TỪ VỰNG TIẾNG ANH LỚP 10 CÓ PHIÊN ÂM

Bắt đầu trường đoản cú lớp 10, các bạn học viên sẽ phải học tập hầu hết chủ đề cực nhọc rộng, và các tự vựng phải ghi ghi nhớ rộng. Tài liệu tổng hòa hợp trường đoản cú vựng giờ đồng hồ Anh lớp 10 tiếp sau đây sẽ giúp các bạn ghi ghi nhớ từ vựng theo các chủ đề một giải pháp chuyên nghiệp hóa với đầy đủ tuyệt nhất.

Bạn đang xem: Từ vựng tiếng anh lớp 10 có phiên âm

Download Now: Tài liệu ngữ pháp giờ Anh


Tổng vừa lòng trường đoản cú vựng giờ đồng hồ Anh lớp 10

UNIT 1: A DAY IN THE LIFE OF………. Một ngày vào cuộc sống đời thường của….

– daily routine /ˈdeɪli ruːˈtiːn/ (n): kiến thức mỗi ngày, quá trình hằng ngày– bank(n) : bờ– boil (v) : luộc, đun sôi(nước)– plough(v) : cày( ruộng)– harrow(v) <‘hærou>: bừa(ruộng)– plot of land(exp): thửa ruộng– fellow peasant(exp): các bạn nông dân– lead(v) : dẫn, dắt(trâu)– buffalo(n) <‘bʌfəlou>: bé trâu– field(n) :đồng ruộng, cánh đồng– pump(v) : bơm(nước)– chat(v) =talk in a friendly way: nói chuyện phím, tán gẫu– crop(n) : vụ, mùa– do the transplanting(exp) : cấy( lúa)– be contented with(exp) =be satisfied with(exp)<‘sætisfaid>: hàilòng– go off =ring(v): reo leo, reng len( chuông)– get ready = prepare(v) : chuẩn chỉnh bị– be disappointed with(exp) : thất vọng– be interested in(exp) <‘intristid> : thích thú, quan lại tâm– local tobacco: <‘loukəl tə’bækou> : dung dịch lào– cue(n) : sự gợi nhắc, lời ám chỉ– alarm(n) <ə’lɑ:m>=alarm clock: đồng hồ báo thức– break(n)
: sự nghỉ– take an hour’s rest: sống 1 tiếng– take a short rest(exp): sinh sống nlắp (take-took-taken)– neighbor(n) <‘neibə>: người bóng giềng– option(n) <‘ɔp∫n>:sự chọn lựa, quyền lựa chọn– go & see(exp)=visit(v) <‘vizit>: viếng thăm– occupation(n) <,ɒkjʊ’pei∫n>= job(n) : nghề nghiệp và công việc, công việc.

UNIT 2:SCHOOL TALKSNhững buổi nói chuyện ở trường

– international(a) :trực thuộc về quốc tế– semester(n) : học kỳ– flat(n) : căn uống hộ– narrow(a) : chật chội– occasion(n) : dịp– corner siêu thị : cửa ngõ hàng ở góc phố– marital status : chứng trạng hôn nhân– stuck(a): bị tắt, bị kẹt– occupation(n) : nghề nghiệp– attitude(n) : thái độ– applicable(a) : có thể áp dụng– opinion(n) : ý kiến– profession(n) :nghề nghiệp– marvellous(a) :kỳ cục, kỳ diệu– nervous(a) : lo lắng– awful(a) : dễ sợ, xịn khiếp– improve(v) : nâng cao, cải tiến– headache(n) : đau đầu– consider(v) : coi xét– backache(n) : nhức lưng– threaten(v) : hại hãi– toothache(n) : nhức răng– situation(n) : trường hợp, trả cảnh

UNIT 3: PEOPLE’S BACKGROUNDLí kế hoạch bé người

*

– training(n) <‘treiniη>: đào tạo– general education: <‘dʒenərəl ,edju:’kei∫n>: dạy dỗ phổ thông– strong-willed(a) <‘strɔη’wild>: ý chí táo tợn mẽ– ambitious(a) <æm’bi∫əs> mong ước lớn– intelligent(a) :thông minh– brilliant(a): <‘briljənt>: sáng láng– humane(a) : nhân đạo– mature(a) : chín chắn, trưởng thành– harbour(v)<‘hɑ:bə>:nuôi dưỡng(trong tâm địa trí)– background(n) <‘bækgraund>: bối cảnh– career(n) :sự nghiệp– abroad(adv) <ə’brɔ:d>: nước ngòai– appearance(n) <ə’piərəns>: vẻ mặt ngòai– private tutor(n) <‘praivit ‘tju:tə> :gia sư– interrupt(v) <,intə’rʌpt>: gián đọan– primary school: ngôi trường tiểu học(tự lớp 1-5)– realise(v) <‘riəlaiz>: thực hiện– secondary school(n): Trường trung học(từ lớp6-12)– schoolwork(n): công việc làm việc trường– a degree in Physics: bằng cử nhân ngành vật Lý– favorite(a) <‘feivərit>: ưa thích– with flying<‘flaiiη> colours: xuất dung nhan,hạng ưu– foreign <‘fɔrin> language: môn ngọai ngữ– srchitecture(n) <‘ɑ:kitekt∫ə>: loài kiến trúc– from then on: từ kia trngơi nghỉ đi– a PhD <,pi: eit∫ ‘di:> : bằng tiến sĩ– tragic(a) <‘trædʒik>: bi thảm– take(v) up: tiếp nhận– office worker(n)<‘ɔfis ‘wə:k>nhân viên văn uống phòng– obtain(v): <əb’tein> giành được, nhận– professor(n): giáo sư– education(n): <,edju:’kei∫n> sự giáo dục– to be awarded <ə,wɔ:’did>: được trao giải– determine(v) : xác định– experience(n) : điều đã làm qua– ease(v) : bớt vơi, vơi bớt– founding(n) <‘faundliη>: sự thành lập– humanitarian(a) : nhân đạo– C.V(n): bản sơ yếu ớt lí lịch– attend(v) <ə’tend>: tham dự, có mặt– previous(a) <‘pri:viəs>: trước đây– tourist guide(n): hướng dẫn viên du lịch– telephonist(n) : ng ười trực điện thoại– cue(n) : gợi ý– travel agency(n) <‘trævl’eidʒənsi>: văn uống phòng du lịch– unemployed (a) <,ʌnim’plɔid> thất nghiệp

