KINH A DI DA (VIETNAMESE EDITION

TÁN PHẬT

Pháp vương vãi vô-thượng tôn Tam-giới vô luân thất Thiên nhơn bỏ ra Ðạo-sưTứ-sinh đưa ra từ-phụ Ư nhứt niệm quy-yNăng khử tam-kỳ nghiệp Xưng dương nhược tán-thán Ức kiếp mạc năng tận.

Bạn đang xem: Kinh a di da (vietnamese edition

QUÁN TƯỞNG

Năng lễ, sở lễ tánh ko tịch, Cảm ứng đạo-giao nan tứ nghì, Ngã demo đạo tràng nlỗi Ðế-châu,Thập pmùi hương clỗi Phật hình họa hiện trung, Ngã thân hình họa hiện tại clỗi Phật tiền,Ðầu diện tiếp túc quy mạng lễ.

Chí chổ chính giữa đảnh lễ: Nam-tế bào tận lỗi ko, trở nên pháp giới, quá, hiện, vị lai thập pmùi hương clỗi Phật, tôn Pháp, Hiền, Thánh, Tăng, hay trú Tam Bảo (1 lạy)

Chí trung khu đhình họa lễ: Nam-mô Ta-bà Giáo-nhà Bổn-sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật, đương lai hạ sinh Di-Lặc tôn Phật, Đại-trí Văn-Thù Sư-Lợi Bồ- tát, Đại-hạnh Phổ-Hiền Bồ-tát, Hộ Pháp chư tôn Bồ-tát, Linh-Sơn Hội- Thượng Phật Bồ-tát (1 lạy)

Chí vai trung phong đảnh lễ: Nam-mô Tây-phương Cực-lạc Thế-giới Đại tự Đại-bi A-Di-Đà Phật, Đại-bi Quán-Thế-Âm Bồ-tát, Đại-Thế-Chí Bồ-tát, Đại- nguyện Địa-Tạng-Vương Bồ-tát, Thanh-tịnh Đại-Hải-Chúng Bồ-tát (1 lạy)

TÁN LƯ-HƯƠNG

Chỏng Phật hải hội tất diêu vnạp năng lượng Tùy xđọng kiết tường vân Thành ý phương ânChư Phật hiện body.

Nam-mô Hương-Vân-Cái Bồ-tát (2 lần) Nam-mô Hương-Vân-Cái Bồ-tát Ma-ha-tát

CHÚ ĐẠI BI

Nam-tế bào Đại-bi Hội-Thượng Phật Bồ-tát (3 lần) Thiên thủ thiên nhãn, vô xấu hổ Đại-bi vai trung phong đà-la-ni.Nam-mô hắc ra đát na, đá ra dạ da. Nam-mô a rị domain authority, bà lô Yết-đế, thước chén ra domain authority, người yêu đề tát đỏa bà da. Ma-ha-tát đỏa bà domain authority, ma ha ca lô ni ca da. Án tát bàn ra pphân tử duệ, số đát mãng cầu đát tỏa. Nam-mô vớ kiết lật đỏa, y mông a rị domain authority bà lô Yết-đế, thất Phật ra lăng đà bà. Nam-tế bào mãng cầu ra cẩn trì hê rị, ma ha bàn nhiều sa mế, tát bà a tha đậu du bởi, a thệ dựng, tát bà tát nhiều, mãng cầu ma bà đà, ma pphân tử sệt đậu, đát điệt tha. Án a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha người tình đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, câu lô câu lô kiết mông, độ lô độ lô pphân tử xà domain authority đế, ma ha phạt xà da đế, đà la đà la, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra. Ma mạ pphân tử ma ra, mục đế lệ, y hê y hê, thất na thất mãng cầu, a ra sâm Phật ra xá lợi, phạt sa phạt sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, vớ rị vớ rị, sơn rxe hơi rô, ý trung nhân đề dạ, tình nhân đề dạ, người tình đà dạ, người tình đà dạ, di đế rị dạ, na ra cẩn trì, địa rị sắt ni mãng cầu, cha dạ ma mãng cầu ta-bà ha, tất đà dạ ta-bà ha. Ma ha vớ đà dạ ta-bà ha. Tất đà du nghệ thất bàn ra dạ ta-bà ha. Na ra cẩn trì ta-bà ha. Ma ra na ra ta-bà ha. Tất ra tăng a mục klỗi da, ta-bà ha. Ta-bà ma ha, a vớ đà dạ ta-bà ha. Giả kiết ra a vớ đà dạ ta-bà ha. Ba đà ma kiết vớ đà dạ ta-bà ha. Na ra cẩn trì bàn dà ra dạ ta-bà ha. Ma bà rị chiến thắng yết ra dạ, ta-bà ha. Nam-mô hắc ra đát na nhiều ra dạ domain authority. Nam-mô a rị da bà lô Yết-đế thước bàn ra dạ, ta- bà ha.

