Toán lớp 2 nâng cao co dap an

Hãy khoanhvào 1/3 số quả cam của hình A với 1/4 số tam giác của hình B.

Bạn đang xem: Toán lớp 2 nâng cao co dap an

Câu 3:

*

Số chấm tròn đen bằng một phần mấy số chấm tròn của hình C.

Câu 4:

*

D

Số ô vuông được đánh đậm bằng một phần mấy số ô vuông của hình D.

Câu 5:Điền số say mê hợp vào chỗ trống:

a. …… : 5 = 5

b. …… : 4 = 4

c. …… : 3 = 3

Câu 6:Có 35 học sinc xếp thành hàng, mỗi hàng bao gồm 5 học sinch . Hỏi tất cả từng nào hàng?

Câu 7:Trong lớp có 32 học sinch, 4 học sinh ngồi tầm thường một bàn. Hỏi cần bạo nhiêu bàn?

Câu 8:Tìm nhị số có thương bằng 2 và gồm tích bằng 8.

Câu 9:Viết phép phân chia gồm thương bằng số phân tách với tổng của số phân chia với thương bằng số bị phân chia.

Câu 10:Có một số trâu đang cày ruộng. Người ta đếm thấy gồm 16 chân trâu. Hỏi bao gồm bao nhiêu bé trâu?

Câu 11:Dũng có một số bi, Hùng mang lại Dũng thêm một số bi bằng sô bi Dũng tất cả. Hỏi số bi Dũng bao gồm trước đây bằng một phần mấy số bi Dũng hiện có?

Đáp ánTân oán hay cùng nặng nề lớp 2:

Câu 1:

*

Câu 2:

*

Câu 3:

*

Số chấm tròn đen chiếm 01/05 số chấm tròn trong hình C.

Câu 4:

*

D

Số ô vuông được tô đậm bằng 1/3 số ô vuông của hình D.

Câu 5:

a. 25 : 5 = 5

b. 16 : 4 = 4

c. 9 : 3 = 3

Câu 6:

Số mặt hàng gồm tất cả:

35 : 5 = 7 (hàng)

Đáp số: 7 hàng

Câu 7:

Số bàn để học sinc vào lớp ngồi là:

32 : 4 = 8 (bàn)

Đáp số: 8 bàn

Câu 8:

8 = 8 x 1

8 : 1 = 8

8 = 2 x 4

4 : 2 = 2

Vậy 2 số cần kiếm tìm là 2 cùng 4.

Câu 9:

Ta có phxay phân tách 4 : 2.

Câu 10:

Mỗi nhỏ trâu tất cả 4 chân, vậy số trâu tất cả tất cả là:

16 : 4 = 4(con trâu)

Đáp số: 4 nhỏ trâu

Câu 11:

*

Số bi Dũng bao gồm trước đây bằng một nửa số bi Dũng hiện tất cả.

Đề số 2


Bài 1.

Tính nhanh:

a) 9 + 13 + 15 + 7 + 25 + 31

b) 32 – 15 + 18 – 5 + 20

Bài 2.

Tìm x:

a) x = 35 – 17

b) x + 5 – 17 = 35

Bài 3.

Cho bốn chữ số: 2, 3, 4, 5.

Xem thêm: Cách Làm Ông Già Noel Bằng Giấy, 3 Cực Đơn Giản

Hãy viết những số có hai chữ số được cấu tạo từ bốn chữ số đã mang đến.

Bài 4.

Mẹ hơn Lan 25 tuổi, bố hơn mẹ 6 tuổi. Hỏi tuổi của Lan là bao nhiêu, biết rằng tuổi bổ là 46?

Bài 5.

Điền số giống nhau vào chỗ chấm sao cho:

a) …… +….. +….. + … = 60

b) …….+….. +…… – ….. = 60

Đáp án

Bài 1.

a) 9 + 13 + 15 + 7 + 25 + 31

= (9 + 31) + (13 + 7) + (15 + 25)

= 40 + đôi mươi + 40 = 100

b) 32 – 15 + 18 – 5 + 20

= (32 + 18) + (đôi mươi – 15 – 5)

= 50 + 0

= 50

Bài 2.

a) x = 35 – 17

x = 35 – 17

x = 18

b) x + 5 – 17 = 35

x = 35 – 5 +17

x = 47

Bài 3.