UNIT 4 giờ đồng hồ Anh lớp 10: SPECIAL EDUCATIONGiáo dục đào tạo đặc biệt

– list(n) : danh sách– blind (n) : mù– deaf (n) : điếc– mute (n) : câm– alphabet (n) <‘ælfəbit>: bảng chữ cái– work out (v) : search ra– message (n) <‘mesidʒ>: thông điệp– doubt (n) : sự nghi ngờ– special (a) <‘spe∫l>: đặc biệt– disabled (a) : tàn tật– dumb (a) : câm– mentally (adv) <‘mentəli>: về khía cạnh tinc thần– retarded (a) : chậm chạp phạt triển– prsự kiện sb from doing sth (exp.) : ngăn cản ai làm gì– proper (a) <‘prɔpə> : ưng ý đáng– schooling (n) <‘sku:liη> : sự giáo dục ở trong nhà trường– opposition (n) <,ɔpə’zi∫n>: sự bội nghịch đối– gradually (adv) <‘grædʒuəli>: từ từ– arrive sầu (v) <ə’raiv>: đến– make great efforts khổng lồ do sth (exp.): nỗ lực cố gắng rất nhiều để gia công gì– time – comsuming (a) <‘taim kən’sju:miη> : tốn thời gian– raise (v) : nâng, giơ– open up ( v) <‘oupən, ʌp>: mnghỉ ngơi ra– demonstration (n) <,deməns’trei∫n> : sự biểu hiện– add (v) <æd>: cộng– subtract (v) : trừ– be proud of sth (exp.) : từ hào về điều gì đó– be different <‘difrənt> from sth (exp): rất khác cái gì– Braille (n)
: hệ thống chữ nổi cho người mù– infer sth to lớn sth (exp.) : suy ra– prothử nghiệm (v) <‘proutest>: phản nghịch đối

UNIT 5. TECHNOLOGY AND YOU – Công nghệ và bạn

*

illustration (n) <,iləs’trei∫n>: ví dụ minh họacentral processing <‘prousesiη> unit (CPU) (n): máy cập nhật trung tâmkeyboard (n) <‘ki:bɔ:d>: bàn phímvisual display unit (VDU) (n)<‘vi∫uəl, dis’plei, ‘ju:nit>: trang bị hiển thịcomputer screen (n): màn hình trang bị tínhfloppy <‘flɔpi> disk (n): đĩa mềmspeaker (n) <‘spi:kə>: loascenic (a) <‘si:nik> : ở trong chình ảnh vậtscenic beauty <‘bju:ti> (n): danh lam thắng cảnhmiraculous (a) : kì lạdevice (n) : thiết bịappropriate (a) <ə’proupriət>: say đắm hợphardware (n) <‘hɑ:dweə>: phần cứngsoftware (n) <‘sɔftweə>: phần mềmbe capable of doing (sth)(exp.): có công dụng làm (mẫu gì)calculate (v) <‘kælkjuleit>: tính tóantốc độ up (v) <‘spi:d’ʌp>: tăng tốccalculation (n) <,kælkju’lei∫n>: sự tính tóan, phxay tínhmultiply (n) <‘mʌltiplai>: nhândivide (v) : chiawith lightning tốc độ <‘laitniη, spi:d> (exp.): với vận tốc chớp nhóangperfect (a) <‘pə:fikt>: hòan thiệnaccuracy (n) <‘ækjurəsi>: độ chủ yếu xácelectronic (a) <,ilek’trɔnik>: ở trong về năng lượng điện tửstorage (n) <‘stɔ:ridʒ>: sự lưu giữdata (n) <‘deitə>: dữ liệumagical (a) <‘mædʒikəl>: kì diệutypewriter (n) <‘taip,raitə>: vật dụng đánh chữmemo (n) <‘memou>: phiên bản ghi nhớrequest for leave sầu (exp.): solo xin nghỉcommunicator (n) : người/ đồ truyền tininteract (v) <,intər’ækt>: tiếp xúcentertainment (n) <,entə’teinmənt>: sự giải trílink (v) : kết nốiact on (v) <ækt, ɔn>: hình ảnh hưởngmysterious (a) : túng ẩnphysical (a) <‘fizikl>: thuộc về vật dụng chấtinvention (n) : sự phân phát minhprovide (v) : cung cấppersonal (a) <‘pə:sənl>: cá nhânmaterial (n) : tài liệu55. search for (v) : tìm kiếmscholarship (n) <‘skɔlə∫ip>: học tập bổngsurf on the net (exp.): long dong trên mạngeffective (a) : hiệu quảcapable (a) <‘keipəbl>: có năng lực, giỏitransmit (v) : truyềndistance (n) <‘distəns>: khỏang cáchparticipant (n) : người tsay đắm giarank (v) : xếp hạngforeign language (n) <‘fɔrin, ‘læηgwidʒ>: ngọai ngữelectric cooker (n) : nồi cơm trắng điệnair-conditioner (n)<‘eəkən’di∫ənə>: thứ ổn định sức nóng độin vain (exp.) : vô íchinstruction (n) : lời chỉ dẫnpublic telephone (n) <‘pʌblik, ‘telifoun>: điện thọai công cộngmake a điện thoại tư vấn (exp.) : gọi điệnoperate (v) <‘ɔpəreit> :vận hànhreceiver (n) : ống nghedial tone (n) <‘daiəl, toun>: tiếng chuông điện thọaiinsert (v) <‘insə:t> : nhét vàoslot (n) : khe, rãnhpress (v) :nhấnrequire (v) : yêu thương cầuemergency (n) :sự khẩn cấpfire service (n) <‘faiə, ‘sə:vis> :hình thức cứu giúp hỏaambulance (n) <‘æmbjuləns>: xe cứu vớt thươngremote control (n) : điều khiển và tinh chỉnh trường đoản cú xaadjust (v) <ə’dʒʌst>: điều chỉnhcord (n) : rắc cắn ti viplug in (v) : gặm vàodial (v) <‘daiəl>: tảo sốmake sure <∫uə> of sth/ that (exp.): đảm bảo

