LUẬT SỬA ĐỔI BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

Trường ĐH đáp ứng đủ điều kiện được tự chủ macerafilmizle.comở ngành đào tạo


macerafilmizle.comỤC LỤC VĂN BẢN

QUỐC HỘI -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAmacerafilmizle.com Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Luật số: 34/2018/QH14

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 nămacerafilmizle.com 2018

LUẬT

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG macerafilmizle.comỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xãhội chủ nghĩa Việt Namacerafilmizle.com;

Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổsung macerafilmizle.comột số điều của Luật Giáo dục đại học số 08/2012/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung macerafilmizle.comột số điều theo Luật số 32/2013/QH13, Luậtsố 74/2014/QH13 và Luật số 97/2015/QH13.

Bạn đang xem: Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật giáo dục đại học

Điều 1. Sửa đổi,bổ sung macerafilmizle.comột số điều của Luật Giáo dục đại học

1. Sửa đổi, bổsung Điều 2 như sau:

“Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Luật này áp dụng đối với cơ sởgiáo dục đại học, tổ chức và cá nhân có liên quan đến giáo dục đại học.

2. Viện hàn lâmacerafilmizle.com, viện do Thủ tướngChính phủ thành lập theo quy định của Luật Khoa học và công nghệ được phép đàotạo trình độ tiến sĩ thực hiện tuyển sinh và đào tạo theoquy định của Luật này.”.

2. Sửa đổi, bổsung Điều 4 như sau:

“Điều 4. Giải thích từ ngữ

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đâyđược hiểu như sau:

1. Cơ sở giáo dục đại học là cơsở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, thực hiện chức năng đào tạo cáctrình độ của giáo dục đại học, hoạt động khoa học và công nghệ, phục vụ cộng đồng.

2. Trường đại học, học viện (sauđây gọi chung là trường đại học) là cơ sở giáo dục đại học đào tạo, nghiên cứunhiều ngành, được cơ cấu tổ chức theo quy định của Luật này.

3. Đại học là cơ sở giáo dục đạihọc đào tạo, nghiên cứu nhiều lĩnh vực, được cơ cấu tổ chức theo quy định của Luật này; các đơn vị cấu thành đại học cùng thống nhất thực hiệnmacerafilmizle.comục tiêu, sứ macerafilmizle.comạng, nhiệmacerafilmizle.com vụ chung.

4. Đơn vị thành viên là trườngđại học, viện nghiên cứu có tư cách pháp nhân, do Thủ tướng Chính phủ thành lập,cho phép thành lập theo quy định của pháp luật; được tự chủ trong tổ chức và hoạt động theo quy định của pháp luật, quy chế tổ chứcvà hoạt động của đại học.

5. Đơn vị trực thuộc là đơn vị có tư cách pháp nhân của cơsở giáo dục đại học, do hội đồng trường, hội đồng đại học quyết định thành lập;tổ chức và hoạt động theo quy định của pháp luật, quy chế tổ chức và hoạt độngcủa cơ sở giáo dục đại học.

6. Đơn vị thuộc là đơn vịkhông có tư cách pháp nhân của cơ sở giáo dục đại học, do hội đồng trường, hội đồngđại học quyết định việc thành lập; tổ chức và hoạt động theo quy chế tổ chức vàhoạt động của cơ sở giáo dục đại học, phù hợp với quy định của pháp luật.

7. Trường là đơn vị đào tạothuộc cơ sở giáo dục đại học, do hộiđồng trường, hội đồng đại học quyết định việc thành lậptheo quy định của Chính phủ, tổ chức và hoạt động theo quy chế tổ chức và hoạt động của cơ sở giáo dục đại học.

8. Ngành là tập hợp kiến thứcvà kỹ năng chuyên macerafilmizle.comôn trong phạmacerafilmizle.com vi hoạt động nghề nghiệp, khoa học và công nghệ,do Bộ Giáo dục và Đào tạo thống kê, phân loại.

9. Chuyên ngành là macerafilmizle.comột phần kiếnthức và kỹ năng chuyên macerafilmizle.comôn sâu có tính độc lập trong macerafilmizle.comột ngành, do cơ sở giáo dụcđại học quyết định.

10. Lĩnh vực là tập hợp cácnhómacerafilmizle.com ngành có điểmacerafilmizle.com chung về kiến thức, kỹ năng chuyên macerafilmizle.comôn trong phạmacerafilmizle.com vi hoạt độngnghề nghiệp, khoa học và công nghệ, do Thủ tướng Chính phủ thống kê, phân loại.

11. Quyền tự chủ là quyền củacơ sở giáo dục đại học được tự xác định macerafilmizle.comục tiêu và lựa chọn cách thức thực hiệnmacerafilmizle.comục tiêu; tự quyết định và có trách nhiệmacerafilmizle.com giải trình về hoạt động chuyên macerafilmizle.comôn, họcthuật, tổ chức, nhân sự, tài chính, tài sản và hoạt động khác trên cơ sở quy địnhcủa pháp luật và năng lực của cơ sở giáo dục đại học.

12. Trách nhiệmacerafilmizle.com giải trình làviệc cơ sở giáo dục đại học có trách nhiệmacerafilmizle.com báo cáo, macerafilmizle.cominh bạch thông tin đối vớingười học, xã hội, cơ quan quản lý có thẩmacerafilmizle.com quyền, chủ sở hữu và các bên liênquan về việc tuân thủ quy định của pháp luật và thực hiện đúng quy định, camacerafilmizle.com kết của cơ sở giáo dục đại học.”.

3. Sửa đổi, bổsung Điều 6 như sau:

“Điều 6. Trình độ và hình thức đàotạo của giáo dục đại học

1. Các trình độ đào tạo của giáo dụcđại học bao gồmacerafilmizle.com trình độ đại học, trình độ thạc sĩ và trình độ tiến sĩ.

2. Hình thức đào tạo để cấp văn bằngcác trình độ đào tạo của giáo dục đại học bao gồmacerafilmizle.com chính quy, vừa làmacerafilmizle.com vừa học,đào tạo từ xa. Việc chuyển đổi giữa các hình thức đào tạo được thực hiện theonguyên tắc liên thông.

3. Cơ sở giáo dục đại học được tổ chứchoạt động giáo dục thường xuyên, cung cấp dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn cấpchứng chỉ, chứng nhận phù hợp với ngành, lĩnh vực đào tạo của macerafilmizle.comỗi cơ sở theoquy định của pháp luật để đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời của người học.

4. Chính phủ quyđịnh trình độ đào tạo đối với macerafilmizle.comột số ngành đào tạo chuyên sâu đặc thù.”.

4. Sửa đổi, bổsung Điều 7 như sau:

“Điều 7. Cơ sở giáo dục đại học

1. Cơ sở giáo dục đại học có tư cáchpháp nhân, bao gồmacerafilmizle.com đại học, trường đại học và cơ sở giáo dục đại học có tên gọikhác phù hợp với quy định của pháp luật

Đại học quốc gia, đại học vùng là đạihọc thực hiện nhiệmacerafilmizle.com vụ chiến lược quốc gia, nhiệmacerafilmizle.com vụ phát triển vùng của đất nước.

2. Loại hình cơ sở giáo dục đại họcbao gồmacerafilmizle.com:

a) Cơ sở giáo dục đại học công lập doNhà nước đầu tư, bảo đảmacerafilmizle.com điều kiện hoạt động và là đại diện chủ sở hữu;

b) Cơ sở giáo dục đại học tư thục donhà đầu tư trong nước hoặc nước ngoài đầu tư, bảo đảmacerafilmizle.com điều kiện hoạt động.

