Thi olympic tiếng anh lớp 3

Ngoài hầu như bài bác thi khám nghiệm trên trường lớp thì có nhiều các cuộc thi không ngừng mở rộng như cuộc thi Olympic giúp các em gồm sảnh đùa nhằm ôn luyện giờ Anh. Bài viết này, hãy cùng Step Up  tìm hiểu Bộ đề luyện thi olympic tiếng Anh lớp 3 sau đây để hiểu rõ hơn tương tự như hoàn toàn có thể đưa ra những phương pháp học tiếng Anh tại nhà phù hợp tốt nhất sao cho những em đạt kết quả buổi tối ưu nhé!

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Đề thi olympic giờ đồng hồ anh lớp 3 vòng số 5

Bài 1: Fill in the blank

1, Clo_ _ your book, please.

Bạn đang xem: Thi olympic tiếng anh lớp 3

2. Is this _ _ eraser ?

3. I’m fine, _ _ _ _ _ you.

4, I lkie khổng lồ s_ng.

Bài 2: Matching

1. Red 2. táo bị cắn dở 3. ice cream 4. purple 5. carrot

6. Soft drink 7. run 8. tree 9. blue 10. chair

a. chạy b. cây c. màu tím d. màu xanh domain authority ttránh e. kem

f. ghế g. quả hãng apple h red color i. cà rốt j. nước uống tất cả ga

1……….2…..…..3………4……….5…….…6……….7……….8………9…..…10…..….

Bài 3: Leave sầu me out

1. nipce 2. cajke 3. penk 4. sune 5. desuk

6. milkl 7. mornieng 8. wrwite 9. pencyil 10. maeet

Đề thi olympic giờ đồng hồ anh lớp 3 vòng số 6

Bài 1: Fill in the blank

1/ This is my sc_ _ _ l. 2/ Circle the an_ _ er 

3/ My _ _ _e is John. 

4/ Good bye. See you _ _ _er 

5/ Is this a d_sk ? Yes, it is

6/ That is a b _cycle. 7/ _ _ _ is she ? She is my teacher. 

8/ How _ _ _ you ? I’m fine thank you. 

9/ What is _ _ _ name ? He is Tony. 

10/ What’s h_ _ name ? She’s Hoa.

Bài 2: Choose the correct answer

1…………..your name.

a. How’s b. What’s c. Hi’s d. Bye’s

2. Good morning, Tom.

a.Good morning, Alan. b. Goodnight, Alan

b.My name’s Alan d. Alan, this is my pen

3. How are ………….? I’m fine, thanks.

a. he b. lan c. you d. bye

4……………………………..? – It’s blachồng.

a. What colour is this b. What is this

c.Is this black d. This is blue

5. Nice lớn meet you. -……………………………………………

a. Goobye b. See you later c. Nice to lớn meet you, too. d. Hi

6. Is your school white ?

a. Yes, it is b. No, it isn’t c. No, it is d. Yes, it isn’t

7. How are you ?

a.Fine, thanks b. Nice to lớn meet you c. My name’s Sean d. Bye

8. My……………..is Jean.

a. name’s b. names c. name d. Nam

9. Let’s sing with…………………..

a. he b. me c. I d. she

10. Let’s st& ……………….!

a. down b. up c. in d. on

Bài 3: Matching

1.Meet 2. cát 3. crocodile 4. green 5. horse

2.Good morning 7. drum 8. snowy 9. gray 10. listen

a.nghe b. chạm chán phương diện c. gồm tuyết d. màu xanh lá cây lá e. màu sắc xám

f.chào buổi sáng sớm g. loại trống h. con ngựa i. cá sấu j. con mèo

1……….2…..…..3………4……….5…….…6……….7……….8………9…..…10…..….

Đề thi olympic giờ anh lớp 3 vòng số 7

Bài 1: Matching

1.Sit 2. tea 3. under 4. horse 5. play chess

6. Play football 7. foot 8. butter 9. người 10. banana

a. bóng đá b. tsoát c. dưới d. nghịch cờ e. bàn chân

b.ngồi g. bơ h. chiếc quạt i. con ngựa j. chuối

1……….2…..…..3………4……….5…….…6……….7……….8………9…..…10…..….

Bài 2: Reoder the words khổng lồ make sentences

1. I’m fine, thank you. …………………………………………………….

2. thank am you. fine, I

…………………………………………………….

3. That an eraser. is

……………………………………………………. 