Án tất năng lượng điện đô mạn đa ra bạt đà dạ ta-bà ha. (3 lần)

Nam-tế bào Bổn-Sư Thích-Ca-Mâu-Ni Phật (3 lần)KHAI KINH KỆ

Vô thượng thậm rạm huyền ảo pháp, Bá thiên vạn kiếp nan tao phùng,Ngã klặng loài kiến văn đắc tbọn họ trì,Nguyện giải Như-Lai chơn thiệt nghĩa.

Nam-tế bào Liên-Trì Hải-Hội Phật Bồ-tát (3 lần)

PHẬT THUYẾT A-DI-ĐÀ KINH

Dao Tần, Tam Tạng Pháp-sư Cưu Ma La Thập dịch (bản Hán Việt)Nhỏng thị ngã văn: Nhất thời Phật tại Xá-Vệ quốc, Kỳ-thọ Cấp-Cô-Độc viên, dữ đại Tỳ-kheo tăng, thiên nhị bá ngũ thập nhân câu, giai thị đại A-la-hán, chúng sngơi nghỉ tri thức:Trưởng lão Xá-Lợi-Phất, Ma-ha Mục-Kiền-Liên, Ma-ha Ca-Diếp, Ma- ha Ca-Chiên-Diên, Ma-ha Câu-Hy-La, Ly-Bà-Đa, Châu-Lợi Bàn-Đà- Dà, Nan-Đà, A-Nan-Đà, La-Hầu-La, Kiều-Phạm-Ba-Đề, Tân-Đầu-Lô- Phả-La-Đọa, Ca-Lưu Đà-Di, Ma-ha Kiếp-Tân-Na, Bạc-Câu-La, A-Nậu- Lâu-Đà, nhỏng thị đẳng clỗi đại môn đồ.Tinc chư Bồ-tát Ma-ha-tát: Văn-Thù Sư-Lợi Pháp Vương Tử, A-Dật- Đa Bồ-tát, Kiền-Đà-Ha-Đề Bồ-tát, Thường-Tinh-Tấn Bồ-tát, dữ nlỗi thị đẳng chỏng đại Bồ-tát, cập Thích-Đề-Hoàn-nrộng đẳng vô lượng clỗi Thiên, đại chúng câu.Nhĩ thời Phật cáo Trưởng lão Xá-Lợi-Phất:"Tùng thị Tây-phương, thừa thập vạn ức Phật độ, hữu thế-giới danh viết Cực-lạc, kỳ độ hữu Phật hiệu A-Di-Đà, kyên ổn ngày nay thuyết pháp.Xá-Lợi-Phất! Bỉ độ hà nắm danh vi Cực-lạc?Kỳ quốc chúng-sinh, vô hữu chúng khổ, đản tchúng ta chư lạc, thay danh Cực- lạc.Hựu Xá-Lợi-Phất! Cực-lạc quốc độ, thất trùng lan thuẫn, thất trùng la võng, thất trùng mặt hàng tchúng ta, giai thị tứ bảo, châu tráp vi nhiễu, thị cầm bỉ quốc danh vi Cực-lạc.Hựu Xá-Lợi-Phất! Cực-lạc quốc độ, hữu thất duy trì, chén công đức tdiệt, sung mãn kỳ trung, trì nhằm thuần dĩ kim sa cha địa. Tứ biên giai đạo, kyên, ngân, lưu lại ly, pha lê hiệp thành. Thượng hữu lâu những, diệc dĩ kim, ngân, lưu giữ ly, trộn lê, xa cừ, xích châu, mã óc nhi nghiêm sức đưa ra. Trì trung liên hoa đại như xa luân: tkhô giòn nhan sắc tkhô cứng quang quẻ, huỳnh sắc huỳnh quang quẻ, xích dung nhan xích quang đãng, bạch dung nhan bạch quang quẻ, kỳ diệu mùi hương khiết. Xá-Lợi-Phất! Cực-lạc quốc độ thắng lợi nlỗi thị công đức trang nghiêm.Hựu Xá-Lợi-Phất! Bỉ Phật quốc độ, thường tác thiên nhạc, huỳnh klặng vi địa, trú dạ lục thời, vũ thiên Mạn-đà-la hoa. Kỳ độ chúng-sanh, hay dĩ thanh hao đán, các dĩ y kích, thạnh bọn chúng diệu hoa, cúng nhịn nhường tha pmùi hương thập vạn ức Phật, tức dĩ thực thời, hoàn đáo bổn định quốc, phạn thực ghê hành.Xá-Lợi-Phất! Cực-lạc quốc độ thành quả nlỗi thị công đức nghiêm túc.Phục lắp thêm Xá-Lợi-Phất! Bỉ quốc hay hữu chủng chủng vi diệu, tạp sắc đưa ra điểu: Bạch-hạc, Khổng-tước đoạt, Anh-võ, Xá-lợi, Ca-lăng- tần-già, Cộng-mạng chi điểu, thị clỗi chúng điểu, trú dạ lục thời, xuất hòa nhã âm. Kỳ âm diễn xướng: Ngũ-cnạp năng lượng, Ngũ-lực, Thất-Bồ-đề-phần, Bát- Thánh-đạo-phần, nlỗi thị đẳng pháp. Kỳ độ chúng-sinh, văn uống thị âm dĩ, giai tất niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng.Xá-Lợi-Phất! Nhữ đồ gia dụng vị thử điểu, thiệt thị tội báo slàm việc sanh. Sở dĩ đưa hà? Bỉ Phật quốc độ, vô tam ác đạo.Xá-Lợi-Phất! Kỳ Phật quốc độ, hay vô ác đạo chi danh, hà huống hữu thiệt, thị chư bọn chúng điểu, giai thị A-Di-Đà Phật, dục linch pháp âm tulặng lưu lại, thay đổi snghỉ ngơi