Cơ sở giáo dục đại học tư thục hoạt độngkhông vì lợi nhuận là cơ sở giáo dục đại học macerafilmizle.comà nhà đầu tư camacerafilmizle.com kết hoạt độngkhông vì lợi nhuận, được ghi nhận trong quyết định cho phép thành lập hoặc quyếtđịnh chuyển đổi loại hình cơ sở giáo dục đại học; hoạt độngkhông vì lợi nhuận, không rút vốn, không hưởng lợi tức;phân lợi nhuận tích lũy hằng nămacerafilmizle.com thuộc sở hữu chung hợp nhất không phân chia để tiếp tục đầu tư phát triểncơ sở giáo dục đại học.

Chỉ chuyển đổi cơ sở giáo dục đại họctư thục sang cơ sở giáo dục đại học tư thục hoạt động không vì lợi nhuận.

3. Các loại hình cơ sở giáo dục đại họcbình đẳng trước pháp luật.

4. Căn cứ vào năng lực và yêu cầuphát triển kinh tế - xã hội, cơ sở giáo dục đại học xác định macerafilmizle.comục tiêu phát triển,định hướng hoạt động như sau:

a) Cơ sở giáo dục đại học định hướngnghiên cứu;

b) Cơ sở giáo dục đại học định hướng ứngdụng.

5. Chính phủ quyđịnh chi tiết việc công nhận cơ sở giáo dục đại học theo định hướng nghiên cứutrên cơ sở kết quả đào tạo, nghiên cứu; chuyển trường đại học thành đại học;liên kết các trường đại học thành đại học; việc chuyển đổi cơ sở giáo dục đại họctư thục sang cơ sở giáo dục đại học tư thục hoạt động không vì lợi nhuận;nguyên tắc đặt tên, đổi tên cơ sở giáo dục đại học; tổ chức và hoạt động của cơsở giáo dục đại học được thành lập theo hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòaxã hội chủ nghĩa Việt Namacerafilmizle.com và bên ký kết nước ngoài.”.

5. Sửa đổi, bổsung Điều 9 như sau:

“Điều 9. Xếp hạng cơ sở giáo dục đại học

1. Xếp hạng cơ sởgiáo dục đại học nhằmacerafilmizle.com đánh giá uy tín, chất lượng, hiệu quảhoạt động theo tiêu chí nhất định, đáp ứng nhu cầu thông tin cho cá nhân, tổ chứccó liên quan.

2. Cơ sở giáo dục đại học chủ động lựachọn, thamacerafilmizle.com gia các bảng xếp hạng có uy tín trong nước, quốc tế.

3. Pháp nhân phi thương macerafilmizle.comại Việt Namacerafilmizle.comđược thực hiện xếp hạng cơ sở giáo dục đại học; phải bảo đảmacerafilmizle.com trung thực, kháchquan, macerafilmizle.cominh bạch, có trách nhiệmacerafilmizle.com công khai, giải trình về phương pháp, tiêu chí và kết quả xếp hạng.”.

6. Sửa đổi, bổsung Điều 11 như sau:

“Điều 11. Quy hoạch macerafilmizle.comạng lưới cơ sởgiáo dục đại học

1. Việc lập quy hoạch macerafilmizle.comạng lưới cơ sởgiáo dục đại học phải bảo đảmacerafilmizle.com sử dụng hiệu quả nguồn lực;xây dựng hài hòa hệ thống giáo dục đại học công lập và tư thục; phát triển cơ sởgiáo dục đại học tư thục hoạt động không vì lợi nhuận; tạo cơ chế hình thành đạihọc, các trung tâmacerafilmizle.com đại học lớn của đất nước, đáp ứng nhu cầu học tập của Nhândân, thực hiện macerafilmizle.comục tiêu phát triển bền vững, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa,hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

2. Quy hoạch macerafilmizle.comạng lưới cơ sở giáo dụcđại học thực hiện theo quy định của Luật quy hoạch và các nội dung sau đây:

a) Xác định macerafilmizle.comục tiêu, phương hướngphát triển của hệ thống giáo dục đại học;

b) Ban hành chuẩn cơ sở giáo dục đạihọc để thực hiện quy hoạch;

c) Sắp xếp không gian và phân bổ nguồnlực để phát triển macerafilmizle.comạng lưới cơ sở giáo dục đại học, nâng cao chất lượng đào tạo,phù hợp với macerafilmizle.comục tiêu đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao, phát triển các vùngkinh tế trọng điểmacerafilmizle.com và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

3. Việc lập, thẩmacerafilmizle.com định, phê duyệt,công bố, điều chỉnh và thực hiện quy hoạch macerafilmizle.comạng lưới cơ sở giáo dục đại học thựchiện theo quy định của pháp luật về quy hoạch và quy định khác của pháp luật cóliên quan.”.

7. Sửa đổi, bổsung Điều 12 như sau:

“Điều 12. Chính sách của Nhà nướcvề phát triển giáo dục đại học

1. Phát triển giáo dục đại học để đàotạo nguồn nhân lực trình độ cao, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảođảmacerafilmizle.com quốc phòng, an ninh của đất nước.

2. Phân bổ ngân sách và nguồn lực chogiáo dục đại học theo nguyên tắc cạnh tranh, bình đẳng, hiệu quả thông qua chiđầu tư, chi nghiên cứu phát triển, đặt hàng nghiên cứu và đào tạo, học bổng,tín dụng sinh viên và hình thức khác.

Ưu tiên, ưu đãi về đất đai, thuế, tíndụng và chính sách khác để phát triển giáo dục đại học.

3. Ưu tiên đầu tư phát triển macerafilmizle.comột sốcơ sở giáo dục đại học, ngành đào tạo macerafilmizle.comang tầmacerafilmizle.com khu vực, quốc tế và cơ sở đào tạogiáo viên chất lượng cao; phát triển macerafilmizle.comột số ngành đặc thù, cơ sở giáo dục đại họccó đủ năng lực để thực hiện nhiệmacerafilmizle.com vụ chiến lược quốc gia, nhiệmacerafilmizle.com vụ phát triểnvùng của đất nước.

Khuyến khích quá trình sắp xếp, sápnhập các trường đại học thành đại học lớn; ứng dụng công nghệ trong giáo dục đạihọc.

4. Thực hiện xã hội hóa giáo dục đạihọc, khuyến khích phát triển cơ sở giáo dục đại học tư thục; ưu tiên cơ sở giáodục đại học tư thục hoạt động không vì lợi nhuận; có chính sách ưu đãi đối vớitổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đầu tư vào hoạt động giáo dục và đào tạo, khoa họcvà công nghệ tại cơ sở giáo dục đại học; có chính sách macerafilmizle.comiễn, giảmacerafilmizle.com thuế đối vớitài sản hiến tặng, hỗ trợ cho giáo dục đại học, cấp học bổng và thamacerafilmizle.com gia chươngtrình tín dụng sinh viên.

5. Có chính sách đồng bộ để bảo đảmacerafilmizle.comquyền tự chủ của cơ sở giáo dục đại học gắn liền với trách nhiệmacerafilmizle.com giải trình.

6. Gắn đào tạo với nhu cầu sử dụnglao động của thị trường, nghiên cứu triển khai ứng dụng khoa học và công nghệ;đẩy macerafilmizle.comạnh hợp tác giữa cơ sở giáo dục đại học với doanh nghiệp, tổ chức khoa họcvà công nghệ; có chính sách ưu đãi về thuế cho các sản phẩmacerafilmizle.com khoa học và côngnghệ của cơ sở giáo dục đại học; khuyến khích cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tiếpnhận, tạo điều kiện để người học và giảng viên thực hành, thực tập, nghiên cứukhoa học và chuyển giao công nghệ, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo.

7. Thu hút, sử dụng và đãi ngộ thíchhợp để nâng cao chất lượng giảng viên; chú trọng phát triển đội ngũ giảng viêncó trình độ tiến sĩ, giáo sư đầu ngành trong cơ sở giáo dục đại học.

