Tiếng anh 6 thí điểm

macerafilmizle.com xin giới thiệu cho các bạn Tổng phù hợp tự vựng giờ đồng hồ Anh lớp 6 thí điểm theo từng Unit vì chưng macerafilmizle.com học hỏi với đăng cài đặt sau đây bao hàm từ bắt đầu, phiên âm cùng nghĩa giờ Việt của toàn bộ 12 Unit chương trình học. Sau trên đây mời chúng ta lưu lại về và học tập. Chúc chúng ta học tốt!
Bạn đang xem: Tiếng anh 6 thí điểm

Xem chi tiết tại: Vocabulary - Từ vựng Unit 1 SGK Tiếng Anh 6 new My New School

- art /aːt/ (n): nghệ thuật

- boarding school /ˈbɔːr.dɪŋ ˌskuːl/ (n): ngôi trường nội trú

- classmate /ˈklæs.meɪt/ (n): chúng ta học

- equipment /ɪˈkwɪp mənt/ : (n) thiết bị

- greenhouse /ˈɡriːn.haʊs/ (n): nhà kính

- judo /ˈdʒuː.doʊ/ (n): môn võ judo

- swimming pool /ˈswɪm.ɪŋ ˌpuːl/ (n): hồ nước bơi

- pencil sharpener /ˈpen·səl ˌʃɑr·pə·nər/ (n): đồ dùng chuốt cây viết chì

- compass /ˈkʌm·pəs/ (n): com-pa

- school bag /ˈskuːl.bæɡ/ (n): cặp đi học

- rubber /ˈrʌb·ər/ (n): viên tẩy

- calculator /ˈkæl·kjəˌleɪ·t̬ər/ (n): thiết bị tính

- pencil case /ˈpen.səl ˌkeɪs/ (n): vỏ hộp bút

- notebook /ˈnoʊtˌbʊk/ (n): vở

- bicycle /ˈbɑɪ·sɪ·kəl/ (n): xe cộ đạp

- ruler /ˈru·lər/ (n): thước

- textbook /ˈtekstˌbʊk/ (n): sách giáo khoa

- activity /ækˈtɪv·ɪ·t̬i/ (n): hoạt động

- Creative sầu /kriˈeɪ·t̬ɪv/ (adj): sáng tạo

- excited /ɪkˈsaɪ.t̬ɪd/ (adj): phấn chấn, phấn khích

- help /hɛlp/ (n, v): trợ giúp, trợ giúp

- international /ˌɪn·tərˈnæʃ·ə·nəl/ (adj): quốc tế

- interview /ˈɪn·tərˌvju/ (n, v): phỏng vấn

- knock /nɑːk/ (v): gõ (cửa)

