Luyện Thi Ioe Lớp 4

Bài tập luyện thi IOE lớp 4

Bài tập dượt thi được macerafilmizle.com học hỏi, chọn lọc bao gồm những dạng bài xích, thắc mắc chuẩn kiến thức và kỹ năng trung tâm giúp các em học sinh ôn tập, củng nuốm, hệ thống lại các kỹ năng chuẩn bị cho các vòng thi IOE những cung cấp đạt tác dụng cao. Sau đây mời những em cùng các thầy cô, quý phụ huynh tìm hiểu thêm cùng cài về phiên bản tương đối đầy đủ.

Bạn đang xem: Luyện thi ioe lớp 4

Luyện thi IOE Tiếng Anh lớp 4 bên trên mạng vòng một cho vòng 35

bài tập giới trường đoản cú luyện thi IOE

ĐỀ THI IOE CẤP.. TRƯỜNG LỚP 4

1. I like / football / the rain. / playing / in ...................................................................................................

2. the / are / in / My toy / brown box. ...................................................................................................


3. My uncle has to work hard from 5 in the morning _ _ 7 in the evening.

4. Odd one out:

A. uncle B. aunt

C. father D. friend

5. He likes playing sports ... football và tennis.

A. such as B. such like

C. sample D. example

6. is / When / your / birthday? .............................................................................................

7. me? / you / write / to lớn / Can ...................................................................................................

8. Is it a r_ _nd box? – No, it is a square box.

9. Ha can dance _ _ _ cannot play football.

10. What time is it? – It ... four fifteen.

A. is B. has C. at D. in

11. Mr Smith / a lot of / grows / vegetable / in his garden. ................................................................................................

12. four seasons / our country. / in / are / There ...................................................................................................


13. How _ _ _ is he? – He is 10 years old.

14. What a ... doll! My children lượt thích it very much.

Xem thêm: Top 5 Đôi Mắt Đẹp Nhất Trung Quốc ? Top 5 Đôi Mắt Đẹp Nhất Trung Quốc

A. better B. lovely

C. awful D. expensive

15. Don"t write ... the walls.

A. on B. at

C. in D. to

16. & / dance. / swlặng / My brother / can ...................................................................................................

17. Where / are / from? / you ...................................................................................................

18. There are _ _ _ _ fingers is one h&.

19. My brother is seven _ _ _ _ _ old. đôi mươi. your / please. / me / pen, / Show

21. go khổng lồ / don"t / school / on Sunday. / I .........................................................................................................

22. Go _ _ the door, please.

23. Thank you very ... .

A. much B. so

C. many D. too

24. February is the ... month of the year.

A. first B. second

C. third D. four

25. My mother"s / in / birthday / is / February. .........................................................................................................

26. I often write to lớn Jaông xã and tell hyên ổn _ _ _ _ _ my school.


27. Listen _ _ the teacher, please. 28. I"m from France. ... you?

A. Too B. This

C. That D. And

29. What would you ... lớn drink? – Orange juice, please.

A. have sầu B. like

C. bởi vì D. take

30. birthday / is / September. / not in / My brother ................................................................................................

31. My / not / is / school / big. ...................................................................................................