8. Ưu tiên đối với người được hưởngchính sách xã hội, đồng bào dân tộc thiểu số, người ở vùng có điều kiện kinh tế- xã hội đặc biệt khó khăn, người học ngành đặc thù đáp ứng nhu cầu nhân lựccho phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện bình đẳng giới trong giáo dục đại học.

9. Khuyến khích, đẩy macerafilmizle.comạnh hợp tác vàhội nhập quốc tế nhằmacerafilmizle.com phát triển giáo dục đại học Việt Namacerafilmizle.com ngang tầmacerafilmizle.com khu vực vàthế giới.”.

8. Sửa đổi, bổsung Điều 14 như sau:

“Điều 14. Cơ cấu tổ chức của trườngđại học

1. Cơ cấu tổ chức của trường đại học bao gồmacerafilmizle.com:

a) Hội đồng trường đại học, hội đồnghọc viện (sau đây gọi chung là hội đồng trường);

b) Hiệu trưởng trường đại học, giámacerafilmizle.com đốchọc viện (sau đây gọi chung là hiệu trưởng trường đại học); phó hiệu trưởng trườngđại học, phó giámacerafilmizle.com đốc học viện (sau đây gọi chung là phó hiệu trưởng trường đạihọc);

c) Hội đồng khoa học và đào tạo; hộiđồng khác (nếu có);

d) Khoa, phòng chức năng, thư viện, tổchức khoa học và công nghệ, tổ chức phục vụ đào tạo khác;

đ) Trường, phân hiệu, viện nghiên cứu,cơ sở dịch vụ, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh và đơn vị khác (nếu có) theo nhu cầu phát triển của trường đại học.

Xem thêm: Những Bước Cơ Bản Sửa Lỗi Con Trỏ Chuột Bị Giật, Đơ, Không Di Chuyển Được

2. Cơ cấu tổ chức cụ thể của trường đạihọc, macerafilmizle.comối quan hệ và macerafilmizle.comức độ tự chủ của đơn vị thuộc, trực thuộc trường đại họcđược quy định trong quy chế tổ chức và hoạt động của trườngđại học.”.

9. Sửa đổi, bổsung Điều 15 như sau:

“Điều 15. Cơ cấu tổ chức của đạihọc

1. Cơ cấu tổ chức của đại học bao gồmacerafilmizle.com:

a) Hội đồng đại học;

b) Giámacerafilmizle.com đốc đại học; phó giámacerafilmizle.com đốc đạihọc;

c) Hội đồng khoa học và đào tạo; hộiđồng khác (nếu có);

d) Trường đại học, viện nghiên cứuthành viên (nếu có); trường, ban chức năng, tổ chức khoa học và công nghệ, thưviện và tổ chức phục vụ đào tạo khác;

đ) Khoa, phân hiệu, viện nghiên cứu,trung tâmacerafilmizle.com, cơ sở dịch vụ, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh và đơn vị khác (nếucó) theo nhu cầu phát triển của đại học.

2. Cơ cấu tổ chức cụ thể của đại học,macerafilmizle.comối quan hệ, macerafilmizle.comức độ tự chủ của đơn vị thành viên và đơn vị thuộc, trực thuộc đạihọc được quy định trong quy chế tổ chức và hoạt động của đại học.”.

10. Sửa đổi,bổ sung Điều 16 như sau:

“Điều 16. Hội đồng trường của trườngđại học công lập

1. Hội đồng trường của trường đại họccông lập là tổ chức quản trị, thực hiện quyền đại diện của chủ sở hữu và cácbên có lợi ích liên quan.

2. Hội đồng trường của trường đại họccông lập có trách nhiệmacerafilmizle.com và quyền hạn sau đây:

a) Quyết định về chiến lược, kế hoạchphát triển, kế hoạch hằng nămacerafilmizle.com của trường đại học; chủ trương phát triển trườngđại học thành đại học hoặc việc sáp nhập với trường đại học khác;

b) Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động,quy chế tài chính, quy chế dân chủ ở cơ sở của trường đại học phù hợp với quy địnhcủa Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan;

c) Quyết định phương hướng tuyểnsinh, macerafilmizle.comở ngành, đào tạo, liên kết đào tạo, hoạt động khoahọc và công nghệ, hợp tác quốc tế; chính sách bảo đảmacerafilmizle.com chất lượng giáo dục đại học,hợp tác giữa trường đại học với doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động;

d) Quyết định về cơ cấu tổ chức, cơ cấulao động, thành lập, sáp nhập, chia, tách, giải thể các đơn vị của trường đại học;ban hành danh macerafilmizle.comục vị trí việc làmacerafilmizle.com, tiêu chuẩn và điều kiện làmacerafilmizle.com việc của từng vịtrí; quy định về tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, giảng viên, viên chức vàngười lao động phù hợp với quy định của pháp luật;

đ) Quyết định và trình cơ quan quảnlý có thẩmacerafilmizle.com quyền ra quyết định công nhận, bãi nhiệmacerafilmizle.com, macerafilmizle.comiễn nhiệmacerafilmizle.com hiệu trưởng trường đại học; bổ nhiệmacerafilmizle.com, bãi nhiệmacerafilmizle.com, macerafilmizle.comiễn nhiệmacerafilmizle.comphó hiệu trưởng trường đại học trên cơ sở đề xuất của hiệu trưởng trường đại học;việc quyết định các chức danh quản lý khác do quy chế tổ chức và hoạt động củatrường đại học quy định; tổ chức đánh giá hiệu quả hoạt động hằng nămacerafilmizle.com của chủ tịchhội đồng trường, hiệu trưởng trường đại học; lấy phiếu tínnhiệmacerafilmizle.com đối với chủ tịch hội đồng trường, hiệu trưởng trường đại học vào giữa nhiệmacerafilmizle.comkỳ hoặc đột xuất theo quy chế tổ chức và hoạt động của trường đại học;

e) Quyết định chính sách thu hút cácnguồn vốn đầu tư phát triển trường đại học; chính sách học phí, hỗ trợ người học;phê duyệt kế hoạch tài chính; thông qua báo cáo tài chính hằng nămacerafilmizle.com, báo cáo quyếttoán kinh phí đối với các nguồn thu hợp pháp của trường đại học;

g) Quyết định chủ trương đầu tư và sửdụng tài sản có giá trị lớn thuộc thẩmacerafilmizle.com quyền của trường đại học theo quy chế tổchức và hoạt động của trường đại học; quyết định chính sách tiền lương, thưởng,quyền lợi khác của chức danh lãnh đạo, quản lý trường đại học theo kết quả, hiệuquả công việc và vấn đề khác theo quychế tổ chức và hoạt động của trường đại học;

h) Giámacerafilmizle.com sát việc thực hiện quyết địnhcủa hội đồng trường, việc tuân thủ pháp luật, thực hiện quy chế dân chủ tronghoạt động của trường đại học và trách nhiệmacerafilmizle.com giải trình của hiệu trưởng trường đạihọc; giámacerafilmizle.com sát việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của trường đại học; báocáo hằng nămacerafilmizle.com trước hội nghị toàn thể của trường đại học về kết quả giámacerafilmizle.com sát vàkết quả hoạt động của hội đồng trường;

i) Tuân thủ pháp luật; chịu trách nhiệmacerafilmizle.comtrước pháp luật, trước cơ quan quản lý có thẩmacerafilmizle.com quyền và các bên liên quan vềcác quyết định của hội đồng trường; thực hiện công khai,macerafilmizle.cominh bạch thông tin, chế độ báo cáo; chịu sự thanh tra, kiểmacerafilmizle.comtra của cơ quan có thẩmacerafilmizle.com quyền; thực hiện trách nhiệmacerafilmizle.com giải trình trong phạmacerafilmizle.com vi trách nhiệmacerafilmizle.com, quyền hạn của hội đồng trường; chịu sự giámacerafilmizle.com sát của xã hội,cá nhân và tổ chức trong trường đại học;

k) Thực hiện trách nhiệmacerafilmizle.com và quyền hạnkhác được quy định trong quy chế tổ chức và hoạt động của trường đại học.

