NGHI THỨC TỤNG KINH A DI ĐÀ

Website chuyên biết tin về đạo Phật. Thỏng viện phật giáo có các clip tấp nập về học tập Phật, gọi Pháp, hình hình ảnh sống động những vị Phật, Bồ Tát


Tin tức Phật học tập Danh tăng Vnạp năng lượng học tập Vnạp năng lượng hóa Tự viện Các Cvào hùa Trong Nước Các Ca tòng Trên Thế Giới Phật pháp Giáo pháp Bước đầu học phật Lịch sử Nghi thức Từ thiện Tlỗi viện audio Âm nhạc Pháp âm Radio phật giáo Nhạc ngóng phật giáo Thư viện đoạn phim Pháp thoại Thư viện hình họa Hình phật Hoa sen Chụ tè Danh lam chiến thắng chình họa
Tìm Tin Tức Tìm Audio Tìm Video Tìm Hình Ảnh
Share link

Nghi thức tụng kinh A Di Đà Việt Nghĩa

Chúng Con Nguyện Cầu Đức Phật A Di Đà, Thị Từ Chấn Tích Quang Lâm, Phóng Ngọc Hào Quang, Tiếp Dẫn Chỏng Hương Linc, Vong Linh, Cửu Huyền Thất Tổ, Thập Nhị Loại Cô Hồn, Ngạ Quỷ Hà Xa, Hữu Vị Vô Danh, Hữu Danh Vô Vị, Nam Nữ Thương Vong Lai Đáo Phật Tiền, Thính Pháp Văn uống Kinh, Tóc Thoát Mê Đồ Siêu Sanh Tịnh Độ.


*

TỊNH PHÁP GIỚI CHƠN NGÔN:

Án lam. (7 lần)

TỊNH KHẨU NGHIỆPhường CHƠN NGÔN:

Tu rị tu rị, ma ha tu rị tu tu rị, ta bà ha. (3 lần)

TỊNH TAM NGHIỆP CHƠN NGÔN:

Án ta phạ bà phạ, truật đà ta phạ, đạt mạ ta phạ, bà phạ truật độ hám. (3 lần)

ÁN THỔ ĐỊA CHƠN NGÔN:

Nam tế bào tam mãn đa một đà nẫm, án độ rô độ rô, địa vỷ ta bà ha. (3 lần)

PHỔ CÚNG DƯỜNG CHƠN NGÔN:

Án nga nga nẳng tam bà phạ phiệt nhựt ra hồng. (3 lần)

NGUYỆN HƯƠNG

Nguyện rước lòng tôn kính,

Gởi theo đám mây mùi hương.

Bạn đang xem: Nghi thức tụng kinh a di đà

Phưởng trọn phất khắp mười phương thơm.

Cúng nhịn nhường ngôi Tam Bảo,

Thề trọn đời duy trì đạo,

Theo tự tánh có tác dụng lành,

Cùng pháp giới chúng sinc,

Cầu Phật từ gia hộ,

Tâm Bồ Đề vững chắc và kiên cố,

Xa bể khổ mối cung cấp mê,

Chóng quay về bờ Giác.

TÁN PHẬT

Đấng Pháp Vương vô thượng

Ba cõi chẳng ai bởi.

Thầy dạy dỗ mọi ttách người,

Cha lành tầm thường bốn loại.

Quy y tròn một niệm,

Dứt sạch mát nghiệp cha kỳ,

Xưng dương thuộc tán thán,

Ức kiếp ko cùng tận.

QUÁN TƯỞNG

Phật chúng sinh tánh thường xuyên rỗng lặng.

Đạo cảm thông tất yêu bàn,

Lưới đế châu ví đạo tràng,

Mười phương thơm Phật bảo hào quang sáng ngời

Trước bảo tọa thân bé hình ảnh hiện tại.

Cúi đầu xin thệ nguyện quy y.

ĐẢNH LỄ TAM BẢO

Chí Tâm Đhình ảnh Lễ: Nam mô tận lỗi ko, trở thành pháp giới, thừa hiện tại, vị lai Thập phương thơm clỗi Phật, Tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng, hay trú Tam Bảo. (1 lạy) o

 Chí Tâm Đhình ảnh Lễ: Nam mô Ta Bà Giáo chủ, Điều Ngự Bổn định Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Vnạp năng lượng Thù Sư Bồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Hộ Pháp chỏng tôn Bồ Tát, Linch Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát.

(1 lạy) o

 Chí Tâm Đhình ảnh Lễ: Nam Mô Tây Phương Cực Lạc thế giới, đại từ bỏ đại bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật, đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ tát. (1 lạy) o

TÁN LƯ HƯƠNG

Lư mùi hương xạ nhiệt,

Pháp giới mông huân.