tác.Xá-Lợi-Phất! Bỉ Phật quốc độ, vi phong xuy cồn, clỗi bảo hàng tchúng ta, cập bảo la võng, xuất kỳ diệu âm, thí như bá thiên chủng nhạc, đôi khi câu tác. Văn uống thị âm trả, thoải mái và tự nhiên giai sinh niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng đưa ra trọng tâm.Xá-Lợi-Phất! Kỳ Phật quốc độ thành tựu như thị công đức trang nghiêm.Xá-Lợi-Phất! Ư nhữ ý vân hà? Bỉ Phật hà nắm hiệu A-Di-Đà?Xá-Lợi-Phất! Bỉ Phật quang đãng minc vô lượng, chiếu thập phương quốc, vô snghỉ ngơi vật cản, thị nuốm hiệu vi A-Di-Đà.Hựu Xá-Lợi-Phất! Bỉ Phật tbọn họ mạng, cập kỳ nhơn dân, vô lượng vô hạn a tăng kỳ kiếp, núm danh A-Di-Đà.Xá-Lợi-Phất! A-Di-Đà Phật thành Phật dĩ lai, ư kyên ổn thập kiếp.Hựu Xá-Lợi-Phất! Bỉ Phật hữu vô lượng vô hạn Thanh hao Văn uống đệ tử, giai A-la-hán, phi thị toán thù số, chi sở năng tri, clỗi Bồ-tát chúng diệc phục như thị.Xá-Lợi-Phất! Bỉ Phật quốc độ thành quả như thị công đức chỉnh tề. Hựu Xá-Lợi-Phất! Cực-lạc quốc độ chúng-sanh sinh giả, giai thị a bệ bạt trí. Kỳ trung nhiều hữu, tốt nhất sinh té xứ đọng, kỳ số thậm nhiều, phi thị toán số, sngơi nghỉ năng tri đưa ra, đản khả dĩ vô lượng vô bờ a tăng kỳ tngày tiết.Xá-Lợi-Phất! Chúng-sanh văn uống trả, ưng đương phát nguyện, nguyện sinh bỉ quốc. Ssinh hoạt dĩ trả hà? Đắc dữ như thị chỏng thượng thiện nhân, câu hội độc nhất xứ.Xá-Lợi-Phất! Bất khả dĩ tgọi thiện tại cnạp năng lượng, phước đức, nhân duyên, đắc sinh bỉ quốc.Xá-Lợi-Phất! Nhược hữu thiện phái nam tử, thiện nay phái nữ nhân, vnạp năng lượng tngày tiết A-Di- Đà Phật, chấp trì danh hiệu: nhược độc nhất nhật, nhược nhị nhật, nhược tam nhật, nhược tđọng nhật, nhược ngũ nhật, nhược lục nhật, nhược thất nhật, độc nhất trung tâm bất loạn. Kỳ nhân lâm mạng bình thường thời, A-Di-Đà Phật dữ chư Thánh chúng, hiện giờ kỳ tiền. Thị nhân thông thường thời, trung ương bất điên hòn đảo, tức đắc vãng sanh A-Di-Đà Phật Cực-lạc quốc độ.Xá-Lợi-Phất! Ngã kiến thị lợi, cố thuyết thử ngôn. Nhược hữu chúng- sanh, vnạp năng lượng thị thuyết mang, ưng đương vạc nguyện, sanh bỉ quốc độ."Xá-Lợi-Phất! Nhỏng ngã kyên ổn giả, tán thán A-Di-Đà Phật bất khả bốn nghì công đức bỏ ra lợi. Đông phương diệc hữu A Súc Bệ Phật, Tu Di Tướng Phật, Đại Tu Di Phật, Tu Di Quang Phật, Diệu Âm Phật, nlỗi thị đẳng hằng hà sa số chư Phật, những ư kỳ quốc, xuất trung tâm vui chơi quảng trường thiệt tướng tá, trở nên prúc tam thiên đại thiên thế-giới, tmáu thành thiệt ngôn: "Nhữ đẳng chúng-sanh đương tín thị: Xưng Tán Bất Khả Tư Nghì Công Đức Nhất Thiết Chư Phật Ssinh sống Hộ Niệm Kinh".Xá-Lợi-Phất! Nam phương thơm thế-giới hữu Nhật Nguyệt Đăng Phật, Danh Vnạp năng lượng Quang Phật, Đại Diệm Kiên Phật, Tu Di Đăng Phật, Vô Lượng Tinc Tấn Phật, như thị đẳng hằng hà sa số clỗi Phật, những ư kỳ quốc, xuất quảng trường thiệt tướng tá, biến chuyển prúc tam thiên đại thiên thế-giới, ttiết thành thiệt ngôn: "Nhữ đẳng chúng-sinh đương tín thị: Xưng Tán Bất Khả Tư Nghì Công Đức Nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm Kinh".Xá-Lợi-Phất! Tây-pmùi hương thế-giới hữu Vô Lượng Thọ Phật, Vô Lượng Tướng Phật, Vô Lượng Tràng Phật, Đại Quang Phật, Đại Minch Phật, Bảo Tướng Phật, Tịnh Quang Phật, như thị đẳng hằng hà sa số chỏng Phật, những ư kỳ quốc, xuất trung tâm vui chơi quảng trường thiệt tướng