Các số bao gồm nhị chữ số được cấu tạo từ bốn chữ số 2,3,4,5 là:

22; 23; 24; 25; 32; 33; 34; 35; 42; 43; 44; 45; 52; 53; 54; 55.

Bài 4.

Tuổi của mẹ Lan là:

46 – 6 = 40 (tuổi)

Tuổi của Lan là:

40 – 25 = 15 (tuổi)

Đáp số: 15 tuổi

Bài 5.

a) 15 + 15 + 15 + 15 = 60

b) 30 + 30 + 30 – 30 = 60

Đề số 3

Bài 1: Tính nhanh

a. 10 – 9 + 8 – 7 + 6 – 5 + 4 – 3 + 2 – 1

b. 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 10 + 8 + 6 + 4 + 2 + 0

Bài 2: Tìm xa. (x + 1) + (x + 2) + (x + 3) = 24

b. x + x + 8 = 24

Bài 3:

a. Tìm 2 số bao gồm tổng cùng hiệu đều bằng 95.

b. Tìm 2 số bao gồm tích cùng thương đều bằng 5.

Bài 4:Nhà Hoa tất cả số gà cùng số thỏ bằng nhau. Tìm số con gà với số thỏ công ty Hoa. Biết tổng số chân con gà với chân thỏ là 42 chân.

Bài 5:Ba bạn Lan, Mai, Phượng bao gồm trồng 3 cây lan, mai, phượng vào vườn trường. Bạn trồng cây mai nói với bạn Lan “bọn họ không người nào trồng cây trùng với tên của bản thân cả”. Hỏi bạn như thế nào đó trồng cây nào?

Đápán

Bài 1: Tính nhanh

a. 10 – 9 + 8 – 7 + 6 – 5 + 4 – 3 + 2 – 1

= (10 – 9) + (8 – 7) + (6 – 5) + (4 – 3) + (2 – 1)

= 1 + 1 + 1 + 1 + 1

= 5

b. 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 10 + 8 + 6 + 4 + 2 + 0

= (0 +10) +(1 + 9) + (2 + 8) + (3 + 7) + (4 + 6) + 5

= 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 5

= 55

Bài 2:Tìm x:

a. (x + 1) + (x + 2) + (x + 3) = 24

(x + x + x) + (1 +2 + 3) = 24

x × 3 + 6 = 24

x × 3 = 24 - 6

x × 3 = 18

x = 18 : 3

x = 6

b. x + x + 8 = 24

2 × x + 8 = 24

2 × x = 24 - 8

2 × x = 16

x = 16 : 2

x = 8

Bài 3:

a. 2 số đó là 0 và 95 vị 95 + 0 = 95; 95 - 0 = 95

b. 2 số đó là một cùng 5 bởi vì 5 x 1 = 5; 5 : 1 = 5

Bài 4:

Giải

Vì số gà bằng số thỏ cần ta team 1 nhỏ thỏ + 1 con gà vào 1 nhóm

Vậy 1 đội bao gồm số chân con kê và chân thỏ là: 2 + 4 = 6 (chân)

42 : 6 = 7 (nhóm)

Vì mỗi team có 1 bé con gà và 1 nhỏ thỏ buộc phải 7 đội tất cả 7 con gà và 7 nhỏ thỏ

Đáp số: gà: 7 con

Thỏ: 7 con

Bài 5:

Giải

Dựa vào câu nói của bạn trồng cây mai nói với bạn Lan “Chúng ta không có ai trồng cây trùng với thương hiệu của mình cả”. Suy ra bạn Lan không trồng cây mai với không trồng cây lan, vậy bạn Lan trồng cây phượng.

Bạn Mai ko trồng cây mai với ko trồng cây phượng vậy bạn Mai trồng cây lan.