UNIT 6. AN EXCURSION – Một chuyến du ngoạn

in the shape <∫eip> of : gồm hình dánglotus (n) <‘loutəs>: hoa senpicturesque (a) <,pikt∫ə’resk>: đẹp mắt nlỗi ttinh quái vẽwonder (n) <‘wʌndə>: kỳ quanaltitude (n) <‘æltitju:d>: độ caoexcursion (n) : chuyến tham quan, du ngoạnpine (n) : cây thôngforest (n) <‘fɔrist>: rừngwaterfall (n) <‘wɔ:təfɔ:l>: thác nướcvalley <‘væli> of love sầu : thung lũng tình yêucome lớn an over : kết thúchave sầu a day off <ɔ:f> : tất cả một ngày nghỉoccasion (n) <ə’keiʒn>: dịpcave (n) : độngformation (n) : hình thành, kiến tạobesides (adv) : không chỉ có vậy, cùng với lạiinstead (adv) : cầm cố vào đósunshine (n) <‘sʌn∫ain>: tia nắng ( phương diện trời)get someone’s permission : xin phxay ai đóstay the night away from trang chính : làm việc xa công ty một đêmpersuade (v) : thuyết phụcdestination (n) <,desti’nei∫n>: điểm đếnprefer (v) sth khổng lồ sth else : ưa thích một điều gì hơn một điều gì không giống.anxious (a) <‘æηk∫əs>: nôn nóngboat trip : chuyến hành trình bằng tàu thủysundeck (n) <‘sʌndek>: boang tàuget sunburnt <‘sʌnbə:nt>: bị cháy nắngoto -sickness (n) : say xeplenty <‘plenti> of : nhiềuby one’s self : một mìnhsuitable (a) <‘su:təbl> for sb : tương xứng với ai đórefreshments (n) : bữa ăn nhẹ với vật uốngoccupied (a) <‘ɒkjʊpaied>: sẽ bao gồm người ( sử dụng)stream (n) : chiếc suốisacred (a) <‘seikrid>: thiêng liêngsurface (n) <‘sə:fis>: bề mặtassociated (a) <ə’sou∫iit>: kết hợpimpressive (a) : lớn lao, gợi cảmBotanical garden : Vườn Bách Thảoglorious (a) <‘glɔ:riəs>: rực rỡmerrily (adv) <‘merili> :say sưaspacious (a) <‘spei∫əs> :trống rỗng rãigrasslvà (n) <‘gra:slænd>: bãi cỏbring (v) along <ə’lɔη> : mang theodelicious (a) : ngon lànhsleep (v) soundly : ngủ saypack (v) up: gói ghémleft-overs (n) <‘left’ouvəz>: các máy còn thừa lạipeaceful (a) <‘pi:sfl>: lặng tĩnhassemble (v) <ə’sembl>: tập phù hợp lạiconfirmation (n) <,kɔnfə’mei∫n>: xác nhận

UNIT 7 vào giờ Anh lớp 10. THE MASS MEDIA – Pmùi hương tiện thể truyền thông đại chúng
*