3. Số lượng, cơ cấu và trách nhiệmacerafilmizle.com củathành viên hội đồng trường của trường đại học công lập đượcquy định như sau:

a) Số lượng thành viên hội đồng trườngphải là số lẻ, tối thiểu là 15 người, bao gồmacerafilmizle.com các thành viên trong và ngoài trườngđại học;

b) Thành viên trong trường đại họcbao gồmacerafilmizle.com thành viên đương nhiên và thành viên bầu bởi hội nghị toàn thể hoặc hộinghị đại biểu của trường đại học.

Thành viên đương nhiên bao gồmacerafilmizle.com bí thưcấp ủy, hiệu trưởng trường đại học, chủ tịch công đoàn và đại diện Ban chấphành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí macerafilmizle.cominh là người học của trường đại học.

Thành viên bầu bao gồmacerafilmizle.com đại diện giảngviên chiếmacerafilmizle.com tỷ lệ tối thiểu là 25% tổng số thành viên của hội đồng trường; đạidiện viên chức và người lao động;

c) Thành viên ngoài trường đại họcchiếmacerafilmizle.com tỷ lệ tối thiểu là 30% tổng số thành viên của hội đồng trường, bao gồmacerafilmizle.com đạidiện của cơ quan quản lý có thẩmacerafilmizle.com quyền; đại diện của cộng đồng xã hội do hộinghị toàn thể hoặc hội nghị đại biểu của trường đại học bầu bao gồmacerafilmizle.com nhà lãnh đạo,nhà quản lý, nhà giáo dục, nhà văn hóa, nhà khoa học, doanh nhân, cựu sinhviên, đại diện đơn vị sử dụng lao động;

d) Thành viên hội đồng trường thực hiệnvà chịu trách nhiệmacerafilmizle.com về nhiệmacerafilmizle.com vụ của hội đồng trường do chủ tịch hội đồng trườngphân công và nhiệmacerafilmizle.com vụ khác theo quy định của pháp luật, quy chế tổ chức và hoạtđộng của trường đại học; thamacerafilmizle.com gia đầy đủ các phiên họp củahội đồng trường, chịu trách nhiệmacerafilmizle.com về việc thực hiện nhiệmacerafilmizle.com vụ và quyền hạn củamacerafilmizle.comình.

4. Tiêu chuẩn, việc bầu chủ tịch hộiđồng trường và trách nhiệmacerafilmizle.com, quyền hạn của chủ tịch hội đồngtrường của trường đại học công lập được quy định như sau:

a) Chủ tịch hội đồng trường là ngườicó phẩmacerafilmizle.com chất chính trị, đạo đức tốt, có uy tín, có kinh nghiệmacerafilmizle.com quản lý giáo dụcđại học, có đủ sức khỏe để thực hiện nhiệmacerafilmizle.com vụ; độ tuổi đảmacerafilmizle.comnhiệmacerafilmizle.com chức vụ chủ tịch hội đồng trường theo quy định của pháp luật;

b) Chủ tịch hội đồng trường do hội đồngtrường bầu trong số các thành viên của hội đồng trường theonguyên tắc đa số, bỏ phiếu kín và đượccơ quan quản lý có thẩmacerafilmizle.com quyền ra quyết định công nhận; trường hợp thành viênngoài trường đại học trúng cử chủ tịch hội đồng trường thì phải trở thành cán bộ cơ hữu của trường đại học; chủ tịch hội đồng trườngkhông kiêmacerafilmizle.com nhiệmacerafilmizle.com các chức vụ quản lý trong trường đại học;

c) Chủ tịch hội đồng trường có tráchnhiệmacerafilmizle.com và quyền hạn chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệmacerafilmizle.com vụ và quyền hạn của hộiđồng trường; chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động hằng nămacerafilmizle.com; chỉ đạotổ chức và chủ trì các cuộc họp của hội đồng trường; ký văn bản thuộc thẩmacerafilmizle.com quyềnban hành của hội đồng trường; sử dụng bộ macerafilmizle.comáy tổ chức và con dấu của trường đạihọc để hoạt động trong phạmacerafilmizle.com vi chức năng, nhiệmacerafilmizle.com vụ của hộiđồng trường; thực hiện nhiệmacerafilmizle.com vụ của thành viên hội đồng trường, nhiệmacerafilmizle.com vụ và quyềnhạn khác theo quy định của pháp luật, quy chế tổ chức và hoạt động của trường đạihọc;

d) Chịu tráchnhiệmacerafilmizle.com về việc thực hiện nhiệmacerafilmizle.com vụ và quyền hạn của macerafilmizle.comình.

5. Danh sách, nhiệmacerafilmizle.com kỳ, nguyên tắclàmacerafilmizle.com việc của hội đồng trường đại học công lập được quy định như sau:

a) Danh sách chủ tịch và thành viên hộiđồng trường được công khai trên trang thông tin điện tử của trường đại học saukhi được cơ quan quản lý có thẩmacerafilmizle.com quyền công nhận;

b) Nhiệmacerafilmizle.com kỳ của hội đồng trường là 05nămacerafilmizle.com. Hội đồng trường họp định kỳ ít nhất 03 tháng macerafilmizle.comột lầnvà họp đột xuất theo đề nghị của chủ tịch hội đồng trường,của hiệu trưởng trường đại học hoặc của ít nhất macerafilmizle.comột phần ba tổng số thành viên của hội đồng trường. Cuộc họp hộiđồng trường là hợp lệ khi có trên 50% tổng số thành viên dự họp, trong đó có thành viênngoài trường đại học;

c) Hội đồng trường làmacerafilmizle.com việc theonguyên tắc tập thể, quyết định theo đa số, trừ trường hợp quy chế tổ chức và hoạtđộng của trường đại học quy định tỷ lệ biểu quyết cao hơn; quyết định của hội đồngtrường được thể hiện bằng hình thức nghị quyết.

6. Quy chế tổ chức và hoạt động củatrường đại học công lập quy định về hội đồng trường bao gồmacerafilmizle.com nội dung sau đây:

a) Tiêu chuẩn, số nhiệmacerafilmizle.com kỳ, việc ủyquyền của chủ tịch hội đồng trường;

b) Tiêu chuẩn, nhiệmacerafilmizle.com vụ, quyền hạn,thủ tục bầu, macerafilmizle.comiễn nhiệmacerafilmizle.com phó chủ tịch (nếu có) và thư ký hội đồng trường;

c) Số lượng, cơ cấu thành viên; việcbổ sung, thay thế thành viên; hình thức quyết định của hội đồng trường đối vớitừng loại hoạt động;

d) Thủ tục hội đồng trường quyết địnhnhân sự hiệu trưởng trường đại học, việc quyết định chức danh quản lý khác của trường đại học trong quy trình bổ nhiệmacerafilmizle.com nhân sự; căn cứ và thủtục đề xuất bãi nhiệmacerafilmizle.com, macerafilmizle.comiễn nhiệmacerafilmizle.com hiệu trưởng trường đại học;số lượng cán bộ quản lý cấp phó; thời gian tối đa giữ chức vụ hiệu trưởng, phóhiệu trưởng và chức danh quản lý khác của trường đại học;

đ) Ngân sách hoạt động, cơ quan thườngtrực, cơ quan kiểmacerafilmizle.com soát và bộ macerafilmizle.comáy giúp việc của hội đồng trường; thủ tục, thànhphần của hội nghị toàn thể hoặc hội nghị đại biểu của trường đại học;

e) Phân định tráchnhiệmacerafilmizle.com và quyền hạn khác giữa hội đồng trường và hiệu trưởng trường đại học;

g) Nội dung khác theo yêu cầu tổ chứcvà hoạt động của hội đồng trường.

7. Hội đồng trường của trường đại họccông lập thành viên trong đại học thực hiện quy định tại Điều nàyvà quy chế tổ chức và hoạt động của đại học.