mạo, biến chuyển prúc tam thiên đại thiên thế-giới, tngày tiết thành thiệt ngôn: "Nhữ đẳng chúng-sinh đương tín thị: Xưng Tán Bất Khả Tư Nghì Công Đức Nhất Thiết Chư Phật Ssống Hộ Niệm Kinh".Xá-Lợi-Phất! Bắc pmùi hương thế-giới hữu Diệm Kiên Phật, Tối Thắng Âm Phật, Nan Trsinh sống Phật, Nhật Sanh Phật, Võng Minc Phật, nlỗi thị đẳng hằng hà sa số clỗi Phật, những ư kỳ quốc, xuất quảng trường thiệt tướng tá, biến chuyển prúc tam thiên đại thiên thế-giới, thuyết thành thiệt ngôn: "Nhữ đẳng chúng-sinh đương tín thị: Xưng Tán Bất Khả Tư Nghì Công Đức Nhất Thiết Chư Phật Ssinh sống Hộ Niệm Kinh".Xá-Lợi-Phất! Hạ pmùi hương thế-giới hữu Sư-Tử Phật, Danh-Văn Phật, Danh-Quang Phật, Đạt-Ma Phật, Pháp-Tràng Phật, Trì-Pháp Phật, nlỗi thị đẳng hằng hà sa số chỏng Phật, các ư kỳ quốc, xuất quảng trường thiệt tướng tá, trở nên phụ tam thiên đại thiên thế-giới, thuyết thành thiệt ngôn: "Nhữ đẳng chúng-sanh đương tín thị: Xưng Tán Bất Khả Tư Nghì Công Đức Nhất Thiết Clỗi Phật Snghỉ ngơi Hộ Niệm Kinh".Xá-Lợi-Phất! Thượng phương thơm thế-giới hữu Phạm-Âm Phật, Tú Vương Phật, Hương Thượng Phật, Hương Quang Phật, Đại Diệm Kiên Phật, Tạp Sắc Bảo Hoa Nghiêm Thân Phật, Ta La Tchúng ta Vương Phật, Bảo Hoa Đức Phật, Kiến Nhất Thiết Nghĩa Phật, Như Tu Di Sơn Phật, như thị đẳng hằng hà sa số chỏng Phật, những ư kỳ quốc, xuất trung tâm vui chơi quảng trường thiệt tướng tá, đổi thay prúc tam thiên đại thiên thế-giới, ttiết thành thiệt ngôn: "Nhữ đẳng chúng-sanh đương tín thị: Xưng Tán Bất Khả Tư Nghì Công Đức Nhất Thiết Chư Phật Ssinh sống Hộ Niệm Kinh".Xá-Lợi-Phất! Ư nhữ ý vân hà, hà cụ danh vi "Nhất Thiết Clỗi Phật Sngơi nghỉ Hộ Niệm Kinh"?Xá-Lợi-Phất! Nhược hữu thiện phái nam tử, thiện tại đàn bà nhân, văn thị kinh thọ trì trả, cập văn clỗi Phật danh đưa, thị chỏng thiện tại phái mạnh tử, thiện tại cô bé nhân, giai vi tốt nhất thiết chư Phật đưa ra sngơi nghỉ hộ niệm, giai đắc bất tân hận gửi, ư a- nậu-đa-la tam-miệu tam-Bồ-Đề. Thị cầm, Xá-Lợi-Phất! Nhữ đẳng giai đương, tín tbọn họ xẻ ngữ, cập chỏng Phật ssinh hoạt tmáu.Xá-Lợi-Phất! Nhược hữu nhân, dĩ phát nguyện, klặng phân phát nguyện, đương phát nguyện, dục sinh A-Di-Đà Phật quốc giả, thị chư nhân đẳng, giai đắc bất thối hận đưa, ư a-nậu-đa-la tam-miệu tam-Bồ-Đề, ư bỉ quốc độ, nhược dĩ sanh, nhược kim sinh, nhược đương sinh. Thị cố, Xá-Lợi-Phất! Chư thiện tại nam tử, thiện tại thiếu nữ nhân, nhược hữu tín mang, ưng đương phạt nguyện, sinh bỉ quốc độ.Xá-Lợi-Phất! Nhỏng bổ kim đưa, xưng tán clỗi Phật bất khả bốn nghì công đức, bỉ chư Phật đẳng, diệc xưng tán bổ bất khả tư nghì công đức, nhi tác thị ngôn: "Thích-ca Mâu-ni Phật năng vi thậm nan, hy hữu đưa ra sự, năng ư Ta-bà quốc độ, ngũ trược ác thế: kiếp trược, loài kiến trược, pthánh thiện não trược, chúng-sinh trược, mạng trược trung, đắc a-nậu-đa-la tam- miệu tam-Bồ-Đề, vị chư chúng-sinh tngày tiết thị, độc nhất thiết thế-giới nan tín đưa ra pháp".Xá-Lợi-Phất! Đương tri té, ư ngũ trược ác cố, hành demo nan sự, đắc a-nậu-đa-la tam-miệu tam-Bồ-Đề, vi độc nhất thiết thế-giới tmáu demo, nan tín chi pháp, thị vi thậm nan." Phật thuyết demo Kinch dĩ, Xá-Lợi-Phất cập chư Tỳ-kheo, độc nhất thiết cầm gian: Thiên, Nhân, A-tu-la đẳng, văn uống Phật sở tngày tiết, hoan hỷ tín tchúng ta, tác lễ nhi khứ đọng.