Chỏng Phật hải hội vớ diêu văn,

Tùy xđọng kiết tường vân.

Thành ý phương thơm ân,

Clỗi Phật hiện body toàn thân.

Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát ( 3 lần )

CHÚ ĐẠI BI

Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát ( 3 lần )

Thiên thủ thiên nhãn vô hổ ngươi đại bi trung khu đà-la-ni. Nam-mô hắc ra đát mãng cầu, đa ra dạ da. Nam-mô a rị domain authority, bà lô yết đế, thước chén ra da, Bồ-đề tát đỏa bà domain authority, ma ha tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca da, án tát bàn ra pphân tử duệ số đát na đát tỏa. Nam-tế bào tất kiết lật đỏa y mông a rị domain authority, bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà.

Nam-mô mãng cầu ra cẩn trì hê rị ma ha bàn đa sa mế, tát bà a tha đậu thâu bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà già, ma pphân tử đạt đậu, đát điệt tha. Án a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê dị, ma ha người thương đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, dị đà dựng, cu lô cu lô kiết mông, độ lô độ lô, pphân tử xà domain authority đế, ma ha phạt xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra. Mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê y hê, thất mãng cầu thất na a ra sâm Phật ra xá-lợi, pphân tử sa pphân tử sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị vớ rị, đánh rô tô rô, bồ-đề dạ bồ-đề dạ, bồ-đà dạ, bồ-đà dạ, di đế rị dạ, na ra nên trì địa rị nhan sắc ni na, cha dạ ma mãng cầu ta bà ha.

Tất đà dạ ta bà ha. Ma ha tất đà dạ ta bà ha. Tất đà du nghệ thất bàn ra dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì ta bà ha. Ma ra mãng cầu ra ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê domain authority, ta bà ha. Ta bà ma ha, a tất đà dạ, ta bà ha. Giả kiết ra a vớ đà dạ, ta bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ, ta bà ha. Ma bà lị chiến hạ yết ra dạ, ta bà ha. Nam-tế bào hắc ra đát mãng cầu, nhiều ra dạ domain authority. Nam-mô a rị da, bà lô yết đế, thước bàng ra dạ, ta bà ha.

Án tất năng lượng điện đô, mạn đa ra, bạt đà dạ, ta bà ha. (3 lần)

KHAI KINH KỆ

Vô thượng thậm thâm nám ảo diệu pháp.

Bá thiên vạn kiếp nan tao phùng.

Ngã kyên ổn con kiến vnạp năng lượng đắc thọ trì.

Nguyện giải Nlỗi Lai chơn thiệt nghĩa.

VĂN PHÁT NGUYỆN

Cuối lạy đấng Tam Giới Tôn

Quy mạng cùng mười pmùi hương Phật

Con ni vạc nguyện rộng

Tbọn họ trì Kinh Di Ðà 

Trên thường tứ ơn nặng nề,

Dưới cứu vãn khổ tía mặt đường.

Nguyện cho những người thấy nghe

Ðều phạt lòng bồ-đề,

Nếu một báo thân này

Sanh qua cõi Cực lạc

Nam Mô Bổn định Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (3 lần)KINH A DI ĐÀ

Nam tế bào Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát (03 lần).

PHẬT NÓI KINH A DI ĐÀ

Ta nghe nhỏng vầy: Một thusinh sống nọ Đức Phật sinh sống vị trí vườn Kỳ Thọ, cấp Cô Độc nước Xá-Vệ, với một ngàn nhì trăm năm mươi vị đại Tỳ kheo câu hội: phần đa là bậc A La Hán các tín đồ hầu như thân quen biết, như là: Trưởng lão Xá-Lợi-Phất, Đại Mục-Kiền-Liên, Đại Ca-Diếp, Ma-Ha Ca-Chiên-Diên, Ma-Ha Câu-Hy-La, Ly-Bà-Đa, Châu-Lợi-Bàn-Đà-Già, Nan-Đà, A-Nan-Đà, La-Hầu-La, Kiều-Phạm-Ba-Đề, Tân Đầu-Lư-Phả-La-Đọa, Ca-Lưu-Đà-Di, Ma-Ha Kiếp Tân Na, Bạc-Câu-La, A-Nâu-Lầu-Đà, đông đảo vị đại đệ tử như thế. Và sản phẩm Đại Bồ Tát, Văn-Thù-Sư-Lợi: Pháp-Vương-Tử, A-Dật-Đa Bồ Tát, Càn-Đà-Ha-Đề Bồ Tát, Thường-Tinh-Tấn Bồ tát… cùng với các vị Đại Bồ tát như thế với với vô lượng clỗi Thiên nlỗi ông Thích-Đề-Hoàn-Nrộng.... đại bọn chúng cùng cho tham dự buổi tiệc.

