QUY ĐỊNH BẦU CỬ TRONG ĐẢNG

MỤC LỤC VĂN BẢN
*

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG --------

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ---------------

Số: 03-HD/TW

Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2020

HƯỚNG DẪN

MỘTSỐ VẤN ĐỀ CỤ THỂ THỰC HIỆN QUY CHẾ BẦU CỬ TRONG ĐẢNG

- Căn cứ Điều lệ Đảng;

- Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấphành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khóa XII;

Ban Bí thư hướng dẫn một số vấn đề cụthể thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng như sau:

1. Về đối tượngvà phạm vi điều chỉnh (Điều 1)

Khi tổ chức đảng chuẩn bị nhân sự làcấp ủy viên, đảng viên để giới thiệu ứng cử, bầu vào cácchức danh lãnh đạo Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân từ Trungương đến cơ sở thì phải thực hiện theo Điều 13 Quy chế bầu cửtrong Đảng và các quy định, hướng dẫn có liên quan.

Bạn đang xem: Quy định bầu cử trong đảng

2. Về số lượng vàdanh sách đoàn chủ tịch (chủ tịch) đại hội; cơ quan tiếp nhận hồ sơ ứng cử, đềcử của đảng viên (Khoản 1, Khoản2, Điều 4)

2.1. Cấp ủy triệu tập đại hội dự kiến số lượng và danhsách đoàn chủ tịch (chủ tịch) đại hội, trình đại hội biểu quyết thông qua.

2.2. Cấp ủy triệu tập đại hội giao ban tổ chức của cấpủy tiếp nhận, hướng dẫn hoàn thiện thủ tục, hồ sơ đối vớicác trường hợp ứng cử, đề cử (theo các Khoản 4.1 và 4.2, Mục4 của Hướng dẫn này).

3. Về kiểm phiếubằng máy vi tính (Điều 7)

Nếu kiểm phiếu bằng máy vi tính, cấp ủyhoặc ban thường vụ cấp ủy cấp triệu tập đạihội phải lựa chọn nhân viên kỹ thuật bảo đảm tiêu chuẩn chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật, bảo đảm công tác bảo mật, giới thiệucho đoàn chủ tịch đại hội xem xét, quyết định việc sử dụng. Thống nhất sử dụngphần mềm kiểm phiếu do Quân ủy Trung ương chỉ đạo sản xuất,bảo đảm tính bảo mật; Ban Tổ chức Trung ương chịu trách nhiệm quản lý, cung cấp.

4. Về thủ tục, hồsơ ứng cử, đề cử (Điều 10, Điều12)

4.1. Việc ứng cử, đề cử ở đại hộiđại biểu đảng bộ cơ sở:

- Đảng viên chính thức không phải làđại biểu đại hội nếu ứng cử để đại hội xem xét bầu vào cấp ủy thì làm đơn ứng cử (Mẫu số 1) nộp đảng ủycơ sở.

- Đại biểu chính thức của đại hội khiđề cử đảng viên chính thức không phải là đại biểu của đại hội để đại hội xemxét bầu vào cấp ủy thì chuẩn bị phiếu đề cử (Mẫu số 2) nộp cho đoàn chủ tịch đại hội; phiếu đề cử phảicó ý kiến đồng ý của người được đề cử.

4.2. Việc ứng cử, đề cử ở đại hộiđảng bộ cấp huyện và tương đương trở lên

a) Thủ tục, hồ sơ ứng cử

- Đại biểu chính thức ở đại hội đạibiểu nếu ứng cử để đại hội xem xét bầu vào cấp ủy thì làmđơn ứng cử (Mẫu số 1) nộp đoàn chủ tịch đại hội.

