Kinh vu lan báo hiếu cha mẹ

(Thắp 3 cây hương thơm, quỳ ngay thẳng, rứa hương ngang trán niệm mập bài bác Cúng Hương)

CÚNG HƯƠNG

Nguyện lấy lòng thành kính

Gởi theo đám mây hương

Phảng phất khắp mười phương

Cúng dường ngôi Tam Bảo

Thề trọn đời giữ lại đạo

Theo từ tánh có tác dụng lành

Cùng pháp giới bọn chúng sanh

Cầu Phật trường đoản cú gia hộ:

Tâm Bồ-đề kiên cố

Chí tu học tập vững bền

Xa bể khổ nguồn mê

Chóng trở lại bờ giác.

Bạn đang xem: Kinh vu lan báo hiếu cha mẹ

(Xá rồi phát âm tiếp bài kỳ nguyện)

KỲ NGUYỆN

Nay là ngày clỗi Tăng mãn hạ, lấy đức lành phổ hoá bọn chúng sanh. Chúng nhỏ một dạ chí thành, cúng nhường trì tụng Hồng danh đức Ngài. Nguyện mọi cả cha ngôi Tam Bảo, Đức Bổn định sư Từ phú Thích-ca, Lạc Bang Giáo nhà Di-đà, cùng là Bồ-tát, các vị Thánh Tăng. Hiệp ba cõi mười phương thơm Tăng bọn chúng, ý muốn từ bi tiếp độ mùi hương linh. Cửu huyền Thất tổ rất thăng, bà mẹ thân phụ hiện tại chũm phước tăng thọ ngôi trường. Khắp bọn chúng sanh rõ con đường đạo đức, bay muội mê triệu chứng bậc quang quẻ minc. Ngưỡng mong muốn đức cả oai phong linh, từ bi lụy xót chứng tỏ hộ trì.

NAM MÔ THẬPhường PHƯƠNG THƯỜNG TRỤ TAM BẢO. (3 lần)

 (Đứng dậy cắn hương thơm vào lư và hiểu bài kệ tán thán Phật)

TÁN PHẬT

Đấng Pháp vương Vô thượng,

Ba cõi chẳng ai bằng

Thầy dạy dỗ mọi ttách người,

Cha lành chung tư nhiều loại,

Quy y tròn một niệm,

Dứt không bẩn nghiệp cha kỳ,

Xưng dương cùng tán thán,

Ức kiếp không cùng tận.

QUÁN TƯỞNG

Phật bọn chúng sinh tánh thường rỗng yên ổn,

Đạo cảm thông chẳng thể nghĩ về bàn,

Lưới đế châu ví đạo tràng,

Mười phương Phật bảo hào quang đãng sáng ngời,

Trước bảo toạ thân con hình ảnh hiện,

Cúi đầu xin thệ nguyện quy y.

(Xá 1 xá rồi xướng lạy)

ĐẢNH LỄ

Chí vai trung phong đhình ảnh lễ: Nam mô Tận hư ko trở nên pháp giới, vượt, hiện nay, vị lai, thập phương clỗi Phật, Tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng, hay trụ Tam Bảo. (1 lạy)

Chí trọng điểm đhình ảnh lễ: Nam mô Ta-bà Giáo nhà Điều ngự Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, Đương lai hạ sanh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ-tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ-tát, Hộ Pháp clỗi Tôn Bồ-tát, Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ-tát. (1 lạy)

Chí trung khu đhình họa lễ: Nam mô Tây pmùi hương Cực lạc nhân loại đại từ đại bi A-di-đà Phật, Đại bi Quán Thế Âm Bồ-tát, Đại Thế Chí Bồ-tát, Đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ-tát, Tkhô nóng Tịnh Đại Hải Chúng Bồ-tát. (1 lạy)

(Đứng tốt ngồi tùy ý, vô chuông mõ cùng đồng tụng)

TÁN LƯ HƯƠNG

Lò mùi hương vừa bén rán đàn,

Khắp xông pháp giới đạo tràng mười phương

Hiện thành mây báu kiết tường,

Chư Phật rõ biết ngọn mùi hương chí thiềng

Pháp thân cục bộ hiện tiền

Chứng minc mùi hương nguyện phước ngay lập tức ban đến.

NAM MÔ HƯƠNG VÂN CÁI BỒ-TÁT MA-HA-TÁT. (3 lần)

CHÚ ĐẠI BI

NAM MÔ ĐẠI BI HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ-TÁT. (3 lần)

Thiên thủ thiên nhãn vô mắc cỡ đại bi trung khu đà la ni.

Nam tế bào hắc ra đát na nhiều ra dạ domain authority.

Nam mô a rị domain authority, bà lô yết đế thước chén ra da, người yêu đề tát đoả bà da, ma ha tát đoả bà domain authority, ma ha ca lô ni ca domain authority. Án, tát bàn ra phạt duệ, số đát na đát toả.

Nam mô tất kiết lật đoả, y mông a rị da, bà lô kiết đế, thất Phật ra lăng đà bà.

Nam tế bào na ra cẩn trì hê rị, ma ha bàn đa sa mế, tát bà a tha đậu du bởi, a thệ dựng, tát bà tát đa, mãng cầu ma bà dà, ma pphân tử đạt đậu, đát điệt tha. Án a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha nhân tình đề tát đoả, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, cu lô cu lô kiết mông, độ lô độ lô, pphân tử xà domain authority đế, ma ha pphân tử xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra domain authority, dá ra dá ra. Mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê di hê, thất na thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, phạt sa phạt sâm. Phật ra xá domain authority, hô lô hô lô, ma ra, hô lô hô lô, hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, sơn rxe hơi rô, ý trung nhân đề dạ người yêu đề dạ, người yêu đà dạ nhân tình đà dạ, di đế rị dạ, mãng cầu ra cẩn trì, địa rị nhan sắc ni na, ba dạ ma mãng cầu, ta bà ha. Tất đà dạ, ta bà ha. Ma ha tất đà đạ, ta bà ha. Tất đà dủ nghệ, thất bàn ra dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì, ta bà ha. Ma ra mãng cầu ra, ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê da, ta bà ha. Ta bà ma ha, a vớ đà dạ, ta bà ha. Giả kiết ra a vớ đà dạ, ta bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn dà ra dạ, ta bà ha. Ma bà lợi chiến thắng kiết ra dạ, ta bà ha. Nam tế bào hắc ra đát na nhiều ra dạ domain authority. Nam mô a rị domain authority, bà lô kiết đế, thước bàn ra dạ, ta bà ha.

