So Sánh Hơn Của Easy

- So sánh hơn vào giờ đồng hồ Anh là gì với được áp dụng ra sao trong giờ đồng hồ Anh?

- Và phải lưu ý điều gì khí sử dung dạng đối chiếu hơn!

Tất cả phần nhiều thắc này Anh ngữ Ms Hoa sẽ giúp đỡ các bạn đáp án thông qua nội dung bài viết dưới đây nhé!

*

I. CÔNG THỨC VÀ KHÁI NIỆM SO SÁNH HƠN

1. Khái niệm

So sánh rộng được gọi là cấu trúc so sánh thân 2 hay những vật/bạn với nhau về 1 hay là 1 vài ba tiêu chuẩn, trong các có 1 trang bị dành được tiêu chuẩn được đưa ra cao nhất so với các trang bị sót lại.

Bạn đang xem: So sánh hơn của easy

So sánh hơn thường được thực hiện mang lại câu hỏi so sánh 2 hay các vật/người cùng nhau (với hầu như trường thích hợp so sánh 1 thứ với toàn diện và tổng thể ta sử dụng so sánh nhất).

2. Cấu trúc đối chiếu hơn

So sánh rộng cùng với tính từ nđính thêm cùng trạng từ bỏ ngắn:

Cấu trúc:

S1 + S-adj + er/ S-adv- er + than + S2 + Axiliary VS1 + S-adj + er/ S-adv- er + than + O/ N/ Pronoun

Trong đó:

S-adj-er: là tính trường đoản cú có thêm đuôi “er”S-adv-er: là trạng từ có thêm đuôi “er”S1: Chủ ngữ 1 (Đối tượng được so sánh)S2: Chủ ngữ 2 (Đối tượng dùng làm so sánh với đối tượng người tiêu dùng 1)Axiliary V: trợ cồn từ(object): tân ngữN (noun): danh từPronoun: đại từ

Ví dụ:

- This book is thicker than that one.

- They work harder than I vì chưng. = They work harder than me.

So sánh hơn với tính trường đoản cú lâu năm và trạng tự dài:

Cấu trúc:

S1 + more + L-adj/ L-adv + than + S2 + Axiliary VS1 + more + L-adj/ L-adv + than + O/ N/ Pronoun

Trong đó:

L-adj: tính từ bỏ dàiL-adv: trạng từ dài

Ví dụ:

- He is more intelligent than I am = He is more intelligent than me.

- My friend did the kiểm tra more carefully than I did = My friend did the chạy thử more carefully than me.

Lưu ý

So sánh rộng được nhấn mạnh vấn đề bằng phương pháp thêm much hoặc far trước bề ngoài so sánh

Ví dụ: My house is far more expensive than hers.

3. Crúc ý lúc so sánh hơn

Short adj (Tính tự ngắn)

– Với tính từ có 1 âm tiết: long, short, tall,…=> Nếu trường đoản cú kia hoàn thành bởi nguyên âm + prúc âm thì gấp đôi phú âmVí dụ: Big => bigger; hot => hotter– Với tính từ tất cả 2 âm ngày tiết chấm dứt bằng: y, et, ow, er, le, ure như: narrow, simple, quiet, polite. (ngoại lệ là guilty, eager dùng với most do là tính từ dài).=> Nếu tự kia xong bằng prúc âm y –> ta thay đổi y thành i.Ví dụ: Happy => happier; dry => drier

– Now they are happier than they were before. (Bây giờ chúng ta niềm hạnh phúc hơn trước đây kia.)

Ta thấy “happy” là 1 trong tính từ bỏ bao gồm 2 âm ngày tiết mà lại lúc sử dụng so sánh hơn, ta thực hiện kết cấu đối chiếu rộng của tính trường đoản cú nthêm.