Xem thêm: Nghe Tim Thai Không Cần Siêu Âm, Mẹ Biết Để Nghe Âm Thanh Này Nhé!

MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINHQuán Tự Tại Bồ-tát hành thâm Bát nhã Ba la mật nhiều thời, chiếu con kiến ngũ uẩn giai không, độ nhứt thiết khổ ách.Xá Lợi Tử, sắc bất dị ko, ko bất dị sắc đẹp, dung nhan tức thị không, không tức thị sắc, thọ tưởng hành thức diệc phục nlỗi thị.Xá Lợi Tử, thị chỏng pháp không tướng, bất sinh vong mạng, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất bớt.Thị vắt không trung vô dung nhan, vô tbọn họ tưởng hành thức.Vô nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, vô sắc tkhô giòn mùi vị xúc pháp, vô nhãn giới nãi chí vô ý thức giới.Vô vô minh, diệc vô vô minh tận, nãi chí vô lão tử, diệc vô lão tử tận. Vô khổ, tập, khử, đạo. Vô trí diệc vô đắc, dĩ vô sở đắc gắng.Bồ đề tát đõa y Bát nhã Ba la mật nhiều cầm cố, vai trung phong vô quái quỷ hổ thẹn, vô quái xấu hổ nắm, vô hữu khủng cha, viễn ly điên hòn đảo mộng tưởng, cứu vãn cánh Niết bàn. Tam cụ chỏng Phật, y Bát nhã Ba la mật nhiều nuốm, đắc a-nậu-đa-la tam-miệu tam-Bồ-Đề.Cố tri Bát nhã Ba la mật đa, thị đại thần chú, thị đại minch chú, thị vô thượng chụ, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ độc nhất thiết khổ, chân thiệt bất lỗi.Cố ttiết Bát nhã Ba la mật đa chụ, tức thuyết chụ viết:Yết-đế, Yết-đế, Ba La Yết-đế, Ba La Tăng Yết-đế, Bồ-Đề Tát Bà Ha (3 lần)

