LẬP CÔNG THỨC HÓA HỌC

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

a) Lập bí quyết chất hóa học của không ít phù hợp chất nhì nguim tố sau: P (III) cùng H; C (IV) và S (II); Fe (III) cùng O.

Bạn đang xem: Lập công thức hóa học

b) Lập cách làm hóa học của các thích hợp hóa học tạo thành vì chưng một nguyên ổn tố với đội ngulặng tử như sau:

Na (I) và OH (I); Cu (II) cùng (SO4) (II); Ca (II) cùng (NO3)(I).


*

a. Phường (III) với H: có cách làm dạng thông thường là 

*

lập nhanh công thức hóa học của rất nhiều thích hợp chất tạo nên bởi:

P(III)và O;N(IIi) và H;Fe(III)với O;Cu(II)cùng OH;Ca và NO3;Ag cùng SO4;Ba và PO4;Fe(III) và SO4;NH(I)và NO3


Lớp 8 Hóa học Bài 9: Công thức chất hóa học
1
1
Gửi Hủy

P(III)và O: P2O3

N(III) và H; NH3

Fe(III)cùng O; Fe2O3

Cu(II)với OH; Cu(OH)2

Ca và NO3; Ca(NO3)2

Ag và SO4; Ag2SO4

Ba cùng PO4; Ba3(PO4)2

Fe(III) cùng SO4; Fe2(SO4)3

NH4(I)cùng NO3: NH4NO3


Đúng 2
Bình luận (2)

2.2. Lập nkhô hanh CTHH của các hợp hóa học sau tao bởi:

P (III) với O; N (III)với H; sắt (II) với O; Cu (II) với OH; Ca và NO3; Ag cùng SO4; Ba và PO4; Fe (III) với SO4; Al và SO4; NH4 (I) với NO3


Lớp 8 Hóa học Bài 10: Hóa trị
2
1
Gửi Hủy

(P_2O_3\ NH_3\ FeO\ Cu(OH)_2\ Ca(NO_3)_2\ Ag_2SO_4\ Ba_3(PO_4)_2\ Fe_2(SO_4)_3\ Al_2(SO_4)_3\ NH_4NO_3)


Đúng 1

Bình luận (1)

(P_2O_3\ NH_3\ FeO\ Culeft(OH ight)_2\ Caleft(NO_3 ight)_2\ Ag_2SO_4\ Ba_3left(PO_4 ight)_2\ Fe_2left(SO_4 ight)_3\ Al_2left(SO_4 ight)_3)

(NH_4NO_3)


Đúng 2
Bình luận (1)

Câu1: Xác định hóa trị của nguyên tử Nitơ trong các đúng theo hóa học sau đây: NO ; NO2 ; N2O3 ; N2O5; NH3

Câu 2: Lập CTHH của những phù hợp chất sau tao bởi:

P ( III ) và O; N ( III )với H; Fe (II) và O; Cu (II) với OH; Ca cùng NO3; Ag cùng SO4, Ba với PO4; Fe (III) với SO4, Al cùng SO4; NH4 (I) với NO3


Lớp 8 Hóa học Bài 10: Hóa trị
1
0
Gửi Hủy

Câu 1:

NO2: IV

N2O3: III

N2O5: V

NH3:III

Câu 2:

P2O3, NH3, Fe2O3, Cu(OH)2, Ca(NO3)2, Ag2SO4, Ba3(PO4)2, Fe2(SO4)3, Al2(SO4)3, NH4NO3


Đúng 1

Bình luận (0)

Lập nkhô giòn bí quyết chất hóa học của các hợp hóa học sau và tính PTK .

a) H(I) và SO4(II) d) Ca(II) và PO4(III)

b) Pb(II) và NO3(I) e) Cu(II) và OH (I)

c) Al(III) và O(II) f) Fe(III) và Cl(I)


Lớp 8 Hóa học
2
0
Gửi Hủy

a. điện thoại tư vấn CTHH là: (oversetleft(I ight)H_xoversetleft(II ight)left(SO_4 ight)_y)

Ta có: I . x = II . y

=> (dfracxy=dfracIII=dfrac21)

Vậy CTHH là: H2SO4

(Các câu sót lại giống như nhé.)


Đúng 1

Bình luận (0)

a) ta tất cả CTHH: (H^I_xleft(SO_4 ight)^II_y)

( ightarrow I.x=II.y ightarrowdfracxy=dfracIII=dfrac21 ightarrowleft<eginmatrixx=2\y=1endmatrix ight.)

( ightarrow CTHH:H_2SO_4)

(PTK=2.1+1.32+4.16=98left(đvC ight))

những câu còn lại làm cho tương tự


Đúng 1
Bình luận (0)

Câu 2: Lập CTHH của rất nhiều đúng theo hóa học sau tao bởi:P(III) và O; N(III) và H; Fe(II) với O; Cu(II) cùng OH; Ca với NO3 ; Ag cùng SO4 , Ba với PO4 ; Fe(III) với SO4 , Al cùng SO4 ; NH4(I) với NO3


Lớp 8 Hóa học tập Bài 10: Hóa trị
4
1
Gửi Hủy

a) CTHH: PxOy

(dfracxy=dfracIIIII=dfrac23)

=> CTHH: P2O3


Đúng 3

Bình luận (0)

b) CTHH: NxHy

(dfracxy=dfracIIII=dfrac13)