- Đảng viên chính thức không phải làđại biểu đại hội nếu ứng cử để đại hội xem xét bầu vào cấp ủy thì nộp hồ sơ ứng cử cho cơ quan tổ chức của cấp ủy triệu tập đại hội chậm nhất là 15 ngày làm việc trước ngày khai mạc đạihội. Hồ sơ của người ứng cử thực hiện theo Phụ lục số01 kèm theo Hướng dẫn này.

b) Thủ tục, hồ sơ đề cử

Đại biểu chính thức của đại hội nếu đềcử đảng viên chính thức trong đảng bộ không phải là đại biểu của đại hội để đạihội xem xét bầu vào cấp ủy thì chuẩn bị hồ sơ đề cử, nộpđoàn chủ tịch đại hội. Hồ sơ đề cử thực hiện theo Phụ lụcsố 02 kèm theo Hướng dẫn này.

4.3. Tại đại hội (hội nghị), nếu việc ứng cử, đề cử được tổ chức tại cácđoàn đại biểu thì trưởng đoàn đại biểu tổng hợp danh sách những người ứng cử,được đề cử (không lấy danh nghĩa đoàn đại biểu đề cử; không biểu quyết danhsách ứng cử, đề cử tại đoàn) nộp đoàn chủ tịch đại hội (hội nghị).

4.4. Việc ứng cử, đề cử đối với cấp ủy viên từ chi bộ đến Ban Chấp hànhTrung ương thực hiện theo Điều 13 Quy chế bầu cử trong Đảng.

5. Về trách nhiệmcủa người đề cử trong việc giới thiệu nhân sự tham gia cấp ủy tại đại hội (Điều 11)

Tại đại hội, người đề cử nhân sự thamgia cấp ủy phải chịu trách nhiệm trước đại hội về tiêu chuẩn,điều kiện tham gia cấp ủy của người mà mình đề cử. Sau đạihội, nếu xác minh người được đề cử không đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy địnhthì tùy theo mức độ vi phạm, người đề cử sẽ bị xem xét xửlý theo quy định của Đảng.

6. Về việc chorút và không cho rút khỏi danh sách bầu cử (Khoản 4, Khoản 5, Điều 5)

- Đoàn chủ tịch tổng hợp danh sách nhữngngười ứng cử, được đề cử tại đại hội (hội nghị) và những người xin rút khỏidanh sách bầu cử; đề xuất cho rút khỏi danh sách bầu cử những trường hợp vi phạm Điều 13 Quy chế bầu cử trong Đảng, nhữngtrường hợp được rút và không được rút khỏi danh sách bầu cử, báo cáo đại hội (hộinghị) xem xét, quyết định bằng hình thức biểu quyết bằng phiếu hoặc giơ tay.

- Trường hợpdanh sách gồm nhân sự do cấp ủy triệu tập đại hội (hội nghị)đề cử, do đại biểu đại hội (hội nghị) đề cử và người ứng cử chưa đủ số dư 30%so với số lượng cần bầu thì đoàn chủ tịch đề xuất với đạihội (hội nghị) biểu quyết thông qua danh sách bầu cử.

- Trường hợpdanh sách gồm nhân sự do cấp ủy triệu tập đại hội (hội nghị)đề cử, do đại biểu đại hội (hội nghị) đề cử và người ứng cử nhiều hơn 30% so vớisố lượng cần bầu thì tiến hành các thủ tục lấy phiếu xin ý kiến đại hội (hộinghị) đối với những người ứng cử, được đề cử tại đại hội (hội nghị).

Ví dụ: Đại hội đảng bộ huyện A biểuquyết số lượng cần bầu là 35 người. Cấp ủy triệu tập đại hội chuẩn bị danh sách là 40 người (số dư so với số lượng cần bầu là 14,28%). Tạiđại hội, có 11 người ứng cử và được đề cử.

Như vậy, tổng hợp danh sách là 51người, có số dư 45,71% so với số lượng cần bầu.

Trong số những người ứng cử và đượcđề cử, có 7 người xin rút, đại hội biểu quyết đồng ýcho 3 người rút, danh sách còn lại 48 người (trong đó có8 người ứng cử, được đề cử tại đại hội), có số dư là 37,14% so với số lượng cần bầu; đoàn chủ tịch lập danh sách 8 ngườiứng cử, được đề cử tại đại hội để xin ý kiến đại hội để lựa chọn 5 ngườitheo số phiếu đồng ý từ cao đến thấp (nếu chọn6 người thì số dư sẽ là 31,42%, vượt quá 30%) khiđó danh sách có 45 người, số dư là 28,57% (đạt số dư không quá 30%).