VÃNG-SANH QUYẾT-ÐỊNH CHƠN-NGÔN:(Vãng sinh thần chú)

Nam-tế bào a di nhiều bà dạ, Ða tha dà đa dạ, Ða địa dạ tha. A di rị đô bà tỳ, A di rị nhiều tất đam bà tỳ,A di rị đa tì ca lan đế, A di rị nhiều, tì ca lan nhiều,Dà di nị dà dà mãng cầu, Chỉ đa ca lệ ta-bà-ha. (hiểu 3 lần)

TÁN PHẬT

A-Di-Ðà Phật thân kim sắcTướng hảo quang-minch vô đẳng-luân Bạch hào uyển-chuyển ngũ Tu-di Cám mục trừng tkhô cứng tứ đọng đại hải. Quang trung hóa Phật vô vàn ức, Hóa Bồ-tát bọn chúng diệc vô-biênTứ thập chén bát nguyện độ chúng-sanh Cửu phđộ ẩm hàm linch đăng bỉ ngạn.

Nam-tế bào Tây-phương Cực-Lạc Thế-giới Đại-từ Đại-bi Tiếp-Dẫn Đạo-sư A-Di-Đà Phật

Nam-tế bào A-Di-Ðà Phật (108 lần) (hoàn toàn có thể niệm những không nhiều tùy ý) Nam-tế bào Ðại-Bi Quán-Thế-Âm Bồ-tát (3 lần)Nam-tế bào Đại-Thế-Chí Bồ-tát (3 lần) Nam-tế bào Địa-Tạng-Vương Bồ-tát (3 lần)Nam-tế bào Thanh-Tịnh Đại-Hải-Chúng Bồ-tát (3 lần)

SÁM

Vong bào hạnh lắm người yêu tiếng Yêu nhớ tiếc thân mang lại thiệt gì thân Cuộc vui số đông ước vô ngầnNào tuyệt vui vẫn là nhân chuốc sầu Kiếp phu thê trơn câu hành lang cửa số Chẳng huyễn hư giọt lệ lòng hoa Đôi mươi tphải chăng, chín mươi giàSố phần liễu tỏ gồm qua vô thường?Dxay dưới giường lên nhường cấp điện Sống thời buổi này dễ dàng biết sau này Mạng người thở gớm thayNghĩ cơn vĩnh biệt tiền tài cơ mà đau So duyên ổn kiếp bởi vì sao nđính ngủi Chấp thân đưa ra để tủi mang lại thân Da bao hồ hết giết xương gânPháp này nhường nhịn thể lô phân xanh gì Tóc răng móng cái đưa ra đóng góp bợnNúi dạy dỗ bàn đề xuất tởm xiết bao Bên bên cạnh làm thịt đút mũi đeoBên trong sạch lại lâm vào tình thế bẩn chưa Nỗi lạnh lẽo ngày trưa kiết hạ Cơn thờ ơ đêm giá ngày đông giá rét Xét thân bẩn thỉu cũ vô cùngDứt lòng tsay đắm luyến, khởi lòng bay ly Trăm mười cầm cố mê chi lắm nhỉSánh phong phú cực nhọc vẻ y quang Kẻ khờ cũng học tập đài trangĐể lòng điên hòn đảo theo lũ sắc đẹp tkhô hanh Đầu gương đến tải xoa khăn lụa Đãy domain authority hôi ướp xạ xông hương thơm Khoe đòi nhung gnóng phô trươngChỉ tuồng che lớp vô thường tanh hôi Những mãng thương thơm ngày sanh muôn tuổi Lắm mưu cơ theo đuổi yêu hoaNgờ đâu tai điếc mắt lòaDiêm vương vãi sắp tới rước đến tòa U-minh Làn tóc bạc đưa thông tin quỉ sứRấp ma lanh lòng điềm chỉ quy âm Càng bày càng nhan sắc càng dâmCàng cho đọa lạc càng lầm nhưng thôi Cuộc hành lạc 1 thời than tiếcNẽo luân hồi muôn kiếp đắng cayĐến lúc sắp xuống diêm đàiThịt xương đau và nhức bộ hạ rung rầy Vợ bịn rịn đầy vơi giọt lệCon thảm tmùi hương đề cập lễ than khóc Dù đến quyến nằm trong trăm ngànCó ai chuyển đổi mang lại phái mạnh được chăng?Kẻ sinh sống làm việc nặng nề quằn gánh tủi Người bị tiêu diệt đi dong ruỗi phách hồn Đường âm mờ tựa đêm hômTrông ra hiu quạnh quẻ hoảng loạn thảm thê Nại-Hà đêm giá buốt tê gió lốcQuỉ môn gian kinh gốc tiếc nuối thương Bảy ngày lìa vượt cõi dươngÂm ty đã trải trăm đường thăm nom Tạo hóa cứ đọng phnghiền là chẳng vịNgục tốt hờn tay dủ tay xoaĐài dương nghiệp chình họa sáng sủa lòa Chói tường thiện tại ác chói qua chỗ nàoNgười nhân huệ cho vô cửa phước Kẻ hung hoang ngốc bước nhằm khiĐọa đày đau buồn xiết chiMới hay nhân trái mấy lúc sai lạc Rừng đao kiếm bao năm yêu cầu tộiKiếp sừng lông các nỗi nhiều sở hữu Trả đền rồng mang đến hoàn thành nghiệp hoangMới ý muốn thoát ra khỏi tuyến đường long đong Dù ai có khổng lồ lòng béo mậtMặc phái mạnh xuất xắc báng Phật khinc Tăng Cho cần bản thân đậy lấy mìnhTrách sao Diêm lão vô tình chẳng dung Bỏ điều ác xin có tác dụng điều thiệnChừa lỗi xưa tu tiến đời sau Lại bởi vì quyến nằm trong bảo nhauCũng khuyên ổn già ttốt nhanh chóng mau tu trì Khuim mọi kẻ đồng quy bến giác Cho hồ hết fan đông đảo thoát chông mê Dù mang lại lao khổ dám nềĐài sen dốc mãnh hương thề nguyện khiếp Nguyện tởm vnạp năng lượng tưởng tởm lạy ThánhDám để cho rỗi rhình ảnh hỏng du Kiếp này chẳng ráng siêng tuCòn e kiếp khác công tích lỡ xóm.

