Luật sĩ quan quân đội 2017

Hướng dẫn chế độ nghỉ phép hằng nămacerafilmizle.com đối với sĩ quan Quân đội

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT vừa cập nhật được Thông tư 153/2017/TT-BQP quy định về chế độ nghỉ của sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Namacerafilmizle.com.

Bạn đang xem: Luật sĩ quan quân đội 2017


macerafilmizle.comỤC LỤC VĂN BẢN

BỘ QUỐC PHÒNG -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAmacerafilmizle.com Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Số: 153/2017/TT-BQP

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 nămacerafilmizle.com 2017

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ NGHỈ CỦA SĨ QUAN QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAmacerafilmizle.com

Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 18tháng 6 nămacerafilmizle.com 2012;

Căn cứ Luật Sĩ quan Quân đội nhândân Việt Namacerafilmizle.com ngày 21 tháng 12 nămacerafilmizle.com 1999, được sửa đổi, bổ sung ngày 03 tháng 6nămacerafilmizle.com 2008 và ngày 27 tháng 11 nămacerafilmizle.com 2014;

Căn cứ Nghị định số 35/2013/NĐ-CPngày 22 tháng 4 nămacerafilmizle.com 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệmacerafilmizle.com vụ, quyền hạnvà cơ cấu tổ chức của Bộ Quốc phòng;

Theo đề nghị của Chủ nhiệmacerafilmizle.com Tổng cụcChính trị;

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư quy định chếđộ nghỉ của sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Namacerafilmizle.com.

Điều 1. Phạmacerafilmizle.com viđiều chỉnh

Thông tư này quy định chế độ nghỉ củasĩ quan tại ngũ trong các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc Bộ Quốc phòng.

Điều 2. Đối tượngáp dụng

1. Thông tư này áp dụng đối với sĩquan tại ngũ; cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan.

2. Người làmacerafilmizle.com công tác cơ yếu thuộcBan Cơ yếu Chính phủ được thực hiện chế độ nghỉ theo quy định tại Thông tư này.

Điều 3. Các chế độnghỉ của sĩ quan

1. Sĩ quan tại ngũ được hưởng các chếđộ nghỉ sau:

a) Nghỉ phép hằng nămacerafilmizle.com;

b) Nghỉ phép đặc biệt;

c) Nghỉ ngày lễ, tết;

d) Nghỉ an điều dưỡng;

đ) Nghỉ hằng tuần;

e) Nghỉ chuẩn bị hưu.

Điều 4. Chế độnghỉ phép hằng nămacerafilmizle.com

1. Sĩ quan được nghỉ phép hằng nămacerafilmizle.comnhư sau:

a) Dưới 15 nămacerafilmizle.com công tác được nghỉ 20ngày;

b) Từ đủ 15 nămacerafilmizle.com công tác đến dưới 25nămacerafilmizle.com công tác được nghỉ 25 ngày;

c) Từ đủ 25 nămacerafilmizle.com công tác trở lên đượcnghỉ 30 ngày.

a) 10 ngày đối với các trường hợp:

- Đóng quân cách xa gia đình từ 500kmacerafilmizle.com trở lên;

- Đóng quân ở địa bàn vùng sâu, vùngxa, vùng biên giới cách xa gia đình từ 300 kmacerafilmizle.com trở lên;

- Đóng quân tại các đảo thuộc quần đảoTrường Sa, DK.

b) 05 ngày đối với các trường hợp:

- Đóng quân cách xa gia đình từ 300kmacerafilmizle.com đến dưới 500 kmacerafilmizle.com;

- Đóng quân ở địa bàn vùng sâu, vùngxa, vùng biên giới cách xa gia đình từ 200 kmacerafilmizle.com trở lên và có hệ số khu vực 0,5trở lên;

- Đóng quân tại các đảo được hưởng phụcấp khu vực.

3. Sĩ quan quy định tại Khoản 2 Điềunày, do yêu cầu nhiệmacerafilmizle.com vụ không thể nghỉ phép nămacerafilmizle.com được, thì nămacerafilmizle.com sau chỉ huy đơnvị xemacerafilmizle.com xét, quyết định cho sĩ quan thuộc quyền được nghỉ bù phép nămacerafilmizle.com trước. Trườnghợp đặc biệt, do yêu cầu nhiệmacerafilmizle.com vụ của đơn vị vẫn không bố trí cho sĩ quan điphép được thì được thanh toán tiềnlương đối với những ngày chưa được nghỉ phép nămacerafilmizle.com theo quy định tại Thông tư số13/2012/TT-BQP.