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, đoàn chủtịch báo cáo lập danhsách bầu cử có 45 người (gồm 40 người do cấp ủy triệutập đại hội giới thiệu và 5 người được đại hội lựa chọn trong số những người ứng cử, được đề cử), trình đại hội biểu quyết thông qua.

7. Việc lấy phiếuxin ý kiến đối với những người ứng cử, được đề cử tại đại hội (hội nghị)

- Đoàn chủ tịch lập tổ giúp việc kiểmphiếu xin ý kiến là những thành viên của đoàn thư ký. Trường hợp cần thiết đoàn chủ tịch có thể lựa chọn một số đại biểu chính thức(trong đại hội đại biểu) hoặc một số đảng viên chính thức (trong đại hội đảng viên) không có tên trong danh sách ứng cử, được đề cửtham gia tổ giúp việc kiểm phiếu.

- Phiếu xin ý kiến đại hội (hội nghị)thực hiện theo mẫu (Mẫu số 4), đóng dấu của cấp ủytriệu tập đại hội (hội nghị) ở góc trái phía trên của phiếu (đốivới chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở hoặc đảng bộ bộ phậnđóng dấu của đảng ủy cơ sở). Phiếu in họ và tên những ngườiứng cử, được đề cử tại đại hội (hội nghị) xếp thứ tự tên người theo vần A, B,C,...; nếu có nhiều người trùng tên thì xếp theo họ; nếu trùng cả họ thì xếptheo tên đệm; nếu cả 3 dữ kiện này đều trùng thì người có tuổi đảng cao hơn đượcxếp tên trên (nơi không có điều kiện in phiếu, tổ giúp việc có thể ghi danhsách trên phiếu).

- Đại biểu đại hội (hội nghị) lựa chọn,đánh dấu X vào ô đồng ý hoặc ô không đồng ý tương ứng với họ và tên người trongphiếu xin ý kiến.

- Tổ giúp việc kiểm phiếu hướng dẫncách thức bỏ phiếu, kiểm tra, niêm phong thùng phiếu, phát phiếu, kiểm đếm vàbáo cáo đại hội (hội nghị) về số lượng phiếu phát ra và phiếu thu về; kiểm phiếu(tính kết quả phiếu xin ý kiến, phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ được thực hiện tương tự như quy định về tính kết quả bầu cử), lậpbiên bản kiểm phiếu (Mẫu số 5), báo cáo đoàn chủ tịchđể đoàn chủ tịch trình đại hội (hội nghị) xem xét, quyết định.

8. Về số dư vàdanh sách bầu cử (Điều 16)

8.1. Trường hợp cần bầu lấy số lượng 1 người thì danh sách bầu cử là 2 người(Khoản 5, Điều 16). Trong trường hợp này, cấp ủy triệu tập đại hội (hội nghị) chỉ nên lựa chọn giới thiệu 1 người.

- Trường hợp cấpủy triệu tập đại hội (hội nghị) đề cử 1 người và tại đại hội(hội nghị) không có người ứng cử, được đề cử thêm thì đoàn chủ tịch xin ý kiếnđại hội (hội nghị) biểu quyết thông qua danh sách bầu cử là 1 người.

- Trường hợp cấp ủy triệu tập đại hội (hội nghị) đề cử 1 người và tại đại hội (hội nghị) cóngười ứng cử, được đề cử thêm vượt quá 2 người thì đoàn chủ tịch lấy phiếu xiný kiến đại hội (hội nghị) về người ứng cử, được đề cử thêm tại đại hội (hội nghị)để lựa chọn nhân sự lập danh sách bầu cử tối đa là 2 người.