- overseas /ˈoʊ·vərˈsiz/ (n, adj) (ở): nước ngoài

- pocket money /ˈpɑː.kɪt ˌmʌn.i/ (n): chi phí túi, chi phí riêng

- poem /ˈpoʊ.əm/ (n): bài thơ

- remember /rɪˈmem·bər/ (v): nhớ, ghi nhớ

- chia sẻ /ʃer/ (n, v): phân chia sẻ


- smart /smɑːrt/ (adj): bhình ảnh bao, tự tín, thông minh

- surround /səˈrɑʊnd/ (v): bao quanh


Xem chi tiết tại: Vocabulary - Từ vựng Unit 2 SGK Tiếng Anh 6 new My home

- town house /ˈtaʊn ˌhaʊs/ (n): nhà phố

- country house /ˌkʌn.tri ˈhaʊs/ (n): nhà tại nông thôn

- villa /ˈvɪl.ə/ (n): biệt thự

- stilt house /stɪltsˌhaʊs / (n): bên sàn

- apartment /əˈpɑːrt.mənt/ (n): căn uống hộ

- living room /ˈlɪv.ɪŋ ˌruːm/ (n): chống khách

- bedroom /ˈbed.ruːm/ /ˈbed.rʊm/ (n): phòng ngủ

- kitchen /ˈkɪtʃ·ən/ (n): bên bếp

- bathroom /ˈbæθ.ruːm/ /ˈbæθ.rʊm/ (n): công ty tắm

- hall /hɑːl/ (n): chống lớn

- attic /ˈæt̬.ɪk/ (n): gác mái

- lamp /læmp/ (n): đèn

- nhà wc /ˈtɔɪ·lɪt/ (n): nhà vệ sinh

- bed /bed/ (n): giường

- cupboard /ˈkʌb·ərd/ (n): tủ chén

- wardrobe /ˈwɔːr.droʊb/ (n): tủ đựng quần áo

- fridge /frɪdʒ/ (n): tủ lạnh

- poster /ˈpoʊ·stər/ (n): áp phích

- chair /tʃeər/ (n): ghế

- air-conditioner /ˈeər kənˌdɪʃ·ə·nər/ (n) máy ổn định ko khí

- table /ˈteɪ bəl/ (n): bàn


- sofa /ˈsoʊ·fə/ (n): ghế trường kỷ, ghế sô pha

- behind /bɪˈhaɪnd/ (pre): nghỉ ngơi vùng phía đằng sau, đằng sau


- between /bɪˈtwin/ (pre): sinh hoạt giữa

- chest of drawers /ˌtʃest əv ˈdrɔːrz/ (n): ngnạp năng lượng kéo tủ

- crazy /ˈkreɪ.zi/ (adj): kì lạ, lạ thường

- department store /dɪˈpɑːrt.mənt ˌstɔːr/ (n): siêu thị bách hóa

- dishwasher /ˈdɪʃˌwɑʃ·ər/ (n) lắp thêm cọ chén bát (chén) đĩa

- furniture /ˈfɜr nɪ tʃər/ (n): đồ vật vào công ty, vật gỗ

- in front of /ɪn "frʌnt ʌv/ (pre): ở vùng phía đằng trước, đằng trước

- messy /ˈmes.i/ (adj): lộn xộn, bừa bộn

- microwave sầu /ˈmaɪ.kroʊ.weɪv/ (n): lò vi sóng

- move /muːv/ (v): dịch rời, đưa nhà

- next to /"nɛkst tu/ (pre): kế bèn, sinh hoạt cạnh

- under /ˈʌn dər/ (pre): nghỉ ngơi dưới, phía dưới


3. Từ vựng giờ Anh lớp 6 Unit 3 My Friends

Xem cụ thể tại: Vocabulary - Từ vựng Unit 3 SGK Tiếng Anh 6 mới My Friends

- arm /ɑːrm/ (n): cánh tay

- ear /ɪər/ (n): tai

- eye /ɑɪ/ (n): mắt

- leg /leɡ/ (n): chân

- nose /noʊz/ (n): mũi

- finger /ˈfɪŋ·ɡər/ (n): ngón tay

- tall /tɔl/ (a): cao

- short /ʃɔrt/ (a) ùn, thấp

- big /bɪg/ (a): to

- small /smɔl/ (a): nhỏ

- active sầu /ˈæk tɪv/ (adj): hăng hái, năng động

- appearance /əˈpɪər·əns/ (n): tầm dáng, nước ngoài hình

- barbecue /ˈbɑr·bɪˌkju/ (n): món giết thịt nướng barbecue

- boring /ˈbɔː.rɪŋ/ (adj): bi thương tẻ

- choir /kwɑɪər/ (n): dàn đồng ca

- competition /ˌkɒm pɪˈtɪʃ ən/ (n): cuộc đua, cuộc thi

- confident /ˈkɒn fɪ dənt/ (adj): lạc quan, tin tưởng

- curious /ˈkjʊər·i·əs/ (adj): tò mò, yêu thích tìm kiếm hiểu

- gardening /ˈɡɑrd·nɪŋ/ (v): làm cho vườn

- firefighter /ˈfɑɪərˌfɑɪ·t̬ər/ (n): bộ đội cứu giúp hỏa

- fireworks /ˈfɑɪərˌwɜrks/ (n): pháo hoa

- funny /ˈfʌn i/ (adj): bi ai cười, trúc vị

- generous /ˈdʒen·ə·rəs/ (adj): rộng thoải mái, hào phóng

- museum /mjʊˈzi·əm/ (n): viện bảo tàng

- organise /ˈɔr gəˌnaɪz/ (v): tổ chức

- patient /ˈpeɪ·ʃənt/ (adj): điềm tĩnh

- personality /ˌpɜr·səˈnæl·ɪ·t̬i/ (n): tính bí quyết, cá tính

- prepare /prɪˈpeər/ (v): chuẩn chỉnh bị


- racing /ˈreɪ.sɪŋ/ (n): cuộc đua

- reliable /rɪˈlɑɪ·ə·bəl/ (adj): xứng đáng tin cậy

- serious /ˈsɪr.i.əs/ (adj): nghiêm túc

- shy /ʃɑɪ/ (adj): bẽn lẽn, tuyệt xấu hổ

- sporty /ˈspɔːr.t̬i/ (adj): dáng thể thao, khỏe mạnh mạnh

- volunteer /ˌvɑl·ənˈtɪr/ (n): tình nguyện viên

- zodiac /ˈzoʊd·iˌæk/ (n) cung hoàng đạo


4. Từ vựng giờ Anh lớp 6 Unit 4 My neighbourhood

Xem cụ thể tại: Vocabulary - Từ vựng Unit 4 SGK Tiếng Anh 6 bắt đầu My Neighbourhood