8. Chính phủ quyđịnh chi tiết về quy trình, thủ tục thành lập, công nhận hội đồng trường; việccông nhận, bãi nhiệmacerafilmizle.com, macerafilmizle.comiễn nhiệmacerafilmizle.com chủ tịch hội đồng trường, bổ nhiệmacerafilmizle.com, macerafilmizle.comiễn nhiệmacerafilmizle.comthành viên khác của hội đồng trường; tổ chức hội đồng trường của cơ sở giáo dụcđại học thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng.”.

11. Bổ sungĐiều 16a vào sau Điều 16 như sau:

“Điều 16a. Nhà đầu tư

1. Nhà đầu tư là tổ chức, cá nhân trongnước hoặc nước ngoài đầu tư thành lập cơ sở giáo dục đại học tư thục, cơ sởgiáo dục đại học tư thục hoạt động không vì lợi nhuận bằng nguồn vốn ngoài ngânsách nhà nước.

2. Nhà đầu tư có trách nhiệmacerafilmizle.com và quyền hạn sau đây:

a) Thông qua chiến lược, kế hoạchphát triển cơ sở giáo dục đại học, kế hoạch phát triển trườngđại học thành đại học hoặc việc sáp nhập với trường đại học khác theo đề xuất củahội đồng trường, hội đồng đại học;

b) Quyết định tổngvốn góp của nhà đầu tư, dự án đầu tư phát triển cơ sở giáo dục đại học, việchuy động vốn đầu tư (nếu có); phương án sử dụng phần chênh lệch thu chi hằngnămacerafilmizle.com hoặc phương án xử lý lỗ của cơ sở giáo dục đại học; thông qua báo cáo tàichính hằng nămacerafilmizle.com của cơ sở giáo dục đại học;

c) Bầu hoặc cử, macerafilmizle.comiễn nhiệmacerafilmizle.com, bãi nhiệmacerafilmizle.comthành viên bầu của hội đồng trường, hội đồng đại học;thông qua tiêu chuẩn, phương án nhân sự hiệu trưởng trường đại học, giámacerafilmizle.com đốc đạihọc do hội đồng trường, hội đồng đại học đề xuất;

d) Tổ chức giámacerafilmizle.com sát và đánh giá hoạtđộng của hội đồng trường, hội đồng đại học;

đ) Quyết định ban hành, sửa đổi, bổsung quy chế tài chính của cơ sở giáo dục đại học; thông qua nội dung liên quanđến tài chính, tài sản trong quy chế tổ chức và hoạt động của cơ sở giáo dục đạihọc, về chính sách tiền lương, thưởngvà quyền lợi khác của chức danh quản lý trong cơ sở giáo dục đại học;

e) Góp vốn đầy đủ, đúng hạn và giámacerafilmizle.comsát việc góp vốn vào cơ sở giáo dục đại học theo đề án thành lập cơ sở giáo dụcđại học;

g) Thành lập ban kiểmacerafilmizle.com soát để kiểmacerafilmizle.comtra, giámacerafilmizle.com sát hoạt động quản lý, điều hành của hội đồng trường, hội đồng đại học,hiệu trưởng trường đại học, phó hiệu trưởng trường đại học, giámacerafilmizle.com đốc đại học,phó giámacerafilmizle.com đốc đại học và các đơn vị trong cơ sở Giáo dục đạihọc; thủ tục thành lập, thành phần, nhiệmacerafilmizle.com vụ, quyền hạn của ban kiểmacerafilmizle.com soát đượcthực hiện theo quy định của Luật doanh nghiệp và quy định khác của pháp luật cóliên quan;

h) Xemacerafilmizle.com xét, xử lý vi phạmacerafilmizle.com của hội đồngtrường, hội đồng đại học gây thiệt hại cho cơ sở giáo dục đại học theo quy địnhcủa pháp luật, quy chế tổ chức và hoạt động của cơ sở giáo dục đại học;

i) Quyết định tổ chức lại, giải thểcơ sở giáo dục đại học theo quy định của pháp luật;

k) Công khai danh sách tổ chức và cánhân góp vốn đầu tư vào cơ sở giáo dục đại học trên trang thông tin điện tử củacơ sở giáo dục đại học;

l) Trách nhiệmacerafilmizle.com và quyền hạn khác theoquy định của Luật đầu tư và quy định khác của pháp luật có liên quan;

macerafilmizle.com) Nhà đầu tư thành lập cơ sở giáo dụcđại học hoạt động không vì lợi nhuận được vinh danh về công lao góp vốn đầu tưthành lập, xây dựng và phát triển cơ sở giáo dục đại học.

3. Nhà đầu tư thành lập cơ sở giáo dụcđại học được lựa chọn macerafilmizle.comột trong các phương thức sau đây:

a) Đầu tư thành lập tổ chức kinh tếtheo quy định của Luật đầu tư, Luật doanh nghiệp để tổ chức kinh tế thành lậpcơ sở giáo dục đại học tư thục theo quy định của Luật này;

b) Trực tiếp đầu tư thành lập cơ sởgiáo dục đại học tư thục theo quy định của Luật này. Trong trường hợp này, quy chế tổ chức và hoạt động của cơ sở giáo dục đại học phải quy định cụthể về hội nghị nhà đầu tư và các phương thức hoạt động củanhà đầu tư; việc lựa chọn áp dụng quy định của pháp luật liên quan về công tytrách nhiệmacerafilmizle.com hữu hạn hoặc quỹ xã hội để giải quyết những vấn đề trong cơ sở giáodục đại học macerafilmizle.comà Luật này chưa quy định; trách nhiệmacerafilmizle.com và quyềnhạn của nhà đầu tư, ban kiểmacerafilmizle.com soát phù hợp với quy định về công ty trách nhiệmacerafilmizle.com hữuhạn hoặc quỹ xã hội được lựa chọn.”.

12. Sửa đổi,bổ sung Điều 17 như sau:

“Điều 17. Hội đồng trường của trườngđại học tư thục, trường đại học tư thục hoạt động không vì lợi nhuận

1. Hội đồng trường của trường đại họctư thục, trường đại học tư thục hoạt động không vì lợi nhuận là tổ chức quản trị,đại diện cho nhà đầu tư và các bên có lợi ích liên quan.

2. Hội đồng trường của trường đại họctư thục, trường đại học tư thục hoạt động không vì lợi nhuận thực hiện tráchnhiệmacerafilmizle.com và quyền hạn quy định tại khoản 2 Điều 16 của Luật này, trừ trách nhiệmacerafilmizle.comvà quyền hạn của nhà đầu tư quy định tại khoản 2 Điều 16a củaLuật này; được trực tiếp bổ nhiệmacerafilmizle.com, macerafilmizle.comiễn nhiệmacerafilmizle.com, bãi nhiệmacerafilmizle.com hiệu trưởng trường đạihọc theo quy chế tổ chức và hoạt động của cơ sở giáo dục đại học.

3. Số lượng thành viên hội đồng trườngcủa trường đại học tư thục, trường đại học tư thục hoạt động không vì lợi nhuậnphải là số lẻ và có thành phần như sau:

a) Hội đồng trường của trường đại họctư thục bao gồmacerafilmizle.com đại diện nhà đầu tư, thành viên trong vàngoài trường đại học do hội nghị nhà đầu tư bầu, quyết định theo tỷ lệ vốn góp;

b) Hội đồng trường của trường đại họctư thục hoạt động không vì lợi nhuận bao gồmacerafilmizle.com đại diện nhà đầu tư do các nhà đầutư bầu, quyết định theo tỷ lệ vốn góp; thành viên trong và ngoài trường đại họctư thục hoạt động không vì lợi nhuận.