+ Một số tính tự và trạng trường đoản cú biến hóa quan trọng lúc sử dụng so sánh hơn và đối chiếu rộng nhất

Long adj (Tính trường đoản cú dài)

Là tính trường đoản cú có tương đối nhiều hơn một âm tiết (trừ ngôi trường vừa lòng 2 âm máu của short adj) như: precious (quý báu), difficult (cực nhọc khăn), beautiful (xinc đẹp), important (quan trọng),…

*
 (Mới + HOT) - Inbox dìm tư liệu đoạt được 800 TOEIC 

Các ngôi trường hòa hợp bất quy tắc

Trường hợp

So sánh hơn

Good/ well

Better

Bad/ badly

Worse

Many/ much

More

Little

Less

Far

Farther (về khoảng chừng cách)Further (nghĩa rộng ra)

Near

Nearer

Late

Later

Old

Older (về tuổi tác)Elder (về level rộng là tuổi tác)

Happy

happier

Simple

simpler 

Narrow

narrower

Clever

cleverer

II. BÀI TẬPhường VỀ SO SÁNH HƠN (Comparative)

Exercise 1: Điền vào địa điểm trống dạng đúng của so sánh hơn. 

1. Cats are ………… (intelligent) than rabbits.

2. Lana is…………… (old) than John.

3. Trung Quốc is far ………… (large) than the UK.

4. My garden is a lot ………………. (colourful) than this park.

5. Helen is …………… (quiet) than her sister.

6. My Geography class is ……………. (boring) than my Math class.

7. My Class is …………. (big) than yours.

8. The weather this authumn is even ……………… (bad) than last authumn.

9. This box is ……………… (beautiful) than that one.

10. A holiday by the mountains is ……………….(good) than a holiday in the sea.

Đáp án

1- more intelligent

2- older

3- larger

4- more colourful

5- quieter

6- more boring

7- bigger

8- worse

9- more beautiful

10- better

Excercise 2: Chọn đáp án đúng

1. I think Thành Phố New York is more expensive/expensiver than Pari. 

2. Is the North Sea more big/bigger than the Mediterranean Sea? 

3. Are you a better/good job than your sister? 

4. My mom’s funny/funnier than your mom! 

5. Crocodiles are more dangerous than/as fish.

6. Math is badder/worse than chemistry.

7. Cars are much more safer/much safer than motorbikes.

8. Australia is far/further hotter than Irel&.

9. It is strange but often a coke is more expensive/ expensiver than a beer.

10. Non-smokers usually live more long/longer than smokers.

Xem thêm: Phim Hoạt Hình Doremon Tập 20A, Doremon Tập 20

Đáp án

1- expensive

2- bigger

3- better

4- funnier

5- than

6- worse

7- much safer

8- far

9- expensive

10- longer.

Excercise 3: Viết dạng đối chiếu hơn của những tính trường đoản cú với trạng trường đoản cú sau

Tính từ/ Trạng từ

So sánh hơn

1. beautiful

 

2. hot

 

3. crazy

 

4. slowly

 

5. few

 

6. little

 

7. bad

 

8. good

 

9. attractive

 

10. big

 

Đáp án

Tính từ/ Trạng từ

So sánh hơn

So sánh rộng nhất

1. beautifully

beautifully

the most beautifully

2. hot

hotter

the hottest

3. crazy

crazier

the craziest

4. slowly

more slowly

the most slowly

5. few

fewer

the fewest

6. little

less

the least

7. bad

worse

the worst

8. good

better

the best

9. attractive

more attractive

the most attractive

10. big

bigger

the biggest

Excercise 4: Chọn giải đáp đúng nhằm điền vào nơi trống trong các câu sau.