8.2. Việc bầu ủy ban kiểm tra các cấp thực hiện có sốdư như bầu cấp ủy.

9. Về lấy phiếugiới thiệu bí thư cấp ủy

Sau khi đại hội bầu được cấp ủy khóa mới, Đoàn Chủ tịch đại hội chủ trì việc lấyphiếu giới thiệu của Đại hội đối với nhân sự bí thư cấp ủy trong số các đồng chí vừa trúng cử cấp ủy viên.Ban kiểm phiếu của Đại hội tổ chức kiểm phiếu, báo cáo kết quả với Đoàn Chủ tịchĐại hội và cấp ủy cấp trên (thông quađồng chí có thẩm quyền được cấp ủy cấp trên cử về dự và chỉ đạo); bàn giao biên bản kiểm phiếu và phiếu giới thiệucho cấp ủy khóa mới (thông qua đồngchí triệu tập viên theo quy định tại Khoản 1, Điều 21 Quy chế bầucử trong Đảng).

10. Danh sáchtrích ngang của các ứng cử viên (Điều18)

Từ đại hội cấp huyện và tương đươngtrở lên, trước khi tiến hành bỏ phiếu chính thức, đoàn chủ tịch cung cấp danhsách trích ngang của các ứng cử viên (xếp thứ tự như danh sách bầu cử) để đạibiểu nghiên cứu trước (Mẫu số 6).

11. Về việc bầuđủ số lượng đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên; triệu tập hoặc không triệu tậpđại biểu thay thế đại biểu dự đại hội đối với một số trường hợp cụ thể (Điều 20)

11.1. Về số lượng đại biểu

Đại hội đảng bộ cấp dưới phải bầu đủsố lượng đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên; không được bầu quá số lượng quyđịnh. Trường hợp bầu thiếu phải được đa số đại biểu biểu quyết tán thành và báocáo với cấp ủy cấp trên.

11.2. Những trường hợp khôngtriệu tập dự đại hội

- Những đảng viên ở đại hội đảngviên, những cấp ủy viên và những đại biểu ở đại hội đại biểumà trước thời điểm khai mạc đại hội bị đình chỉ sinh hoạt đảng, đình chỉ sinhhoạt cấp ủy, bị khởi tố bị can, bị truy tố; những đại biểuđược bầu nhưng không đúng nguyên tắc, thủ tục bầu cử.

- Những cấp ủy viêncấp triệu tập đại hội đã có quyết định nghỉ hưu hoặc thông báo nghỉ hưu mà thờiđiểm nghỉ hưu trước thời điểm khai mạc đại hội; hoặc chuyển công tác ra ngoài đảngbộ trước thời điểm khai mạc đại hội.

11.3. Về thay thế đại biểu

- Đại biểu chính thức do đại hội cấpdưới bầu mà không thể tham dự suốt thời gian đại hội thì cấp ủy cử đại biểu dự khuyết thay thế.

- Đại biểu chính thức sau khi được bầuđã chuyển sinh hoạt đảng ra ngoài đảng bộ (cấp triệu tập đạihội) thì tổ chức đảng nơi đó được cử đại biểu dự khuyết thay thế. Nếu không cóđại biểu dự khuyết thay thế, nơi có điều kiện thì bầu bổ sung đại biểu.

- Đại biểu chính thức vắng mặt nhữngngày đầu đại hội, đã có đại biểu dự khuyết thay thế, nhưng thời gian cuối đại hộicó điều kiện tham dự đại hội, nếu được đoàn chủ tịch đại hội đồng ý mời dự thìđược dự theo tư cách đại biểu mời.

Nơi nhận: - Các tỉnh ủy, thành ủy, - Các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương, - Các đảng ủy đơn vị sự nghiệp Trung ương, - Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, - Lưu Văn phòng Trung ương Đảng.

T/M BAN BÍ THƯ Trần Quốc Vượng

PHỤ LỤC SỐ 01

Hồ sơ ứng cử ở đại hội đảng bộ cấphuyện và tương đương trở lên gồm:

- Đơn ứng cử (Mẫusố 1).