- statue /ˈstætʃ·u/ (n): tượng

- square /skweər/ (n): quảng trường

- railway station /ˈreɪl.weɪ ˌsteɪ.ʃən/ (n): nhà ga

- cathedral /kəˈθi·drəl/ (n): đơn vị thờ

- memorial /məˈmɔːr.i.əl/ (n): đài tưởng niệm

- left /left/ (n, a): trái

- right /raɪt/ (n, a): phải

- straight /streɪt/ (n, a): thẳng

- narrow /ˈner.oʊ/ (a): hẹp

- noisy /ˈnɔɪ.zi/ (a): ồn ào

- crowded /ˈkraʊ.dɪd/ (a): đông đúc

- quiet /ˈkwaɪ ɪt/ (a): lặng tĩnh

- art gallery /ˈɑːt ˌɡæl.ər.i/ (n): showroom những tác phẩm nghệ thuật

- backyard /ˌbækˈjɑːrd/ (n): sảnh vùng sau nhà

- cathedral /kəˈθi·drəl/ (n): nhà thời thánh Khủng, thánh đường

- convenient /kənˈvin·jənt/ (adj): thuận tiện, thuận lợi

- dislike /dɪsˈlɑɪk/ (v): không yêu thích, không ưa, ghét

- exciting /ɪkˈsaɪ.t̬ɪŋ/ (adj): thú vị, lý thụ, hứng thú

- fantastic /fænˈtæs·tɪk/ (adj): tuyệt vời

- historic /hɪˈstɔr ɪk/ (adj): cổ, cổ kính

- inconvenient /ˌɪn·kənˈvin·jənt/ (adj): phiền phức, pnhân từ phức

- incredibly /ɪnˈkred·ə·bli/ (adv): đáng kinh ngạc, mang lại nỗi không ngờ

- modern /ˈmɑd·ərn/ (adj): hiện nay dại

- pagoda /pəˈɡoʊ·də/ (n): ngôi chùa

- palace /ˈpæl·əs/ (n): cung điện, dinc, phủ

- peaceful /ˈpis·fəl/ (adj): lặng tĩnh, bình lặng

- polluted /pəˈlut/ (adj): ô nhiễm

- suburb /ˈsʌb·ɜrb/ (n): Quanh Vùng ngoại ô


- temple /ˈtem·pəl/ (n): thường, điện, miếu

- terrible /ˈter·ə·bəl/ (adj): tồi tệ

- workshop /ˈwɜrkˌʃɑp/ (n) phân xưởng (cung ứng, thay thế...)

5. Từ vựng giờ Anh lớp 6 Unit 5 Natural Wonders of the world

Xem cụ thể tại: Vocabulary - Từ vựng Unit 5 SGK Tiếng Anh 6 bắt đầu Natural Wonders of the world


