1

Tỉ lệ: 10 %

Ghnghiền câu hỏi cùng câu vấn đáp về:

Thói quen thuộc học tập cùng cùng đề nghị

Số câu: 8

Số điểm: 2

Tỉ lệ: 20%

Sc:24

Sđ:6

Tl : 60%

2. Đọc

Đọc phát âm và trả lời câu hỏi về mẩu chuyện dân gian “ The Lost Shoe”

Số câu: 4

Số điểm :2

Tỉ lệ : 20%

Sc: 4

Sđ:2

Tl 20%

3. Viết

Viết câu tường thuật lời khuyên ổn với yêu thương câu

- Viết câu phụ thuộc vào trường đoản cú gơi ý

Số câu: 4

Số điểm :2.0

Tl 20%

Sc: 4

Sđ:2.0

Tl: 20%

Tổng

Số câu:12

Số điểm :3

Tỉ lệ : 30%

Số câu:4

Số điểm: 1

Tỉ lệ: 10 %

Số câu: 12

Số điểm :4

Tỉ lệ : 40%

Số câu: 4

Số điểm :2.0

Tỉ lệ : 20%

Sc: 32

Sđ:10

Tl:100%


Đề thi học tập kì 1 giờ đồng hồ Anh 8

I. Chọn A, B, C hoặc D phù hợp nhằm điền vào vị trí trống .(3đ)

1- The children are old enough lớn look after ______

A . themselves

B. ourselves

C. herself

D. himself

2-He isn’t_________get married.

A .enough old to

B. old enough for

C .enough old for

D. old enough to

3. I’ll see you……….. Sunday , April 1st .

A. in

B. on

C. at

D. between

4. Tuan hates ……….. computer games all day

A. play

B. lớn play

C. playing

D. plays

5. My father used……….. us khổng lồ the zoo when he was alive.

A .take

B. lớn take

C. took

D. taking

6. Tam told his friend………..hyên ổn a book.

A. give

B. to give

C. giving

D. gives

7. We cannot vị it together because your opinion is ........................... mine.

A. different from

B. the same as

C. the same

D. different with

8. Ho Chi Minh City is larger & ______ beautiful than Hanoi.

A. the most

B. as

C. most

D. more

9. My Dad told me _________ hard.

A. lớn learn

B learn

C learnt

D learning

10. _________ have you lived here? About 10 years.

A. How far

B. How long

D. How often

D.How

11. She has bought a computer __________ a week.

A.for

B. since

C. at

D. in

12. The garden is the same __________ the one I saw last week.

A. than

B. from

C. as

D. to

II : Cho dạng đúng của hễ từ bỏ trong ngoặc. (1.0đ)


1/ The Sun (rise) in the east & (set) in the west.

……………………………………………………………………………..

2/ My grandma (use)lớn tell me the folktales.

……………………………………………………………………………..

3/ They (work) in this company for ten years.

…………………………………………………………………………….

III/ Ghxay câu hỏi nghỉ ngơi cột A cùng với câu vấn đáp làm việc cột B .(2đ)

Questions

Answers

1. Do you want to lớn sover it by airmail or surface mail?

a. No. Thank you

2. Are you a newcomer here?

b. Because she was sichồng.

3. Is there a post office near here?

c. Delicious

4. Could you vì chưng me a favor?

d. Airmail

5. Why didn’t she go to school yesterday?

e. Yes, I am

6. Do you need any help?

f. For ten years

7. What is the food like?

g. Yes, there is.

8. How long have sầu you studied English?

h. What can I do for you?

IV/ Đọc đoạn vnạp năng lượng sau

Once a poor farmer had a daughter named Little Pea. After his wife died, the farmer married again. His new wife had a daughter, Stout Nut. Unfortunately, the new wife was very cruel to lớn Little Pea. Little Pea had khổng lồ bởi chores all day. This made Little Pea’s father very upmix. He soon died of a broken heart.

Summer came & went. In the fall, the village held its harvest festival. That year, averyone was excited as the prince wanted khổng lồ choose his wife from the village. Stout Nut mother made new clothes for her, but poor Little pea had none.

However, before the festival started, a fairy appeared & magically changed Little Pea’s rags into beautiful clothes.


As Little Pea ran khổng lồ the festival, she dropped one of her shoes và lost it. When the prince found the shoe, he decided khổng lồ marry the girl who owned it. Of course the shoe fitted Little Pea, và the Prince immediately fell in love with her.