Án tất điện đô, mạn đa ra, bạt đà dạ, ta bà ha. (3 lần)

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH-CA MÂU-NI PHẬT. (3 lần)

KHAI KINH KỆ

Phật pháp rộng sâu vô cùng nhiệm mầu.

Trăm ngàn muôn kiếp cực nhọc tìm cầu.

Con ni nghe thấy chuyên trì tụng.

Nguyện đọc Như Lai nghĩa nhiệm mầu.

NAM MÔ ĐẠI HIẾU MỤC KIỀN LIÊN BỒ-TÁT. (3 lần)

PHẬT NÓI

KINH VU LAN BỒN

Ta từng nghe lời tạc nhỏng vầy:

Một thusống nọ Thế Tôn an trụ,

Xá Vệ thành Kỳ Thụ viên trung,

Mục Liên new đặng lục thông,

Muốn mang đến cha mẹ khỏi vòng trầm luân.

Công chăm sóc dục thâm ân dốc trả,

Nghĩa sinh thành đạo cả mong muốn thường,

Làm con hiếu thảo vi tiên,

Bèn cần sử dụng huệ nhãn dưới trên kiếm tầm

Thấy vong mẫu mã sinh làm ngạ quỷ,

Không uống ăn uống tiều tuỵ hình hài,

Mục Liên thấy vậy bi ai!

Biết bà bầu đói khát ai hoài tình rạm.

Lo phẩm đồ vật đem dưng từ bỏ chủng loại,

Đặng đỡ lòng khổ cực lâu nay,

Thấy cơm trắng, người mẹ vô cùng sốt ruột,

Tay tả đậy bịt hữu hầu bốc ăn.

Lòng bỏn xẻn chi phí căn uống không chấm dứt,

Sợ bọn chúng ma giật giựt của bà,

Cơm chuyển không tới mồm đà,

Hoá thành than lửa nuốt cơ mà đặng đâu.

Thấy điều này đau buồn thê thảm,

Mục Kiền Liên thương cảm xót tmùi hương,

Mau mau về mang đến giảng mặt đường,

Bạch cùng Sư prúc tầm phương giải nàn.

Phật new bảo ví dụ căn nơi bắt đầu.

Rằng bà bầu ông gốc tội hết sức sâu,

Dầu ông thần lực nhiệm mầu,

Một mình không thể ai cầu đặng đâu.

Lòng hiếu thảo của ông dầu phệ,

Tiếng vang đồn thấu mang đến cửu Thiên,

Cùng là những bậc Thần kỳ,

Tà ma nước ngoài đạo, tư bởi vì Thiên vương

Cộng ba cõi sáu phương hội tụ,

Cũng ko pmùi hương cứu tế bà mẹ ngươi,

Muốn nắn đến cứu đặng mạng tín đồ,

Phải dựa vào thần lực của mười pmùi hương Tăng.

Pháp cứu vãn tế Ta toan giảng nói,

Cho rất nhiều tín đồ ra khỏi ách nàn

Bèn kêu Mục Thị đến ngay sát,

Truyền cho Diệu pháp ân quan trọng thi.

Rằm tháng Bảy là ngày Tự tứ,

Mười pmùi hương Tăng hồ hết dự lễ này,

Phải toan chọn sửa chớ chầy,

Thức nạp năng lượng trăm món, trái cây năm color.

Lại bắt buộc sắm giường ở nệm lót,

Cùng thau, bể, đèn, đuốc, nhang, dầu,

Món ăn tinh sạch mát báu mầu,

Đựng trong bình chén vọng cầu kính dưng.

Chư Đại đức mười phương thơm tchúng ta thực

Trong bảy đời sẽ được rất thăng,

Lại thêm phụ huynh hiện nay chi phí,

Đặng nhờ vào phước đức tiêu khiên ách nàn.

Vì ngày ấy Thánh Tăng phần nhiều đầy đủ,

Dầu nơi đâu cũng tập trung về,

Như bạn thiền hậu định tô khê,

Tránh điều phiền lành óc siêng về Thiền-na.

Hoặc người đặng tứ toà đạo quả,

Công tu hành nguyện thoả vô sinh,

Hoặc fan tchúng ta hạ kinh hành,

Chẳng mê mẩn quyền quý ẩn danh lâm tòng.

Hoặc fan đặng Lục thông tấn vạc,

Và mọi mặt hàng Dulặng Giác, Thanh Văn uống,

Hoặc chỏng Bồ-tát mười phương thơm,

Hiện hình làm sãi sống sát chúng sanh.

Đều trì giới rất tkhô hanh, hết sức tịnh,

Đạo đức dày chánh định chơn trung ương,

Tất cả những bậc Thánh, phàm,

Đồng lòng thọ lãnh đĩa cơm lục hoà.

Người nào tất cả tậu ra đồ vật thực,

Đặng cúng nhường nhịn Tự tứ đọng Tăng thời,

Hiện tiền phụ mẫu của tín đồ,

Bà con quyến nằm trong thảy đông đảo nhờ ơn.

Tam đồ gia dụng khổ chắc hẳn rằng thoát ra khỏi,

Chình họa thanh khô thong dong hưởng trọn tbọn họ thoải mái và tự nhiên,

Nlỗi còn cha mẹ hiện nay tiền,

Nhờ đó cũng đặng bá niên thọ trường;

Như phụ huynh bảy đời quá vãng,

Sẽ hoá sanh về cõi Thiên cung,

Người thời tuấn tú tưởng tượng,

Hào quang phát sáng khắp cùng châu thân,

Phật khuyên bảo mười phương Tăng bọn chúng,

Phải tuân theo thể thức sau này:

Trước Khi tchúng ta thực bầy ctuyệt,

Phải cầu crúc nguyện cho tất cả những người tín gia.

Cầu thất nắm bà mẹ thân phụ thí chủ,

Định tâm thần tiệm đủ nhớ là,

Cho dứt định ý hành thiền hậu,

Mới cần sử dụng phđộ ẩm đồ dùng lũ tiền hiến dâng.

lúc thọ dụng, buộc phải an thứ thực,

Trước Phật đài hoặc trường đoản cú tháp trung,

Clỗi Tăng crúc nguyện viên dung,

Sau rồi từ bỏ nhân thể thọ dùng bữa trưa.

Pháp cứu vớt tế Phật vừa nói kết thúc,

Mục Liên cùng Bồ-tát clỗi Tăng

Đồng nhau tỏ dạ vui tươi,

Mục Liên cũng không còn khóc than rầu bi thiết.