- plaster /ˈplæs·tər/ (n): miếng băng dán

- walking boots /ˈwɑː.kɪŋ buts/ (n): giầy ống đi bộ

- painkiller /ˈpeɪnˌkɪl·ər/ (n): thuốc giảm đau

- sun cream /ˈsʌn ˌkriːm/ (n): kem phòng nắng

- scissor /ˈsɪz.ər/ (n): mẫu kéo

- sleeping bag /ˈsli·pɪŋ ˌbæɡ/ (n): túi ngủ

- backpack /ˈbækˌpæk/ (n): bố lô

- compass /ˈkʌm·pəs/ (n) la bàn

- desert /dɪˈzɜrt/ (n) sa mạc

- mountain /ˈmɑʊn·tən/ (n): núi

- lake /leɪk/ (n): hồ nước

- river /ˈrɪv·ər/ (n): sông

- forest /ˈfɔr·əst/ (n): rừng

- waterfall /ˈwɔ·t̬ərˌfɔl/ (n): thác nước

- Antarctica /ænˈtɑːrk.tɪ.kə/ (n): châu Nam cực

- boat /boʊt/ (n): bé thuyền

- boot /buːt/ (n): giầy ủng

- cave /keɪv/ (n): hang động

- cuisine /kwɪˈziːn/ (n): nghệ thuật làm bếp nạp năng lượng, thẩm mỹ độ ẩm thực

- diverse /ˈdɑɪ·vɜrs/ (adj): nhiều dạng

- essential /ɪˈsen·ʃəl/ (adj): khôn xiết yêu cầu thiết

- isl& /ˈaɪ.lənd/ (n): hòn đảo

- rock /rɑk/ (n): hòn đá, phiến đá

- thrilling /ˈθrɪl·ɪŋ/ (adj) (gây): hồi hộp

- torch /tɔrtʃ/ (n): đèn pin

- travel agent’s /ˈtræv·əl eɪ·dʒənt/(n) công ty du lịch

- valley /ˈvæl·i/ (n): thung lũng

- windsurfing /ˈwɪndˌsɜr·fɪŋ/ (n): môn thể dục lướt ván buồm

- wonder /ˈwʌn·dər/ (n): kỳ quan
Xem thêm: Miband 2 Không Đo Được Nhịp Tim, ‪Chiếm Tài Mobile

6. Từ vựng giờ đồng hồ Anh lớp 6 Unit 6 Our Tet holiday

Xem cụ thể tại: Vocabulary - Từ vựng Unit 6 SGK Tiếng Anh 6 mới Our Tet holiday

- flower /ˈflɑʊ·ər/ (n): hoa

- firework /ˈfaɪr.wɝːk/ (n): pháo hoa

- lucky money /ˈlʌk i ˈmʌn i/ (n): chi phí lì xì

- apricot blossom /ˈeɪ.prɪ.kɑːt ˈblɑs·əm/ (n): hoa mai

- peach blossom /pitʃ ˈblɑs·əm/ (n) hoa đào

- make a wish: ước một điều ước

- cook special food: nấu một món nạp năng lượng quánh biệt

- go to lớn a pagoda: đi chùa

- decorate /ˈdek·əˌreɪt/ (v): tô điểm, trang hoàng

- decorate our house: trang trí nhà đất của chúng ta

- plant trees: tdragon cây

- watch fireworks: coi pháo hoa

- hang a calendar: treo một cuốn lịch

- give lucky money: mang lại chi phí lì xì

- bởi vì the shopping: sở hữu sắm

- visit relative: thăm fan thân

- buy peach blossom: thiết lập hoa đào

- clean furniture: lau chùi và vệ sinh thứ đạc

- calendar /ˈkæl ən dər/ (n): lịch

- celebrate /ˈsel·əˌbreɪt/ (v): kỉ niệm

- cool down /kul daʊn/(v): có tác dụng mát

- Dutch /dʌtʃ/ (n, adj): người /tiếng Hà Lan

- empty out (v): đổ (rác)

- family gathering (n): sum vầy gia đình

- feather /ˈfeð·ər/ (n): lông (gia cầm)

- first-footer /ˈfɜrstˈfʊt/ (n): tín đồ xông công ty (đầu năm mới mới)

- get wet (v): bị ướt


- Korean /kəˈriən/ (n, adj): người/giờ đồng hồ Hàn Quốc

- remove /rɪˈmuv/ (v): rủ bỏ

- rooster /ˈru·stər/ (n): kê trống

- rubbish /ˈrʌb·ɪʃ/ (n): rác

- Tnhì /taɪ/ (n, adj): người, giờ đồng hồ Thái Lan

- wish /wɪʃ/ (n, v): lời ước


7. Từ vựng tiếng Anh lớp 6 Unit 7 Television

Xem chi tiết tại: Vocabulary - Từ vựng Unit 7 SGK Tiếng Anh 6 mới Television

- cartoon /kɑrˈtun/ (n): phyên hoạt hình

- cuộc chơi /ˈɡeɪm ˌʃoʊ/ (n): công tác trò đùa, buổi truyền họa giải trí

- film /fɪlm/ (n): phim truyện

- comedy /ˈkɑː.mə.di/ (n): hài kịch, phyên hài

- newsreader /ˈnjuːzˌriː.dər/ (n): tín đồ hiểu bản tin trèn đài, truyền hình

- weatherman /ˈweð·ərˌmæn/ (n): bạn thông cung cấp tin thời tiết bên trên đài, ti vi