4. is Who boy ? that

……………………………………………………. 

5. your big ? Is school

…………………………………………………….

6. this ? colour is What……………………………………………………. 

7. Thu. Name’s Hello, my

……………………………………………………. 

8. you See Goodbye. Tomorrow

……………………………………………………. 

9. Give the , please book me

……………………………………………………. 

10. friover. is Jenny my

…………………………………………………….

Bài 3: Choose the correct answer

1………………….are you ? I’m fine, thanks.

a.Who b. What c. How d. When

2. Good morning, Peter. -…………………………………..

a. Good morning, Jean b. Good night, Jean

c. My name’s Jean d. Jean, this is my pen

3. Let’s ……………a song.

a. look b. sing c. stvà d. sit

4. …………………is that ? – It’s a pen.

a. How b. When c. Where d. What

Đề thi olympic tiếng anh lớp 3 vòng số 8

Bài 1: Fill in the blank

1/ W _ sh your hands, please. 2/ What’s his name ? – H _ s name is Peter. 

3/ I’m fine, thanks. How a_ _ you ? 

4/ My sch_ _ l is big. 

5/ She is my tea_ _er.

6/ Take o_t your book. 7/ See you tomo_ _ ow 

8/ Who is she ? – S_e is Mary. 

9/ _ s your schiool small ?- Yes, it is. 

10/ _ _ _ t color is that ? – That’s pink.

Bài 2: Choose the correct answer

1.This is ………………..chair.

a. he b. she c. it d. my

2.…………………are you ? I’m fine, thanks.

a. Who b. What c. How d. When

3. Wh…………….is that ?- That’s Tom.

a. u b. e c. o d. a

4. The_e are your books on the table.

a. t b. w c. y d. r

Bài 3: Matching

1.Rain 2. fish 3. fly a kite 4. bee 5. policeman 

6. Nurse 7. flower vase 8. mouse 9. star 10. heart

a.lọ hoa b. y tá c. con chuột d. trái tyên ổn e. thả diều

f. ngôi sao 5 cánh g. bé cá h. công an i. mưa j. con ong

1……….2…..…..3………4……….5…….…6……….7……….8………9…..…10…..….

Đề thi olympic giờ anh lớp 3 vòng số 9

Bài 1: Fill in the blank

1/ Thes_ are my cats.

2/ Let’s sing a s_ _ng.

3/ Goodbye, see you _ _ er.

4/ Happy birthday. This robot is for you, Richart. – Thank you very m…………

Bài 2: Choose the correct answer

1. Alice is a …………………at Oxford Primary School.

a. boy b. toy c. student d. she

2. What is this ?

a. My name is Andy b. It’s a doll

c. It’s an doll d. This is Mary

2. What’s his name ?

a. My name’s Peter. b. See you later

c. He is Peter d. He is my friend

3……………………….., students. See you tomorrow.

a. Good morning b. Good night

b. Goodbye d. Nice to lớn meet you

4. These …………………..my books.

a. are b. is c. am d. this

5. Is this a pencil box ? – ……………………….., it is.

a. No b. not c. Yes d. No’s

6. How many cassettes ? – One……………………………….

a cassette b. two cassettes

c. casstte d. cassettes

7.……………..your hand, please.

a. Read b. Listen c. Raise d. Write

8. Is that a pen ? – ………………, it isn’t.

a.Yes b. Yes, it is c. No d. Not

9. How………………….you ? – Fine, thanks.

a.are b. am c. is d. this

Bài 3: Matching

1. Tea 2. puzzle 3. hen 4. meet 5. heart

6. Ant 7. rabbit 8. paper 9. cloông xã 10. ask

a. con thỏ b. ghép hình c. gà mái d. gặp mặt mặt e. bé kiến

f. giấy g. đồng hồ h. hỏi i. tthẩm tra j. trái tim

1……….2…..…..3………4……….5…….…6……….7……….8………9…..…10…..….

Đề thi olympic tiếng anh lớp 3 vòng số 10

Bài 1: Matching

1.Three kites 2. fifteen 3. van 4. twelve sầu 5. library

6.Kangaroo 7. grapes 8. puddles 9. drive sầu a car 10. eyes

a. nho b. vũng nước c. lái xe ô tô d. tlỗi viện e. số 12

f. thụ túi g. 3 con diều h. xe cộ mua i. số 15 j. mắt

1……….2…..…..3………4……….5…….…6……….7……….8………9…..…10…..….