Bấy giờ đồng hồ đức Phật bảo ngài Trưởng lão Xá-Lợi-Phất rằng: “Từ đây qua pmùi hương Tây quá mười muôn ức cõi Phật, tất cả quả đât tên là Cực Lạc, trong quả đât đó gồm đức Phật hiệu là A Di Đà hiện thời đương nói pháp.

Xá Lợi Phất! Cõi kia vày sao thương hiệu là Cực lạc? Vì bọn chúng sanh trong cõi kia không tồn tại bị đầy đủ sự khổ, chỉ hưởng rất nhiều điều vui, đề nghị nước kia tên là Cực Lạc.

Xá Lợi Phất! Lại trong cõi Cực Lạc gồm bảy từng bao lơn, bảy từng mành lưới, bảy từng mặt hàng cây, gần như bằng bốn chất báu phủ quanh tiếp giáp vòng, chính vì thế phải nước kia tên là Cực Lạc.

Xá Lợi Phất! Lại vào cõi Cực Lạc có ao bởi bảy hóa học báu, vào ao đầy dẫy nước đủ tám công đức, đáy ao thuần sử dụng cat rubi trải làm cho đất. Vàng bạc, lưu ly, pha lê hiệp thành những thềm, con đường sinh sống tư mặt ao; trên thềm đường tất cả lầu gác cũng hầu hết nghiêm sức bằng vàng, bạc, lưu giữ ly, trộn lê, xa cừ, xích châu, mã não.

Trong ao bao gồm hoa sen mập nlỗi bánh xe: hoa sắc đẹp xanh thời tia nắng xanh, nhan sắc kim cương thời ánh sáng xoàn, dung nhan đỏ thời ánh nắng đỏ, nhan sắc Trắng thời ánh sánh Trắng, mầu nhiệm thơm tho trong sáng.

Xá Lợi Phất! Cõi nước Cực Lạc thành tích công đức trang nghiêm nhịn nhường ấy.

Xá Lợi Phất! Lại trong cõi nước của đức Phật đó, thường trổi nhạc trời, khu đất bằng kim cương ròng, hôm sớm sáu thời rưới hoa trời mạn đà la. Chúng sanh trong cõi này thường vào khoảng sáng mau chóng, hồ hết lấy đãy hoa đựng rất nhiều hoa giỏi rước cúng nhường nhịn mười muôn ức đức Phật nghỉ ngơi phương thơm khác, mang lại giờ ăn tức tốc trsống về bổn định quốc ăn cơm ngừng đi gớm hành.

Xá Lợi Phất! Cõi nước Cực Lạc thắng lợi công đức chỉnh tề nhường nhịn ấy. Lại nữa, Xá-Lợi-Phất! Cõi kia thông thường sẽ có hồ hết tương đương chyên ổn mầu dung nhan xinh tươi lạ thường, như thế nào chim Bạch hạc, Khổng-tước đoạt, Anh-võ, Xá-lợi, Ca-lăng-tần-già, Cọng-mạng; gần như giống như chyên đó đêm ngày sáu thời kêu giờ hòa nhã.

Tiếng chyên ổn đó diễn nói phần lớn pháp nhỏng ngũ căn, ngũ lực, thất người tình đề phần, bát thánh đạo phần.. Chúng sinh trong cõi kia nghe tiếng chim hoàn thành thảy đa số niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng!

Xá-Lợi-Phất! Ông chớ nhận định rằng hầu như như thể chyên ổn đó thiệt là do tội báo sanh ra. Vì sao? Vì cõi của đức Phật kia không có cha đường dữ.

Xá-Lợi-Phất! Cõi của đức Phật kia tên đường dữ còn không tồn tại huống gì lại có thực sự. Những kiểu như chyên đó là vì đức Phật A Di Đà mong muốn tạo nên giờ đồng hồ pháp được tuim lưu lại mà lại thay đổi tạo ra sự đấy thôi.

Xá-Lợi-Phất! Trong cõi nước của đức Phật đó, gió vơi thổi hễ những hàng cây báu cùng cồn mành lưới báu, làm cho vang ra tiếng ảo diệu, thí như trăm nghìn sản phẩm nhạc đồng một thời điểm hòa thông thường. Người như thế nào nghe giờ kia tự nhiên đầy đủ sanh lòng niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng.

Xá-Lợi-Phất! Cõi nước của đức Phật kia thành tựu công đức nghiêm túc dường ấy.