Trả lời câu hỏi(2đ)

1. Who was Little Pea?

……………………………………………………………………………………

2. What did Stout Nut’s mother make Little Pea lớn vày all day?

…………………………………………………………………………………..

1. How did Little Pea get her new clothes?

………………………………………………………………………………

2. Did the prince decide to lớn marry Little Pea?

………………………………………………………………………………

V .Viết lại những câu sau dưới dạng câu trần thuật (1đ)

1.” Can you carry the chairs inlớn the house?”

Mrs Lan asked me…………………………………………………………

2. You shouldn’t make noise in class.”

The teacher said……………………………………………………

VI . Dựa vào từ bỏ nhắc nhở viết thành câu trả chỉnh(1.0đ)

1. His father / generous / friendly

…………………………………………………………………………

2. They/ going to/ have sầu a meeting/ the weekend

…………………………………………………………………………

Đáp án đề bình chọn học kì 1 Anh 8

Câu

Nội dung đáp án

Điểm thế thể

1 Multiple choice

1.

2.

3.

Xem thêm: Máy Phá Thiết Bị Chống Ghi Âm, Thiết Bị Chống Ghi Âm (Sản Xuất Tại Nga)

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

A

D

B

C

B

B

A

D

A

B

A

C

I. Multiple choice: 3ms

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

II Tenses:

1.

2.

3.

ries/sets

used

have sầu worked

II Tenses :1,0ms

0.5

0,25

0,25

III. Matching

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

d

e

g

h

b

a

c

f

III. Matching : 2ms

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

Đề thi học tập kì 1 lớp 8 môn tiếng Anh - Đề 2

Ma trận đề thi học tập kì 1 giờ đồng hồ Anh 8

Cấp độTên c.đề (nội dung)Nhận biếtThông hiểuVận dụngCộng
Cấp độ thấpCấp độ cao
TNKQTLTNKQTLTNKQTLTNKQTL

Question 1:

Listening

Listen & choose the best answer

/

/

/

/

/

Số câu

Số điểm Tỉ lệ %

Số câu 4

Số điểm 1

Số câu: 4

Số điểm:

1=10%

Question 2:

Listening

Listen và fill in the blanks

/

/

/

/

/

/

Số câu

Số điểm Tỉ lệ %

Số câu 4

Số điểm 1

Số câu: 4

Số điểm: 1 = 10%

Question 3:

Vocabulary,

grammar

Choose A,B,C...

about Grammar,

Vocabulary

/

/

/

/

/

/

Số câu

Số điểm Tỉ lệ %

Số câu 8

Số điểm 2

Số câu: 8

Số điểm: 2= 20%

Question 4:

Reading

/

Fill in the blanks

/

/

/

/

/

Số câu

Số điểm Tỉ lệ %

Số câu:4

Số điểm: 1

Số câu: 4

Số điểm: 1= 10%

Question 5:

Writing

/

/

/

/

/

Rewrite the sent.s

Số câu

Số điểm Tỉ lệ %

Số câu:3

Số điểm: 1.5

Số câu: 3

Số điểm: 1.5= 15%

Question 6:

Writing

/

/

/

/

/

Complete

the sent.s

/

Số câu

Số điểm Tỉ lệ %

Số câu:3

Số điểm: 1.5

Số câu: 3

Số điểm: 1.5= 15%

Tổng số câu:

Tổng số điểm:

Tỉ lệ %

Số câu: 12

Số điểm: 3.0

30%

Số câu: 8

Số điểm: 2.0

20%

Số câu: 6

Số điểm: 3.0

30%

Số câu:26

Số điểm:

8


Đề thi giờ Anh lớp 8 học kì 1

PHÒNG GD&ĐT…………….