- Phiếu đảng viên có xác nhận của cấpủy cơ sở (Mẫu 2, Hồ sơ đảng viên).

- Bản kê khai tài sản, thu nhập củamình, của vợ hoặc chồng, con chưa thành niên theo quy định hiện hành của Chínhphủ.

- Giấy chứng nhận sức khỏe của cơ sở y tế có thẩm quyền (trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày có kếtquả khám sức khỏe đến ngày khai mạc đại hội).

- Bản nhận xét của chi ủy hoặc chi bộ (nơi không có chi ủy) nơi sinh hoạt (Mẫusố 3).

- Bản nhận xét của chi ủy hoặc chi bộ (nơi không có chi ủy) nơi cư trú (Mẫu 5A-SHĐ).

PHỤ LỤC SỐ 02

Ở đại hội đảng bộ cấp huyện và tươngđương trở lên, đại biểu chính thức của đại hội đề cử đảng viên chính thức trongđảng bộ không phải là đại biểu của đại hội để được bầu vào cấp ủy thì nộp đoàn chủ tịch đại hội hồ sơ gồm:

- Phiếu đề cử (Mẫu số 2).

- Phiếu đảng viên có xác nhận của cấpủy cơ sở (Mẫu 2, Hồ sơ đảng viên).

- Bản kê khai tài sản, thu nhập củacá nhân, vợ hoặc chồng, con chưa thành niên của người được đề cử theo quy địnhhiện hành của Chính phủ.

- Giấy chứng nhận sức khỏe của ngườiđược đề cử của cơ sở y tế có thẩm quyền (trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày có kếtquả khám sức khỏe đến ngày khai mạc đại hội).

- Bản nhận xét của chi ủy hoặc chi bộ(nơi không có chi ủy) nơi đảng viên được đề cử sinh hoạt (Mẫu số 3).

- Bản nhận xét của chi ủy hoặc chi bộ(nơi không có chi ủy) nơi đảng viên được đề cử cư trú (Mẫu5A-SHĐ).

(Mẫu số 1)

ĐẢNGCỘNG SẢN VIỆT NAM--------------------

ĐƠN ỨNG CỬ

Kínhgửi ……………………………………………………..

Tên tôi là: ………………………………………………………………………..,giới tính: Nam, Nữ1.

Họ và tên khai sinh: ………………………………………………………………………………………

Họ và tên đang dùng:……………………………………………Sinh ngày:…………………………...

Quê quán: ………………………………………………………………………………………………….

Nơi đăng ký hộ khẩu:………………………………………………………………………………………

Nơi tạm trú hiện nay:………………………………………………………………………………………

Dân tộc: ………………………………………………….Tôn giáo: …………………………………….

Ngày vào Đảng: …………………………………………………………………………………………..

Xem thêm: Ốp Điện Thoại Samsung J7, Bao Da Galaxy J7, Dán Kính Cường Lực, Ốp Trong Suốt

Ngày chính thức: ………………………………………………………………………………………….

Trình độ học vấn:.........................................................................................................................

Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: ……………………………………………………………………..

Trình độ lý luận chính trị: ………………………………………………………………………………..

Nghề nghiệp hiện nay: ………………………………………………………………………………….

Chức vụ đảng: …………………………………………………………………………………………….

Chức vụ chính quyền: ……………………………………………………………………………………

Là đảng viên chính thức sinh hoạt tạichi bộ: …………………………………………………………

Căn cứ Điều lệ Đảng, Quy chế bầu cửtrong Đảng và các quy định của Đảng về tiêu chuẩn, điều kiện cấp ủy viên, tôi tựnhận thấy mình có đủ tiêu chuẩn và điều kiện quy định nên làm Đơn này ứng cử đểđược bầu làm ……………………….. Nếu đượctrúng cử, tôi xin cam đoan thực hiện mọi nhiệm vụ theo sự phân công của tổ chức.