– mass /mæs/(n) : số nhiều– medium <‘mi:diəm> (s.n) :phương tiện media + media <‘mi:diə> (pl.n) :– mass truyền thông media (n) : phương tiện thông tin đại chúng– channel <‘t∫ænl> (n) : kênh truyền hình– Population and Development : <,pɔpju’lei∫n> : dân số cùng phát triển– TV series (n) <‘siəri:z>: phyên ổn tivi nhiều năm tập– folk songs (n) : dân ca– New headlines (n) <‘hedlain> : điểm tin chính– weather Forecast (n) <‘fɔ:kæ:st> : dự đoán thời tiết– quiz show : trò đùa truyền hình– portrait of life (n) <‘pɔ:trit>: chân dung cuộc sống– documentary (n) <,dɔkju’mentri>: phyên ổn tài liệu– wildlife World (n) <‘waildlaif>: nhân loại động vật hoang dã hoang dã– around the world : vòng xung quanh nắm giới– adventure (n) <əd’vent∫ə(r)>: cuộc phiêu lưu– Road of life : Đường đời– punishment (n) <‘pʌni∫mənt>: sự trừng phạt– People’s Army (n) <‘a:mi>: Quân team nhân dân– drama (n) <‘dra:mə> : kịch– culture (n)<‘kʌlt∫ə>: văn uống hóa– education (n) <,edju’kei∫n>: sự giáo dục– comment (n) : <‘kɔment>: lời bình luận– comedy (n)<‘kɔmidi> : hài kịch– cartoon (n) : hoạt hình– provide (v): cung cấp– orally (adv) <‘ɔ:rəli>: bằng lời, bằng miệng– aurally (adv)<‘ɔ:rəli>: bằng tai– visually (adv)<‘viʒuəli>: bắng mắt– Deliver (v) : phát biểu, bày tỏ– feature (n)<‘fi:t∫ə>: điểm đặc trưng– distinctive sầu (a) : quánh biệt– in common<‘kɔmən>: chung– advantage (n)<əd’vantidʒ> : sự thuận lợi– disadvantage (n) <,disəd’va:ntidʒ>: điều bất lợi– memorable (a)<‘memərəbl>: đáng ghi nhớ– present (v) <‘preznt>: trình bày– effective sầu (a)<‘ifektiv> : hữu hiệu– entertain (v) <,entə’tein>: giải trí– enjoyable (a) :vui thích– increase (v) : tăng thêm– popularity (n)<,pɔpju’lærəti>: sự phổ biễn– aware ( + of ) (a) <ə’weə>: nhấn thấy– global (a)<‘gləubl>: toàn cầu– responsibility (n): trách nhiệm– passive (a) <‘pæsiv>: thú động– brain (n)
: não– encourage (v) : khuyến khích– violent (a)<‘vaiələnt>: hung tợn, bạo lực– interfere (v)<,intə’fiə>: can thiệp vào, xen vào– communication (n): sự thông tin– destroy (v) : phá hủy– Statue of Liberty (n) <‘stæt∫u:><‘libəti>: tượng người vợ thần tự do Mỹ– quarrel (v)<‘kwɔrəl>: gượng nhẹ nhau– cancel (v)<‘kænsəl> : diệt bỏ– appointment (n) <ə’pɔintmənt>:cuộc họp, cuộc hẹn– manage (v) <‘mænidʒ>: chăm bẵm , quản lý– council (n) <‘kaunsl>: hội đồng– demolish (v): phá hủy– shortage (n) <‘∫ɔ:tidʒ>: sự thiếu hụt

UNIT 8. THE STORY OF MY VILLAGE – Chuyện xã tôi

crop (n) : vụ mùaproduce (v) : có tác dụng , sản xuấtharvest (v) <‘hɑ:vist>: thu họachrice field (n) <‘rais’fi:ld>: cánh đồng lúamake ends meet (v): kiếm đủ tiền để sốngkhổng lồ be in need of (a) : thiếu thốn mẫu gìstraw (n) : rơmmud (n) : bùnbriông chồng (n)
: gạchshortage (n) <‘∫ɔ:tidʒ>: túng thiếumanage <‘mænidʒ> (v) lớn bởi vì sth : xử lý , luân phiên ssinh hoạt.villager (n) <‘vilidʒə>: dân làngtechical high school (n): trường trung học tập kĩ thuậtresult in (v) : đưa đến, dẫn mang đến.introduce (v) <,intrə’dju:s>: giới thiệufarming method (n) : phương pháp canh tácbumper crop (n): mùa màng bội thucash crop (n) <‘kæ∫krɒp>: hoa màu trồng nhằm bánexport (v) <‘ekspɔ:t>: xuất khẩuthanks khổng lồ (conj.): nhờ vàoknowledge (n) <‘nɔlidʒ>: loài kiến thứcbring home page
: mang vềlifestyle (n) : lối sốngbetter (v) <‘betə>: nâng cấp, làm cho xuất sắc rộng.science (n) <‘saiəns> : khoa họcmedical centre (n) <‘medikl,’sentə>: trung trung tâm y tếcanal (n) : kênhlorry (n) <‘lɔri>: xe tảiresurface (v) <,ri:’sə:fis>: trải lại, thảm lại (khía cạnh đường)muddy (a) <‘mʌdi>: lầy lộiflooded (a) : bị ngập lụtcart (v) : chsống bằng xe cộ trườn, chsinh hoạt bởi xe ngựa kéo.loads <‘loudz> of (n): nhiềusuburbs (n) <‘sʌbə:bz>: khoanh vùng ngọai ôpull down (v) : phá bỏcut down (v) : chặt bỏatmosphere (n) <‘ætməsfiə>: thai ko khípeaceful (a) <‘pi:sfl>: im tĩnhencđại bại (v) : gửi kèmentrance (n) <‘entrəns>: lối vào, cổng vàogo straight ahead (exp.): đi liền mạch về phía trướccrossroads (n) <‘krɔsroudz>: giao lộ, bùng binh