ĐỀ CHÍNH THỨC

(Đề gồm 02 trang)

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

NĂM HỌC 2021 - 2022

Môn: Tiếng Anh - lớp 8

Thời gian: 45 phút ít (Không nói thời gian phân phát đề)

Question 1: Listen to lớn the recorder two times, then choose the best option ( A, B, C, or D) khổng lồ complete each sentence: ( 1.0 pt )

1. Lan helps her mom cook------------

A. breakfast

B. lunch

C. dinner

D. snack

2.Lan và her mom will use----- to cook

A. the small pan

B. the small bowl

C. the big plate

D. the big pan

3. Lan will -----------the garlic & the green peppers.

A. boil

B. fry

C.eat

D. clean

4. Lan ---------the “Special Chinese Fried Rice” .

A. dislikes

B. likes

C. feels

D. hates

Question 2: Listen khổng lồ the recorder two times, then fill in the blanks with the missing words: ( 1.0 pt )

Once a farmer lived a comfortable life with his (1). His chickens laid many eggs which the farmer used khổng lồ sell to buy food & clothing for his family.One day, he went lớn (2) the eggs và discovered one of the chickens laid a gold egg. He shouted excitedly to his wife, “We’re rich! We’re rich!” His wife ran lớn hyên ổn & they both looked at the egg in amazement. The (3) wanted more, so her husbvà decided to cut open all the chickens và find more gold eggs. Unfortunately, he couldn’t find any eggs. When he finished all, the chickens were dead. There were no more eggs of any kind for the (4) farmer & his greedy wife.

Question 3: Choose the best option to lớn complete each sentence: (2 pts)

1. Who ____________ the telephone? ( invention / inventor/ inventing /invented)

2.Nam enjoys____ soccer after school.( play /lớn play /plays/ playing)

3._____ is a big metal box for keeping food and drink cold & fresh.( Counter / Sink /Jar /Refrigerator)

4. It was generous _______ you khổng lồ mô tả your food with me. ( of / khổng lồ / for / about)

5.Jenny’s not here now. Can I take a(n) ________? ( message / advice /news/ information)

6._______ is a thing that you use in a kitchen for cooking food.( Cooker /Cook /Refrigerator /Counter)

7-He invented the telephone. He is a __________ ( teacher / inventor / worker/ organizer)

8- she ------stamps since 2011 ( collected / have sầu collected / has collected / collecting )

Question 4:Read the passage then piông xã out ONE best option ( A, B, C, or D ) to answer each question: ( 1.0 pt )

Ho Chi Minc Communist Youth Union is an organization for Vietnamese youth from 16 khổng lồ 30 years of age . The Union builds good character, love for the nation, and encourages good citizenship, soft skills và personal fitness. The Union was founded on March 26,1931 by the beloved President Ho Chi Minc . It had different names over the years . One of its first names was “Vietphái mạnh Communist Youth Union”. In December 1976, it was officially named as it is called today : Ho Chi Minh Communist Youth Union . The Youth Union, together with other youth organizations such as the Young Pioneers Organization, the Vietnam Youth Federation, the Vietphái mạnh Students Union, often hold social activities such as Helping the Handicapped, Cleaning the Environment, Green Summer Volunteers Campaign, and other similar movements. These activities ayên ổn to help the young develop their public awareness and khung their personality.


1-Which of the following is true?

A- The Union was founded on March 26,1931

B- Vietnamese youth from 13- to 30 years of age can join Youth Union

C- The Union was officially named in May 1976

D-- The Youth Union is the Young Pioneers Organization

2-The Union was founded ------------------------ by the beloved President Ho Chi Minh

A- on March 26,1931

B- on March 26,1931

C- - on March 16,1931

D- on March 26,1930

3-Which of the following is not true?

A- The Union was founded on March 26,1931

B- The Union was founded by the beloved President Ho Chi Minh

C- The Union was officially named in May 1976

D-- The Youth Union often hold social activities

4- . One of The Union ‘s first names was ---------------

A- “Vietnam Communist Youth Union”.

B- “Ho Chi Minch Communist Youth Union”

C- “the Young Pioneers Organization”

D- “the Vietphái nam Youth Federation”

Question 5: Complete each of the sentences so that it has exactly the same meaning as the original one. Begin with the words given. (1,5 pts)

1- Mai said khổng lồ me ,” I help you now”

→ Mai ----------------------------------------------------

2- she is a good singer è she sings

---------------------------------------------------------

3-Na is very tired . she will stay in bed

→ Na is tired enough ----------------------------------------

Question 6: Make complete sentences from the cues ( 1,5 pts)

1- The weather/ fine / enough / for them / have/ a picnic .

→--------------------------------------------

2-They / going /see / movies / tonight

→---------------------------------------------

3-Alexander Građắm đuối Bell / introduce / the telephone / 1876

→---------------------------------------------

-----------------------------------------------THE END------------------------------