Mục Liên chủng loại cũng trong ngày ấy,

Kiếp khổ về ngạ quỷ được tung,

Mục Liên bạch cùng với Phật rằng:

Mẹ bé nhờ mức độ Thánh Tăng khỏi nàn.

Lại cũng dựa vào oai nghiêm thần Tam Bảo,

Bằng chẳng thì nàn khổ cạnh tranh ra.

Như sau môn sinh xuất gia,

Vu Lan Bồn pháp cần sử dụng cơ mà độ sinh.

Độ phụ huynh còn đương tại nỗ lực,

Hoặc bảy đời rất có thể đặng không?

Phật rằng: Lời hỏi khôn cùng thông,

Ta vừa ý muốn nói nhỏ tức thì hỏi theo.

Thiện nam giới tử, Tỳ-kheo nam giới phụ nữ,

Cùng Quốc vương, Thái tử, Đại thần,

Tam công, Tể tướng tá, Bá quan liêu,

Cùng sản phẩm lê máy vạn dân thiên hạ.

Như chí ao ước đền rồng ơn bố mẹ,

Hiện tại thuộc thất cầm cố tình thâm.

Đến Rằm mon Bảy mỗi năm,

Sau Lúc kiết hạ chỏng Tăng tựu về.

Chính trước kia Phật Đà hoan hỷ,

Phải chọn sinh bá vị cơm canh,

Đựng vào bình chén tinh anh,

Chờ giờ đồng hồ Tự tứ bọn chúng Tăng cúng nhường nhịn.

Đặng nguyện cầu song đường ngôi trường tbọn họ,

Chẳng tí hon đau cũng chẳng khổ chi,

Cùng cầu thất nỗ lực đồng thì,

Lìa khu vực ngạ quỷ sinh về nrộng thiên,

Đặng tận hưởng phước nhân duim vui đẹp nhất,

Lại xa lìa nạn đau khổ thân,

Môn sinh Phật tử vồ cập,

Hạnh tu hiếu thuận phải rất cần phải chăm.

Thường cầu nguyện thung huyên ổn an hảo

Cùng bảy đời prúc chủng loại vô cùng sinh,

Ngày Rằm mon Bảy tưng năm,

Vì lòng hiếu thảo ân rạm bắt buộc thường.

Lễ cứu vớt tế chí thành sắp đặt,

Ngõ cúng dường chư Phật, clỗi Tăng,

Ấy là báo ơn thù ân,

Sanh thành dưỡng dục song thân khởi đầu,

Đệ tử Phật thấp thỏm giữ lại,

Mới cần là Thích tử Thiền đức môn.

Vừa nghe ngừng Pháp Lan Bồn,

Môn sinh tđọng bọn chúng thảy đồng tin vui hoan.

Mục Liên với tứ ban Phật tử,

Nguyện một lòng tín sự phụng hành.

Trước là trả nghĩa sanh thành,

Sau là cứu giúp vớt, chúng sinh hàng trăm chủng loài.

NAM MÔ ĐẠI HIẾU MỤC KIỀN LIÊN BỒ-TÁT. (3 lần)

PHẬT NÓI 

KINH BÁO ĐÁP.. CÔNG ƠN CHA MẸ

Ta từng nghe lời tạc như vầy::

Một thungơi nghỉ nọ Thế Tôn an trụ,

Xá Vệ thành Kỳ Thú viên trung,

Chỏng Tăng câu hội rất đông,

Tính ra cho số nhì muôn tám ngàn,

Lại cũng có những mặt hàng Bồ-tát,

Hội tại phía trên đầy đủ mặt hay hay,

Bấy giờ, Phật lại xuất xứ,

Cùng sản phẩm đại chúng Nam phương thơm triển khai.

Đáo bán lộ đành rành đôi mắt thấy,

Núi xương khô bỏ đấy nhiều năm,

Thế Tôn bèn gấp mang lại nơi,

Lạy tức thì cha lạy, rồi rơi giọt hồng

Đức A-nan trong tâm địa ái hổ thẹn,

Chẳng gọi sao Phật lạy đống xương,

Vội rubi xin Phật dạy tường:

“…Thầy là Từ Prúc ba pmùi hương tư loài.

Ai ai cũng kính Thầy nhường ấy,

Cớ sao Thầy lại lạy xương khô?”

Phật rằng: Trong những môn sinh,

Ngươi là môn sinh dẫn đầu dày công.

Bởi chưa biết đục trong không rõ,

Nên vị ngươi Ta tỏ đuôi đầu:

Đống xương liên tiếp bấy lâu,

Cho đề nghị trong những số ấy biết bao cốt hài.

Chắc cũng có ông bà bố mẹ,

Hoặc thân ta, hoặc kẻ ta sanh,

Luân hồi sinh tử, tử sanh,

Lục thân đời trước, tử thi còn phía trên.

Ta lễ bái kỉnh bạn chi phí bối,

Và ngùi ngùi bởi vì ghi nhớ kiếp xưa.

Đống xương hỗn tạp chẳng vừa,

Không phân trai gái bỏ bừa nặng nề coi.

Ngươi cần mẫn xét soi mang đến kỹ,

Phân làm cho 2 bên chị em, mặt phái nam,

Để mang đến rõ ràng cốt phàm,

Không còn lộn lạo cô gái nam hóa học chồng.

Đức A-nan trong lòng khẩn thiết,

Biết làm thế nào khác nhau khỏi không nên,

Ngài bèn xin Phật bộc bạch,

Vì nặng nề chọn lựa gái trai từ bây giờ.

Còn sinh chi phí dễ dàng bề sắp xếp,

Cách đứng đi ăn mặc riêng biệt,

Chớ Lúc chảy xác tiêu hình,

Xương ai như nấy, cạnh tranh chú ý nặng nề phân.

Phật mới bảo: A-nan cần hiểu rõ,

Xương thanh nữ phái mạnh riêng biệt ví dụ,

Đàn ông xương White nặng trĩu oằn,

Đàn bà xương nhẹ Black thâm nám dễ chú ý.

Ngươi có biết cớ sao đen nhẹ?

Bởi lũ bà sinh đẻ mà lại ra,

Sanh bé tía đấu huyết ra,

Tám hộc tứ đấu sữa hoà nuôi bé.

Vì cớ ấy hao mòn thân thể,

Xương lũ bà, Black khối lượng nhẹ hơn trai.

A-nan nghe vậy bi đát,

Xót tmùi hương bố mẹ công dày dưỡng sanh.