UNIT 9. UNDERSEA WORLD – Thế giới dưới biển

undersea <‘ʌndəsi:> (a): dưới mặt biểnocean <‘əʊ∫n> (n): đại dương, biểnPacific Ocean (n): Thái Bình DươngAtlantic Ocean <ət’læntik’ou∫n> (n): Đại Tây DươngIndian Ocean <‘indjən’ou∫n> (n): Ấn Độ DươngAntarctic <æn’tɑ:ktik>(a) (thuộc): Nam CựcArctic <‘ɑ:ktik>(adj) (thuộc): Bắc Cựcgulf (n): vịnh.altogether <,ɔ:ltə’geđə> (adv): tổng cộng, đầy đủpercent (n): phần trămsurface <‘sə:fis> (n): bề mặt.beneath (prep): ở dưới, thấp kémovercome <,ouvə’kʌm> (v) -overcame- overcome: thắng, chiến thắngdepth (n): chiều sâu, bề sâu.submarine <,sʌbmə’ri:n>(n): (hàng hải) tàu ngầminvestigate (v) : khám pháseabed <‘si:’bed> (n): đáy biểnsample <‘sɑ:mpl> (n): mẫu; vật mẫumarine (adj) (thuộc): biển; gần biểnsatellite <‘sætəlait> (n): vệ tinhrange (n)loại.include (v): bao hàm, gồm có =lớn involvetemperature <‘temprət∫ə> (n): (viết tắt: temp) nhiệt độ (độ nóng, lạnh trong cơ thể, phòng, nmong..)population <,pɔpju’lei∫n> (n): dân cưexist (v): đã sống; tồn tạiprecious <‘pre∫əs> (adj) quý, quý giá, quý báu.bottom <‘bɔtəm> (n): phần dưới cùng; đáy; đáy biển.starfish <‘stɑ:fi∫> (n): (số nhiều: starfish) sao biểnshark <∫ɑ:k> (n): cá mậpindependently <,indi’pendəntli> (adv): độc lậpcurrent <‘kʌrənt> (n): dòng (nước)organism <‘ɔ:gənizm> (n): cơ thể; sinh vậtjellyfish <‘dʒelifi∫> (n): con sứaoversized <‘ouvəsaizd> (adj): quá khổ, ngoại khổcontribute (v): đóng góp, góp phầnbiodiversity <,baioui dai’və:siti> (n): đa dạng sinh họcmaintain (v): duy trìat stake: chiến bại, đã lâm nguy, đang bị bắt nạt doạrefer lớn (v): quy, quy vàobalanced <‘bælənst> (adj): cân bằng, ổn địnhanalyse <‘ænəlaiz> : analyze <‘ænəlaiz> (v): phân tíchexperiment (n): cuộc thí nghiệm; cuộc thử nghiệm

UNIT 10 vào giờ Anh lớp 10: CONSERVATION – Bảo tồn

protect (v) : bảo vệleopard (n) <‘lepəd>: con báoflexible (a) <‘fleksəbl: linh họat, dễ dàng không nên khiếnloss (n) : mấtdestroy (v) : phá hủyvariety (n) : sự đa dạngspecies (n) <‘spi:∫i:z>: lòaieliminate (v) : hủy diệtmedicine (n) <‘medsn; ‘medisn>: thuốccancer (n) <‘kænsə>: ung thưconstant (a) <‘kɔnstənt>: hay xuyênconstantly (adv) <‘kɔnstəntli>: liên tụcsupply (n) : nguồn cung cấp cấpcrop (n) : cây trồnghydroelectric (a) <,haidroui’lektrik>: thủy điệndam (n) : đập ( nước)play (v) an important part: duy trì một vai trò quan lại trọngcirculation (n) <,sə:kju’lei∫n>: sự tuần hòanconserve sầu (v) : giữ lại lạirun off (v): tung đi mấttake away (v) <‘teik ə’wei>: có theovaluable (a) <‘væljuəbl>: quý giásoil (n) : đấtfrequent (a) <‘fri:kwənt>: hay xuyênflood (n) : đàn,lụt.damage (n) <‘dæmidʒ>: sự hủy hoại, sự thiệt hạithreaten (v) <‘θretn>: doạ dọapolluted (a) : bị ô nhiễmdisappearance (n) <,disə’piərəns>: sự đổi thay mấtworsen (v) <‘wə:sn>: có tác dụng tồi tệ đipass a law ( exp.): thông sang một đạo luật.in someone’s defence/ in something‘s defence :để đảm bảo an toàn ai kia / để đảm bảo cái gìin nature‘s defence : để đảm bảo từ nhiênconcern (v) : tương quan đếnpower of falling <‘fɔ:liη> water : tích điện chiếc rã.electriđô thị (n) : điệnremove (v) : bỏ đi, quăng quật điget rid of (exp.): vứt đicompletely (adv) : tòan cỗ, hòan tòanliquid (n) <‘likwid>: hóa học lỏngflow off (v) tan đi mấttreat (v) : chữ trịvegetation (n) <,vedʒi’tei∫n>: bài toán tLong câyvì harm to (exp.): gây hại tớierosion (n) : sự xói mònconsequence (n) <‘kɔnsikwəns>: hậu qủa, kết quảplanet (n) <‘plænit>: hành tinhdestruction (n) : sự phá hủyfeature (n) <‘fi:t∫ə>: đặc điểmsensitive sầu (a) <‘sensətiv>: nhạy bén cảmimprision (v) : giam giữendangered species (a): phần nhiều lòai gồm nguy hại bị tốt chủng.reconstruct (v) <‘ri:kən’strʌkt>: tái tạobreed (v)
: nhân giốngpolicy (n) <‘pɔləsi>: bao gồm sáchat times <‘taimz>: gồm có lúcrisky (a) <‘riski>: rủi roinjure (v) <‘indʒə>: làm cho bị thưongsuffer <‘sʌfə> from (v): nhức, nhức khổdangerous (a) <‘deindʒrəs>: nguy hiểmdevelop (v) : phát triểndisease (n) : bị bệnh, tệ nạn.