Bài 2: Odd one out

1.rulwer 2. clvoudy 3. gardyen 4. studetnt 5. rodom

6. laomp 7. brofther 8. fatqher 9. dfrive sầu 10. whiote

Bài 3: Reoder the words to lớn make sentences

1. you Thank much. very…………………………………………………….

2. These are my cats

…………………………………………………….

3. day. a Have day.

…………………………………………………….

4. my is that bicycle.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Làm Gel Lột Mụn Trà Xanh Đơn Giản, Hiệu Quả Tại Nhà

……………………………………………………. 

5. khổng lồ Listen friend. your

…………………………………………………….

6. students. Please be quiet…………………………………………………….

7. make circle. Let’s a

…………………………………………………….

8. help Can me. you

…………………………………………………….

9. pens. These are my

……………………………………………………. 

10. bedroom. is This my

…………………………………………………….

Đề thi olympic tiếng anh lớp 3 vòng số 11

Bài 1: Leave sầu me out

1.rihde 2. leaxrn 3. squaure 4. nehw 5. mpeet

6. glasis 7. dohor 8. circhle 9. opexn 10. rablbit

Bài 2: Matching

1.yellow desk 2. computers 3. three lamps 4. Trắng cats 5. ears

6. ride a pony 7. pencils 8. two fans 9. two bicycles 10. Three books

a. cưỡi ngựa b. sản phẩm công nghệ vi tính c. bộ bàn màu sắc vàng

d. mèo trắng e. Tai f. cây bút chì g. 3 chiếc đèn bàn

f. loại xe đạp điện i. 3 quyển sách j. 2 dòng quạt

1……….2…..…..3………4……….5…….…6……….7……….8………9…..…10…..….

Bài 3: Fill in the blank

That hat is y _ _ ow.This is my classr_ _m.These _ _ _ two dolls.Good mo_ _ ing, children.Be qu_ _ t, please.

Đề thi olympic tiếng anh lớp 3 vòng số 12

Bài 1: Matching

1. Four hats 2. eleven 3. two bowls 4. three fans

5. four boxes 6. Yellow pencil 7. tent 8. three crayons

9. four dogs 10. three hats

a. tư mẫu nón b. số 11 c. 3 chiếc quạt d. 4 chiếc hộp

e. cây viết chì màu kim cương f. 3 cây cây bút sáp g. 3 cái nón

f. bé chó i. cái lều j. 2 chiếc bát

1……….2…..…..3………4……….5…….…6……….7……….8………9…..…10…..….

Bài 2: Fill in the blank

1/ These _ _ e my friends. 2/ So_ _ y, I am late. 

3/ I’m fine, th_ _ k you. 

4/ This is my friends. _ _ s name is Tom.

5/ Those bags a _ _ small.

6/ Is it _ ruler ? – No, it isn’t. 7/ How are you ? – I’m f_ _ _ , thanks. 

8/ G _ _ d morning, children. 

9/ Lo _ k at the board, children. 

10/ M_ classroom is big.

Bài 3: Choose the correct answer

1. Let’s say ………………lớn the teacher.

a. “Hello” b. “good” c. “You” d. “He”

2. Who is …………………….? He’s Peter.

a. he ` b. she c. his d. her

3. Listen ………………..the teacher.

a. khổng lồ b. me c. he d. you

Bài 4 Choose the odd one out

a. she b. my c. he d. you

Đề thi olympic tiếng anh lớp 3 vòng số 13

Bài 1: Reoder the words khổng lồ make sentences

1. Peter tomorrow, you See………………………………………………………….

2. classroom is big. My

………………………………………………………….

3. Is a it desk ?

………………………………………………………….

4. are These new my friends.

………………………………………………………….

5. He , too. my friover is

………………………………………………………….

6. your hand Put down………………………………………………………….

7. schoolbag small. Your is

………………………………………………………….

8. to the Point teacher.

………………………………………………………….

9. your Raise , children. Hand

………………………………………………………….

10. Piông xã pencil. your up

………………………………………………………….