Xá-Lợi-Phất! Nơi ý ông nghĩ sao? Đức Phật kia vày sao hiệu là A Di Đà?

Xá-Lợi-Phất! Đức Phật đó, hào quang quẻ sáng chói vô lượng, soi suốt các cõi nước trong mười phương không xẩy ra vật cản chính vì như thế bắt buộc hiệu là A Di Đà.

Xá-Lợi-Phất! Đức Phật đó với quần chúng. # của Ngài sinh sống thọ vô lượng vô biên a tăng kỳ kiếp, bắt buộc hiệu là A Di Đà.

Xá-Lợi-Phất! Đức Phật A Di Đà thành Phật kiên nhẫn tới lúc này, đã có được mười kiếp.

Xá-Lợi-Phất! Lại đức Phật đó bao gồm vô lượng vô hạn Tkhô hanh Văn môn đệ gần như là bực A La Hán, chẳng phải tính đếm cơ mà hoàn toàn có thể hiểu rằng, hàng Bồ tát bọn chúng cũng đông như thế.

Xem thêm: ( Thanh Lý Xe Kéo Đi Chợ Cho Mẹ, (Thanh Lý Giá Sỉ) Xe Kéo Đi Chợ Tiện Ích

Xá-Lợi-Phất! Cõi nước của đức Phật kia thành quả công đức chỉnh tề dường ấy.

Xá-Lợi-Phất! Lại trong cõi cực lạc, gần như bọn chúng sanh vãng sanh vào đó đều là bực bất thối hận gửi.

Trong đó có không ít vị bực tuyệt nhất sinh bửa xứ đọng, số đó rất đông, chẳng phải tính đếm cơ mà hiểu rằng, chỉ hoàn toàn có thể sử dụng số vô lượng vô hạn a-tăng-kỳ nhằm nói thôi!

Xá-Lợi-Phất! Chúng sanh nào nghe hầu như điều trên đây, bắt buộc phải phân phát nguyện cầu sinh về nước đó. Vì sao? Vì đặng cùng với các bậc Thượng thiện tại nhơn hẳn như cố câu hội một vị trí.

Xá-Lợi-Phất! Chẳng có thể dùng tí chút thiện căn uống phước đức nrộng duyên ổn cơ mà được sanh về cõi đó.

Xá-Lợi-Phất! Nếu tất cả thiện tại nam giới tử, thiện tại cô gái nhân làm sao nghe nói đức Phật A Di Đà, rồi chấp trì danh hiệu của đức Phật đó, hoặc trong một ngày, hoặc nhị ngày, hoặc tía ngày, hoặc tứ ngày, hoặc năm ngày, hoặc sáu ngày, hoặc bẩy ngày, một lòng không tạp loàn. Thời bạn đó cho thời điểm lâm tầm thường đức Phật A Di Đà cùng hàng Thánh Chúng hiện tại thân sinh hoạt trước người đó. Người đó cơ hội bị tiêu diệt tinh thần không điên hòn đảo, ngay lập tức được vãng sanh về cõi nước Cực Lạc của đức Phật A Di Đà.

Xá-Lợi-Phất! Ta thấy tất cả sự ích lợi ấy phải nói đều lời như vậy.

Nếu có chúng sinch như thế nào, nghe hầu như lời trên kia, bắt buộc đề nghị vạc nguyện sanh về cõi nước Cực Lạc.

Xá-Lợi-Phất! Như Ta từ bây giờ ngợi khen công đức tiện ích tất yêu nghĩ bàn của đức Phật A Di Đà, phương thơm Đông cũng đều có đức A-Súc-Bệ-Phật, Tu-Di-Tướng Phật, Đại-Tu-Di Phật, Tu-Di-Quang Phật, Diệu-Âm Phật; Hằng hà sa số phần đông đức Phật như vậy các ở tại nước bản thân, hiển thị tướng mạo lưỡi rộng lớn lâu năm quấn mọi cõi Tam thiên Đại thiên nhưng mà nói lời thật thà rằng: “Chúng sinh những ngươi bắt buộc cần tin kinh: Xưng Tán Bất Khả Tư Nghị Công Đức Nhất Thiết Chư Phật Ssinh sống Hộ Niệm Này”.

Xá-Lợi-Phất! Thế giới phương thơm Nam, gồm đức Nhật- Nguyệt-Đăng Phật, Danh-Văn-Quang Phật, Đại-Diệm-Kiên Phật, Tu Di-Đăng Phật, Vô-Lượng-Tinh-Tấn Phật… Hằng hà sa số đa số đức Phật như thế, hầu như tại nước mình, hiện ra tướng mạo lưỡi rộng dài quấn khắp cõi tam thiên đại thiên nhưng mà nói lời trung thực rằng: “Chúng sinh những ngươi nên cần tin kinh: Xưng Tán Bất Khả Tư Nghị Công Đức Nhất Thiết Chỏng Phật Snghỉ ngơi Hộ Niệm Này”.