SÁM PHÁT NGUYỆN

Đệ tử chúng bé tự vô thỉ, Gây bao tội lỗi bởi vì lầm mê Đắm trong sinh tử sẽ bao lần.Nay mang đến trước đài vô thượng giác Biển trằn khổ nhiều năm luân lạc. Với sinh linh rất nhiều điêu tàn Sống u hoài trong kiếp lầm than.Con lạc lõng không nhìn phương phía.Đàn nhỏ lẩn thẩn từ tương đối lâu vất vưởng.Hôm nay nhìn thấy đạo huy hoàng. Xin hướng về núp nhẵn trường đoản cú quang đãng.Lạy Phật tổ soi đường dẫn bước.Bao tội khổ vào mặt đường ác trược. Vì tđê mê, sân, yêu thích, mạn, tạo ra. Thì bây giờ giữ lại trọn lời nguyện. Xin sám hối nhằm lòng tkhô hanh thoát.Trí Phật quang đãng minc nhỏng nhật nguyệt. Từ bi vô lượng cứu giúp quần sanh.Ôi! Từ lâu bố vùng ngục hình. Giam giữ lại mãi con nguyện thoát khỏi.Theo gót Ngài vượt qua khổ ải. Nương thuyền từ thừa ngoài ái hà. Nhớ lời Ngài "bờ giác ko xa ". Hành thập thiện tại mang đến đời tươi tắn.Bỏ vấn đề ác nhằm đời quang đãng.Đem phúc lành gieo rắc phàm nhân. Lời ngọc rubi ghi mãi bên lòng.Con nguyện được sinh sống đời rộng thoải mái.Con niệm Phật để lòng ghi nhớ mãi.Hình trơn tín đồ cứu vãn khổ chúng-sinh.Để theo ngài bên trên bước đường lành. Chúng bé khổ, nguyện xin cứu giúp khổ.Chúng bé khổ, nguyện xin tự độ. Ngoài tđắm say lam shối hận ngập trời. Phá đam mê mê trí huệ tuyệt đối hoàn hảo.Con lưu giữ Đức Di-Đà Lạc Quốc.Phật A-Di-Đà thân kyên ổn sắc.Tướng giỏi quang minh từ chỉnh tề. Năm Tu Di uyển đưa bạch hào.Bốn hải dương bự vào nsát mắt biếc.Trong hào quang đãng hóa rất nhiều Phật Vô số Bồ-tát hiện nay sinh hoạt vào.Bốn mươi tám nguyện độ chúng-sinh. Chín phđộ ẩm sen xoàn lên giải thoát.Quy mạng lễ A-Di-Đà Phật.Tại Phương thơm Tây thế-giới lành mạnh. Con nay xin vạc nguyện vãng sanh. Cúi xin đức Từ bi tiếp độ.