- adventure /ədˈven·tʃər/ (n) cuộc phiêu lưu

- announce /əˈnɑʊns/ (v): thông báo

- audience /ˈɔ·di·əns/ (n): khán giả

- character /ˈkær·ək·tər/ (n): nhân vật

- clumsy /ˈklʌm·zi/ (adj): dềnh dàng về

- cool /kul/ (adj): dễ dàng thương

- dễ thương /kjut/ (adj): xinc xắn

- documentary /ˌdɑk·jəˈmen·tə·ri/ (n): phlặng tài liệu

- educate /ˈedʒ·əˌkeɪt/ (v): giáo dục

- educational /ˌedʒ·əˈkeɪ·ʃən·əl/ (adj): mang tính chất giáo dục

- entertain /ˌen·tərˈteɪn/ (v): giải trí

- event /ɪˈvent/ (n): sự kiện

- fact /fækt/ (n): thực tế, sự thật hiển nhiên

- fair /feər/ (n): trung tâm thương mại, chợ phiên

- funny /ˈfʌn i/ (adj): hài hước

- human /ˈhju·mən/ (adj): thuộc về bé người

- local /ˈloʊ·kəl/ (adj): mang tính chất địa phương

- main /meɪn/ (adj): bao gồm yếu ớt, công ty đạo

- manner /ˈmæn ər/ (n): tác phong, phong cách

- MC viết tắt của tự Master of Ceremony /ˈmæs tər ʌv ˈser·əˌmoʊ·ni/ (n): fan dẫn chương trình

- musical /ˈmju·zɪ·kəl/ (n): buổi biểu diễn âm nhạc, vnghỉ ngơi nhạc kịch

- national /ˈnæʃ·ə·nəl/ (adj): trực thuộc về quốc gia


- pig racing /pɪɡ ˈreɪ·sɪŋ/ (n): đua lợn

- programme /ˈproʊ.ɡræm/ (n): chương trình

- reason /ˈri zən/ (n): nguyên nhân

- remote control /rɪˈmoʊt kənˈtroʊl/ (n): điều khiển và tinh chỉnh (ti vi) từ xa

- reporter /rɪˈpɔr·t̬ər/ (n): pđợi viên

- schedule /ˈskedʒ.uːl/ (n): lịch trình, lịch trình

- series /ˈsɪər·iz/ (n): phyên lâu năm kỳ trên truyền hình

- stupid /ˈstu·pɪd/ (adj): dở người độn, ngớ ngẩn

- universe /ˈju·nəˌvɜrs/ (n): vũ trụ

- viewer /ˈvju·ər/ (n): người coi (ti vi)


8. Từ vựng giờ Anh lớp 6 Unit 8 Sports và Games

Xem chi tiết tại: Vocabulary - Từ vựng Unit 8 SGK Tiếng Anh 6 bắt đầu Sports và Games