Xá-Lợi-Phất! Thế giới phương Tây, gồm đức Vô Lượng-Tchúng ta Phật, Vô-Lượng-Tướng Phật, Vô-Lượng-Tràng Phật, Đại Quang Phật, Đại-Minch Phật, Bửu-Tướng Phật, Tịnh-Quang Phật… Hằng hà sa số đều đức Phật như vậy, hầu hết tại nước bản thân, hiển thị tướng tá lưỡi rộng nhiều năm quấn khắp cõi tam thiên đại thiên nhưng nói lời thật thà rằng: “Chúng sanh những ngươi buộc phải yêu cầu tin kinh: Xưng Tán Bất Khả Tư Nghị Công Đức Nhất Thiết Clỗi Phật Ssinh sống Hộ Niệm Này”.

Xá-Lợi-Phất! Thế giới pmùi hương Bắc, gồm đức Diệm-Kiên-Phật, Tối-Thắng-Âm Phật, Nan-Trsinh sống Phật, Nhựt-Sanh Phật, Võng-Minch Phật… Hằng hà sa số đều đức Phật như thế, phần nhiều tại nước bản thân, chỉ ra tướng tá lưỡi rộng lớn dài trùm mọi cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng: “Chúng sinh các ngươi nên bắt buộc tin kinh: Xưng Tán Bất Khả Tư Nghị Công Đức Nhất Thiết Clỗi Phật Sngơi nghỉ Hộ Niệm Này”.

Xá-Lợi-Phất! Thế giới phương dưới, bao gồm đức Sư-Tử Phật, Danh-Văn uống Phật, Danh-Quang Phật, Đạt-Mạ Phật, Pháp-Tràng Phật, Trì-Pháp Phật… Hằng hà sa số hầu hết đức Phật như thế, phần nhiều trên nước bản thân, chỉ ra tướng tá lưỡi rộng lớn lâu năm trùm khắp cõi tam thiên đại thiên nhưng nói lời thật thà rằng: “Chúng sinh các ngươi phải yêu cầu tin Kinh: Xưng Tán Bất Khả Tư Nghị Công Đức Nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm Này”.

Xá-Lợi-Phất! Thế giới phương thơm bên trên, bao gồm đức Phạm-Âm Phật, Tú-Vương Phật, Hương-Thượng Phật, Hương-Quang Phật, Đại-Diệm-Kiên Phật, Tạp-Sắc Bửu-Hoa-Nghiêm-Thân Phật, Ta La-Thọ-Vương Phật, Bửu-Hoa Đức Phật, Kiến-Nhất-Thiết-Nghĩa Phật, Như-Tu-Di-Sơn Phật… Hằng hà sa số rất nhiều đức Phật như thế, những trên nước mình, hiển thị tướng mạo lưỡi rộng lớn lâu năm trùm mọi cõi tam thiên đại thiên mà lại nói lời trung thực rằng: “Chúng sanh các ngươi buộc phải đề xuất tin Kinh: Xưng Tán Bất Khả Tư Nghị Công Đức Nhất Thiết Clỗi Phật Slàm việc Hộ Niệm Này”.

Xá-Lợi-Phất! Nơi ý của ông nghĩ cầm như thế nào, vì chưng sao tên là Kinh: Nhứt-Thiết Chỏng Phật Ssinh sống Hộ Niệm?

Xá-Lợi-Phất! Vì ví như tất cả thiện nay nam giới tử, thiện cô gái nhân nào nghe khiếp này mà tbọn họ trì kia, và nghe danh hiệu của đức Phật, thời phần nhiều thiện tại nam giới tử cùng thiện nay con gái nhân ấy đầy đủ được tất cả các đức Phật hộ niệm, đều được không tăn năn chuyển nơi đạo Vô thượng chánh đẳng chánh giác.

Xá-Lợi-Phất! Cho nên các ông đông đảo đề xuất tin nhận lời của Ta và của những đức Phật nói.

Xá-Lợi-Phất! Nếu tất cả tín đồ sẽ phạt nguyện, bây giờ phân phát nguyện, vẫn phân phát nguyện ước ao sinh về cõi nước của đức Phật A Di Đà, thời những người dân ấy đều đặng không thối hận gửi vị trí đạo Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác; vị trí cõi nước tê, hoặc đã sinh về rồi, hoặc hiện nay sanh về, hoặc sẽ sanh về.