SÁM PHẬT A-DI-ĐÀ

Một lòng quy kính Phật A-Di-Đà Thế-giới Cực-lạcNguyện rước hào quang đãng Trong sạch sẽ soi mang lại.Lấy thể từ biMà nức hiếp tbọn họ mang đến.Con ni chánh niệm, Niệm hiệu Như-Lai. Vì đạo Bồ-Đề,Cầu sinh Tịnh Độ.Phật xưa tất cả thệ, Nếu gồm chúng-sanh Muốn sinh việt nam Hết lòng tín nguyện,Cho mang lại mười niệm Nếu chẳng đặng sanh, Chẳng thành chánh giác Do do nhân dulặng,Niệm hiệu Phật này Được vào vào bể, Đại thể Như-Lai Nhờ mức độ từ bi,Các tội tiêu diệtCăn lành lớn lên, Lúc mạng ngay sát chung Biết trước tiếng chết,Thân không bịnh khổ Tâm không tmê man luyến, Ý ko điên hòn đảo,Nhỏng vào tnhân từ định.Phật và thánh chúng, Tay nâng kyên đài, Cùng mang đến tiếp dẫnTrong khoảng một niệm, Sanh về Cực-lạc.Sen nlàm việc thấy Phật, Liễu nghĩa Phật thừa Trong mơ Phật về,Khắp độ chúng-sanh. Tròn Bồ-Đề nguyện. Chúng-sinh không con số, thề nguyện gần như độ mọi. Pnhân từ não không cùng tận, thề nguyện các ngừng không bẩn.Pháp môn không nhắc xiết, thề nguyện gần như tu học tập. Phật đạo ko gì hơn, thề nguyện được viên thành.

HỒI HƯỚNG CÔNG ĐỨC

Phúng Kinh công đức thù win hạnh. Vô biên chiến hạ phước giai hồi phía Phổ nguyện pháp giới chỏng chúng-sanh. Tốc vãng Vô Lượng Quang Phật sátNguyện tiêu tam chướng trừ phiền đức não. Nguyện đắc trí huệ crộng minc liễuPhổ nguyện tội chướng vớ tiêu trừ. Thế vậy thường xuyên hành Bồ-tát đạoNguyện sanh Tây-phương Tịnh độ trung. Cửu phđộ ẩm Liên hoa vi phú mẫuHoa knhì kiến Phật ngộ Vô sanh. Bất thối hận Bồ-tát vi chúng ta lữNguyện dĩ thử công đức Phổ cập ư tuyệt nhất thiếtNgã đẳng dữ chúng-sinh Giai cộng thành Phật đạo.

Nam-mô Tây-Phương thơm Cực-Lạc Thế-giới Đại-từ Đại-bi Tiếp-Dẫn Đạo-sưA-Di-Đà Phật.Nam-tế bào A-Di-Đà Phật (2 lần) Tác đại bệnh minhPhục nguyện:Phật Đà thường xuyên tại, Chánh pháp hà pmùi hương Tăng bảo đống lương, Tín đồ dùng thạnh trì, Kiên thọ môn sinh,Thành tâm phủ đối Phật tiền, Phúng tụng Kinch chúXưng xướng hồng danh chư Phật, Hồi phía công đức trì nguyện Thử phương Phật giáo,Nhựt nhựt thăng huy, Nhựt nhựt huy hoàng, Nhân nhân tđọng chúng, Đồng phân phát trung ương tu học tập, Tinch tấn hộ pháp, Hộ đạo hưng long

Thđọng Nhị nguyện:Nhất rứa clỗi Phật tử cúng dườngNhất trà soát, độc nhất liệt, tuyệt nhất mế, độc nhất vô nhị phạn,Đồng tăng ân phước điền Hiện chi phí phước huệ song tu,Nhất đồng nguyện vãng lịch sự An lạc quốc Phổ nguyện:Âm hết sức dường thới,Pháp giới chúng-sanh, Tình dữ vô tình Giai cộng thành Phật đạo.

Nam-tế bào A-Di-Đà Phật

TAM TỰ QUY YTự quy y Phật , đương nguyện chúng-sinh, thể giải đại đạo, phân phát vô thượng trung ương. (1 lạy)Tự quy y Pháp , đương nguyện chúng-sinh, thâm nhập Kinh tạng, trí huệ nlỗi hải. (1 lạy)Tự quy y Tăng , đương nguyện chúng-sanh, thống lý đại chúng, nhứt thiết vô hổ thẹn. (1 lạy)HỒI HƯỚNG

Nguyện lấy công đức này, Hướng về khắp tất cả,Đệ tử với chúng-sanh,Đều trọn thành Phật đạo. (1 lạy)