Xem thêm: Kỷ Niệm 30 Năm Ngày Truyền Thống Viện Khoa Học Tổ Chức Nhà Nước (Bộ Nội Vụ)

UNIT 11: NATIONAL PARKS – Công viên quốc gia

national <‘næ∫nəl> park (n): khu vui chơi công viên quốc gialocate (v) : xác minh, ở ởestablish (v) : lập, thành lậprainforest (n) : rừng mưa nhiệt đớibutterfly (n) <‘bʌtəflai>: nhỏ bướmcave (n) : hang độnghike (v) : đi bộ đường dàidependent upon (a): dựa vào vàosurvival (n) : sự sinh tồn, tồn tạirelease (v) : pngóng say đắm, thảorphan (v) <‘ɔ:fən>: ( làm cho ) mồ côiorphanage (n) <‘ɔ:fənidʒ>: trại mồ côiabandon (v) <ə’bændən>: vứt rơi, từ bỏtake care of (v): chăm sócsub-tropical (a) : phân phối nhiệt đớirecognise (v) <‘rekəgnaiz>: dấn rahabit (n) <‘hæbit>: thói quentemperate (a) <‘tempərət>: ôn hòatoxic (a) <‘tɔksik>: độcchemical (n) <‘kemikl>: hóa học hóa họccontamination (n) : sự ô nhiễmorganization (n) <,ɔ:gənai’zei∫n>: sự tổ chứcintend (v) : dự địnhexist (v) : tồn tạipollute (v) : có tác dụng ô nhiễmsuitable (a) <‘su:təbl> (for sb/ sth): ưa thích hợpaffect (v) <ə’fekt>: ảnh hưởng đếndisaster (n) : tai họa, thảm họaunfortunately (adv) <ʌn’fɔ:t∫ənitli>: ko mayturn out (v) : bởi thế, hóa racombine (v) kɔm’bain>: kết hợpget a fine (exp.): bị pphân tử tiềnraincoat (n) <‘reinkout>: áo mưaaccept (v) <ək’sept>: chấp nhậnrefuse (v) : trường đoản cú chốiinvitation (n) <,invi’tei∫n>: lời mời

UNIT 12: MUSIC – Âm nhạc

classical <‘klæsikəl> music (n): nhạc cổ điểnfolk music (n): nhạc dân gianrochồng ‘n’ roll <‘roul>(n): nhạc rochồng and rollcountry <‘kʌntri> music (n): nhạc đồng quêserious (a) <‘siəriəs>: tráng lệ và trang nghiêm, đứng đắn, bác bỏ họcbeat (n) : nhịp (âm nhạc)human (n) <‘hju:mən>: lòai ngườiemotion (n) : cảm xúcespecially (adv) : đặc biệt làcommunicate (v) : giao tiếpexpress (v) : thể hiệnanger (n) <‘æηgə>: sự tức giậnintegral (a) <‘intigrəl>: gắn liềnset the tone for (v): làm cho không khí ( vui, buồn)joyfulness (n) <‘dʒɔifulnis>: sự vui nhộnatmosphere (n) <‘ætməsfiə>: bầu ko khífuneral (n) <‘fju:nərəl>: đám tangsolemn (a) <‘sɔləm>: trang nghiêmmournful (a) <‘mɔ:nful>: tang thươnglull (v) : ru ngủabove <ə’bʌv>: all (adv) bên trên hếtuplift (a)<‘ʌplift>: thú vui, cất cánh bổngdelight (v) : làm thích thú, làm cho say mê a billion <‘biljən> -dollar industry <‘indəstri>: ngành công nghiệp tỉ đô ( đem lại lợi nhuận cao) fairy tale (n) <‘feəriteil> : chuyện cổ tíchcriticise (v) <‘kritisaiz>: chỉ tríchconvey (v) : truyền đạt, biểu lộ, biểu lộ.serene (a) : tkhô nóng bình, yên bình.cheer (v): somebody toàn thân up : làm ai Cảm Xúc vui vẻall the time (adv): mọi lúchometown (n) <‘houmwəd>: quê quánbirthplace (n) <‘bə:θpleis>: chỗ sinhmusic composer (n): nhà sọan nhạc compose (v) : sọan nhạc, sáng tác nhạc sweet và gentle <‘dʒentl> (a): và ngọt ngào và dịu dàngrousing (a) <‘rauziη>: hào hứng, sôi nổilyrical (a) <‘lirikəl>: trữ tìnhof all time (adv) của số đông thời đạiauthor (n) <‘ɔ:θə> tác giảnational anthem (n) <‘næ∫nəl, ‘ænθəm> quốc carural (a) <‘ruərəl> nông xã, buôn bản quêexcept for (conj.) trừ, chỉ trừappropriate (a) <ə’proupriitli> thích hợp,thích hợp đángtune (n) giai điệumixture (n) <‘mikst∫ə> sự trộn lẫn, sự hòa quyệnappreciate (v) <ə’pri:∫ieit> quan tâm, review cao