…………., ngày … tháng … năm 20 … NGƯỜI ỨNG CỬ (Ký và ghi rõ họ tên)

(Mẫusố 2)

ĐẢNGCỘNG SẢN VIỆT NAM--------------------

PHIẾU ĐỀ CỬ

Kínhgửi: ……………………………………………….

Tên tôi là: ……………………………………………..hiện đang sinh hoạt tại chi bộ: ………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

Căn cứ Điều lệ Đảng và Quy chế bầu cử trong Đảng, tôi làm Phiếu này đề cử đồng chí: ………………………………………để được bầu vào …………………………………………..

Sơyếu lý lịch của người được đề cử

Họ và tên khai sinh: ……………………………………... Nam, Nữ2……. Sinh ngày: …………..…

Họ và tên đang dùng: ……………………………………………………………………………………..

Quê quán: …………………………………………………………………………………………………

Nơi đăng ký hộ khẩu: ……………………………………………………………………………………..

Nơi tạm trú hiện nay: …………………………………………………………………………………….

Dân tộc: ………………………………………….. Tôn giáo: …………………………………………….

Ngày vào Đảng: ………………………………………………………………………………………….

Ngày chính thức: …………………………………………………………………………………………

Trình độ học vấn: ..........................................................................................................................

Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: ………………………………………………………………………

Trình độ lý luận chính trị: …………………………………………………………………………………

Nghề nghiệp: ………………………………………………………………………………………………

Chức vụ đảng: ……………………………………………………………………………………………

Chức vụ chính quyền: …………………………………………………………………………………

Là đảng viên chính thức sinh hoạt tạichi bộ: ………………………………………………………….

Tôi xin chịu trách nhiệm trước đại hội về tiêu chuẩn, điều kiện tham gia cấp ủy củađồng chí được đề cử nêu trên. Nếu sai, tôi xin chịu xử lýtheo quy định của Đảng.

Ý KIẾN CỦA NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ CỬ (Ký và ghi rõ họ tên)

……., ngày … tháng … năm 20… NGƯỜI ĐỀ CỬ (Ký và ghi rõ họ tên)

(Mẫu số 3)

ĐẢNG BỘ: ………………………… CHI ỦY: …………………………….

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ----------------------------------------

…, ngày … tháng … năm 20…

NHẬN XÉT ĐẢNG VIÊN CỦA CHI ỦY HOẶC CHIBỘ (NƠI KHÔNG CÓ CHI ỦY) NƠI ĐẢNG VIÊN SINH HOẠT (CÔNG TÁC)

- Họ và tên đảng viên được nhận xét: ………………………………………………………………….

- Chức vụ hiện nay: ……………………………………………………………………………………....

Tóm tắt ý kiến nhận xét những ưu,khuyết điểm chính:

1. Về tư tưởng chính trị:

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

2. Về phẩm chất đạo đức, lối sống:

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

3. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụđược giao:

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

4. Về ý thức tổ chức kỷ luật:

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

5. Nhận xét khác:

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

XÁC NHẬN CỦA ĐẢNG ỦY CƠ SỞ (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

T/M CHI ỦY (Ký và ghi rõ họ tên)

(Mẫu số 4)

ĐẠI HỘI (Hội nghị): ……………… ……………………………………….

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ----------------------------------------

(đóng dấu cấp ủy)

….., ngày ….. tháng ….. năm 20….

PHIẾU XIN Ý KIẾN

về những người ứng cử, được đề cửtại đại hội (hội nghị) để bầu vào…………………….

STT

Họ và tên

Đồng ý để trong danh sách bầu cử

Không đồng ý để trong danh sách bầu cử

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

8

Lưu ý:

- Những người ứng cử, được đề cửthuộc phạm vi điều chỉnh của Điều 13 Quy chế bầu cử trong Đảng thì đoàn chủ tịchđại hội ghi rõ vào phần Ghi chú.

- Đại biểu đại hội (hội nghị) đồngý hoặc không đồng ý ngườinào thì đánh dấu X vào ô tương ứng.