Xá-Lợi-Phất! Cho yêu cầu các thiện nam giới tử thiện nay nữ giới nhân trường hợp fan làm sao gồm tin tưởng thời buộc phải cần phạt nguyện sanh về cõi nước kia.

Xá-Lợi-Phất! Nlỗi ta bây giờ ngợi khen công đức không thể nghĩ bàn của các đức Phật, những đức Phật đó cũng ngợi khen công đức thiết yếu nghĩ bàn của Ta cơ mà nói lời nầy: “Đức Thích Ca Mâu Ni Phật giỏi có tác dụng được vấn đề khôn cùng trở ngại thảng hoặc, rất có thể nghỉ ngơi vào cõi Ta Bà đời ác năm món trược: kiếp trược, loài kiến trược, phiền khô não trược, bọn chúng sanh trược, mạng trược trung, mà Ngài bệnh được ngôi Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, Ngài vị những chúng sanh nói ghê pháp mà lại toàn bộ trần thế cực nhọc tin này”. Xá-Lợi-Phất! Phải hiểu được Ta ở trong đời ác ngũ trược thật hành việc nặng nề này: đặng thành bậc Vô Thượng Chánh Giác và vị tất cả trần gian nói tởm pháp cạnh tranh tin này, sẽ là rất khó! Đức Phật nói gớm này rồi, ngài Xá-Lợi-Phất cùng những vị Tỳ kheo, tất cả trong đời: Trời, Người, A-Tu-La, v..v.. nghe lời của đức Phật dạy dỗ, hầu như sung sướng tin thừa nhận đhình ảnh lễ cơ mà lui ra.

Tây Phương thơm Giáo Chủ

Tịnh Độ Năng Nhơn

Tđọng Thập Bát Nguyện Độ Chúng Sanh

Phát Nguyện Thệ Hoằng Thâm

Thượng Phẩm Thượng Sanh

Đồng Phó Bảo Liên Thành

1. Nam Mô An Dưỡng Quốc Cực Lạc Giới Di Đà Hải Hội Vô Lượng Quang Như Lai

2. Nam Mô An Dưỡng Quốc Cực Lạc Giới Di Đà Hải Hội Vô Biên Quang Nhỏng Lai

3. Nam Mô An Dưỡng Quốc Cực Lạc Giới Di Đà Hải Hội Vô Ngại Quang Như Lai

4. Nam Mô An Dưỡng Quốc Cực Lạc Giới Di Đà Hải Hội Vô Đối Quang Như Lai

5. Nam Mô An Dưỡng Quốc Cực Lạc Giới Di Đà Hải Hội Diệm Vương Quang Nhỏng Lai

6. Nam Mô An Dưỡng Quốc Cực Lạc Giới Di Đà Hải Hội Tkhô giòn Tịnh Quang Nhỏng Lai

7. Nam Mô An Dưỡng Quốc Cực Lạc Giới Di Đà Hải Hội Hoan Hỷ Quang Như Lai

8. Nam Mô An Dưỡng Quốc Cực Lạc Giới Di Đà Hải Hội Trí Tuệ Quang Nhỏng Lai

9.. Nam Mô An Dưỡng Quốc Cực Lạc Giới Di Đà Hải Hội Nan Tư Quang Nhỏng Lai

10. Nam Mô An Dưỡng Quốc Cực Lạc Giới Di Đà Hải Hội Bất Đoạn Quang Như Lai 

11. Nam Mô An Dưỡng Quốc Cực Lạc Giới Di Đà Hải Hội Vô Xưng Quang Như Lai

12. Nam Mô An Dưỡng Quốc Cực Lạc Giới Di Đà Hải Hội Siêu Nhật Nguyệt Quang Như Lai

PHÁT NGUYỆN SÁM HỐI

Đệ tử bọn chúng bé tự vô thỉ,

Gây bao tội ác vì chưng lầm mê,

Đắm vào sanh tử sẽ bao lần, 

Nay cho trước đài vô thượng giác;

Biển è cổ khổ lâu đời luân lạc,

Với sinc linch vô số điêu tàn,

Sống u hoài vào kiếp lầm than,

Con lạc lõng không chú ý phương thơm phía,

Đoàn nhỏ dở người, từ tương đối lâu vất vưởng,

Hôm nay bắt gặp đạo huy hoàng,

Xin hướng về núp nhẵn trường đoản cú quang quẻ,

Lạy Phật Tổ soi băng thông bước.