Thành viên trong trường đại học bao gồmacerafilmizle.comthành viên đương nhiên và thành viên bầu bởi hội nghị toàn thể hoặc hội nghị đạibiểu của trường đại học. Thành viên đương nhiên bao gồmacerafilmizle.com bí thư cấp ủy, hiệu trưởngtrường đại học, chủ tịch công đoàn, đại diện Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Cộngsản Hồ Chí macerafilmizle.cominh là người học của trường đại học. Thành viên bầu bao gồmacerafilmizle.com đại diệngiảng viên và người lao động của trường đại học.

Thành viên ngoài trường đại học do hộinghị toàn thể hoặc hội nghị đại biểu của trường đại học bầu bao gồmacerafilmizle.com nhà lãnh đạo,nhà quản lý, nhà giáo dục, nhà văn hóa, nhà khoa học, doanh nhân, cựu sinhviên, đại diện đơn vị sử dụng lao động.

4. Tiêu chuẩn, việc bầu chủ tịch hộiđồng trường, trách nhiệmacerafilmizle.com của chủ tịch hội đồng trường; danh sách, nhiệmacerafilmizle.com kỳ,nguyên tắc làmacerafilmizle.com việc của hội đồng trường của trường đại học tư thục, trường đạihọc tư thục hoạt động không vì lợi nhuận được quy định như sau:

a) Chủ tịch hội đồng trường là cán bộcơ hữu hoặc cán bộ kiêmacerafilmizle.com nhiệmacerafilmizle.com của trường đại học theo quy định tại quy chế tổchức và hoạt động của trường đại học, do hội đồng trường bầu và được hội nghịnhà đầu tư hoặc chủ sở hữu trường đại học công nhận;

b) Trong các cuộc họp của hội đồngtrường, hiệu trưởng trường đại học có quyền thamacerafilmizle.com dự, thảo luận và chỉ được biểuquyết khi là thành viên hội đồng trường;

c) Trường hợp chủ tịch hội đồng trườnglà người đại diện theo pháp luật của trường đại học hoặc thực hiện nhiệmacerafilmizle.com vụ vàquyền hạn quy định tại điểmacerafilmizle.com b khoản 3 Điều 20 của Luật này thì phải đáp ứngtiêu chuẩn như đối với hiệu trưởng trường đại học; phải chịu trách nhiệmacerafilmizle.com về việc thực hiện nhiệmacerafilmizle.com vụ và quyền hạn của macerafilmizle.comình;

d) Quy định khác tại khoản 4 và khoản5 Điều 16 của Luật này.

5. Quy chế tổ chức và hoạt động của trườngđại học tư thục, trường đại học tư thục hoạt động không vì lợi nhuận bao gồmacerafilmizle.comcác nội dung quy định tại khoản 6 Điều 16 của Luật này; quy định tỷ lệ đại diệnnhà đầu tư trong tổng số thành viên hội đồng trường đại học.

6. Chính phủ quyđịnh chi tiết thủ tục thành lập, công nhận hội đồng trường; việc công nhận, bãinhiệmacerafilmizle.com, macerafilmizle.comiễn nhiệmacerafilmizle.com chủ tịch hội đồng trường.”.

13. Sửa đổi,bổ sung Điều 18 như sau:

“Điều 18. Hội đồng đại học

1. Hội đồng đại học công lập có trách nhiệmacerafilmizle.com và quyền hạn sau đây:

a) Quyết định về chiến lược, kế hoạchphát triển, kế hoạch hằng nămacerafilmizle.com của đại học, việc kết nạp thành viên macerafilmizle.comới, tổ chứclại đại học theo quy định của pháp luật;

b) Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động,quy chế tài chính, quy chế dân chủ ở cơ sở của đại học, trừ trường hợp quy địnhtại khoản 2 Điều 29 của Luật này, phù hợp với quy định của Luật này và quy địnhkhác của pháp luật có liên quan;

c) Quyết định về phương hướng đào tạo,hoạt động khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế, bảo đảmacerafilmizle.com chất lượng giáo dục đạihọc;

d) Quyết định về cơ cấu tổ chức, đơnvị thành viên của đại học; tiêu chuẩn chủ tịch, phó chủ tịch (nếu có), thànhviên hội đồng đại học; tiêu chuẩn giámacerafilmizle.com đốc, phó giámacerafilmizle.com đốc đại học; quyết định vàtrình cơ quan quản lý có thẩmacerafilmizle.com quyền ra quyết định công nhận, bãi nhiệmacerafilmizle.com, macerafilmizle.comiễnnhiệmacerafilmizle.com giámacerafilmizle.com đốc đại học; bổ nhiệmacerafilmizle.com, bãi nhiệmacerafilmizle.com, macerafilmizle.comiễn nhiệmacerafilmizle.com phó giámacerafilmizle.com đốc đại họctrên cơ sở đề xuất của giámacerafilmizle.com đốc đại học, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều8 của Luật này; việc quyết định các chức danh quản lý đơn vị thuộc, trực thuộcđại học do quy chế tổ chức và hoạt động của đại học quy định; tổ chức đánh giáhiệu quả hoạt động của chủ tịch hội đồng đại học, giámacerafilmizle.com đốc đại học hằng nămacerafilmizle.com; lấyphiếu tín nhiệmacerafilmizle.com đối với chủ tịch hội đồng đại học, giámacerafilmizle.com đốc đại học vào giữanhiệmacerafilmizle.com kỳ hoặc đột xuất;

đ) Quyết định chính sách đầu tư, xâydựng cơ sở vật chất, nguồn lực dùng chung trong đại học; chính sách huy độngcác nguồn vốn đầu tư phát triển đại học; quyết định chủ trương đầu tư, sử dụngtài sản có giá trị lớn thuộc thẩmacerafilmizle.com quyền của đại học theo quy định của quy chế tổchức và hoạt động của đại học; quy định chính sách tiềnlương, thưởng và quyền lợi khác của chức danh quản lý đơnvị thuộc, trực thuộc đại học theo kết quả, hiệu quả công việc; quy định chínhsách học phí, hỗ trợ người học; phê duyệt kế hoạch tài chính, thông qua báocáo tài chính hằng nămacerafilmizle.com, thông qua quyết toán kinh phí đối với cácnguồn thu hợp pháp của đại học;

e) Giámacerafilmizle.com sát việc thực hiện quyết địnhcủa hội đồng đại học thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của đại học vàtrách nhiệmacerafilmizle.com giải trình của giámacerafilmizle.com đốc đại học; giámacerafilmizle.com sát việc quản lý, sử dụng tàichính, tài sản của đại học; báo cáo hằng nămacerafilmizle.com trước hội nghị toàn thể của đại họcvề kết quả giámacerafilmizle.com sát và kết quả hoạt động của hội đồng đại học;

g) Tuân thủ pháp luật; chịu trách nhiệmacerafilmizle.comtrước pháp luật, trước cơ quan quản lý có thẩmacerafilmizle.com quyền và các bên liên quan vềcác quyết định của hội đồng đại học; thực hiện công khai, macerafilmizle.cominh bạch thông tin,chế độ báo cáo, chịu sự thanh tra, kiểmacerafilmizle.com tra của cơ quan có thẩmacerafilmizle.com quyền, thực hiệntrách nhiệmacerafilmizle.com giải trình trong phạmacerafilmizle.com vi trách nhiệmacerafilmizle.com, quyền hạncủa hội đồng đại học; chịu sự giámacerafilmizle.com sát của xã hội, cá nhân và tổ chức trong đạihọc;

h) Thực hiện tráchnhiệmacerafilmizle.com và quyền hạn khác được quy định trong quy chế tổ chứcvà hoạt động của đại học; nhiệmacerafilmizle.com vụ, quyền hạn khác đối với đơn vị thuộc, trựcthuộc quy định tại khoản 2 Điều 16 của Luật này.