- badminton /ˈbædˌmɪn·tən/ (n): cầu lông

- volleyball /ˈvɑl·iˌbɔl/ (n): trơn chuyền

- football /ˈfʊtˌbɔl/ (n): láng đá

- jubởi vì /ˈdʒud·oʊ/ (n): võ nhu đạo

- horse race /hɔːrs ˈreɪs/ (n): đua ngựa

- basketball /ˈbæs·kɪtˌbɔl/ (n): trơn rổ

- baseball /ˈbeɪsˌbɔl/ (n): láng chày

- tennis /ˈten·ɪs/ (n): quần vợt

- table tennis /ˈteɪ·bəl ˌten·ɪs/ (n): bóng bàn

- regatta /rɪˈɡɑː.t̬ə/ (n): cuộc đua thuyền

- eurythmies /yʊˈrɪð mày, yə-/ (n): thể thao nhịp điệu

- gymnastics /dʒɪmˈnæs·tɪks/ (n): thể dục dụng cụ

- maraeo hẹp /ˈmær·əˌθɑn/ (n): cuộc đua ma-ra-tông

- marathanh mảnh race /ˈmær·əˌθɑn reɪs/ (n): chạy ma-ra-tông

- javelin throw /ˈdʒæv·ə·lɪn θroʊ/ (n): ném lao

- pole vault /ˈpoʊl ˌvɔlt/ (n): khiêu vũ sào

- athletics /æθˈlet̬·ɪks/ (n): điền kinh

- hurdle rate /ˈhɜr·dəl reɪt/ (n): nhảy rào

- weightlifting /ˈweɪtˌlɪf·tɪŋ/ (n): cử tạ

- swimming /ˈswɪm·ɪŋ/ (n): bơi lội

- ice-skating /ˈɑɪs ˌskeɪt/ (n): trượt băng

- water-skiing /ˈwɔ·t̬ər ˈskiː.ɪŋ/ (n): lướt ván nước

- high jumping /ˈhaɪˌdʒʌmp/ (n): khiêu vũ cao

- archery /ˈɑr·tʃə·ri/ (n): bắn cung

- windsurfing /ˈwɪndˌsɜr·fɪŋ/ (n): lướt ván buồm

- cycling /ˈsaɪ klɪŋ/ (n): đua xe pháo đạp

- fencing /ˈfen·sɪŋ/ (n): đấu kiếm

- hurdling /ˈhɜr·dəlɪŋ/ (n): chạy / dancing qua rào


- athlete /ˈæθˌlit/ (n): chuyển vận viên

- boat /boʊt/ (n): con thuyền

- career /kəˈrɪər/ (n): công việc và nghề nghiệp, sự nghiệp

- congratulations /kənˌɡrætʃ·əˈleɪ·ʃənz/ (n): xin chúc mừng

- elect /ɪˈlekt/ (v): tuyển lựa, bầu chọn

- equipment /ɪˈkwɪp mənt/ (n): thứ, dụng cụ

- exhausted /ɪɡˈzɑː.stɪd/ (adj): mệt mỏi tuồi, mệt lử

- fantastic /fænˈtæs·tɪk/ (adj): tuyệt

- fit /fɪt/ (adj): mạnh bạo khỏe

- goggles /ˈɡɑɡ·əlz/ (n): kính (để bơi)

- gym /dʒɪm/ (n): trung trọng điểm thể dục

- last /læst/ (v): kéo dài

- racket /ˈræk·ɪt/ (n): chiếc vợt (cầu lông...)

- regard /rɪˈgɑrd/ (v): coi là

- ring /rɪŋ/ (n): sàn đấu (boxing)

- skateboard /ˈskeɪt.bɔːrd/: (n, v) ván trượt, tđuổi ván

- ski /ski/ (n, v): trượt tuyết, ván trượt tuyết

- skiing /ˈskiː.ɪŋ/ (n): môn tđuổi tuyết

- sports competition /spɔːrts ˌkɒm pɪˈtɪʃ ən/ (n): cuộc đua thể thao

- sporty /ˈspɔːr.t̬i/ (adj) trẻ khỏe, dáng vẻ thể thao


9. Từ vựng tiếng Anh lớp 6 Unit 9 Cities of the world

Xem cụ thể tại: Vocabulary - Từ vựng Unit 9 SGK Tiếng Anh 6 new Cities of the world

- Asia /ˈeɪ.ʒə/ (n): châu Á

- Africa /ˈæf.rɪ.kə/ (n): châu Phi

- Europe /ˈjʊr.əp/ (n): châu Âu

- Hollvà /ˈhɑː.lənd/ (n): Hà Lan

- Australia /ɑːˈstreɪl.jə/ (n): Úc

- America /əˈmer.ɪ.kə/ (n): châu Mỹ

- Antarctica /ænˈtɑːrk.tɪ.kə/ (n): châu Nam Cực

- award /əˈwɔrd/ (n, v): phần thưởng, trao giải thưởng

- common /ˈkɒm ən/ (adj): phổ cập, thông dụng

- continent /ˈkɑn·tən·ənt/ (n): châu lục

- creature /ˈkri·tʃər/ (n): sinch trang bị, tạo nên vật

- design /dɪˈzɑɪn/ (n, v): thiết kế

- journey /ˈdʒɜr·ni/ (n): chuyến đi

- landmark /ˈlændˌmɑrk/ (n): danh win (trong thành phố)

- lovely /ˈlʌv·li/ (adj): đáng yếu

- musical /ˈmju·zɪ·kəl/ (n): vnghỉ ngơi nhạc kịch

- palace /ˈpæl·əs/ (n): cung điện

- popular /ˈpɑp·jə·lər/ (adj): danh tiếng, phổ biến

- postcard /ˈpoʊstˌkɑrd/ (n): bưu thiếp

- symbol /ˈsɪm·bəl/ (n): biểu tượng

- tower /ˈtɑʊ·ər/: (n) tháp


- UNESCO World Heritage /juːˈnes.koʊ wɜrld ˈher·ə·t̬ɪdʒ/ (n): di tích thế giới được UNESCO công nhận

- well-known /ˈwelˈnoʊn/ (adj): nổi tiếng

10. Từ vựng tiếng Anh lớp 6 Unit 10 Our houses in the future

Xem cụ thể tại: Vocabulary - Từ vựng Unit 10 SGK Tiếng Anh 6 mới Our houses in the future

- apartment /əˈpɑrt·mənt/ và flat /flæt/ (n): căn hộ

Hai từ này thường xuyên được thực hiện với cùng 1 tức là “cnạp năng lượng hộ”. Tuy nhiên, theo thói quen, gồm chỗ thì các căn hộ cao cấp nhỏ tuổi được Hotline là apartment với phần lớn nhà ở lớn hơn, bao gồm cố kỉnh chỉ chiếm diện tích cả một tầng sẽ tiến hành điện thoại tư vấn là flat.