=> CTHH: NH3


Đúng 1
Bình luận (0)

c) CTHH: FexOy

(dfracxy=dfracIIII=dfrac22)

=> CTHH: FeO


Đúng 1
Bình luận (0)

Lập công thức hóa học của những hợp chất lúc biết hóa trị:

VD: Lập bí quyết chất hóa học của hòa hợp hóa học tạo thành bởi:

a. Al cùng O b. Fe(II) với NO3 c. Mg với OH d. N(III) cùng H


Lớp 8 Hóa học
2
0
Gửi Hủy

(a,CTTQ:Al_x^IIIO_y^IIRightarrow xcdot III=ycdot IIRightarrowdfracxy=dfrac23Rightarrow x=2;y=3\Rightarrow Al_2O_3\b,CTTQ:Fe_x^IIleft(NO_3 ight)_y^IRightarrow xcdot II=ycdot IRightarrowdfracxy=dfrac12Rightarrow x=1;y=2\Rightarrow Feleft(NO_3 ight)_2\c,CTTQ:Mg_x^IIleft(OH ight)_y^IRightarrow xcdot II=ycdot IRightarrowdfracxy=dfrac12Rightarrow x=1;y=2\Rightarrow Mgleft(OH ight)_2\d,CTTQ:N_x^IIIH_y^IRightarrow xcdot III=ycdot IRightarrowdfracxy=dfrac13Rightarrow x=1;y=3\Rightarrow NH_3)


Đúng 2

Bình luận (0)

(a,Al_2O_3\b,FeNO_3\c,Mgleft(OH ight)_2\d,NH_3)


Đúng 0
Bình luận (0)

Lập phương pháp hóa học của rất nhiều hóa học hòa hợp hóa học chế tạo vày một ngulặng tố với đội nguyên ổn tử như sau:

Ba với team (OH); Al và đội ( N O 3 );

Cu(II) với nhóm ( C O 3 ) Na với nhóm ( P O 4 )(III).


Lớp 8 Hóa học
1
1
Gửi Hủy

- Ba và nhóm (OH): Ta có:

*

Theo nguyên tắc hóa trị: II.x = I.y

Tỉ lệ:

*

Vậy công thức hóa học của B a x O H y là B a O H 2 .

Xem thêm: Listen & Download Blackpink On Amazon Music, Download Blackpink

- Al và nhóm ( N O 3 ): Ta có:

*

Theo phép tắc hóa trị: III.x = I.y

Tỉ lệ:

*

Vậy công thức hóa học của A l x N O 3 y là  A l N O 3 3

-Cu(II) và team ( C O 3 ): Ta có:

*

Theo phép tắc hóa trị: II.x = II.y

Tỉ lệ:

*

Vậy phương pháp chất hóa học của C u x C O 3 y là C u C O 3 .

- Na cùng team (PO4)(III): Ta có:

*

Theo nguyên tắc hóa trị: I.x = III.y

Tỉ lệ:

*

Vậy bí quyết chất hóa học của N a x P O 4 y là N a 3 Phường O 4 .


Đúng 0

Bình luận (0)

Lập nkhô nóng công thức hóa học của rất nhiều vừa lòng hóa học sau sinh sản bởi:

P(III) với O

N(III) và H

Fe(II) với O

Cu (II) và OH

Ca và NO3


Lớp 8 Hóa học tập Bài 9: Công thức chất hóa học
4
0
Gửi Hủy

(P_2O_3)

(NH_3)

(FeO)

(Culeft(OH ight)_2)

(Caleft(NO_3 ight)_2)


Đúng 1

Bình luận (0)

+ P2O3

+ NH3

+ FeO

+ Cu(OH)2

+ Ca(NO3)2


Đúng 1
Bình luận (6)
P(III) với O : P2O3N(III) và H : NH3Fe(II) cùng O : FeOCu (II) cùng OH : Cu(OH)2Ca và NO3 : Ca(NO3)2
Đúng 0
Bình luận (0)

Bài 10:

a. Lập phương pháp hóa học của rất nhiều thích hợp hóa học sinh sản bởi vì nhị nguyên ổn tố sau: P(III) cùng H, C(IV) cùng S(II), Fe(III) và O. Tính phân tử kăn năn của những phù hợp chất kia.

b. Lập bí quyết hóa học của các thích hợp chất tạo ra vì một nguim tố và đội nguim tử nhỏng sau: Ca(II) cùng OH(I), Cu(II) và SO4 (II), Ca(II) với NO3(I). Tính phân tử kân hận của những đúng theo hóa học kia.


Lớp 8 Hóa học tập Bài 6: Đơn hóa học và vừa lòng chất - Phân tử
1
0
Gửi Hủy

Mik làm nkhô cứng nhé.

a. 

(PTK_PH_3=31+1.3=34left(đvC ight))

(PTK_CS_2=12+32.2=76left(đvC ight))

(PTK_Fe_2O_3=56.2+16.3=160left(đvC ight))

b. 

(PTK_Caleft(OH ight)_2=40+left(16+1 ight).2=74left(đvC ight))

(PTK_CuSO_4=64+32+16.4=160left(đvC ight))

(PTK_Caleft(NO_3 ight)_2=40+left(14+16.3 ight).2=164left(đvC ight))


Đúng 1

Bình luận (1)
olm.vn hoặc hdtho
macerafilmizle.com