- Không ký tên hoặc ghi thêm những nội dung khác.

(Mẫu số 5)

ĐẠI HỘI (Hội nghị): ……………… ……………………………………….

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ----------------------------------------

(đóng dấu cấp ủy)

BIÊN BẢN

KIỂM PHIẾU XIN Ý KIẾN

về người ứng cử, được đề cửtại đại hội (hội nghị) để bầu vào ……………………………………………………..

Hôm nay, ngày…..tháng….. năm …..

Đại hội (hội nghị)……………………………….đã tiến hành lấy phiếu xin ý kiến đại hội (hội nghị) về những ngườiứng cử, được đề cử tại đại hội (hội nghị) để lập danh sách bầu.........................

……………………………………………………………………………………………………………….

1. Đoàn chủ tịch đại hội (hội nghị)đã cử tổ giúp việc kiểm phiếu xin ý kiến gồm có các đồng chí có tên sau:

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

Tổ trưởng

2

Thư ký

3

Ủy viên

4

Ủy viên

5

Ủy viên

6

Ủy viên

2. Danh sách những người ứng cử, được đề cử tại đại hội (hội nghị) được xin ý kiến, gồmcó các đồng chí sau (tên xếp theo thứ tự A, B, C...):

- Đồng chí: ………………………………………………………………………………………………

- Đồng chí: ………………………………………………………………………………………………

- Đồng chí: ………………………………………………………………………………………………

- Đồng chí: ………………………………………………………………………………………………

- Đồng chí: ………………………………………………………………………………………………

- Đồng chí: ………………………………………………………………………………………………

- Đồng chí: ………………………………………………………………………………………………

- Đồng chí: ………………………………………………………………………………………………

3. Tổng số đại biểu được triệu tậplà:…………………………………………………….. đồng chí.

- Số đại biểu có mặt lúc lấy phiếuxin ý kiến là:………………………………………….. đồng chí.

- Số phiếu phát ra: ………………………..…………; Số phiếu thu về: ………………………………

- Số phiếu hợp lệ: …………………………………………

- Số phiếu không hợp lệ: ……………………….., trong đó (lý do của không hợp lệ)………………..

4. Kết quả kiểm phiếu xin ý kiến nhưsau (xếp thứ tự như trong phiếu xin ý kiến):

STT

Họ và tên

Số phiếu đồng ý

Tỷ lệ %

1

2

3

4

5

6

5. Căn cứ quy định về số dư trongdanh sách bầu cử và kết quả kiểm phiếu xin ý kiến đại hội (hội nghị), các đồngchí có tên sau đây được lựa chọn đưa vào danh sách bầu cử (thứ tự theo số phiếuđồng ý từ cao đến thấp):

STT

Họ và tên

Số phiếu đồng ý

Tỷ lệ %

1

2

3

4

5

6

Biên bản này được lập thành 3 bản vàolúc ……………………….., gửi đoàn chủ tịch đại hội (hội nghị) để lậpdanh sách bầu cử báo cáo đại hội (hội nghị) quyết định.

Biên bản và Phiếu xin ý kiến đại hội(hội nghị) được niêm phong và gửi đoàn chủ tịch đại hội (hội nghị) để bàn giaocho cấp ủy khóa mới lưu trữ theo quy định.

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH (Ký và ghi rõ họ tên)

TỔ TRƯỞNG TỔ KIỂM PHIẾU (Ký và ghi rõ họ tên)

(Mẫu số 6)

ĐẠI HỘI (Hội nghị): ……………… ……………………………………….

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ----------------------------------------

(Đóng dấu cấp ủy)

….., ngày … tháng … năm 20….

DANH SÁCH TRÍCHNGANG CỦA CÁC ỨNG CỬ VIÊN

STT

Họ và tên

Ngày sinh

Giới tính

Quê quán

Ngày vào Đảng

Trình độ

Chức vụ, nơi công tác

Ghi chú

Nam

Nữ

Học vấn

Chuyên Môn

Lý luận chính trị

1

2

3

4

5

Lưu ý:

- Họ và tên ghi như giấy khai sinh.