- condominium /ˌkɑn·dəˈmɪn·i·əm/ (n): thông thường cư

- penthouse /ˈpent·hɑʊs/ (n): tầng trèn thuộc của một tòa bên cao tầng

- basement apartment /ˈbeɪs·mənt əˈpɑrt·mənt/ (n): căn hộ chung cư tầng hầm

- houseboat /ˈhɑʊsˌboʊt/ (n): đơn vị thuyền

- villa /ˈvɪl·ə/ (n): biệt thự

- cable television (TV cable) /ˈkeɪ·bəl ˈtel·əˌvɪʒ·ən/ (n): truyền hình cáp

- fridge /frɪdʒ/ (n): tủ lạnh

- wifi (Wireless Fidelity) /ˈwɑɪˈfɑɪ/: hệ thống mạng không dây áp dụng sóng vô tuyến

- wireless /ˈwɑɪər·ləs/ (adj, n): vô con đường điện, ko dây

- wireless TV /ˈwɑɪər·ləsˌtiːˈviː/(n) ti vi gồm kết nối mạng ko dây

- appliance /əˈplɑɪ·əns/ (n): sản phẩm, dụng cụ

- automatic /ˌɔ·t̬əˈmæt̬·ɪk/ (adj): trường đoản cú động

- castle /ˈkæs·əl/ (n): lâu đài

- comfortable /ˈkʌm·fər·t̬ə·bəl/ (adj): không thiếu, tiện thể nghi

- dry /drɑɪ/ (v): có tác dụng thô, sấy khô

- helicopter /ˈhel·ɪˌkɑp·tər/ (n): vật dụng cất cánh trực thăng

- hi-tech /ˈhɑɪˈtek/ (adj): nghệ thuật cao

- iron /aɪrn/ (v): bàn là, ủi (quần áo)

- look after /lʊk ˈæf tər/ (v): phê chuẩn, siêng sóc

- modern /ˈmɑd·ərn/ (adj): hiện tại đại

- motortrang chính /ˈməʊtəˌhəʊm/ (n): đơn vị lưu giữ đụng (có ôtô kéo)

- skyscraper /ˈskɑɪˌskreɪ·pər/ (n): nhà chọc tập trời

- smart /smɑːrt/ (adj): thông minh

- solar energy /ˌsoʊ.lɚ ˈen.ɚ.dʒi/ (n) tích điện khía cạnh trời

- space /speɪs/ (n) không khí vũ trụ

- special /ˈspeʃ·əl/ (adj) đặc biệt

- UFO /ˌjuː.efˈoʊ/ viết tắt của từ bỏ Unidentified Flying Object (n) đồ dùng thể bay, đĩa bay


11. Từ vựng giờ Anh lớp 6 Unit 11 Our Greener World

Xem chi tiết tại: Vocabulary - Từ vựng Unit 11 SGK Tiếng Anh 6 mới Our Greener World