Bèn cầu Phật thi ân dạy dỗ,

Phương thơm pháp như thế nào báo hiếu tuy vậy thân?

Thế Tôn mới bảo lời rằng:

Vì ngươi Ta vẫn phân bua tương đối nghe!

Thân đàn bà nhiều bề nặng nề,

Sanh đặng nhỏ thập ngoạt cưu mang,

Tháng đầu, thai đậu tợ sương,

Mai chiều giữ lại hại tan không bình thường.

Tháng thiết bị hai có vẻ sữa sệt.

Tháng máy tía như cục tiết ngưng.

Bốn mon vẫn tượng ra hình.

Năm mon ngũ thể(<1>) hiện nay sinch cụ thể.

Tháng thiết bị sáu lục căn(<2>) phần nhiều đầy đủ.

Bảy mon thì đầy đủ bộ cốt xương.

Lại thêm đầy đủ lỗ chân lông,

Cộng tầm thường cho số tám muôn tư nđần.

Tháng sản phẩm công nghệ tám trọn vẹn tạng bao phủ.

Chín tháng thì khá đầy đủ vóc hình.

Mười mon là cho kỳ sinc.

Nếu bé hiếu thuận xuôi mình ra luôn,

Bằng nmộc nghịch có tác dụng bi lụy thân chủng loại.

Nó vùng vẫy giẫm quấu ltinh tinh,

Làm đến phụ huynh hãi hùng,

Sự nhức, sự khổ không cùng tỏ phân.

khi sanh đặng muôn phần hoan lạc,

Cũng ví như được bạc được quà.

Thế Tôn lại bảo A-nan:

Ơn phụ thân nghĩa mẹ mười phần buộc phải tin.

Điều thứ nhất duy trì gìn thai giáo,

Mười mon ngôi trường kỹ lưỡng phần nhiều bề.

Thứ đọng nhì sinh đẻ tởm tởm,

chịu đau Chịu đựng khổ mỏi mê trăm phần.

Điều thiết bị bố, thâm ân nuôi chăm sóc,

Cực mang lại đâu, bền bỉ chẳng lay.

Thứ tư ăn đắng nuốt cay,

Để dành riêng bùi ngọt đầy đủ đầy đến nhỏ.

Điều thứ năm lại còn khi nằm ngủ,

Ướt bà bầu nằm, ráo mát phần bé.

Thứ sáu sú nước nnhì cơm,

Miễn con no đủ chẳng nhờm, chẳng ghê.

Điều máy bảy ko chê ô uế,

Giặt đồ dùng bẩn thỉu của ttốt ko phiền khô.

Thđọng tám chẳng nỡ chia cách,

Nếu bé đi vắng ngắt thân phụ pthánh thiện người mẹ lo

Điều thứ chín miễn nhỏ vui vẻ,

Dầu nên có nghiệp cphía cũng cam,

Tính sao hữu dụng thì làm,

Chẳng màng tội vạ, bị giam bị nắm.

Điều đồ vật mười chẳng si trau củ chuốt,

Dành mang đến bé các cuộc tkhô giòn ung dung,

Thương thơm con như ngọc như quà,

Ơn phụ vương, nghĩa chị em sánh bằng Thái Sơn.

Phật lại bảo: A-nan đề nghị biết!

Trong bọn chúng sanh mặc dù thiệt phẩm fan,

Mười phần mê muội cả mười,

Không tường ơn trọng đức dày tuy nhiên thân.

Chẳng kính mến, quên ân, trái đức,

Không xót thương dưỡng dục con quay lao.

Ấy là bất hiếu mặc giao,

Thì những người dân ấy có lẽ nào buộc phải thân.

Mẹ sinh bé nuôi nấng mười mon,

Cực khổ nhịn nhường gánh nặng bên trên vai,

Uống ăn uống chẳng đặng bởi vì tnhì,

Cho buộc phải thân thể sắc thái kém suy.

khi sinh sản gian nan bỏ ra xiết,

Sanh đặng rồi tinh máu đầm đầm,

Ví nlỗi thọc máu trâu dê,

Nhứt sinh thập tử các bề gian nan.

Con còn nhỏ tuổi buộc phải lo săn uống sóc,

Ăn đắng cay, bùi ngọt phần con,

Phải tắm rửa, phải giặt, rửa trôn,

Biết rằng dơ bẩn dáy bà bầu không lo gì.

Nằm phía ướt, bé nằm phía ráo,

Sợ mang lại con ướt áo, ướt chăn,

Hoặc lúc ghẻ chóc khắp thân,

Ắt bé buộc phải Chịu trăm phần thảm tmùi hương.

Trọn ba năm mút sữa nương sữa mẹ,

Thân ốm mòn như thế nào nệ cùng với nhỏ,

Đến Khi vừa được phệ khôn,

Mẹ phụ vương khuyên bảo đến nhỏ đổ vỡ lòng,

Cho tới trường mngơi nghỉ thông trí huệ,

Dựng vk ông xã bao gồm chũm làm cho nạp năng lượng,

Ước mong mỏi bé được cần thân,

Dầu đến bố mẹ cơ xấu quản lí bỏ ra.

Con nhức ốm tức thì lo chạy,

Dầu tốn hao biện pháp mấy cũng đành,

Khi bé cnạp năng lượng bệnh dịch đặng lành,

Thì phụ huynh bắt đầu an thần định trung ương.

Công chăm sóc dục sinh bởi non biển,

Cớ sao con chẳng hàm ơn này!

Hoặc khi lỗi lầm bị rầy,

Chẳng tuân thì chớ lại bày nmộc ngang.

Hỗn phụ huynh phùng mang trợn mắt,

Khinh trưởng huynh nộ doạ thê nhi,

Bà bé chẳng đề cập ra chi,

Không tuân Sư phú nghi lễ chẳng tường.

Lời dạy bảo tuy nhiên hàng không nhắc,

Tiếng khuim răn anh chị chẳng màng.

Trái ngang kháng báng phần đông lối,

Ra vào tới lui mắng càn fan trên.

Vì lỗ mãng tánh quen làm bướng,

Chẳng nói lời trưởng thượng dạy răn,

Lớn lên theo thói hung hăng,

Đã ko kiên nhẫn lại càng hành hung.

Bỏ chúng ta lành theo cùng bọn chúng dữ,

Nết tập quen thuộc làm sự trái ngang,

Nghe lời dụ dỗ quân hoang,

Bỏ thân phụ bỏ mẹ trốn quý phái quê người

Trước còn tập theo thời theo vắt,

Thân lập thân tra cứu kế sinh nnhị,

Hoặc đi bán buôn kiếm lãi,

Hoặc vào quân bộ đội với đời lập công.