4. Thời gian đi đường không tính vàosố ngày được nghỉ phép hằng nămacerafilmizle.com theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này.

5. Hằng nămacerafilmizle.com chỉ huy đơn vị từ cấptrung đoàn và tương đương trở lên căn cứ vào nhiệmacerafilmizle.com vụ sẵn sàng chiến đấu, huấnluyện và công tác của đơn vị, lập kế hoạch cho sĩ quan nghỉ phép, tỷ lệ nghỉthường xuyên không quá 15% tổng số sĩ quan của đơn vị. Các đơn vị không thuộckhối sẵn sàng chiến đấu, tùy theo tính chất và yêu cầu nhiệmacerafilmizle.com vụ để thực hiệncho phù hợp. Các học viện, nhà trường chủ yếu bố trí cho sĩ quan nghỉ phép vàodịp hè.

Điều 5. Chế độnghỉ phép đặc biệt

Ngoài chế độ nghỉ phép hằng nămacerafilmizle.com, sĩquan được nghỉ phép đặc biệt macerafilmizle.comỗi lần không quá 10 ngày đối với các trường hợp:

1. Sĩ quan kết hôn; con đẻ, con nuôihợp pháp kết hôn.

2. Gia đình gặp khó khăn đột xuất dobố, macerafilmizle.comẹ, người nuôi dưỡng hợp pháp (cả bên chồng và bên vợ); vợ (hoặc chồng);con đẻ, con nuôi hợp pháp đau ốmacerafilmizle.com nặng, tai nạn rủi ro, hy sinh, từ trần hoặc bịhậu quả thiên tai nặng.

Điều 6. Nghỉ ngàylễ, tết

1. Hằng nămacerafilmizle.com, sĩ quan được nghỉ ngày lễ,tết theo quy định của Bộ luật Lao động và ngày thành lập Quân đội nhân dân ViệtNamacerafilmizle.com (22 tháng 12).

2. Đối với các đơn vị thực hiện nhiệmacerafilmizle.comvụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện hoặc do yêu cầu nhiệmacerafilmizle.com vụ việc nghỉ ngày lễ, tết do chỉ huy đơn vị cấp trung đoàn và tương đương trở lên căn cứ vàotình hình nhiệmacerafilmizle.com vụ đơn vị thực hiện cho phù hợp.

Điều 7. Chế độnghỉ an điều dưỡng

Sĩ quan được nghỉ an điều dưỡng theoquy định tại Thông tư số 179/2013/TT-QP ngày 17 tháng 9 nămacerafilmizle.com 2013 của Bộ trưởngBộ Quốc phòng quy định về chức năng, nhiệmacerafilmizle.com vụ, tổ chức, quản lý hoạt động cácĐoàn an điều dưỡng và chế độ an điều dưỡng trong Quân đội.

Điều 8. Nghỉ hằngtuần

Hằng tuần, sĩ quan được nghỉ ngày thứBảy, ngày Chủ nhật. Đối với các đơn vị thực hiện nhiệmacerafilmizle.com vụ sẵn sàng chiến đấu,huấn luyện hoặc do yêu cầu nhiệmacerafilmizle.com vụ,việc nghỉ hằng tuần do chỉ huy đơn vị cấp trung đoàn và tươngđương trở lên căn cứ vào tình hình nhiệmacerafilmizle.com vụ đơn vị thực hiện cho phù hợp.

Xem thêm: Cách Cắt Áo Cổ Bà Lai - Cách Cắt May Các Dạng Cổ Áo Căn Bản

Điều 9. Chế độnghỉ chuẩn bị hưu

1. Sĩ quan có quyết định nghỉ hưu, thời gian được nghỉ để chuẩn bị hậu phươnggia đình như sau:

a) Từ đủ 20 nămacerafilmizle.com công tác đến dưới 25nămacerafilmizle.com công tác được nghỉ 09 tháng;

b) Từ đủ 25 nămacerafilmizle.com công tác trở lên đượcnghỉ 12 tháng.

2. Trường hợp cán bộ có nguyện vọngnghỉ hưu ngay (không nghỉ chuẩn bị hưu hoặc nghỉ không đủ thời gian quy định),khi chuyển ra được hưởng khoảnchênh lệnh tiền lương do không nghỉchuẩn bị hưu theo quy định hiện hành.

3. Sĩ quan nghỉ chuẩn bị hưu tại giađình phải đăng ký thời gian nghỉ với Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơicư trú của gia đình.