- Ngày sinh: Ghi ngày, tháng, nămsinh.

- Quê quán: Ghi xã, huyện và tỉnh.

- Ngày vào Đảng: Ghi ngày vào Đảngchính thức.

- Trình độ học vấn: Ghi trình độ họcvấn cao nhất (tiểu học/trung học cơ sở/trung học phổ thông hệ 10/10, hệ 12/12).

- Trình độ chuyên môn: Ghi trình độchuyên môn cao nhất (sơ cấp/trung cấp chuyên nghiệp/cao đẳng/cửnhân/thạc sĩ/tiến sĩ).

- Trình độ lý luận chính trị: Ghitrình độ lý luận chính trị cao nhất (sơ cấp/trung cấp/cao cấp/cử nhân).

- Chức vụ, nơi công tác: Ghi chức vụđảng, chính quyền cao nhất và nơi đang công tác.

(Mẫu số 7)

ĐẠI HỘI (Hội nghị): ……………… ……………………………………….

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ----------------------------------------

(đóng dấu cấp ủy)

BIÊN BẢN BẦU CỬ

Hôm nay, ngày ………. tháng ……… năm ……………..

Đại hội (hội nghị) ………………..……………..đã tiến hành bầu cử ………………………………..

1. Đại hội (hội nghị) đã biểu quyếtthông qua danh sách bầu cử gồm ……………….. đồng chí có tênsau đây (tên xếp theo thứ tự A, B, C...):

STT

Họ và tên

1

2

2. Đại hội (hội nghị) đã biểu quyết thông qua ban kiểm phiếu gồm …………đồng chí, do đồng chí ……………………………….. làm trưởngban, cụ thể như sau:

STT

Họ và tên

1

2

3. Đại biểu đại hội (hội nghị):

- Tổng số đại biểu (tổng số đảngviên) được triệu tập: ……………….. đồng chí.

- Tổng số đại biểu dự đại hội (hộinghị) đại biểu (tổng số đảng viên dự đại hội hoặc hội nghị đảng viên): …………….đồng chí.

- Số đại biểu (đảng viên) bị bác tưcách dự đại hội (hội nghị): …………… đồng chí.

- Số cấp ủy viêncấp triệu tập đại hội (hội nghị) vắng mặt suốt thời gian đại hội (hội nghị): ……….đồng chí.

- Số đại biểu chính thức vắng mặtkhông có đại biểu dự khuyết thay thế: ………….. đồng chí.

- Tổng số đại biểu (hoặc tổng số đảngviên dự đại hội đảng viên) dự đại hội (hội nghị) có mặt khi bầu: …………… đồng chí.

4. Kết quả kiểmphiếu:

a) Về phiếu bầu:

- Số phiếu phát ra: ……………………….……….; Số phiếu thu về: …………………………………

- Số phiếu hợp lệ: …………………………………

+ Số phiếu bầu đủ số lượng:

+ Số phiếu bầu thiếu so với số lượngcần bầu: (thiếu 1, thiếu 2, thiếu 3...).

- Số phiếu không hợp lệ: …………………….. (lý do).

b) Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau(xếp thứ tự như trong phiếu bầu, tỷ lệ% so với tổng số đại biểu hoặc đảng viên được triệu tập):

STT

Họ và tên

Số phiếu

Tỷ lệ %

1

2

c) Căn cứ kết quả kiểm phiếu và số lượng cần bầu ra đã được đại hội (hội nghị)biểu quyết thông qua, những đồng chí có tên sau đây đã trúng cử ……………………………(xếp thứ tự theo số phiếu từ cao xuống thấp, tỷ lệ % so với tổng số đại biểu hoặc đảng viên được triệu tập):

STT

Họ và tên

Số phiếu

Tỉ lệ %

1

2

Biên bản này được lập thành 3 bản và thông qua đại hội (hội nghị) lúc ... giờ... ngày ... tháng ... năm ……