Vì ràng buộc đồng công, côn trùng nợ,

Hoặc trsinh sống ngăn vì chưng vợ bởi vì bé,

Quên phụ thân quên người mẹ tình thâm nám,

Quên xứ quên ssinh sống lâu năm ko về.

Xem thêm: Đề Thi Ngữ Văn Thpt Quốc Gia 2016 Của Bộ Gd&Đt, Đáp Án Đề Thi Môn Văn Thpt Quốc Gia Năm 2016

Ấy là nói những người dân tất cả chí,

Chớ phần đông du hý mà lại thôi,

Sau Lúc phá không còn của rồi,

Phải tìm kiếm phương thơm kế kiếm đôi đồng xài.

Theo trộm cướp, hay là bài bạc,

Phạm tội hình, phạm nhân lao tù nên vương,

Hoặc lúc có dịch thân con đường,

Không tín đồ nuôi chăm sóc vứt thân bên cạnh đồng.

Hay tin dữ, bà nhỏ cô chưng,

Cùng mẹ phụ vương xao xác bi hùng rầu,

Thương thơm bé thút thít ưu sầu,

Có lúc mang căn bệnh mù mù vương vấn.

Hoặc bệnh trở nặng bởi tmùi hương thừa lẽ,

Phải đi đời làm quỷ giữ lại hồn,

Hoặc nghe bé chẳng lo lường,

Tsoát đình, tửu điếm, phố phường ngao du.

Cứ mải miết theo thiết bị bất chánh,

Chẳng mấy Khi thần thức giấc tuyển mộ khang,

Làm mang lại phụ huynh than van,

Sanh bé bất hiếu đề nghị với giờ đồng hồ đời.

Hoặc phụ huynh cho hồi già yếu đuối,

Không ai nuôi thốn thiếu hồ hết điều,

Ốm nhức đói rách nát kêu rêu,

Con ko cấp dưỡng vứt liều chẳng thương thơm.

Phận phụ nữ còn nương bố mẹ,

Thì bao gồm lòng hiếu đễ thuận hoà,

Cần lao phục dịch trong công ty,

Dễ không nên dễ dàng khiến rộng là đại trượng phu.

Song cho lúc tòng phu xuất giá,

Lo bên chồng chẳng sá theo người,

Trước còn lai vãng viếng thăm,

Lần lần nguội lạnh biệt tích biệt công ty.

Quên dưỡng dục tuy nhiên thân ân trọng

Không ghi nhớ công mang nặng nề đẻ nhức,

Chẳng lo báo ân con quay lao,

Làm mang đến cha mẹ bi thương rầu thảm thế.

Nếu cha mẹ quở quang rầy la mắng,

Trnghỉ ngơi sanh lòng hờn giận chẳng kị,

Chớ chi ông chồng tấn công triền miên,

Thì cam lòng Chịu chẳng phiền lành chẳng than.

Tội bất hiếu lưỡng ban phái nam bạn nữ,

Nói không thuộc nghiệp dữ yêu cầu với.

Nghe Phật chứng tỏ số đông đàng,

Trong sản phẩm đại chúng lòng càng thảm thay!

Gieo xuống khu đất, mang cây mang củi,

Đtràn lên mình, vào mũi vào hông,

Làm cho các nang lông,

Thảy các rướm huyết, ướt váy cả thân.

Đến hôn mê tâm thần biến động,

Một giây thọ bắt đầu tỉnh than rằng:

Bọn ta trái thiệt tội nhơn,

Xưa nay chẳng rõ ko rộng fan mù.

Nay tỏ ngộ biết bao lỡ lầm,

Ruột gan có thể nát như tan,

Tội tình cực nhọc nỗi than van,

Làm sao trả đặng muôn ndại dột ơn sâu.

Trước Phật chi phí ai cầu nai lưng tố,

Xin Thế Tôn mẫn ráng bi lân,

Làm sao báo bổ thù ân,

Tỏ lòng hiếu thuận tuy nhiên thân của bản thân.

Phật bèn dụng Phạm thinh sáu món,

Phân tỏ cùng Đại bọn chúng lắng tai,

Ơn phụ thân nghĩa bà mẹ nặng nề năn nỉ,

Không pmùi hương báo bổ cho vừa sức đâu.

Ví có tín đồ ơn sâu dốc trả,

Cõng bà bầu phụ thân tất cả nhị vai.

Giáp vòng hòn núi Tu-di,

Đến trăm ndại kiếp ơn tê không đền rồng.

Ví bao gồm fan gặp gỡ cơn đói giá,

Nuôi tuy vậy thân dưng hết thân này,

Xương ép thịt nát phân thây,

Trải trăm ndại dột kiếp ơn trên đây chưa đồng.

Ví gồm bạn bởi công sanh dưỡng,

Tự tay mình khoét thủng tuy nhiên ngươi,

Chịu thân mù buổi tối nlỗi vầy,

Đến trăm ndở hơi kiếp ơn này thấm đâu.

Ví gồm tín đồ nỗ lực dao thiệt bén,

Mổ bụng ra, rút ít không còn trung tâm can,

Huyết ra mọi đất chẳng than,

Đến trăm ndở người kiếp rạm ân đâu bởi.

Ví có người dùng ngàn mũi nhọn,

Đâm vào bản thân bất luận nơi nào,

Tuy là việc khó khăn biết bao,

Trải trăm nđần độn kiếp không vấn đề gì đáp thường.

Ví bao gồm tín đồ bởi vì ơn chăm sóc dục,

Tự treo bản thân cúng Phật nuốm đèn,

Cứ treo như vậy trọn năm,

Trải trăm nđần kiếp ân rạm không thường.

Ví tất cả người xương nghiền ra mỡ chảy xệ,

Hoặc cần sử dụng dao chặt bửa thân bản thân,

Xương chảy giết nát chẳng pnhân từ,

Đến trăm nngớ ngẩn kiếp ơn bên trên chưa đồng.

Ví bao gồm bạn vày công dưỡng dục,

Nuốt sắt lạnh thấu ruột thấu gan,

Làm mang đến thân thể đánh tan,

Đến trăm ndại kiếp rạm ân không đền rồng.

Nghe Phật nói thảy đa số ghê hãi,

Giọt lệ tràn khó nỗi cố ngăn,

Đồng thinh bạch Phật lời rằng:

Làm sao trả đặng rạm ân tuy vậy đường?