- air pollution /eər pəˈlu·ʃən/ (n): độc hại ko khí

- soil pollution /sɔɪl pəˈlu·ʃən/ (n): ô nhiễm và độc hại đất

- deforestation /diːˌfɔːr.əˈsteɪ.ʃən/ (n): nạn phá rừng, sự phá rừng

- noise pollution /nɔɪz pəˈlu·ʃən/ (n): ô nhiễm tiếng ồn

- water pollution /ˈwɔ·t̬ər pəˈlu·ʃən/ (n): độc hại nước

- be in need /bɪ ɪn nid/ (v): cần

- cause /kɔz/ (v): tạo ra

- charity /ˈtʃær·ɪ·t̬i/ (n): tự thiện

- disappear /ˌdɪs·əˈpɪər/ (v): biến đổi mất

- do a survey /du eɪ ˈsɜr·veɪ/: triển khai cuộc điều tra

- effect /ɪˈfɛkt/ (n): hình họa hưởng

- electrithành phố /ɪˌlekˈtrɪs·ət̬·i/ (n): điện

- energy /ˈen·ər·dʒi/ (n): năng lượng

- environment /ɪnˈvɑɪ·rən·mənt/ (n): môi trường

- exchange /ɪksˈtʃeɪndʒ/ (v): trao đổi

- invite /ɪnˈvɑɪt/ (v): mời

- natural /ˈnætʃ·ər·əl/ (adj): từ bỏ nhièn


- pollute /pəˈlut/ (v): có tác dụng ô nhiễm

- pollution /pəˈlu·ʃən/ (n): sự ô nhiễm

- president /ˈprez·ɪ·dənt/ (n): nhà tịch

- recycle /riˈsɑɪ·kəl/ (v): tái chế

- recycling bin /ˌriːˈsaɪ.klɪŋ bɪn/ (n): thùng đựng thiết bị tái chế

- reduce /rɪˈdus/ (v): giảm

- refillable /ˌriːˈfɪl.ə.bəl/ (adj): rất có thể bơm, làm đầy lại

- reuse /riˈjuz/ (v): tái sử dụng

- sea cấp độ /ˈmê mẩn ˌlev·əl/ (n): mực nước biển

- swap /swɑːp/ (v) trao đổi

- wrap /ræp/ (v) gói, bọc

12. Từ vựng tiếng Anh lớp 6 Unit 12 Robots

Xem chi tiết tại: Vocabulary - Từ vựng Unit 12 SGK Tiếng Anh 6 new Robots

- play football /pleɪ ˈfʊtˌbɔl/ : chơi láng đá

- sing a tuy nhiên /sɪŋ eɪ /sɔŋ/: hát một bài bác hát

- teaching robot /ˈtiː.tʃɪŋ ˈroʊ.bɑːt/: bạn thứ dạy dỗ học

- worker robot /ˈwɜr·kər ˈroʊ.bɑːt/: fan thiết bị công nhân

- doctor robot /ˈdɑk·tər/: tín đồ máy bác sĩ

- trang chủ robot /hoʊm ˈroʊ.bɑːt/: fan trang bị gia đình

- laundry /ˈlɑːn.dri/ (n): giặt ủi

- make the bed /meɪk ðə bed/: dọn giường

- cut the hedge /kʌt ðə hedʒ/: giảm tỉa hàng rào

- vì chưng the dishes /du ðə dɪʃ:ez/: cọ chén

- (good/bad) habits /ˈhæb.ɪt/: kinh nghiệm (tốt /xấu)

- go khổng lồ the pictures/the movies : đi xem tranh/ đi xem phim

- there’s a lot to vị : có tương đối nhiều bài toán cần được làm

- go out /ɡoʊ aʊt/: đi ra ngoài, đi chơi

- go/come to lớn town: đi ra thành phố

- gardening /ˈɡɑːr.dən.ɪŋ/ (n): quá trình làm cho vườn

- guard /ɡɑːrd/ (v) canh giữ, canh gác

- laundry /ˈlɑːn.dri/ (n): xống áo rất cần phải giặt

- lift /lɪft/ (v): nâng lèn, nhấc lên, giơ lên

- minor /ˈmɑɪ·nər/ (adj): nhỏ dại, ko quan trọng
Xem thêm: Diệp Hạ Châu Có Tác Dụng Gì? Giá Tiền Và Cách Sử Dụng Diệp Hạ Châu

- opinion /əˈpɪn yən/ (n): chủ ý, quan liêu điểm

- planet /ˈplæn·ɪt/ (n): hành tinh

- recognize /ˈrek·əɡˌnɑɪz/ (v): dấn ra

- robot /ˈroʊ.bɑːt/ (n): tín đồ máy

- role /roʊl/ (n): vai trò

- space station /speɪs ˌsteɪ·ʃən/ (n): trạm vũ trụ

- type /taɪp/ (n): kiểu dáng, loại

- water /ˈwɔ·t̬ər/ (v): tưới, tưới nước

Tổng hòa hợp toàn bộ ngữ pháp giờ đồng hồ Anh lớp 6 do macerafilmizle.com sưu tầm và soạn để giúp đỡ những em khối hệ thống lại tổng thể kỹ năng và kiến thức ngữ pháp đã có được học tập trong thời gian giúp những em ghi nhớ bao gồm một giải pháp tiện lợi. Từ kia nâng cao được kĩ năng vốn giờ Anh sẵn có. Các em hãy vào với download về để giao hàng nhu yếu học hành nhé!


Bên cạnh Việc shop cùng với macerafilmizle.com qua fanpage macerafilmizle.com, mời độc giả tham gia nhóm học hành tiếng Anh lớp 6 tương tự như giờ đồng hồ Anh lớp 7 - 8 - 9 trên group bên trên facebook: Tiếng Anh trung học cơ sở.


Chuyên mục: Tổng Hợp