NHỮNG CẶP TỪ TRÁI NGHĨA

Học từ bỏ vựng giờ đồng hồ Anh theo cặp trường đoản cú trái nghĩa là một trong Một trong những bí quyết ghi nhớ kết quả. Vậy các cặp tự trái nghĩa nào thường được tín đồ bạn dạng ngữ thực hiện những trong giao tiếp? Cùng macerafilmizle.com English search hiểu những cặp từ bỏ trái nghĩa được sử dụng nhiều duy nhất trong giờ Anh nhé.

100 cặp từ bỏ trái nghĩa được dùng những duy nhất vào giờ Anh

100 cặp trường đoản cú trái nghĩa được dùng những độc nhất trong tiếng Anh

Above /ə’bʌv/ bên trên >Add /æd/ cộng, phân phối >All /ɔ:l/ toàn bộ >Alive /əˈlaɪv/: sinh sống >Alone /ə’loun/ độc thân >Asleep /əˈsliːp/ bi thảm ngủ >Back /bæk/ phía sau >Beautiful /ˈbjuː.t̬ə.fəl/: đẹp mắt >Before /bi’fɔ:/ trước >Begin /bi’gin/ ban đầu >Big /big/ lớn >Cool /ku:l/: hững hờ >Clean /kliːn/: sạch sẽ >Dark /dɑ:k/ về tối >Difficult /’difikəlt/ nặng nề >Dry /drai/ thô >East /i:st/ đông >Empty /’empti/ trống ko >Enter /’entə/ lối vào >Even /’i:vn/ chẵn >Early: nhanh chóng /ˈɝː.li/late >Fact /fækt/ sự thật >Fat – /fæt/ – thin >First /fə:st/ trước tiên >Get /get/ nhận thấy >Good: giỏi /ɡʊd/ >High /hai/ cao >Hot: nóng – /hɑːt/ >Happy: vui vẻ – /ˈhæp.i/ >Inside /in’said/ trong >Jolly /’dʒɔli/ ba lơn >Know /nou/ biết >Leave /li:v/ tránh đi >Left /left/ trái >Loud /laud/ rầm rĩ >Most /moust/ đa số >Modern /ˈmɑː.dɚn/: tân tiến >Near /niə/ ngay gần >New /nuː/ mới >North /nɔ:θ/ bắc >On /on/ bật >Open /’oupən/ msống >Over /’ouvə/ bên trên >Part /pa:t/ phần, bộ phận >Play /plei/ chơi >Private /ˈpraɪvɪt/ riêng biệt bốn, cá thể >Push /puʃ/ đẩy >Question /ˈkwɛstʃən/ hỏi >Raise /reiz/ tăng >Right /rait/ đúng >Sad /sæd/ bi quan rầu >Safe /seif/ an ninh >Same /seim/ giống nhau >Sit /sit/ ngồi >Sweet /swi:t/ ngọt >Soft: mềm/sɑːft/ >Single: độc thân /ˈsɪŋ.ɡəl/ >Through /θru:/ nỉm >True /truː/ đúng >Vertical /ˈvɜrtɪkəl/ dọc >Wide /waid/ rộng lớn >Win /win/ chiến thắng >Young /jʌɳ/ trẻ>Laugh / læf / cười cợt >Clean / kliːn / sạch >Good / ɡʊd / tuyệt >Happy / ˈhæpi / vui vẻ >Slow / sloʊ / chậm >Open / ˈoʊpən / mở >Inside / ˌɪnˈsaɪd / vào >Under / ˈʌndər / sinh sống dưới >Day / deɪ / ngày >Wide / waɪd / rộng >Front / frʌnt / trmong >Smooth / smuːð / nhẵn nhụi >Hard-working / hɑːrd ˈwɜːrkɪŋ / siêng chỉ >Pull / pʊl / kéo >Alive / əˈlaɪv / sống >Buy / baɪ / sở hữu >Build / bɪld / xây >Bright / braɪt / sáng >Left / left / trái >Deep / diːp / sâu >Full / fʊl / đầy >Fat / fæt / béo, mập >Beautiful / ˈbjuːtɪfl / đẹp >Strong / strɔːŋ / mạnh >Old / oʊld / cũ >Brave / breɪv / dũng cảm >Big / bɪɡ / to >Rich / rɪtʃ / giàu >Straight / streɪt / thẳng >Thick / θɪk / dày >Long / lɔːŋ / dài >Hot / hɑːt / nóng >Tall / tɔːl / cao >Love / lʌv / yêu thương >

Với sát 100 cặp từ trái nghĩa bên trên, macerafilmizle.com English hi vọng bạn đã ghi lưu giữ không còn với thực hiện linch hoạt vào giao tiếp. Hãy luyện tập mỗi ngày nhằm giao tiếp tiếng Anh tự tín trong 1 ngày sớm nhất nhé.