Phật new bảo những mặt hàng Phật tử,

Phải lắng tai Ta chỉ sau này,

Các ngươi ao ước đáp ơn dày,

Phải toan biên chép Kinh phía trên lưu truyền.

Vì cha mẹ trì chăm phúng tụng,

Cùng ân hận gần như tội lỗi xưa,

Cúng dường Tam Bảo tối ngày,

Cùng là tu phước chẳng chừa món bỏ ra.

Rằm tháng Bảy mang đến kỳ Tự tứ

Thập phương thơm Tăng đông đảo dự lễ này,

Sắm sanh lễ vật dụng đầy đủ đầy,

Chờ giờ câu hội đặt bày cúng dưng.

Đặng nguyện cầu tuy vậy mặt đường trường tbọn họ,

Hoặc sinh về Tịnh Độ an nhàn,

Ấy là báo ân thù ân,

Sanh thành dưỡng dục tuy nhiên thân của chính mình.

Mình còn buộc phải buộc phải siêng trì giới,

Pháp Tam quy Ngũ giới giữ gìn,

Những lời Ta dạy dỗ đinch ninc,

Khá đề xuất y demo phụng hành đừng sai

Được những điều đó bắt đầu là khỏi tội,

Bằng chẳng thì lao tù tối đề nghị sa,

Trong năm đại tội kể ra,

Bất hiếu thứ nhất, thiệt là trọng cố kỉnh.

Sau khi bị tiêu diệt bị đày vào ngục

Ngũ Vô Gián, cũng gọi A-tỳ

Ngục này trong núi Thiết Vi,

Vách phên bởi sắt vây quanh tư bề.

Trong ngục này mỗi ngày lửa cháy,

Đốt tù không còn thảy thành than,

Có lò nấu sắt đến tung,

Rót vào trong miệng tội nhân hành quyết.

Một vá đủ cho người tchúng ta khổ,

Lột thịt domain authority nhức thấu chổ chính giữa can,

Lại gồm chó sắt, rắn gang,

Phun ra khói lửa đốt đoàn tù,

Tại vào lao tù bao gồm nệm bởi Fe,

Bắt tù đọng ở mọi kia xong,

Rồi cho một ngọn gàng lửa hồng,

Nướng cù kẻ tội da phồng giết mổ thau.

Móc bằng sắt, thương thơm đao, gươm giáo,

Trên ko trung đổ toá nlỗi mưa,

Gặp ai chỉm nấy chẳng chừa,

Làm cho thân thể nát nhừ nhỏng tương.

Những hình phạt vô phương thơm nhắc không còn,

Mỗi ngục đều có biện pháp trị riêng,

Nlỗi là xe sắt phân thây,

Chyên ưng phẫu thuật bụng, trâu cày lưỡi le.

Chớ chi đặng chết tức khắc rất đỡ,

Vì nghiệp duim không nỡ hành thân,

Ngày tối thư hùng muôn lần,

Đến trăm nđần kiếp không xong xuôi một giây.

Sự hành phạt tại A-tỳ lao tù,

Rất nặng nề nằn nì ngỗ nghịch tuy vậy thân,

Chúng ngươi hồ hết yêu cầu niềm nở,

Thừa hành những vấn đề tỏ bày khoản trên.

Nhứt là phải Kinh này in chnghiền,

Truyền bá ra mang lại khắp Đông Tây

Như ai chxay một quyển này,

Ví bởi đặng thấy một bởi Thế Tôn

Nếu in đặng nngốc muôn quyển ấy,

Thì cũng bằng thấy Phật vạn thiên

Do theo nguyện lực tuỳ dulặng,

Chỏng Phật cỗ vũ giống hệt như sngơi nghỉ nguyền.

Cha người mẹ đặng xa miền khốc lãnh.

Lại hoá sanh về cảnh Thiên cung.

Khi lời Phật giảng vừa xong,

Khắp vào tđọng chúng một lòng kính vâng.

Lại vạc nguyện thà thân này nát

Ra những vết bụi tro, muôn kiếp chẳng nài,

Dầu đến lưỡi kéo trâu cày,

Đến trăm ngàn kiếp lời Thầy không quên.

Ví nlỗi bị bá thiên đao tìm.

Khắp thân này đâm chém nhẹm phân thây.

Hoặc nhỏng lưới trói thân này,

Trải trăm ndại kiếp lời Thầy chẳng không đúng.

Dẫu thân này bị cưa, bị chặt,

Phân chia nhỏ ra muôn đoạn rời rã,

Đến trăm nngu kiếp nlỗi vầy,

Chúng con cũng chẳng trái lời Thầy khuim.

Đức A-nan kiền tthánh thiện đhình ảnh lễ,

Cầu Thế Tôn đặt để hiệu Kinc,

Ngày sau truyền bá chúng sinch,

Dễ bề phúng tụng, trì siêng tu hành.

Phật mới bảo: A-nan bắt buộc biết!

Quyển Kinch này trái thiệt cao xa,

Đặt thương hiệu “BÁO HIẾU MẸ CHA”,

Cùng là “ÂN TRỌNG” thiệt là chơn Kinch.

Các ngươi cần giữ gìn tinh vi,

Đặng đời sau y giáo phụng hành,

Sau khi Phật dạy dỗ đành rành,

Bốn ban Phật tử cực kỳ mừng, siêu vui,

Thảy một lòng vâng theo lời Phật,

Và kính thành tin có thể vẹn truyền,

Đồng nhau tựu tại Phật chi phí,

Nhất trung ương đảnh lễ rồi tức tốc lui ra

NAM MÔ ĐẠI HIẾU MỤC KIỀN LIÊN BỒ-TÁT. (3 lần)

MA HA BÁT NHàBA LA MẬT ĐA TÂM KINH

Đức Bồ-tát hiệu Quán Tự Tại,

Dầy công tu huệ bắt đầu mlàm việc mang!

Chân như một áng linch quang quẻ,

Chiếu soi năm uẩn phần lớn không tồn tại gì.

Bát-nhã huệ soi đi mọi vùng,

Dứt đầy đủ con đường khổ khốn tai nàn!

Xá-lợi tâm chớ nghi nan,

Sắc tê như thế nào không giống loại không đâu mà!

Cái không nọ như thế nào xa dòng nhan sắc,

Sắc là không, không nhan sắc giống hệt.