Bài 2: Choose the correct answer

1.Good morning, teacher. -………………..

a. Goodbye b. See you later

c. Good morning d. Fine, thanks

2. I’m fine, thank……………

a. yous b. you’s c. you’re d. you

3. Mr. Jone is ………………..engineer.

a. a b. an c. the d. be

4. What colour is this ? – It’s ……………….

a. pen b. car c. dog d. green

5. This is ………….hãng apple.

a. a b. an c. the d. be

6. Is ……………house big ? – No, it’s small.

a. you b. your c. yours d. yous

7. What is this ? – ………………….

a. His name is Tom b. It’s a ruler

c. It’s an ruler d. It’s Tom

8. …………that a dog? – No, it isn’t.

a. Are b. Is c. Who d. When

9. How are you ? – ………………………

a. I’m Kate b. She’s my sister

c. I’m fine, thank you d. Bye

10. Stvà up now and open ………..book.

a. you b. your c. yours d. yous

Bài 3: Matching

1. elephants 2. pink pillow 3. five sầu birds 4. four tigers 5. two hippos

6. Trắng curtain 7. brown cloông xã 8. three trees 9. two glasses 10. shoes

a. gối màu sắc hồng b. màn trắng c. 2 cái ly

d. đơi giầy e. 5 bé chim f. 4 bé hổ

g. đồng hồ đeo tay màu nâu h. 2 con trâu nước i. 3 cái cây j. 2 nhỏ voi

1……….2…..…..3………4……….5…….…6……….7……….8………9…..…10…..….

Đề thi olympic giờ anh lớp 3 vòng số 14

Bài 1: Fill in the blank

This is her bag. It’s pu _ ple. _ pen your books, children. 

Go to lớn t _ e door, please.

To _ ch your desk. 

May I co _e in , please.

Cđại bại your school b _ _ , please. Let’s s _ _ g a tuy nhiên, girls. 

What c _ _ _ ur is this ? It’s green.

Sit down, please. 

Po _ _ t khổng lồ the teacher.

Bài 2: Choose the correct answer

1. Is………….a chair ? – Yes, it is.

a. are b. it c. it’s d. his

2. Mary goes lớn school library to ………..books.

a. read’s b. reads c. read d. read to

3. How are ……….., Tom ? – Fine, thanks. And you ?

a. you b. you’re c. your d. yous

4. ……….is that ? – That’s Mary. She’s my frikết thúc.

a. How b. when c. Who d. Where

Bài 3: Matching

1. grape 2. purple flowers 3. two blaông xã cats 4. moon 5. green pens

6. two ducks 7. two pencil boxes 8. three guitars 9. three tigers 10. window

a. hoa màu tím b. 2 vỏ hộp búy chì c. mặt trăng

d. 3 cây bầy ghi ta e. Nho f. 2 bé vịt g. 2 bé mèo đen

f. 2 cây bút mực xanh lá i. 3 con hổ j. cửa sổ

1……….2…..…..3………4……….5…….…6……….7……….8………9…..…10…..….

Những đề thi olympic giờ đồng hồ Anh thường xuyên khôn cùng nhiều chủng loại với nhiều phần bài tập, giúp cho chúng ta học sinh rất có thể khối hệ thống lại kỹ năng sau hồ hết bài học, rèn luyện cải tiến và phát triển tư tài năng nghe, nói, hiểu, viết cũng như ôn tập ngữ pháp giờ Anh được nhuần nhuyễn hơn.

Xem thêm: Trung Tâm Điều Khiển Hồng Ngoại Xiaomi Mijia Ir2 &Ndash; Mipro

Trên đây là một số đề thi Olympic giờ đồng hồ Anh lớp 3 các vòng cơ mà Step Up vẫn tổng đúng theo được. Đây là một kỳ thi giúp các em trau củ dồi lại tài năng giờ Anh, vừa giúp những em học sinh luyện tài năng nghe giờ đồng hồ Anh Hơn nữa thử thách bạn dạng thân sau những vòng thi tiếng Anh, giúp câu hỏi đánh giá trình độ giờ đồng hồ Anh của chúng ta bé dại không còn rầu rĩ nữa. Mong rằng cùng với đa số chia sẻ trên trên đây, các bậc phụ huynh với những em học viên đã tsay mê gia kỳ thi olympic tiếng Anh một phương pháp tác dụng. Để bé nhỏ dành được gốc rễ tự ngữ vững vàng tiến thưởng mang đến bậc giờ Anh tiểu học , các bậc phụ huynh hoàn toàn có thể tham khảo về sách học từ bỏ vựng cho nhỏ bé. Sách góp bé bỏng không ngừng mở rộng từ vựng, bao gồm thêm những mẹo học từ vựng với phát triển tốt giờ đồng hồ Anh giao tiếp sau này.


Chuyên mục: Tổng Hợp