Trắc nghiệm hàm số lượng giác

60 bài bác tập trắc nghiệm hàm con số giác gồm đáp án (phần 2)

Bài 1: Hàm số sau là hàm tuần hoàn cùng với chu kì:

*

A.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm hàm số lượng giác

T = π. B. T = 2π. C. T = 3π. D. T = 6π

quý khách hàng đang xem: bài tập trắc nghiệm hàm con số giác

Bài 2: Tìm tập khẳng định của hàm số sau:

*

*

Bài 3: Tìm chu kì T của hàm số

*

A. T = 4π B. T = 2π C. T = -2π D. T = π

Bài 4: Tìm tập quý giá của hàm số sau:

*

A. D = R 0 B. D = <0,1>

C. D = R D. D =<0,+∞)

Bài 5: Hàm số sau tất cả tập xác minh là:

*

*

Bài 6: Hàm số sau tất cả tập xác định là:

*

*

Bài 7: Cho hàm số sau với k ∈ ℤ.Khoảng nào dưới đây ko phía bên trong tập xác minh của hàm số?

*

*

Bài 8: Tập xác định của hàm số sau là:

*

*

Bài 9: Tìm chu kì của hàm số y = cos2x + sin(x/2)

A. T = 4π B. T = π C. T = 2π D. T = π – 1

Bài 10: Tìm tập giá trị của hàm số sau: y = cot(x + π/3)

*

Bài 11: Hàm số sau bao gồm tập xác minh là:

*

*

Bài 12: Hàm số sau bao gồm tập xác định là:

*

A.B.ℝk2π, k ∈ ℤ C.k2π, k ∈ ℤ D.

Bài 13: Cho hàm số f(x) = sin2x và g(x) = tan2 x Chọn mệnh đề đúng

A. f(x) là hàm số chẵn, g(x) là hàm số lẻ.

B. f(x) là hàm số lẻ, g(x) là hàm số chẵn.

C. f(x) là hàm số chẵn, g(x) là hàm số chẵn.

D. f(x) cùng g(x) đầy đủ là hàm số lẻ.

Bài 14: Hàm số y = sinxcos2x là:

A. Hàm chẵn.

B. Hàm không có tính chẵn, lẻ.

C. Hàm không tồn tại tính tuần trả.

D. Hàm lẻ.

Bài 15: Hàm số y = tan(3x)/ sin3x thỏa mãn đặc thù nào sau đây?

A. Hàm chẵn.

B. Hàm không tồn tại tính chẵn, lẻ.

C. Xác định trên ℝ.

D. Hàm lẻ.

Bài 16: Tìm tập khẳng định của hàm số sau:

*

A. D = <0,2π> B. D = ∅

C. D = R D. D = <-2,+∞>

Bài 17: Trong những hàm số sau, hàm số làm sao là hàm lẻ?

*

Bài 18: Trong những hàm số sau, hàm số như thế nào là hàm chẵn?

A. y = tan2x/ (tan2x +1)

B. y = banmaynuocnống.com2x

C. y = banmaynuocnống.com2x

D.

Xem thêm: Top 5 Tai Nghe True Wireless Dưới 1 Triệu Đáng Mua Nhất 2021

y = cosxsin3x.

Bài 19: Trong các hàm số sau, hàm số làm sao ko là hàm chẵn và cũng không là hàm lẻ?

A. y = tanx – 1/sinx.

B. y = √2 sin(x – π/4).

C. y = sinx + tanx.

D. y = sin4x – cos4x.

Bài 20: Tìm tập khẳng định của hàm số sau:

*

A. D = R -π/2+kπ, k ∈ Z B. D = (-∞,2>

C. D = R D. D = R π/2+k2π, k ∈ Z

Bài 21: Cho hàm số y = (cosx-1)/(cosx+2). Mệnh đề như thế nào trong những những mệnh đề sau đó là sai?

A. Tập xác minh của hàm số là ℝ.

B. Hàm số có mức giá trị lớn nhất bởi 0.

C. Hàm số có giá trị nhỏ độc nhất bởi – 2.

D. Hàm số tuần trả cùng với chu kì T = 2.

Bài 22: Hàm số y = (sinx + cosx)2 + cos2x có mức giá trị lớn nhất là:

A.1+√2 B.3 C.5 D.√2

Bài 23: Hàm số y = √3sinx – cosx có mức giá trị nhỏ dại tốt nhất là:

A. 1 – √3 B. – √3 C. – 2 D. – 1 – √3

Bài 24: Giá trị nhỏ duy nhất của hàm số y = 3- 4sin2xcos2x là:

A. – 1 B. 2 C. 1 D. 3

Bài 25: Hàm số sau có chu kì là:

*

*

Bài 26: Hàm số sau không xác minh vào tập làm sao sau đây?

*

*

Bài 27: Hai hàm số làm sao dưới đây tất cả chu kì khác nhau?

A. cos(x/2) và sin(x/2). B. sinx cùng tanx.

C. cosx và cot(x/2). D. tan2x cùng cot2x

Bài 28: Chu kì của hàm số y = sin2x -2cos3x là:

A.B. π C. 2 π/3 D. π/3

Bài 29: Tìm tập khẳng định của hàm số sau:

*

A. D = R π/2+kπ, k ∈ Z B. D = R π/2+k2π, k ∈ Z

C. D = R D. D = R π+kπ, k ∈ Z

Bài 30: Trong những hàm số sau đây, hàm số nào là hàm số tuần hoàn?

A. y = sin x B. y = sinx + x C. y = xcosx D. y = (sinx)/x

Dạng 1: Tập xác minh, tập giá trị của hàm con số giác Trắc nghiệm tập xác minh, tập quý giá của hàm số lượng giác Dạng 2: Tính chẵn, lẻ và chu kì của hàm số lượng giác Trắc nghiệm tính chẵn, lẻ và chu kì của hàm con số giác 60 bài bác tập trắc nghiệm hàm số lượng giác gồm câu trả lời (phần 1)

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân mặt hàng trắc nghiệm lớp 11 tại macerafilmizle.com

Hơn 75.000 câu trắc nghiệm Tân oán 11 tất cả đáp án Hơn 50.000 câu trắc nghiệm Hóa 11 tất cả câu trả lời bỏ ra tiếtGần 40.000 câu trắc nghiệm Vật lý 11 gồm đáp ánKho trắc nghiệm những môn khác