UNIT 13: FILMS AND CINEMA – Phyên ổn cùng năng lượng điện ảnh

action <‘æk∫n> film (n): phlặng hành độngcartoon (n) : phyên hoạt hìnhdetective film (n): phyên trinh thámhorror <‘hɔrə> film (n): phyên kinh dòlãng mạn film (n): phyên ổn lãng mạnscience fiction <‘saiəns’fik∫n> film (n): phyên công nghệ viễn tưởng.silent <‘sailənt> film (n): phim câm.war film (n): phim chiến tranhvivid (a) <‘vivid>: sôi nổiterrifying <‘terifaing> / frightening (a): kinh sợviolent (a) <‘vaiələnt>: bạo lựcdisgusting (a) : xứng đáng khinc miệtmournful (a) <‘mɔ:nful>: tang thươngthriller (n) <‘θrilə>: phyên ổn lag gâncentury (n) <‘sent∫əri>: cụ kỉ (100 năm)sequence (n) <‘si:kwəns>: trình từ bỏ, chuỗistill picture (n): hình ảnh tĩnhmotion (n) <‘mou∫n>: sự chuyển độngmovement (n) <‘mu:vmənt>: sự đưa độngdecade (n) <‘dekeid>: thập kỉ (10 năm)scene (n) : cảnhposition (n) : vị trícast (n) : đội hình diễn viêncharacter (n) <‘kæriktə>: nhân vậtpart (n) : vai diễn( trong phim)audience (n) <‘ɔ:djəns>: khán giảfilm marker (n) : nhà làm cho phimspread (v) : lan rộngmusical cinema (n) <‘mju:zikəl,’sinimə>: phyên ổn ca nhạcdiscover (v) : xét nghiệm phátragic <‘trædʒik> (a): bi thảmsink (v) : chìmluxury (n) <‘lʌk∫əri>: sự lịch sự trọngliner (n)<‘lainə>: tàu lớnvoyage (n) <‘vɔiidʒ>: chuyến du ngoạn du lịch xa bên trên biểnbe based on : được dựa trêndisaster (n) : thảm họaoccur (v) <ə’kɜ:(r)>: xẩy ra, xuất hiệngenerous (a) <‘dʒenərəs>: hào phóngadventurer (n) <əd’vent∫ərə> người mê thích cảm thấy mạo hiểmbe on board (exp.) bên trên tàufall in love sầu (with someone) : yêu thương aibe engaged (exp.) vẫn gắn hôniceberg (n) <‘aisbə:g> tảng băngthe nội dung <‘kɔntent> of the film: ngôn từ chính của phyên.the setting <‘setiη> of the film : toàn cảnh phimdescription (n) sự mô tảrescue (v) <‘reskju:> cứu nguy

UNIT 14. THE WORLD CUP – Cúp chũm giới

champion (n) <‘t∫æmpjən>: nhà vô địchrunner-up (n) <,rʌnər’ʌp>: đội về nhìtournament (n) <‘tɔ:nəmənt>: vòng đấu, giải đấuconsider (v) : đánh giá, coi (là)popular (a) <‘pɔpjulə>: được ưa thíchsporting event (n) <‘spɔ:tiη,i’vent>: sự kiện thể thaopassionate (a) <‘pæ∫ənət>: say mêglobe (n) : toàn cầuattract (v) <ə’trækt>: thu hútbillion (n) <‘biljən>: 1 tỉviewer (n) <‘vju:ə>: người xemgoverning body toàn thân (n) <‘gʌvəniη,’bɔdi>: cơ quan quản líphối (v) up : thành lậpworld championship (n): giải vô địch thế giới.take (v) part in: tmê mệt dựhost (n) : chủ nhàfinal (n) <‘fainl>: trận tầm thường kết, vòng tầm thường kếtwitness (v) <‘witnis>: chứng kiếncompete (v) : cạnh tranhelimination games: các trận đấu loạifinadanh sách (n) <‘fainəlist>: đội vào vòng thông thường kếtjointly (adv) <‘dʒɔintli>: phối hợp, liên kếttrophy (n) <‘troufi>: cúphonoured (a) <‘ɔnəd>: vinch dựtitle (n) <‘taitl>: danh hiệucompetition (n) <,kɔmpi’ti∫n>: cuộc cạnh tnhãi nhép, thi đấua series <‘siəri:z> of : một loạtinvolve sầu (v) : liên quanprize (n) : giảiprovide (v) : cung cấpfacility (n) : thiết bịFIFA : <‘fi:fə>: liên đoàn bóng đá quốc tếpenalty shoot-out (n) <‘penlti, ‘∫u:t’aut>: cú đá phạt đềndefeat (v) : đánh bạigoal –scorer (n) : cầu thủ ghi bànambassasdor (n) <æm’bæsədə>: đại sứpromote (v) : thúc đẩypeace (n) : hòa bìnhChampionship (n) <‘t∫æmpjən∫ip>: chức vô địchcommittee (n) : ủy banannounce (v) <ə’nauns>: thông báopostpone (v) : hoãn lạisevere (a) : khắc nghiệtcaptain (n) <‘kæptin>: đội trưởngCommunist <‘kɔmjunist> Youth Union : Đoàn thanh khô niên cộng sảnfriendly match (n): trận đấu giao hữu

UNIT 15 trong tiếng Anh lớp 10: CITIES – Các thành phố

1.The Empire <’empaiə> State Building : tòa đơn vị văn phòng New York.