Thọ, tưởng, hành, thức không giống đâu,

Chân không xét cũng một mầu nạm thôi

Này Xá-lợi nghĩ về coi bao gồm phải?

Những pháp ko xét lại thực là:

Chẳng sanh, chẳng dứt đó mà,

Sạch dơ bẩn, thêm bớt cũng chính là chân không

Ấy vậy phải xét thông phần đông lẽ,

Nlỗi hỏng không sắc đẹp vẻ gì đâu?

Tchúng ta, tưởng, hành, thức sạch làu,

Nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt còn đâu nương nhờ

Thân, ý cũng ghẻ lạnh như vậy,

Lục è cổ cơ cũng kể là ko.

Đã ko nhãn giới suốt thông

Đến ý thức giới cũng ko thấy gì.

Vô vô minc nương bỏ ra mà lại có?

Bổn định tánh không soi nó phải tiêu!

Đã không lão tử vô phương cứu chữa,

Còn đâu già chết, hòng theo quấy rầy?

Khổ, Tập, Diệt, Đạo ko thay!

Trí còn không có, đắc này được đâu?

Vô ssinh sống đắc là câu tuyệt diệu!

Bồ-tát xưa khéo liệu con đường tu.

Chân không bổn tánh nlỗi nlỗi,

Nhờ huệ Bát-nhã thiệt hỏng soi làu!

Không ngăn uống không tự tin còn đmuộn phiền sợ!

Mộng tưởng ko tâm chẳng đảo điên

Chân như bổn định tánh thiên nhiên,

Niết-bàn cõi ấy, bệnh nên đạo mầu!

Tam rứa Phật ngôi cao chứng trái,

Thảy các nhờ vào Bát-nhã tu yêu cầu.

Bát-nhã này khôn xiết thiêng liêng!

Ấy đại thần chú giúp đề xuất đạo thiền hậu.

Ấy thần crúc đại minc sáng chói!

Chụ vô thượng vòi vĩnh vọi cao xa!

Vô đẳng đẳng chụ ấy nhưng,

Gồm đầy đủ thần lực thật là buổi tối linh!

Những hại não thênh thênh trừ không còn,

Lời nói này sống động chẳng ngoa.

Vậy yêu cầu Bát-nhã tngày tiết qua,

Này câu thần chú niệm ra nlỗi vầy:

Yết đế, yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, người tình đề ta bà ha. (3 lần)

VÃNG SANH THẦN CHÚ

Nam tế bào A-di-đà bà dạ. Đa tha dà nhiều dạ. Đa khử dạ tha. A di rị đô bà tỳ. A di rị đa, tất đam bà tỳ. A di rị nhiều, tỳ ca lan đế. A di rị đa, tỳ ca lan nhiều. Dà di ni, dà dà mãng cầu. Chỉ nhiều ca lệ, ta bà ha. (3 lần)

NIỆM PHẬT

Di-đà thân Phật sắc đá quý tươi,

Tướng xuất sắc quang minc vẹn đủ mười.

Ánh sáng sủa toả hình năm núi bự,

Mắt vào tợ nước tư nguồn khơi.

Hào quang quẻ hoá Phật từng nào ức,

Bồ-tát hiện thân vội vàng mấy mươi.

Bốn tám lời nguyện ao ước độ chúng,

Hoa sen chín phẩm rước lên ngôi.

Nam mô Tây Phương thơm Cực Lạc trái đất Đại trường đoản cú Đại bi A-di-đà Phật.

Nam tế bào A-di-đà Phật. (hầu hết, không nhiều tuỳ thời gian)

Nam tế bào Đại bi Quán Thế Âm Bồ-tát. (3 lần)

Nam tế bào Đại Thế Chí Bồ-tát. (3 lần)

Nam mô Địa Tạng Vương Bồ-tát. (3 lần)

Mam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ-tát. (3 lần)

Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải bọn chúng Bồ-tát. (3 lần)

SÁM VU LAN

Đệ tử chúng bé,

Vâng lời Phật dạy.

Ngày Rằm tháng Bảy,

Gặp hội Vu Lan,

Phạm vũ huy hoàng,

Đốt hương đhình ảnh lễ,

Mười phương Tam vậy,

Phật Pháp Thánh Hiền.

Noi gương đức Mục Kiền Liên,

Nguyện làm con thảo,

Lòng càng áo óc,

Nhớ nghĩa thân sinh,

Con mang đến cứng cáp,

Mẹ dày đau buồn,

Ba năm nhũ cỗ,

Chín tháng cưu mang,

Không ngớt toan lo,

Quên ăn bỏ ngủ,

Ấm no đầy đủ,

Cậy bao gồm công cha,

Chẳng quản ngại yếu ớt già,

Sanh nnhì lam bầy.

Quyết thuộc hoàn vũ,

Phấn đấu nuôi nhỏ,

Giáo dục đào tạo vuông tròn,

Đem mặt đường học tập đạo.

Đệ tử ơn sâu chưa báo,

Hổ phận kém hèn.

Giờ này quỳ trước đài sen,

Chí thành cung kính,

Đạo tràng tkhô nóng tịnh,

Tăng Bảo nghiêm túc,

Hoặc quá Tự tứ đọng,

Hoặc hiện tmê mệt thiền lành,

Đầy đủ thiện tại duim,

Rủ lòng lạm mẫn,

Hộ niệm cho:

Bảy kiếp cha mẹ chúng bé,

Đượm nhuần mưa pháp.

Còn tại ráng,

Thân trung ương lặng ổn,

Phát nguyện tu trì.

Đã từ trần,

Ác đạo xa lìa,

Chóng thành Phật quả.

Ngưỡng trông những Đức Nhỏng Lai

Khắp cõi lỗi ko,

Từ bi gia hộ.

NAM MÔ ĐẠI HIẾU MỤC KIỀN LIÊN BỒ-TÁT. (3 lần)

SÁM MỤC LIÊN

Con quỳ lạy Phật Thích-ca,

Chứng minch đồ đệ tên là Mục Liên,

Lòng bé mộ đạo tu hiền hậu,

Xuất gia theo Phật cầu nguyền hôm sớm.

Nghe kinh Phật tmáu bảy ngày,

Minch trung ương con kiến tánh Nlỗi Lai trọn lành,

Lục thông vừa đủ đề xuất danh,

Muốn nắn kiếm tìm cha mẹ lòng thành rứa công,

Đền ơn mang đến mút sữa, ẵm bồng,

Liền cần sử dụng đạo nhãn coi vòng trần gian.

Thấy vong mẹ khổ muôn nngây ngô,

Ốm bé, đói khát trong đàng quỷ ma.