Bao tội khổ vào con đường ác trược,

Vì ttê mê, Sảnh, mê mệt, mạn tạo ra,

Con bây giờ giữ trọn lời nguyền,

Xin sám hối để lòng tkhô nóng thoát;

Trí huệ quang minh nhỏng nhựt nguyệt,

Từ bi vô lượng cứu giúp quần sinch,

Ôi ! Từ thọ ba vùng ngục tù hình,

Giam giữ lại mãi nhỏ nguyền thoát ra khỏi,

Theo gót Ngài quá qua khổ ải,

Nương thuyền tự quá bể ái hà,

Nhớ lời Ngài, “Bờ giác không xa

Hành thập thiện tại cho đời tươi sáng,

Bỏ vấn đề ác, để đời quang quẻ,

Đem phúc lành gieo rắc phàm nhân”.

Lời ngọc kim cương ghi mãi mặt lòng,

Con nguyện được sinh sống đời rộng rãi,

Con niệm Phật để lòng ghi nhớ mãi,

Hình trơn fan cứu khổ chúng sinh,

Để theo Ngài bên trên bước mặt đường lành,

Chúng nhỏ khổ, nguyền xin cứu giúp khổ;

Chúng con khổ, nguyền xin từ độ,

Ngoài tmê mẩn lam, săn năn ngập ttách,

Phá say đắm mê, trí huệ hoàn hảo và tuyệt vời nhất,

Con ghi nhớ đức Di Đà Lạc quốc,

Phật A Di Đà thân kim sắc,

Tướng tốt quang đãng minh từ trang nghiêm

Năm Tu Di uyển gửi bạch hào, 

Bốn biển lớn mập vào ngần đôi mắt biếc,

Trong hào quang hóa rất nhiều Phật,

Vô số Bồ tát hiện ở trong,

Bốn mươi tám nguyện độ chúng sanh,

Chín phẩm sen rubi lên giải thoát,

Quy mạng lễ A Di Đà Phật,

Ở phương Tây nhân loại an lành,

Con nay xin vạc nguyện vãng sanh,

Cúi xin đức Từ bi tiếp độ.

Nam-mô Tây-pmùi hương Cực-Lạc thế-giới, đại-trường đoản cú, đại-bi A-Di-Đà Phật.

Nam-mô A-Di-Đà Phật. (108 lần)

Nam-mô Quán-Thế-Âm Bồ-Tát (3lần)

Nam-tế bào Đại-Thế-Chí Bồ-Tát (3lần)

Nam-tế bào Địa-Tạng-Vương Bồ-Tát. (3 lần)

Nam-tế bào Thanh-Tịnh Đại-Hải-Chúng Bồ-Tát. (3 lần)

MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA MẬT-ÐA TÂM-KINH

Quán-tự-tại Bồ-tát, hành thâm nám Bát-nhã Ba-la mật-nhiều thời, chiếu kiến ngũ-uẩn giai không, độ duy nhất thiết khổ ách. Xá-Lợi-Tử ! Sắc bất dị không, không bất dị dung nhan, nhan sắc tức thị ko, ko tức thị sắc đẹp, thọ, tưởng, hành, thức, diệc phục nhỏng thị.

Xá-Lợi-Tử ! Thị chư Pháp không tướng, bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Thị thế ko trung, vô dung nhan, vô thọ, tưởng, hành, thức, vô nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý; vô dung nhan, thinc, hương thơm, vị, xúc, pháp; vô nhãn giới, nãi chí vô ý-thức-giới, vô vô-minch diệc, vô vô-minc tận, nãi chí vô lão tử, diệc vô lão-tử tận; vô khổ, tập, diệt, đạo; vô trí diệc vô đắc.

Dĩ vô ssinh sống đắc nắm, Bồ-đề tát-đỏa y Bát-nhã-ba-la mật-đa núm, tâm vô quái-ngại; vô quái-hổ thẹn nạm, vô hữu khủng-ba, viễn ly điên-hòn đảo mộng tưởng, cứu giúp cánh Niết-bàn. Tam-thế chư Phật, y Bát-nhã-ba-la mật-nhiều cụ, đắc A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề.

Cố tri Bát-nhã Ba-la-mật-nhiều, thị đại-thần chú, thị đại minch chụ, thị vô-thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú năng trừ nhứt thiết khổ, chơn thiệt bất hỏng.

Cố tmáu Bát-nhã-ba-la-mật-đa chú, tức thuyết chụ viết: Yết-đế yết-đế, ba-la yết-đế, ba-la-tăng yết-đế, Bồ-đề tát bà ha. (3 lần)

VÃNG SANH TỊNH ĐỘ THẦN CHÚ

Nam-mô a di đà bà dạ, Đa tha dà nhiều dạ, Đa địa dạ tha.

A di rị đô bà tỳ,

A di rị đa vớ đam bà tỳ,

A di rị nhiều tì ca lan đế,

A di rị nhiều, tì ca lan nhiều,

Dà di nị dà dà mãng cầu,

Chỉ đa ca lệ ta bà ha.