2.The United Nations Headquarters <‘hed’kwɔ:təz>: trụ sở liên hợp quốc

3.Times Square <‘taimz,skweə> : trung tâm vui chơi quảng trường thời đại

4.Central Park: <‘sentrəl, pɑ:k>: khu dã ngoại công viên trung tâm

5.well-known (a) <‘Wel ‘noun>: nổi tiếng

6.state (n) : bang

7.at the point : tại khu vực, tại điểm

8.mingle <‘miηgl> (v) (with sth): hòa tan

9.harbour (n) <‘hɑ:bə>: cảng

10.metropolirã (a) <,metrə’pɔlitən>: trực thuộc về TP.. hà Nội, đô thị

11.region (n) <‘ri:dʒən>: khu vực vực

12.population (n) <,pɔpju’lei∫n>: dân số

13.found (v) : thành lập

14.take over (v) <‘teik’ouvə>: tiếp quản

15.finance (n) : tài chính

16.characterise (v) <‘kæriktəraiz>: nét quánh trưng

17.The Statue of liberty (n): tượng Nữ thần tự do thoải mái.

18.art gallery (n) <ɑ:t,’gæləri>: phong cung cấp nghệ thuật

19.orginally (adv) <ə’ridʒnəli>: bước đầu, ban đầu

20.communication (n) : ban bố liên hệ.

21.national holiday (n) <‘næ∫nəl,’hɔlədi>: ngày nghỉ dịp cả nước

22.transport (n) <‘trænspɔ:t> : giao thông

23.reserved (a) : dè dặt, bí mật đáo.

24.A.D. ( anno domini) : sau công nguyên

25.B.C. ( before christ): trước công nguyên

26.be situated <‘sitjueitid> (a): ở ở

27.be famous <‘feiməs> for (sth) (a): nổi tiếng bến vì cái gì

28.historic (a) : lịch sử

29.cathedral (n) : thánh mặt đường, nhà thời thánh lớn

30.House of Parliament (n): tòa nghị viện

31.ikhuyến mãi (a) : lí tưởng

32.get away <ə’wei> from (sth): tránh xa

UNIT 16 sau cuối vào tiếng Anh lớp 10: HISTORICAL PLACES – Địa danh kế hoạch sử

historical (a) : tất cả tương quan mang đến lịch sửCo Loa Citadel <‘sitədl>: thành Cổ LoaHoa Lu capital <‘kæpitl>: cầm đô Hoa LưDen Hung Remains : khu di tích thường HùngSon La prision <‘prizəm> & museum : bên từ bỏ với viện kho lưu trữ bảo tàng Sơn LaHue imperial city : kinh thành HuếCu Chi tunnels <‘tʌnlz>: địa đạo Củ Chidynasty (n) <‘dinəsti>: triều đạicultural (a) <‘kʌlt∫ərəl>: trực thuộc về văn uống hóarepresentative sầu (n) : biểu tượngConfucian (n) : đạo nhobehaviour (n) : lối hành xửestablish (v) : thành lậpon the grounds of : bên trên quần thể đấteducate (v) <‘edju:keit>: giáo dục, đào tạomemorialize (v) : tôn vinc, tưởng nhớbrilliant (a) <‘briljənt>: lỗi lạcscholar (n) <‘skɔlə>: học tập giảachievement (n) <ə’t∫i:vmənt>: thành tíchroyal (a) <‘rɔiəl>: cung đình, hoàng giaengrave (v) : tự khắc, chạm trổstele (n) <‘sti:li>: bia đá ( số nhiều: stelae)giant (a) <‘dʒaiənt>: khổng lồ phệ, khổng lồtortoise (n) <‘tɔ:təs>: nhỏ rùa ( trên cạn)well-preserved (a) : được bảo đảm tốtarchitecture (n) <‘ɑ:kitekt∫ə>: con kiến trúcbanyan <‘bæniən> tree (n): cây đafeudal (a) <‘fju:dl>: phong kiếnflourish (v) <‘flʌri∫>: phồn thịnh, cải tiến và phát triển to gan mẽpride (n) : niềm từ hàotalented man <‘tæləntid,mæn>: nhân tàitrain (v) : tập luyệnHo Chi Minh’s Mausoleum : lăng chủ tịch Hồ Chí Minhconstruction (n) : quá trình xây dựnglate president <‘prezidənt> (n): vị chủ tịch vượt cốcottage (n) <‘kɔtidʒ>: khu nhà ở nhỏ dại, bên tranhmaintenance (n) <‘meintinəns>: sự bảo dưỡng, tu sửaWorld Cultural Heritage <‘heritidʒ>: di sản văn hóa nuốm giớicomprise (v) : bao gồmsection (n) <‘sek∫n>: khoanh vùng, phầnthe Royal Citadel : Hoàng Thànhthe Imperial Enclosure : Nội Cátthe Forbidden Purple City : Tử Cấm Thànhadmission fee (n): lệ phí vào cổngThong Nhat Conference <‘kɔnfərəns> Hall : Hội ngôi trường thống nhấtReunification Hall : Dinch Thống NhấtIndependence Palace : Dinch Độc Lậpbombardment (n) : cuộc oanh tạc bởi bom, sự nổ bom

Bài viết này đang tổng hợp Tổng vừa lòng trường đoản cú vựng tiếng Anh lớp 10 một biện pháp khá đầy đủ độc nhất vô nhị. Chúc các bạn học giỏi tiếng Anh.