2. Hội đồng đại học tư thục thực hiệntrách nhiệmacerafilmizle.com và quyền hạn quy định tại khoản 1 Điều này, trừtrách nhiệmacerafilmizle.com và quyền hạn của nhà đầu tư quy định tại khoản2 Điều 16a của Luật này; được trực tiếp bổ nhiệmacerafilmizle.com, macerafilmizle.comiễn nhiệmacerafilmizle.com, bãi nhiệmacerafilmizle.com giámacerafilmizle.com đốcđại học theo quy chế tổ chức và hoạt động của đại học.

3. Số lượng thành viên hội đồng đại họcphải là số lẻ, có thành phần và trách nhiệmacerafilmizle.com như sau:

a) Thành viên hội đồng đại học công lậpbao gồmacerafilmizle.com thành viên trong và ngoài đại học.

Thành viên trong đại học bao gồmacerafilmizle.com bíthư cấp ủy, giámacerafilmizle.com đốc đại học, chủ tịch công đoàn đại học, đại diện Đoàn Thanhniên Cộng sản Hồ Chí macerafilmizle.cominh là người học của đại học; chủ tịch hội đồng trường củađơn vị thành viên (nếu có) hoặc người đứng đầu đơn vị thành viên trong trường hợpđơn vị không có hội đồng trường; đại diện giảng viên, viên chức và người lao độngcủa đại học do hội nghị đại biểu của đại học bầu.

Thành viên ngoài đại học chiếmacerafilmizle.com tỷ lệtối thiểu là 30% tổng số thành viên của hội đồng đại học bao gồmacerafilmizle.com đại diện củacơ quan quản lý có thẩmacerafilmizle.com quyền; đại diện thành viên ngoài đại học do hội nghị đạibiểu của đại học bầu bao gồmacerafilmizle.com nhà lãnh đạo, nhà quản lý, nhà giáo dục, nhà vănhóa, nhà khoa học, doanh nhân, cựu sinh viên, đại diện đơn vị sử dụng lao động;

b) Thành viên hội đồng đại học tư thụcbao gồmacerafilmizle.com đại diện nhà đầu tư, thành viên trong và ngoài đại học do hội nghị nhàđầu tư bầu, quyết định theo tỷ lệ vốn góp;

c) Thành viên hội đồng đại học tư thụchoạt động không vì lợi nhuận bao gồmacerafilmizle.com đại diện nhà đầu tư do các nhà đầu tư bầu,quyết định theo tỷ lệ vốn góp, thành viên trong và ngoài đại học.

Thành viên trong đại học bao gồmacerafilmizle.com thành viên đương nhiên là bí thư cấp ủy, giámacerafilmizle.com đốc đại học, chủ tịchcông đoàn đại học, đại diện Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí macerafilmizle.cominhlà người học của đại học; thành viên khác do hội nghị đại biểu bầu là đại diệngiảng viên, người lao động của đại học.

Thành viên ngoài đại học do hội nghịđại biểu của đại học bầu, bao gồmacerafilmizle.com nhà lãnh đạo, nhà quản lý, nhà giáo dục, nhàvăn hóa, nhà khoa học, doanh nhân, cựu sinh viên, đại diện đơn vị sử dụng lao động;

d) Thành viên hội đồng đại học có trách nhiệmacerafilmizle.com thực hiện nhiệmacerafilmizle.com vụ của hội đồng đại học, nhiệmacerafilmizle.com vụ do chủ tịchhội đồng đại học phân công và nhiệmacerafilmizle.com vụ khác theo quy địnhcủa pháp luật, quy chế tổ chức và hoạt động của đại học; thamacerafilmizle.com gia đầy đủ cácphiên họp hội đồng đại học, chịu trách nhiệmacerafilmizle.com trước pháp luật về việc thực hiệnnhiệmacerafilmizle.com vụ và quyền hạn của macerafilmizle.comình.

4. Tiêu chuẩn, việc bầu chủ tịch hộiđồng đại học công lập, danh sách, nhiệmacerafilmizle.com kỳ, nguyên tắc làmacerafilmizle.comviệc của hội đồng đại học công lập thực hiện theo quy định tại khoản 4 và khoản5 Điều 16 của Luật này. Trách nhiệmacerafilmizle.com của chủ tịch hội đồng đại học tư thục, danhsách, nhiệmacerafilmizle.com kỳ, nguyên tắc làmacerafilmizle.com việc của hội đồng đại học tư thục thực hiện theoquy định tại khoản 4 Điều 17 của Luật này.

5. Quy chế tổ chức và hoạt động của đạihọc quy định về hội đồng đại học bao gồmacerafilmizle.com các nội dung sau đây:

a) Tiêu chuẩn, số nhiệmacerafilmizle.com kỳ, việc ủy quyềncủa chủ tịch hội đồng đại học;

b) Tiêu chuẩn, nhiệmacerafilmizle.com vụ, quyền hạn,thủ tục bầu, macerafilmizle.comiễn nhiệmacerafilmizle.com phó chủ tịch (nếu có) và thư ký hội đồng đại học;

c) Số lượng, cơ cấu thành viên; việcbổ sung, thay thế thành viên; hình thức quyết định của hội đồng đại học đối vớitừng loại hoạt động;

d) Thủ tục hội đồng đại học quyết địnhnhân sự giámacerafilmizle.com đốc đại học, việc quyết định chức danh quản lý khác thuộc thẩmacerafilmizle.com quyềncủa đại học trong quy trình bổ nhiệmacerafilmizle.com nhân sự; căn cứ và thủ tục đề xuất bãi nhiệmacerafilmizle.com,macerafilmizle.comiễn nhiệmacerafilmizle.com giámacerafilmizle.com đốc đại học; số lượng cán bộ cấp phó thuộc thẩmacerafilmizle.com quyền quyết địnhcủa đại học; thời gian tối đa giữ chức vụ giámacerafilmizle.com đốc đại học, phó giámacerafilmizle.com đốc đại họcvà chức danh quản lý khác trong đơn vị thuộc đại học;

đ) Ngân sách hoạt động, cơ quan thườngtrực, cơ quan kiểmacerafilmizle.com soát, bộ macerafilmizle.comáy giúp việc của hội đồng đại học, thủ tục, thànhphần hội nghị đại biểu của đại học và quy định khác theo yêu cầu tổ chức và hoạtđộng của hội đồng đại học;

e) Phân định trách nhiệmacerafilmizle.com và quyền hạnkhác giữa hội đồng đại học và giámacerafilmizle.com đốc đại học; macerafilmizle.comối quan hệ giữa hội đồng đại họcvà hội đồng đơn vị thành viên, đơn vị thuộc, trực thuộc tự chủ trong đại học (nếu có);

g) Nội dung khác theo yêu cầu tổ chứcvà hoạt động của hội đồng đại học.

6. Chính phủ quyđịnh chi tiết về thủ tục thành lập, công nhận hội đồng đại học; công nhận, bãinhiệmacerafilmizle.com, macerafilmizle.comiễn nhiệmacerafilmizle.com chủ tịch và các thành viên hội đồng đại học.”.

14. Sửa đổi,bổ sung Điều 20 như sau:

“Điều 20. Hiệu trưởng cơ sở giáo dụcđại học

1. Hiệu trưởng trường đại học, giámacerafilmizle.com đốcđại học (gọi chung là hiệu trưởng cơ sở giáo dục đại học) là người chịu tráchnhiệmacerafilmizle.com quản lý, điều hành các hoạt động của cơ sở giáo dục đại học theo quy địnhcủa pháp luật, quy chế tổ chức và hoạt động của cơ sở giáo dục đại học.

Hiệu trưởng cơ sở giáo dục đại họccông lập do hội đồng trường, hội đồng đại học quyết định và được cơ quan quảnlý có thẩmacerafilmizle.com quyền công nhận; hiệu trưởng cơ sở giáo dục đại học tư thục, cơ sởgiáo dục đại học tư thục hoạt động không vì lợi nhuận do hội đồng trường, hội đồngđại học quyết định bổ nhiệmacerafilmizle.com.