 HỒI HƯỚNG

Phúng gớm công-đức thù thắng hạnh,

Vô-biên chiến hạ phước giai hồi-hướng,

Phổ nguyện pháp-giới chư chúng-sanh

Tốc vãng Vô-lượng-Quang Phật ngay cạnh.

Nguyện tiêu tam cphía trừ phiền khô óc,

Nguyện đắc trí-huệ crộng minch liễu,

Phổ nguyện tội-cphía tất tiêu-trừ,

Thế cụ hay hành Bồ-tát đạo.

Nguyện sinh Tây-phương tịnh thổ trung,

Cửu phẩm liên hoa vi phụ chủng loại,

Hoa khai con kiến Phật ngộ vô-sanh,

Bất tăn năn Bồ Tát vi bạn lữ.

Nguyện dĩ demo công-đức

Phổ cập ư nhứt thiết

Ngã đẳng dữ chúng-sanh

Giai cộng thành Phật-đạo.

***

PHỤC NGUYỆN 

Nam Mô Tây Phương thơm Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật Liên Tòa Chứng Minch.

Phục Nguyện Thượng Chúc Phật Nhật Tăng Huy Pháp Luân Thường Chuyển, Phong Điều Vũ Thuận, Quốc Thới Dân An, Thế Giới Hòa Bình Chúng Sanh An Lạc.

Chúng Con Nguyện Đem Công Đức Này Hồi Hướng Trang Nghiêm Tây Phương Phật Tịnh Độ, Trên Đền Bốn Ơn Nặng, Dưới Cứu Khổ Ba Đường, Xin Hồi Hướng Oan Gia Trái Chủ Trong Nhiều Đời Nhiều Kiếp, Cũng Nlỗi Hiện Tại, Hữu Hình Và Vô Hình, Nếu Có Ai Thấy Nghe Điều Phát Tâm Bồ Đề, Hết Một Báo Thân Này Sanh Qua Cõi Cực Lạc.

Chúng Con Nguyện Cầu Đức Phật A Di Đà Thuỳ Từ Chấn Tích Quang Lâm Pđợi Ngọc Hào Quang Gia Hộ Cho Tất Cả Chúng Con Biết Trước Giờ Lâm Chung, Thân Không Tật Bệnh Tâm Không Hôn Mê, Nhất Tâm Niệm Phật. Phật Và Thánh Chúng Tay Cầm Đài Vàng, Tiếp Dẫn Chúng Con Vãng Sanh Về Tây Phương Cực Lạc.

Chúng Con Nguyện Cầu Đức Quán Thế Âm Bồ Tát Thuỳ Từ Chấn Tích Quang Lâm, Gia Hộ Cho Chúng Con Cùng Tất Cả Chúng Sanh, Thân Tâm Thường An Lạc, Tật Bệnh Tiêu Trừ, Cnạp năng lượng Lành Tăng Trưởng, Phước Huệ Trang Nghiêm. Xuân Đa Các Khánh, Hạ Bảo Bình An, Thu Tống Tam Tai, Đông Nghinch Bách Phúc, Một Hậu Đắc Di Đà Tchúng ta Ký.

Chúng Con Nguyện Cầu Đức Phật A Di Đà, Thị Từ Chấn Tích Quang Lâm, Pđợi Ngọc Hào Quang, Tiếp Dẫn Chư Hương Linh, Vong Linh, Cửu Huyền Thất Tổ, Thập Nhị Loại Cô Hồn, Ngạ Quỷ Hà Xa, Hữu Vị Vô Danh, Hữu Danh Vô Vị, Nam Nữ Thương Vong Lai Đáo Phật Tiền, Thính Pháp Vnạp năng lượng Kinh, Tóc Thoát Mê Đồ Siêu Sanh Tịnh Độ.

Phổ Nguyện Âm Siêu Dương Thới , Pháp Giới Chúng Sanh, Tình Dữ Vô Tình, Đồng Sanh Cực lạc, Đồng Kiến Di Đà, Đồng ngộ Vô Sanh, Đồng Thành Phật Đạo. 

TAM TỰ QUY-Y

Tự quy-y Phật, đương nguyện chúng-sinh, thể giải đại đạo, phân phát vô thượng trung ương. (1 lạy)

Tự quy-y Pháp, đương nguyện chúng-sanh, xâm nhập gớm tạng, trí-tuệ như hải. (1 lạy)

Tự quy-y Tăng, đương nguyện chúng-sanh, thống lý đại-bọn chúng, nhứt thiết vô hổ hang. (1 lạy)