Mục Liên kêu chị em khóc la,

Đau lòng thương thơm bà bầu đoạ sa Diêm đình.

Tkhô nóng Đề nhìn thấy bé mình,

Mục Liên cứu giúp bà bầu hết tình gắng công

Con ơi! Mẹ đói trong thâm tâm,

Mục Liên nghe nói khóc ròng thlàm việc than,

Vội đá quý trở về trần gian,

Bới cơm trắng một chén lấy lịch sự người mẹ mừng,

Và cơm trắng vô mồm nửa chừng,

Chén cơm trắng hoá lửa phừng phừng thành than.

Mục Liên coi thấy gớm hoàng,

Trong lòng đau đớn, khóc than bi hùng tình.

Mẹ ơi! Niệm Phật độ bản thân,

Trsinh hoạt về lạy Phật cầu xin người mẹ già.

Thích-ca Đức Phật phân qua,

Mẹ ngươi tội nặng trĩu đoạ sa nghiệp hành.

Ta truyền cứu vớt tế pháp lành,

Cần cầu Tăng chúng tịnh tkhô giòn chụ nguyền.

Cầu đến prúc mẫu hiện tại chi phí,

Lục thân, quyến trực thuộc thận trọng điều hoà.

Bảy đời prúc mẫu vẫn qua,

Về ttách tận hưởng phước sáng sủa loà hào quang

Vui chơi thảnh thơi thanh nhàn,

Ngày Rằm tháng Bảy lập lũ trai Tăng.

Sắm sinh trăm mặt hàng ăn,

Trái cây ngũ quả, hương thơm đăng rõ ràng,

Chiếu, giường, bồn nước, mùng màn.

Dầu, mặt đường, trà lá, chén rubi đựng cơm,

Những đồ vật quý bông thơm,

Thành trung ương dọn tiệc Lan Bồn rõ ràng.

Cúng dường Tam Bảo cầu Kinc,

Chỏng Tăng tịch giới giữ gìn nghiêm trang

Cầu đến thí chủ trai lũ,

Tâm hành thiền định, vái van chúc nguyền.

Thanh Đề khổ ách không còn tức tốc,

Ngày Rằm mon Bảy thành Tiên về Trời.

Noi gương hiếu thảo đời đời kiếp kiếp,

Xót thương thơm prúc mẫu hiện tại thành nuôi nhỏ.

Nnhị cơm trắng mang lại bú hao mòn,

Ơn sâu nghĩa nặng trĩu tmùi hương bé tận tâm.

Ttách cao đất rộng không bến bờ,

Biển hồ lai láng sánh đồng Thái Sơn

Tu hành báo tđọng trọng ân,

Độ đời bố cõi trắng sạch trọn lành

Mục Liên đại hiếu tu hành,

Báo ơn phú mẫu mã nên danh độ đời.

NAM MÔ ĐẠI HIẾU MỤC KIỀN LIÊN BỒ-TÁT. (3 lần)

HỒI HƯỚNG

Tụng ghê công đức vô biên

Xin mang hồi phía hầu hết miền ngay sát xa

Chúng sanh pháp giới bao la

Đều về Cực Lạc Di-đà Tây thiên.

Nguyện tiêu bố cphía não phiền

Nguyện knhị trí tuệ vô biên sáng ngời

Nguyện trừ tội cphía bao đời

Hành theo Bồ-tát đời đời vị tha.

Nguyện sanh Tịnh độ Di-đà

Hoa sen chín phẩm là cha mẹ mình

Hoa knhị ngộ pháp Vô sanh

Cùng chỏng Bồ-tát bạn lành với ta.

Nguyện rước công đức chế tạo ra ra

Hướng về khắp cả xa gần hưởng nhờ

Con thuộc muôn các loại thân sơ

Đều thành Phật đạo, đến bờ an vui.

PHỤC NGUYỆN

Nam tế bào Thập phương thường trụ Tam Bảo.

Nam mô Ta Bà Giáo nhà Điều ngự Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Nam mô Tây pmùi hương Cực Lạc nhân loại Đại từ bỏ Đại bi A-di-đà Phật.

Tác đại chứng minh.

Giờ này môn đệ, với đại chúng, cung kính trước Phật, tâm thành đọc tụng, khiếp... Và xưng danh hiệu Phật. Nguyện mang công đức này hồi hướng: đạo Phật sáng thêm, xe pháo Pháp thường chuyển, gió hoà mưa thuận, tổ quốc thịnh, nhân loại hoà bình, nhân dân an nhàn.

Thứ nguyện: Cầu an đệ tử ..... thuộc chỏng thiện tại phái nam tín nàng, nghiệp cphía tiêu trừ, tai qua căn bệnh khỏi, thân vai trung phong an lạc, thường xuyên được kiết tường, vạn sự suôn sẻ, phát chổ chính giữa Bồ-đề, trở lại chánh đạo, thnóng nhuần mưa pháp, phước huệ tuy nhiên tu, gia quyến thịnh vượng, tín nhiệm Tam Bảo càng sâu, tâm trường đoản cú đối bọn chúng sinch phát triển.

Lại nguyện: Cầu khôn cùng mùi hương linh ..... cùng chư hương thơm linch, cửu huyền thất tổ, các gia các tộc, chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nàn, nương dựa vào sức Phật, mang lại được đạo tràng, nghe khiếp nghe Pháp, nhanh chóng thoát con đường mê, sinh về Tịnh độ.

Khắp nguyện: Kẻ mất siêu thăng, fan còn phúc lạc, âm dương lưỡng lợi, pháp giới nhân thiên, đồng thành Phật đạo.

Nam tế bào A-di-đà Phật!

TAM TỰ QUY

Tự quy y Phật, xin nguyện bọn chúng sanh, thể theo Đạo cả, phân phát lòng Vô thượng. (1 lạy)

Tự quy y Pháp, xin nguyện bọn chúng sinh, thấu rõ Kinc tạng, trí huệ nhỏng biển cả. (1 lạy)

Tự quy y Tăng, xin nguyện chúng sanh, thống lý Đại bọn chúng, toàn bộ ko ngại. (1 lạy)

HÔ KỆ TỊNH TOẠ

Nam mô Bổn định sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Kính thưa đại chúng, đang đi tới giờ hô kệ niệm Phật tịnh toạ, kính mời đại chúng lẹo tay trang nghiêm, lắng lòng tkhô hanh tịnh, nghe hô kệ niệm Phật tịnh toạ.