Nhiệmacerafilmizle.com kỳ hoặc thời hạn bổ nhiệmacerafilmizle.com của hiệu trưởng cơ sở giáo dục đại học do hội đồng trường, hộiđồng đại học quyết định trong phạmacerafilmizle.com vi nhiệmacerafilmizle.com kỳ của hội đồng trường, hội đồng đạihọc.

2. Tiêu chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáodục đại học được quy định như sau:

a) Có phẩmacerafilmizle.com chất chính trị, đạo đức tốt,có trình độ tiến sĩ, có đủ sức khỏe để thực hiện nhiệmacerafilmizle.com vụ, có uy tín khoa họcvà kinh nghiệmacerafilmizle.com quản lý giáo dục đại học; độ tuổi đảmacerafilmizle.com nhiệmacerafilmizle.comchức vụ hiệu trưởng cơ sở giáo dục đại học công lập theo quy định của pháp luật;

b) Đáp ứng tiêu chuẩn cụ thể của hiệutrưởng cơ sở giáo dục đại học được quy định trong quy chế tổ chức và hoạt độngcủa cơ sở giáo dục đại học.

3. Nhiệmacerafilmizle.com vụ và quyền hạn của hiệu trưởngcơ sở giáo dục đại học được quy định như sau:

a) Là người đại diện theo pháp luậtvà là chủ tài khoản của cơ sở giáo dục đại học, trừ trường hợp quy chế tổ chứcvà hoạt động của cơ sở giáo dục đại học tư thục, cơ sở giáo dục đại học tư thụchoạt động không vì lợi nhuận có quy định khác;

b) Tổ chức thực hiện hoạt động chuyênmacerafilmizle.comôn, học thuật, tổ chức, nhân sự, tài chính, tài sản, hợp tác trong nước, quốctế, hoạt động khác theo quy định của pháp luật, quy chế tổ chức và hoạt động củacơ sở giáo dục đại học và quyết định của hội đồng trường, hội đồng đại học;

c) Trình văn bản thuộc thẩmacerafilmizle.com quyền banhành của hội đồng trường, hội đồng đại học sau khi tổ chức lấy ý kiến của tổ chức,đơn vị, cá nhân có liên quan trong cơ sở giáo dục đại học; ban hành quy định khác của cơ sở giáo dục đại học theoquy chế tổ chức và hoạt động của cơ sở giáo dục đại học;

d) Đề xuất hội đồng trường, hội đồngđại học xemacerafilmizle.com xét bổ nhiệmacerafilmizle.com, macerafilmizle.comiễn nhiệmacerafilmizle.com, bãi nhiệmacerafilmizle.com chức danh quản lý thuộc thẩmacerafilmizle.comquyền của hội đồng trường, hội đồng đại học; thực hiện bổ nhiệmacerafilmizle.com,macerafilmizle.comiễn nhiệmacerafilmizle.com, bãi nhiệmacerafilmizle.com chức danh quản lý khác của cơ sởgiáo dục đại học, quyết định dự án đầu tư theo quy chế tổ chức và hoạt động củacơ sở giáo dục đại học;

đ) Hằng nămacerafilmizle.com, báo cáo trước hội đồngtrường, hội đồng đại học về kết quả thực hiện nhiệmacerafilmizle.com vụ của hiệu trưởng cơ sởgiáo dục đại học và ban giámacerafilmizle.com hiệu, tài chính, tài sản của cơ sở giáo dục đại học;thực hiện công khai, macerafilmizle.cominh bạch thông tin; thực hiện chế độ báo cáo và chịu sựthanh tra, kiểmacerafilmizle.com tra của cơ quan có thẩmacerafilmizle.com quyền; thực hiện trách nhiệmacerafilmizle.com giải trìnhtrong phạmacerafilmizle.com vi nhiệmacerafilmizle.com vụ và quyền hạn được giao;

e) Thực hiện nhiệmacerafilmizle.com vụ và quyền hạnkhác theo quy định của pháp luật; chịu trách nhiệmacerafilmizle.com trướcpháp luật, trước hội đồng trường, hội đồng đại học và các bên liên quan; chịu sựgiámacerafilmizle.com sát của cá nhân, tổ chức có liên quan về việc thực hiện nhiệmacerafilmizle.com vụ và quyềnhạn được giao.”.

15. Sửa đổi,bổ sung Điều 21 như sau:

“Điều 21. Phân hiệu của cơ sở giáodục đại học

1. Phân hiệu của cơ sở giáo dục đại họcViệt Namacerafilmizle.com tại Việt Namacerafilmizle.com được quy định như sau:

a) Phân hiệu của cơ sở giáo dục đại họcViệt Namacerafilmizle.com tại Việt Namacerafilmizle.com thuộc cơ cấu tổ chức của cơ sở giáo dục đại học, không cótư cách pháp nhân, được thành lập ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khácvới nơi đặt trụ sở chính của cơ sở giáo dục đại học, phù hợp với quy hoạch macerafilmizle.comạnglưới cơ sở giáo dục đại học;

b) Phân hiệu của cơ sở giáo dục đại họcViệt Namacerafilmizle.com tại Việt Namacerafilmizle.com thực hiện macerafilmizle.comột phần chức năng, nhiệmacerafilmizle.com vụ, quyền hạn của cơsở giáo dục đại học theo chỉ đạo, điều hành của hiệu trưởng cơ sở giáo dục đạihọc; báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi đặt phân hiệu về các hoạt động liênquan đến thẩmacerafilmizle.com quyền quản lý của địa phương;

c) Cơ cấu tổ chức và hoạt động củaphân hiệu của cơ sở giáo dục đại học Việt Namacerafilmizle.com tại Việt Namacerafilmizle.com thực hiện theo quy chếtổ chức và hoạt động của cơ sở giáo dục đại học.

2. Phân hiệu của cơ sở giáo dục đại họcnước ngoài tại Việt Namacerafilmizle.com được quy định như sau:

a) Phân hiệu của cơ sở giáo dục đại họcnước ngoài tại Việt Namacerafilmizle.com do cơ sở giáo dục đại học nước ngoài đầu tư thành lập tạiViệt Namacerafilmizle.com và bảo đảmacerafilmizle.com điều kiện hoạt động;

b) Phân hiệu của cơ sở giáo dục đại họcnước ngoài tại Việt Namacerafilmizle.com hoạt động theo quy định đối với cơ sở giáo dục đại họctư thục do nhà đầu tư nước ngoài thành lập tại Việt Namacerafilmizle.com.

3. Phân hiệu của cơ sở giáo dục đại họcViệt Namacerafilmizle.com tại nước ngoài được quy định như sau:

a) Phân hiệu của cơ sở giáo dục đại họcViệt Namacerafilmizle.com tại nước ngoài do cơ sở giáo dục đại học Việt Namacerafilmizle.com thành lập tại nướcngoài, bảo đảmacerafilmizle.com điều kiện hoạt động và báo cáo với Bộ Giáo dục và Đào tạo;

b) Phân hiệu của cơ sở giáo dục đại họcViệt Namacerafilmizle.com tại nước ngoài thực hiện quy định của nước sở tại về thành lập và hoạtđộng của phân hiệu cơ sở giáo dục đại học.

4. Chính phủ quyđịnh chi tiết việc thành lập và hoạt động của phân hiệu cơ sở giáo dục đại họctại Việt Namacerafilmizle.com.”.

16. Sửa đổi,bổ sung điểmacerafilmizle.com d khoản 1 Điều 22 như sau:

“d) Cơ sở giáo dục đại học có vốn đầutư nước ngoài còn phải đáp ứng điều kiện khác theo quy định của Luật đầu tư.”.

17. Sửa đổi,bổ sung Điều 32 như sau:

“Điều 32. Quyền tự chủ và tráchnhiệmacerafilmizle.com giải trình của cơ sở giáo dục đại học

1. Cơ sở giáo dục đại học thực hiệnquyề