1. He is ....... singer I’ve ever met.

A. worse B. bad C. the worst D. badly

2. Mary is ....... responsible as Peter.

A. more B. the most C. much D. as

3. It is ....... in the thành phố than it is in the country.

A. noisily B. more noisier C. noisier D. noisy

4. He sings ……….. aước ao the singers I have known.

A. the most beautiful B. the more beautiful

C. the most beautifully D. the more beautifully

5. He is ....... student in my class.

A. most hard-working B. more hard-working

C. the most hard-working D. as hard-working

6. The English thử nghiệm was ....... than I thought it would be.

A. the easier B. more easy C. easiest D. easier

7. Physics is thought to lớn be ....... than Math.

A. harder B. the more hard C. hardest D. the hardest

8. Dòng xe Jupiter is ....... planet in the solar system.

A. the biggest B. the bigger C. bigger D. biggest

9. She runs …… in my class.

A. the slowest B. the most slow C. the slowly D. the most slowly

10. My house is ....... hers.

A. cheap than B. cheaper C. more cheap than D. cheaper than

11. My office is ....... away than mine.

A. father B . more far C. farther D. farer

12. Lamãng cầu is ....... than David.

A. handsome B. the more handsome

C. more handsome D. the most handsome

13. She did the thử nghiệm ……….. I did.

A. as bad as B. badder than

C. more badly than D. worse than

14. A boat is ....... than a plane.

A. slower B. slowest C. more slow D. more slower

15. Her new house is ....... than the old one.

A. more comfortable B. comfortably

C. more comfortabler D. comfortable

16. Her sister dances ……….. than me.

A. gooder B. weller C. better D. more good

17. Her bedroom is ....... room in her house.

A. tidier than B. the tidiest

C. the most tidy D. more tidier

18. This road is ....... than that road.

A. narrower B. narrow C. the most narrow D. more narrower

19. She drives ……. Her brother.

A. more careful than B. more carefully

C. more carefully than D. as careful as

đôi mươi. It was ....... day of the year.

A. the colder B. the coldest C. coldest D. colder

Đáp án

1. C2. D3. C4. C5. C
6. D7. A8.A9.D10.D
11.C12.C13. D14.A15.A
16.C17.B18.A19.Cđôi mươi.B

Excercise 5: Điền vào chỗ trống dạng đối chiếu đúng của từ bỏ vào ngoặc.

1. He is (clever) ……………………. student in my group. 2. She can’t stay (long) …………………….than 30 minutes.3. It’s (good) ……………………. holiday I’ve sầu had.4. Well, the place looks (clean) …………………….now.5. The red shirt is better but it’s (expensive) ……………………. than the Trắng one. 6. I’ll try khổng lồ finish the job (quick).…………………….7. Being a firefighter is (dangerous) ……………………. than being a builder.8. Lan sings ( sweet ) ………………..than Hoa9. This is (exciting) ……………………. film I’ve sầu ever seen.10. He runs ( fast )………………….of all.11. My Tam is one of (popular) ……………………. singers in my country.12. Which planet is (close) ……………………. khổng lồ the Sun?13. Carol sings as (beautiful) …………………….as Mary, but Cindy sings the (beautiful) …………………….14. The weather this summer is even (hot) ……………………. than last summer.15. Your accent is ( bad ) …………………..than mine.16. Hot dogs are (good) …………………….than hamburgers. 17. They live in a (big) ……………………. house, but Fred lives in a (big) ……………………. one.18. French is considered to lớn be (difficult) …………………….than English, but Chinese is the (difficult) …………………….language.19. It’s the (large)……………………. company in the country.

Đáp án

1. the cleverest2. longer3. the best4. cleaner5. more expensive6. more quickly7. more dangerous8. more sweetly9. the most exciting10. the fastest11. the most popular12. the closest 13. beautifully – most beautifully14. hotter15. worse16. better 17. big - bigger18. more difficult - the most difficult19. largest

Chủ điểm ngữ pháp hoàn toàn có thể các bạn quan tiền tâm

Cấu trúc đối chiếu hơn cũng khá được áp dụng nhiều trong số bài bác thi giờ anh. Và nếu bạn không nắm vững biện pháp sử dụng đối chiếu hơn trong giờ anh thì hết sức hoàn toàn có thể sẽ có được đông đảo lầm lẫn đáng tiếc tác động mang lại tác dụng có tác dụng bài bác của người tiêu dùng. Vậy nên hãy ôn luyện tận tường, và vướng lại các phản hồi, thắc mắc nhưng mà bạn đang chạm chán đề nghị nhé.