4. Trong thời gian nghỉ chuẩn bị hưu,nếu macerafilmizle.comắc bệnh hiểmacerafilmizle.com nghèo, bệnh cần chữa trị dài ngày, bệnh tâmacerafilmizle.com thần, thực hiệntheo Thông tư số 157/2013/TT-BQP ngày 26 tháng 8 nămacerafilmizle.com 2013 của Bộ trưởng Bộ Quốcphòng quy định về quản lý, điều trị, chămacerafilmizle.com sóc, giải quyết chính sách đối vớiquân nhân, công nhân viên chức quốc phòng, người làmacerafilmizle.com việc trong tổ chức cơ yếu do quân đội quản lý bị bệnh hiểmacerafilmizle.com nghèo, bệnh cần chữa trịdài ngày, bệnh tâmacerafilmizle.com thần.

Điều 10. Thẩmacerafilmizle.comquyền giải quyết chế độ nghỉ đối với sĩ quan

1. Thẩmacerafilmizle.com quyền giải quyết cho sĩ quannghỉ theo quy định tại Điều 4, Điều 5, Điều 6, Điều 7, Điều 8 Thông tư này thựchiện như sau:

a) Trung đoàn trưởng, Chính ủy trung đoàn và tương đương trở lên giảiquyết cho sĩ quan cấp dưới thuộc quyền.

b) Sĩ quan giữ chức vụ từ trung đoàntrưởng, chính ủy trung đoàn vàtương đương trở lên do người chỉ huy, chính ủy cấp trên trực tiếp quyết định.

2. Thẩmacerafilmizle.com quyền giải quyết cho sĩ quantại ngũ nghỉ chuẩn bị hưu quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 9 Thông tư này thựchiện theo Quy chế công tác cán bộ trong Quân đội nhân dân Việt Namacerafilmizle.com của Quân ủyTrung ương.

Điều 11. Đình chỉchế độ nghỉ

1. Khi có lệnh công bố tình trạng khẩncấp trong cả nước, lệnh tổng động viên hoặc động viên cục bộ, macerafilmizle.comọi sĩ quan đangnghỉ theo quy định tại Thông tư này phải về ngay đơn vị.

2. Khi Chủ tịch nước công bố tình trạng chiến tranh, Bộ trưởng Bộ Quốcphòng ra lệnh đình chỉ các chế độ nghỉ của sĩ quan.

3. Khi đơn vị có nhiệmacerafilmizle.com vụ khẩn cấp, đặcbiệt, chỉ huy cấp nào có thẩmacerafilmizle.com quyền giải quyết cho sĩ quan nghỉ, được quyền gọi sĩ quan về đơn vị để thực hiện nhiệmacerafilmizle.com vụ.

Điều 12. Chế độđăng ký khi nghỉ phép hằng nămacerafilmizle.com

1. Sĩ quan phải đăng ký thời điểmacerafilmizle.com, thờigian và nơi nghỉ với cơ quan cán bộ (trợ lý chính trị đối với đơn vị không cócơ quan cán bộ) để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩmacerafilmizle.com quyền giải quyếtvà quản lý theo quy định.

2. Trong thời gian nghỉ phép sĩ quancó trách nhiệmacerafilmizle.com đăng ký với Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi nghỉ phép.

Điều 13. Hiệu lựcthi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hànhkể từ ngày 11 tháng 8 nămacerafilmizle.com 2017.

2. Bãi bỏ Quyết định số149/2002/QĐ-BQP ngày 15 tháng 10 nămacerafilmizle.com 2002 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc quyđịnh chế độ nghỉ của sĩ quan tại ngũ và các văn bản liên quan.

3. Khi các văn bản được viện dẫntrong Thông tư này sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì áp dụng theo văn bản sửađổi, bổ sung hoặc thay thế.

Điều 14. Tráchnhiệmacerafilmizle.com thi hành

Tổng Thamacerafilmizle.com macerafilmizle.comưu trưởng, Chủ nhiệmacerafilmizle.com Tổngcục Chính trị, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân có liên quanchịu trách nhiệmacerafilmizle.com thi hành Thông tư này.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướngmacerafilmizle.comắc, các cơ quan, tổ chức, đơn vị phản ảnh về Tổng cục Chính trị (qua Cục Cán bộ) để tổng hợp báo cáo theo quy định.

Nơi nhận: - Thủ trưởng BQP, CNTCCT7; - Các cơ quan, đơn vị trực thuộc BQP75; - C85, C17, C41, C51, C55, C56, C79; - Vụ Pháp chế/BQP; - Lưu: VT, NCTH; Dương 92.